Indholdsfortegnelse

Forord

Denne indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift bygger dels på de hidtil udgivne fortegnelser, dels på nyt materiale. Indholdsfortegnelsen bygger således på H. Hjorth Nielsens fortegnelse for 1880-1929, Albert Fabritius' for 1930-1945 og Hans H. Worsøes tre fortegnelser for hhv. 1946-65, 1966-72 og 1973-1978.

Informationerne i disse er blevet suppleret og i visse tilfælde kontrolleret og rettet. For perioden 1880-1929 er således alle oplysninger om boganmeldelser og foreningsstof nye, og for perioden 1979-1990 er alt nytilkommet.

Indholdsfortegnelsen tilstræber at omfatte, foruden samtlige artikler også boganmeldelser, nekrologer, småstykker, spørgsmål og svar samt foreningsmeddelelser, hvadenten disse er forsynet med titel eller ej. Hvor titlen mangler, er en konstrueret titel anbragt i [ ]. Samme tegn anvendes ved andre oplysende bemærkninger af redaktionel art. Foruden række og bind - for de ældre årgange - angives årgangens årstal, hvilket ikke altid er identisk med trykkeåret.

I sin form bygger den her foreliggende fortegnelse på de af Albert Fabritius og Hans H. Worsøe anvendte principper for indholdsfortegnelserne 1930-1978. Der er kun foretaget små og uvæsentlige ændringer, som det vil fremgå af indholdsfortegnelsen. De væsentligste forskelle er, at jeg har undladt illustrations-fortegnelserne, og at grupperne, "Arkivvæsen", "Navne", "Heraldik", "Arvelighed", "Kulturhistorie" og "Retshistorie" er placeret under overskriften "Beslægtede områder" umiddelbart efter "Genealogi i almindelighed". Gruppen "Anmeldelser" er ordnet systematisk efter samme system som artikelstoffet, idet der dog under beslægtede områder er efter behov er tilføjet eller fjernet undergrupper.

Som en hovedregel gælder, at en artikel eller notits er placeret i den gruppe, hvor den ud fra titlen passer bedst. I fald det ikke entydigt kan afgøres, hvor en artikel eller notits skal placeres, er der henvisninger fra de sekundære grupper til den valgte placering. Især er det tilstræbt, at der altid er en henvisning fra relevante navne i afsnittet "Enkelte slægter og Personer", som er sorteret alfabetisk efter efternavn.

Såvel i afsnittet "Enkelte slægter og Personer" som i nekrologerne er navnet på den slægt eller person fremhævet om hvilken det drejer sig, ligesom forfatterne af artikler, anmeldelser og nekrologer er fremhævede. Disse fremhævede navne danner grundstammen i det afsluttende register i den trykte udgave.

Brug af on-line-udgaven

Den foreliggende on-line-udgave er som et forsøg udgivet i HTML format, hvor det er muligt at foretage fritekstsøgning. Funktionaliteten varierer efter hvilken WEB-browser der benyttes, hvorfor der henvises til browserens hjælp.

Registrene i den trykte udgave

Registeret i den trykte udgave er for oversigtens skyld delt i tre dele: forfatterregister samt titelregister for hhv. artikler og anmeldelser.

Forfatterregisteret indeholder navnene på forfattere til tidsskriftets artikler og notitser. Desuden er medtaget navne på anmeldere og forfattere af de anmeldte bøger samt i et vist omfang også redaktører og udgivere af disse bøger.

Titelregistrene indeholder de navne, som forekommer i titlerne, foruden andre betydende ord fra titlerne. Det første titelregister indeholder henvisninger til tidsskriftets egentlige indhold: artikler og notitser med videre. Det andet indeholder henvisninger til anmeldelserne.

