Friherre Åke Thott f. 1908, blev fänrik vid Kungl Svea livgarde 1930, kapten där 1940 och vid Generalstabskåren 1945. Han blev såsom överstelöjtnant pensionerad 1964 och arbetar numera med sin gamla släkts historia. Foreliggande uppsats är ett led däri.

Bibliografi

Artikler

Två skånska arvskiften under 1300-talet
Personalhistorisk Tidsskrift 1978:2, side 131-138