Forside

Redaktion: 
Thit Birk Petersen (ansv.), Cecilie Damkær, Rune Larsen, Birgitte Pantmann, Catrine Faarbæk, Nina Etting Pentz, Henriette Kragh Jacobsen (anmelderredaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 120

Udgivet med støtte fra:
Alfred Good's Fond
Disponent Ove Mellerups Mindefond
Kulturstyrelsen

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift 2013:2

Artikler:

Embedsmanden Peter Morup ( 1700-1789) - i Rentekammeret og hjemme 

Af Erik Gøbel 

En større undersøgelse af embedsmandskorpset i den dansk-norske civile centraladministration mellem 1660 og 1814 har henledt opmærksomheden på Peter Morup. Han var den af alle periodens embedsmænd, som sad længst i sit embede, men han havde i øvrigt en på mange måder tidstypisk livsbane. Artiklen giver en forholdsvis detaljeret beskrivelse af hans karriere og liv både i Rentekammeret og hjemme. 

 

Hvad var det egentlig, de skrev sig til? 

De Vinranke-Munk'ers ældre linje og deres steder 

Af Poul Verner Christiansen 

Udgangspunktet er nogle problemer med at bestemme denne adelsslægts »steder« og dermed også dens samfundsmæssige placering. Lige siden adelsårbogen fra 1905 er den blevet fejlplaceret i både kildeudgivelser og historiske fremstillinger: Men lige så vigtigt har det været at ridse nogle socialhistoriske perspektiver op, som er væsentlige for alle, der søger efter rødder i senmiddelalderen. 

 

Skolelærer Jens Christensens livserindringer 

Af Borge M. Christensen 

Bondevækkelse og bondekultur har i de senere år fundet forøget interesse. Transskriberet fra originalens gotiske håndskrift, annoteret og med en indledning af genealogisk interesse giver erindringerne et indtryk af bondeliv under hoveriets svøbe, af hvordan en af oplysningstidens skolelærere formedes, og af lærerliv i sidste halvdel af det nittende århundrede.

 

Bidrag til Vandelslægtens historie 

Af Bodil Clausen 

Ejnar C. Larsen efterlyser i sin artikel "Nogle familier med rod i 1500 tallets Ribe", i Personalhistorisk Tidsskrift 1995: 1, henvendelser, der kan belyse de uafklarede punkter i hans artikel. Desværre døde Ejnar C. Larsen i 1996, mens mit indlæg endnu var i sin vorden. 

 

En sønderjysk billeddatabase 

Af Kim Furdal 

På Institut for Sønderjysk Lokalhistorie i Aabenraa ligger Sønderjyllands største samling af billeder, lyd og film. Instituttets leder Kim Furdal fortæller om instituttet, dets billedsamling og den billeddatabase, der er under opbygning.

 

DEBAT

Den eksistentielle forskerbiografi

Den 4. september 1998 forsvarede Thomas Söderqvist på Roskilde Universitetscenter sin disputats Hvilken kamp for at undslippe om den fremtrædende danske naturforsker Niels Kaj Jerne. Bogen gav anledning til en omfattende diskussion om forholdet mellem individ og samfund, teoridannelse i naturvidenskaberne, forskningsetik, billedanvendelse i videnskabelige værker og mange andre spørgsmål. Ikke færre end otte opponenter deltog i forsvarshandlingen. Personalhistorisk Tidsskrifts redaktion finder; at diskussionen ved disputatsforsvaret indeholder mange væsentlige bidrag om den biografiske genre og har derfor valgt at publicere de fleste af opponentindlæggene. Samtidig gengives en del af Thomas Söderqvists indledning ved forsvaret. Debatsektionen afsluttes med Söderqvists svar til kritikerne.

 

SMåSTYKKER 

En efterlysning af Kåre Hansen 

En rettelse til Jydske domme og kokumenter 1440-1700 af Holger Hertzum-Larsen

 

ORIENTERING 

Generalforsamling 1999 

Resultatopgørelse og balance 1998 

Nyt fra Norden af Birgit Flemming Larsen 

Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon af Sv. Cedergreen Bech

 

ANMELDELSER 

Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere (Stella Borne) 

Jens Peder Skou: Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier (Hans H. Worsøe) 

Nancy Ruth Bartlett: A guide to the North American Collections of The Danish Emigration Archives (Maeve Drewsen) 

Dansk historisk bibliografi 1990-. En vejledning (Tommy P. Christensen) 

Nils Ahlberg: Stadens mønster - de historiska kartorna berättar (Jørgen Mikkelsen) 

Historiske meddelelser om København 1998. Redaktion Henrik Gautier og Torben Ejlersen. (Ning de Coninck-Smith) 

Sønderjyske årbøger 1998. Redaktion: Lars N. Henningsen. (Jørgen Papsøe) 

Anders Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1826-1844 + Cirkus og gøgl i Odense 1845-1874- (Didier Gautier) 

Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen (red.): "En Time Dagligen" - Skoleidræt gennem 200 år. (Morten Mortensen) 

Karen Hjorth: Tolder og kvinde. En undersøgelse af kvinders ansættelse i en mandsdomineret etat. (Birgit Flemming Larsen) 

Niels Jensen: For Dannebrogs ære. Danske frivillige i Estlands og Letlands frihedskamp 1919. (Peter Hertel Rasmussen) 

Claus Bundgaard Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith: Under hagekors og Dannebrog - Danskere i Waffen-SS. (Peter Hertel Rasmussen) 

Anders Bjørnvad: Krigens monumenter 1940-1945. (John Foss) 

A. Egelund Møller: Klaus Henrik Seidelin. Grundlægger af Maribo Stiftsbibliotek. (Martin Dyrbye) 

Et rastløst vækkende liv. Amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens virke i Lumby 1791-1844. Ved Johannes Wendt-Larsen. (Margrethe Broch-Nannestad) 

Herdis Modeen: Kretsen kring Nadine. (Birgit Flemming Larsen) 

Egon Eriksen: Edvard Eriksen og Den lille havfrue - liv og kunst. (Birgit Flemming Larsen) 

Hans Neerbek: Ridder uden kors. Aage Westenholz og Danmarks forsvar. (Sv. Cedergreen Bech) 

Karsten Faurholt: Nina Bang. Mennesket og politikeren. (Ning de Coninck-Smith og Mogens Rüdiger) 

Bo Lidegaard: I kongens navn. Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958. (Tommy P. Christensen) 

Leif Thorsen: Hans Hedtoft. En biografi. (Tommy P. Christensen) 

Peter Dalhoff-Nielsen: Det begyndte i Skt. Petersborg. En tv-reporters politiske erindringer. (Grete S. Jensen) 

Paul Aron: Ben (Jesper Anderson)