Titelregistrene er dannet alene på grundlag af de ord, som indgår i titlerne. Det er således vigtigt at gøre sig klart, at disse titelregistre ikke er egentlige sagregistre, selv om det ved overfladisk betragtning kan se sådan ud. Som hovedregel er alle ord i en titel potentielle indeks-ord. De fleste adjektiver, adverbier og pronominer er dog straks kasseret, idet dog sådanne adjektiver, som oplyser proveniens sædvanligvis er bibeholdt: tysk, fransk, amerikansk etc. Herudover har ledetråden været, at de ord skulle bibeholdes, som i sig selv siger noget om indholdet, ikke ord, som indgår i en (måske) konstrueret titel. Ord som livet, århundrede, årene, tiderne etc. er f.eks. konsekvent udeladt. Andre ord er så ofte forekommende i titlerne så de ikke har nogen praktisk betydning i et register; derfor er f.eks. Danmark, familie, efterslægt, efterkommere m.v. udeladt. Endelig har jeg til registrene tilføjet et antal henvisninger, som (selv om de måske bryder mod de opstillede principper) efter mit bedste skøn kan være nyttige for benytteren. Der er i et vist omfang krydshenvisninger mellem de to titelregistre indbyrdes. Med andre ord, hvis der f.eks. i artikelregistret står "Kirchenbuchverkartung: se Kirkebogskartotek", og man ikke umiddelbart kan finde dette indeksord, kan det svare sig også at se i titelregistret for anmeldelser.

Trods titelregisterenes begrænsninger, vil jeg tro at de vil være en god hjælp for den, som leder efter en bestemt artikel ud fra sparsomme oplysninger. Det vil således være muligt i titelregistrene at finde henvisninger til slægtsnavne, erhvervsbetegnelser og emneområder, som ikke nemt ville kunne findes ved hjælp af den systematiske del.

Note : Den foreliggende on-line-udgave har ikke noget egentligt register, da man kan gøre brug af fritekstsøgning.

