Foreningen blev stiftet den 22. september 1879. De gældende love blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 1981, den ekstraordinære generalforsamling den 14. januar 1982, generalforsamlingen den 27. april 1989 generalforsamlingen den 27. april 2006 og generalforsamlingen den 2. juni 2016.

§ 1. Navn og hjemsted
Selskabets navn er ”Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie”. Samfundets hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 2. Formål
Samfundets formål er at vække og vedligeholde interessen for det genealogi­ske og personalhistoriske studium. Formålet søges opnået ved udgivelsen af Personalhistorisk Tidsskrift og andre publikationer samt ved foredrags- og op­lysningsvirksomhed. Samfundet kan endvidere hædre en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats ved tildeling af den ved 100-års jubilæet indstiftede medalje. Statutterne for denne medalje er vedtaget af Samfundets bestyrelse på jubilæumsdagen.

§ 3. Medlemmer
Medlemskab opnås ved indmeldelse via Samfundets hjemmeside eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Udmeldelse sker ved skriftlig hen­vendelse til et bestyrelsesmedlem senest den 15. december med virkning fra 1. januar i det følgende kalenderår. Bestyrelsen kan med forudgående varsel indstille til generalforsamlingen at udelukke et medlem.
Samfundet kan særlige situationer fritage medlemmer for kontingent, fx. æresmedlemmer.

§ 4. Bestyrelse
Samfundet ledes af en bestyrelse bestående af formanden og indtil 10 med­lemmer, som vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden vælges særskilt. Af be­styrelsens medlemmer afgår 3 eller 4 hvert år.

§ 5. Generalforsamling
Samfundets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Ind­kaldelse – indeholdende dagsorden med fornødne bilag – sker på hjemmesiden eller e-mail med 14 dages varsel. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år og kassereren forelægger det reviderede regnskab til godken­delse. Endvidere foretages valg af bestyrelse, jfr. § 4 og af 2 revisorer samt 1 re­visorsuppleant. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være for­manden i hænde senest 15. marts. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed (jfr. dog §§ 9 og 10).

§ 6. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, der sam­men med formanden udgør et forretningsudvalg. Derudover vælger bestyrelsen en ansvarlig redaktør og et skriftudvalg, der redigerer Personalhistorisk Tidsskrift. Til skriftudvalget kan vælges medlemmer af Samfundet uden for bestyrelsen. Endvidere kan bestyrelsen efter behov nedsætte udvalg også med medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

§ 7. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Kassereren eller formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Kassereren står for varetagelse af Samfundets formue, herunder opkrævning af kontingent samt betaling af regninger. Opkrævning af kontingent kan ske i samarbejde med samarbejdspartnere, der modtager medlemsoplysninger fra kasseren.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.>

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkal­des, når mindst 50 medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelsen sker på samme måde og med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændring
Ændringer i og tilføjelser til disse love kan kun besluttes af en generalforsam­ling med 2/3 majoritet af de fremmødte. Forslaget skal være offentliggjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10. Opløsning
Til opløsning af Samfundet kræves, at et forslag herom er vedtaget af en or­dinær generalforsamling og derefter uforandret af en ekstraordinær general­forsamling. Forslaget skal indeholde bestemmelse om overgang af Samfun­dets aktiver til et eller flere selskaber eller institutioner med beslægtede formål. Til vedtagelse på såvel den ordinære som den ekstraordinære general­forsamling kræves 3/4 af de fremmødte medlemmer. Personlige medlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt ved Samfundets generalforsamlinger.