Bibliografi

Almindelige fortegnelser

1.
Albert Fabritius : Dansk genealogisk Litteratur indtil 1830. 11-II-1941 s.41-56.
2.
L. Daae : Norges genealogiske Litteratur efter 1814. 1-III-1882 s.80-88.
3.
Chr. Morgenstjerne Munthe : Oversigt over, hvad der findes af Bidrag til norske Slægters Historie i den før 1904 trykte Litteratur. [Med alfabetisk register over slægter til hvis historie der gives bidrag.] 5-II-1905 s.259-83.
4.
Fortegnelse over den danske og norske Stamtavle-Litteratur. Paa Grundlag af Det kgl. Biblioteks Accessionsprotokol.
 • 1911. 6-III-1912 s.283-284.
 • 1912, [kun dansk]. 6-IV-1913 s.274-275.
 • 1912, [kun norsk]. 6-V-1914 s.99.
 • 1913. 6-V-1914 s.282-284.
 • 1914. 6-VI-1915 s.315-317.
 • 1915, I. Danmark. 7-I-1916 s.328-330.
 • 1915, II. Norge. 7-II-1917 s.110.
 • 1916, I. Danmark. 7-II-1917 s.357-359.
 • 1916, II. Norge. 7-III-1918 s.151-152.
 • 1917, I. Danmark. 7-III-1918 s.270-272.
 • 1917, II. Norge. 7-IV-1919 s.82.
 • 1918, I. Danmark. 7-IV-1919 s.285-287.
 • 1918, II. Norge. 7-V-1920 s.249-250.
 • 1919, I. Danmark. 7-V-1920 s.250-251.
 • 1921. 8-II-1923 s.267-269.
 • 1922. 8-III-1924 s.118-120.
 • 1923-24. 8-IV-1925 s.333-338.
5.
Fortegnelse over den danske genealogiske Litteratur.
 • 1920. 7-VI-1921 s.200-201.
 • 1925-26. 9-I-1928 s.66-71.
 • 1927-28. 9-II-1929 s.256-260.
6.
[R. Paulli] : Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur.
 • 1929 og 1930. 9-IV-1931 s.264-69.
 • 1931 og 1932. 9-VI-1933 s.257-62.
 • 1933 og 1934. 10-III-1936 s.150-58.
 • 1935 og 1936. 10-IV-1937 s.269-74.
 • 1937 og 1938. 10-VI-1939 s.271-76.
7.
Albert Fabritius : Fortegnelse over dansk genealogisk Litteratur.
 • 1939. 11-I-1940 s.273-77.
 • 1940. 11-II-1941 s.247-52.
 • 1941. 11-III-1942 s.247-50.
 • 1942. 11-IV-1943 s.254-58.
 • 1943. 11-V-1944 s.251-56.
 • 1944. 11-VI-1945 s.205-10.
 • 1945 m. supplement til stamtavlefortegnelserne 1931, 1934, 1935, 1937, 1941 og 1944. 12-I-1946 s.198-203.
 • 1946 m. supplement til stamtavlefortegnelserne 1912, 1934, 1936, 1941, 1943, 1944 og 1945. 12-II-1947 s.176-179.
 • 1947 m. supplement til stamtavlefortegnelserne 1930, 1944 og 1946. 12-III-1948 s.162-165.
 • 1948 m. supplement for 1939, 1943 og 1947. 12-IV-1949 s.160-163.
 • 1949 m. supplement for 1913, 1924, 1928, 1929, 1930, 1935, 1944, 1946, 1947 og 1948. 12-V-1950 s.190-194.
 • 1950 m. supplement for 1917, 1918, 1922, 1925, 1931, 1935 og 1949. 12-VI-1951 s.180-183.
8.
Mogens Haugsted : Fortegnelse over dansk genealogisk Litteratur.
 • 1951, m. supplement for 1943 og 1946. 13-I-1952 s.173-176.
9.
Hans H. Worsøe : Fortegnelse over almindelig biografi og stater 1948-1972 med tillæg: Skolejubilæumsskrifter 1948-1972. 16-I-1973 s.69.
 • Tillæg. 16-II-1974 s.185.
10.
Hans H. Worsøe : Fortegnelse over slægtslitteratur 1948-72. 16-II-1974 s.1.
 • Tillæg. 16-II-1974 s.185.
11.
Dorthe Gissel : Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979. [Med forfatter- og stedregister]. 1982 s.1-54.
12.
Nyudkomne bøger af interesse for personalhistorikere. 13-V-1957 s.195, 14-I-1959 s.111-112, 14-I-1959 s.162 og 14-I-1959 s.191.
13.
Indsendte bøger. 12-I-1946 s.233-234 og 12-III-1948 s.194-195.
14.
Stamtavler i nye udgaver. 14-III-1961 s.136.

Personalhistorisk Tidsskrift

15.
Poul Bredo Grandjean : Fortegnelse over Bidragydende til Personalhistorisk Tidsskrift i de forløbne 25 Aar. 5-II-1905 s.164-65.
16.
H. Hjorth-Nielsen : Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrifts første 50 Bind. 1. Række 1.-9. Række II. 1880-1929. 9-III-1930 s.I-LII.
17.
Albert Fabritius : Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1930-1945, 9. rk. III - 11. rk. VI. 12-I-1946 s.I-XXXVI.
18.
Hans H. Worsøe : Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1946-1965, 12-14 rk. 15-I-1966 s.I-XXXVI.
19.
Hans H. Worsøe : Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift, 15. række, 1966-1972. 16-I-1973 Tillæg.
20.
Hans H. Worsøe : Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift, 16 række, 1973-1978. 1979 Tillæg.
21.
Hans H. Worsøe : Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89. 1989 s.185-195.

Arkivbibliografi

22.
Registraturer over familiearkiver [på Rigsarkivet]. 16-V-1977 s.218.
23.
Ole Degn : Rigsarkivets og landsarkivernes kildepublikationer og arkivoversigter af personalhistorisk interesse. 1979 s.75-87.
24.
Vello Helk : Rigsarkivets nyere registraturer over privatarkiver. 1980 s.111-115.
25.
Erik Kann : De statslige arkivers publikationer, en oversigt.
 • 1982-1984. 1985 s.85-92.
 • 1985. 1986 s.197-200.
 • 1986. 1987 s.77-80.
 • 1987. 1988 s.193-197.
26.
Grethe Ilsøe : De statslige arkivers publikationer, en oversigt.
 • 1988. 1989 s.181-183.
 • 1989. 1990 s.194-196.

Specielle fortegnelser

27.
Sofus Elvius : [Fortegnelse over oversigter over Dødsfald i Danmark] 2-V-1890 Tillæg s.48.
28.
J. Smith : Ligprædikener (Tilføjelser til Biblioteca Danica III). 12-VI-1951 s.204-205.
29.
H. Friis-Petersen : Studenterfortegnelser. 12-IV-1949 s.122-132.
 • H. Friis-Petersen og Th. O. Achelis : Supplement 12-V-1950 s.201-203.
30.
Th. O. Achelis : Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m. m. 11-III-1942 s.37-44.
31.
Øjvind Andreasen : Fortegnelse over litterære Arbejder af Louis Bobé. 10-IV-1937 s.5-74.
32.
Duplikerede genealogiske arbejder af Carl Langholz. 13-II-1953 s.238-239.
33.
Utrykte genealogiske arbejder af Christian Maibøll. 13-IV-1956 s.184-185.
34.
[O. H. Mollers stamtavler i afskrift på Det Kongelige Bibliotek]. 12-IV-1949 s.201.
35.
Bjørn Kornerup : Tilføjelse til Bibliografien over G. L. Wad's Arbejder. 9-III-1930 s.77.
36.
Hans H. Worsøe : Bibliografi over kgl. ordenshistoriograf, administrator dr. phil Albert Fabritius' litterære produktion 1927-1976. 16-IV-1976 Tillæg: I-XXIII.
37.
[Meddelelse til medlemmerne om tyske genealogiske tidsskrifter]. 12-IV-1949 s.201.
38.
Randi Ottosen : De fransk-reformerte i Danmark - en litteraturliste. 1989 s.93-98.
39.
Tommy P. Christensen : Nogle udgivelser i anledning af Chr.IV året, 1988. 1989 s.201-205.

Bibliografi - diverse

40.
H. Hjorth-Nielsen : Haandskrevne Registre til større Værker. [på Det kgl. Bibl.] 7-IV-1919 s.282-84.
41.
A[lbert] F[abritius] : Duplikeret genealogisk litteratur [En opfordring til at indsende samme]. 13-I-1952 s.211.
42.
Det Kongelige Bibliotek, danske afdeling. [Anmodning om oplysninger om artikler trykt i udenlandske tidsskrifter samt privattryk og duplikerede arbejder]. 13-V-1957 s.58-59.
43.
Sven Houmøller : En opfordring ang. utrykte genealogiske arbejder. 15-III-1969 s.124.
44.
Dansk genealogisk litteratur i Det kongelige Bibliotek. En opfordring. 16-I-1973 s.162.

Genealogi i almindelighed

45.
Imm. Barfoed : Genealogen og hans Arbejde. 1-I-1880 s.1-9.
46.
H. W. Harbou : Et tydsk Arbejde, der fortjener at efterlignes. [Omtale af v. Eberstein: Hand- und Adressbuch der Genealogen und Heraldiker]. 2-VI-1891 s.92-5 og 2-VI-1891 s.302.
47.
Louis Bobé : Arkivkundskab og Genealogi som Lærefag ved Universitetet. 9-II-1929 s.81.
*
[Færøsk Personalhistorie.] Se nr. 1438 under H.
48.
Albert Fabritius : Genealogi og Historie. 10-IV-1937 s.101-23.
49.
Vilhelm Marstrand : Tre Forelæsninger. I Metoder for genealogisk Forskning. II De angelsaksiske Kongestamtræer. III Laboratorieundervisning. 10-V-1938 s.1-52.
50.
Hannes Hyrenius : Genealogi och befolkningsstatistik. 11-II-1941 s.95-99.
51.
T. Ingerslev : Om "præsteslægtery" og lignende betegnelser. 12-II-1947 s.106-107.
52.
K. Albertsen : Befolkningsgenealogi. 15-III-1969 s.81-98.
53.
Knud Prange : Slægt, miljø og samfund. [Om sammenhæng mellem slægtshistorie og lokalhistorie] 15-V-1971 s.121.
54.
Knud Prange : Slægtshistorie/Lokalhistorie. 1979 s.147-161.
55.
Knud Prange : Middelaldergenealogi og heraldik. Belyst ud fra 4 nyafdækkede våbener i Kværkeby kirke. 1980 s.53-67.
56.
Leo Tandrup : Om historikeren, uroplevelsen og historien eller om, hvad en 5-krone kan betyde for skabelsen af en historisk biografi. 1982 s.203-212.
57.
Knud Prange : Jens Engbergs oldeforældre eller slægtshistorie og Danmarkshistorie. [En illustration af, at vor forslægt er mere sammensat, end de fleste tror (i anledning af professor Jens Engbergs nyudgivne danmarkshistorie)]. 1982 s.213-214.
58.
K. Albertsen : Dansk-Fransk genealogi 1984 s.85.
59.
K. Albertsen : Slægterne TRA.... i Frankrig. [En demografisk stikprøve, bestående af de mandlige efterkommere af 3000 ægtepar 1806]. 1984 s.218-219.

Genealogisk Metode

60.
Per Ugland : Personbetegnelse i Stambøker. 6-VI-1915 s.306-7.
61.
Just Bing : Personbetegnelse i Stambøker. 7-I-1916 s.157.
62.
H. W. Harbou : Om Personregistre.
 • I. Principper for udarbejdelsen af Personregistre. 7-III-1918 s.1-19.
 • II. Haandskrevne Personregistre paa det Kongelige Bibliotek. 7-III-1918 s.19-22.

Opstillingsprincipper

63.
Poul Bondesen : Hvad en navneklud kan fortælle. Den genealogiske opbygning af en navneklud. 16-IV-1976 s.37-46.
64.
Kai Albertsen : Generationsnummering. 1984 s.80-81.
65.
B. V. Adsersen : Personbetegnelse i slægtstavler. 1981 s.169-176.

Anetavler

66.
J. B. Strandbygaard : Et system for opstilling af anetavler. 12-II-1953 s.126-128.
67.
Albert Fabritius (�) : Våbenanetavler. 16-IV-1976 s.117.
68.
Kai Albertsen (�) : Om publikation af anetavler. 1986 s.97-102.
*
Knud Prange : [Våbenanetavler]. Se nr. 189 under Heraldik.
69.
K. Albertsen : Personnummerering i anetavler.
 • 1. Det fortløbende systems historie (Kekule von Stradonitz' system). 16-V-1977 s.15.
 • 2. Det fortløbende system og det binære talsystem (Totals-systemet). 16-V-1977 s.123.
 • Tilføjelse. 16-VI-1978 s.101.

Efterslægtstavler m.v.

70.
Otto Fr. Arends : Personbetegnelse i Stamtavler. 8-V-1926 s.163.
71.
Albert Fabritius : Om Systemer for Opstilling af Efterslægtstavler. 10-I-1934 s.125-36.
 • S. Nygård : Gensvar. 10-I-1934 s.136-47.
72.
K. A. Heiberg : Bemærkninger om Meddelelses-Teknikken i Stamtavler fremført paa Mødet 14. Nov. 1938. 10-VI-1939 s.75f.
73.
Carl Albert Zeuthen : Anvendelse af 2-talsystemet ved nummerering i slægtstavler. 1982 s.111-116.
74.
A. Markussen : Gennemført Systematik i Slægtsforskningen. [En gennemgang af forfatterens benyttede systematik for slægtstavler]. 1987 s.222-227.

Konsangvinitetstavler m.v.

75.
P. Grønvold og O. Weberg : Om Personbetegnelse i Slægtskabstavler. 7-I-1916 s.225-30.
76.
O. Weberg : Om personbetegnelse i slægtskabstavler. 12-II-1947 s.108-109.
77.
K. Albertsen : Konsangvinitetstavlen. 15-VI-1972 s.121.
78.
Kai Albertsen : Opstillingsprincipper og personnummerering i konsangvinitetstavler. 1979 s.9-15.
79.
B. V. Adsersen : En svogerskabstavle. 1983 s.43-53.
80.
Børge Vilhelm Adsersen : En svogerskabstavle. 1984 s.82.
81.
Knud Højrup : En konsangvinitets-betegnelse. 1987 s.155-163.
82.
Knud Højrup : En konsangvinitets-betegnelse II. 1988 s.183-191.

Slægtskab

83.
Albert Fabritius : Herr Kontorchef Olrik og "pater est -" Reglen. 10-VI-1939 s.281.
84.
K. A. Heiberg : Om Slægtsnavnes Udslettelse. 11-II-1941 s.75f.
85.
T. Ingerslev : Nedstamning fra alle et Sogns Beboere. 11-III-1942 s.201-03.
86.
M. Bojesen : Lige Linie. 11-V-1944 s.94f.
 • Albert Fabritius : Svar 11-V-1944 s.95f.
87.
K. Albertsen : Anesammenfald og aneforskydning. Sewall Wrights indavlskoefficient, en biologisk relevant beregningsmetode. 15-II-1967-68 s.171.
88.
K. Albertsen : Slægtskabsberegning. 15-V-1971 s.135.
89.
K. Albertsen : Slægters uddøen. Et matematisk-statistisk problem. 16-I-1973 s.109.
 • Supplement. 16-II-1974 s.164.
90.
Frederik Plough Dahlkild : Et bidrag til analysering af komplicerede anetavler. 1983 s.191-199.
91.
Hans H. Worsøe : Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab. Deres vilkår og mulighederne for at følge dem og deres forældre. 1979 s.243-266.

Datering

92.
Henning Paulsen : Et dateringsproblem. 15-III-1969 s.36.
93.
Henning Paulsen : 1728 - Er en måned en måned eller blot 4 uger. 1981 s.168.

Edb

94.
Hulkort og databehandling 15-I-1966 s.178.
95.
K. Albertsen : Genealogi og databehandling. 1981 s.177-182.
96.
Jens-Ivar Mørch : Realitet og mulighed i slægtsforskning "på EDB". 1983 s.55-58.
97.
Johannes Lind : Fadderlisterne i slægtsforskning. En slægtsforskers brug af EDB. 1986 s.45-53.
98.
Poul Steen : Forum for EDB i slægtsforskningen. 1986 s.196.
*
Databehandling i Slægtsforskning (DIS) Se nr. 126 under Genealogiens historie, foreninger m.v..

Genealogisk metode - diverse

99.
J. P. Jacobsen : Slægtsregisteret. 16-III-1975 s.69-73.
100.
Geert Drachmann : Om at ordne familiebreve. 16-V-1977 s.117-122.
101.
Thelma Jexlev : Hvorledes kan man følge sin slægts eller sin gårds historie bagud fra Christian 5.s matrikel. 16-VI-1978 s.121.
102.
Ib Priskorn og Iver Moslund : Hvordan opbygger man sit slægtsarkiv. 1981 s.98-101.
103.
J[ørgen] Nybo Rasmussen : Slægtsforskernes eget personkartotek. [Nyt kartotek på Rigsarkivet]. 16-III-1975 s.77-79.
104.
K. Albertsen : Mine aner! Dine aner? [Om oprettelse af anekartoteker]. 1984 s.14.
105.
Kai Albertsen (�) : En ny dansk anetavlepublikation. [Diskussion af behov, økonomi m.v.]. 1986 s.97-102.
106.
Henning Jensen : "Ingen torne - uden roser!". [Om kommercielle slægtsinstitutter m.m.]. 1987 s.213-215.
107.
Jørgen Stage Larsen : Et vildspor der endte som et sjældent tilfælde. [Om betydningen af verifikation ved hjælp af uafhængige kilder]. 1987 s.215.
108.
Jørgen Stage Larsen : Hjemmeforskning - et supplement 1990 s.106-107.
109.
F. J. Hvass : Slægt og gravsted - en opfordring. 1990 s.197-199.

Genealogiens historie, foreninger m.v.

*
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie Se nr. 2892ff. under Samfundets stiftelse og ledelse.
110.
G[ustav] L[udvig] Wad : Genealogisk Institut. 2-III-1888 s.79-80.
111.
Albert Fabritius : Genealogiske Genvordigheder for 100 Aar siden. 9-V-1932 s.175-97.
112.
P. K. Hofmansen : Slægtgaardsarkivet gennem 25 år. 15-I-1966 s.113.
113.
P. Porse : Slægtshistorisk Forening, Århus 1957-67. 15-II-1967-68 s.227.
114.
Herning slægtshistoriske forening. 15-IV-1970 s.46.
115.
Hans H. Worsøe : Genealogiska föreningen, Riksförening for släktforskning fylder 40 år. 16-I-1973 s.163.
116.
Trekantområdets Slægtsforskningsforening [stiftet 21.10.1974]. 16-II-1974 s.144.
117.
Omorganisering i Genealogiska Föreningen. 16-II-1974 s.144.
118.
Viborg slægtshistoriske forening. 16-IV-1976 s.91.
119.
Norsk Slekthistorisk Forening fylder 50 år, 16-IV-1976 s.178.
120.
Slægtshistorisk foreninger for Vestsjælland og for København. 16-IV-1976 s.178.
121.
Kildeskriftselskabet fylder 100 år. 16-V-1977 s.14.
122.
Fortegnelse over slægtshistoriske foreninger m.v. pr. 1.5. 1977. 16-V-1977 s.76.
123.
Nyt historisk selskab. [Selskabet for dansk jødisk Historie]. 1981 s.120.
124.
S. E. Sørensen : Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger. 1981 s.243-244.
125.
Hans H. Worsøe : Genealogiska Föreningen i Stockholm fylder 50 år. 1983 s.211-212.
126.
DIS - Databehandling i Slægtsforskning. 1987 s.236.
 • DIS-aktivitet for begyndere i EDB. 1988 s.81.
 • EDB og Slægtsforskning - databasemøde. 1988 s.84.
 • DIS - Danmark. Afdeling for data i slægtsforskning. 1988 s.208.
 • Finn Andersen : DIS-Danmark. 1989 s.58.
 • Svend Erik Christiansen : Nyt fra DIS-Danmark. 1990 s.218-219.

Beslægtede områder

Arkivvæsen, publikumsbetjening m.v.

127.
Gerhard L. Grove : Arkiver og Genealoger. 5-VI-1909 s.79-96 og 5-VI-1909 s.275-79.
128.
E[mil] Marquard : Arkiv og Publikum. Indledning til en Diskussion i Personalhistorisk Samfund den 4. Marts 1919. 7-IV-1919 s.158-75.
129.
Heinrich Koch : Smaanyt fra Hærens Arkiv. 8-V-1926 s.162.
130.
Meddelelse fra Hærens [Krigsministeriets] Arkiv (København). 9-I-1928 s.73.
131.
Arkivudstilling: "Fortid i Skrift". 15-II-1967-68 s.57.
132.
Nyt fra arkivvæsenet. 15-V-1971 s.210.
133.
Ny læsesal på Landsarkivet i Aabenraa. 16-I-1973 s.174.
134.
Franz-Josef Heyen : Slægtsforskning idag. Bemærkninger fra en arkivars synsvinkel. 16-II-1974 s.113.
135.
Nyt fra arkiverne. 16-III-1975 s.38.
136.
Nye hjælpemidler, fortrinsvis fra arkiverne. 16-III-1975 s.194.
137.
Attestudskrivelse ved arkiverne. 16-IV-1976 s.90.
138.
Nyt fra arkiverne. 16-IV-1976 s.91.
139.
Arkiverne og publikumsbetjeningen. 16-V-1977 s.134.
140.
Nyt fra arkiverne. 16-V-1977 s.242.
141.
Svend Balslev : Matrikelarkivet og den personalhistoriske forskning. 1979 s.49-56.
142.
Kirsten Elisabeth Caning : Personalhistoriske kilder i grønlandske arkiver. 1979 s.57-68.
143.
Ib Carl : Hærens Arkiv set i forhold til slægts- og personalhistorie. 1979 s.69-74.
144.
Finn H. Lauridsen : Personalhistorie i Erhvervsarkivet. 1979 s.131-144.
145.
Egil Skall : Slægtsforskeren og Københavns Stadsarkiv. 1979 s.185-205.
146.
Henric Sollbe : Genealogisk Mikrofilm - svenska synpunkter. 1979 s.207-212.
147.
Erik Kann : Mikrofilm i Landsarkivet, København, en vejledning. 1987 s.71-76.
*
Vedr. mulighederne for at følge børn uden for ægteskab, Se nr. 91 under Slægtskab.

Udenlandske arkivadresser

148.
Arkivadresser: Norge og Sverige. 1979 s.88.
149.
Arkivadresser: Finland, Færøerne og Island. 1979 s.118.
150.
Provstikirkebogskontorerne inden for den nordelbiske luthersk-evangelske kirke. 1979 s.162.
151.
Hans H. Worsøe : Slægtsforskning i udlandet - nogle adresser og hjælpemidler. 1979 s.145-146.
152.
Erik Blom : Genealogiske og lokalhistoriske selskaber i USA, et hjælpemiddel ved søgning efter danske udvandrerfamilier. 1985 s.219-222.

Navne

153.
Chr. Bruun : Nogle Bemærkninger om Retten til Efternavn i Anledning af Navnet du Plessis de Richelieu. 3-III-1894 s.302-12.
154.
H. Hjorth-Nielsen : Nogle Virkninger af Navneloven af 22. April 1904. Foredrag holdt paa dansk historisk Fællesforenings Aarsmøde i Sorø d. 14. Juni 1913. 6-IV-1913 s.187-95.
155.
C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : I hvilken udstrækning er Slægtsnavne beskyttet i Norge? 6-VI-1915 s.97-126.
156.
Paul Hennings : Nogle Bemærkninger om Retsbeskyttelsen for Slægtsnavne i Danmark, den danske Navnelovgivning og Domspraksis. 6-VI-1915 s.127-38.
157.
Om Navnesagen. 7-I-1916 s.103-7 og 7-I-1916 s.302-09.
158.
Wilhelm Marstrand : [Vedrørende navnesagen. Del af rubrikken "Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden."] 7-II-1917 s.99-108.
159.
P. Rønn Christensen : Familienavne i Ø. og V. Han Herred. 10-VI-1939 s.116-26.
160.
Alfr[ed] Larsen : Borgerlige Fornavne i det 17. Aarhundrede. 11-V-1944 s.272.
161.
P[oul] B[redo] Grandjean : Nogle småbemærkninger om navneskik, særlig svensk. 12-IV-1949 s.30-36.
162.
Alfred Larsen : Et "teknisk" uheld. [Et kirkebogsnotat om navngivning i Herritslev 1707.] 13-I-1952 s.211.
163.
A. Foldspang : Navneloven af 1961. 15-II-1967-68 s.1.
164.
Lars Ammitzbøll : Navnelovgivningen og slægtsforskerne. Et debatoplæg. 16-III-1975 s.76.
165.
Gordon Albøge : Skal navneloven ændres? 16-V-1977 s.1.
 • Lennart Konow : Replik: Navneloven bør afspejle dansk navneskik og ikke være et redskab i kønsrolledebatten. 16-V-1977 s.255.
166.
Hans H. Worsøe : Den nye navnelov og Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. 1981 s.117-120.
167.
Torben Kisbye : Slægtsnavne og patronymer. 1981 s. 121-132.
168.
Hans H. Worsøe : Den nye navnelov. 1981 s.240-243.
*
Om Slægtsnavnes Udslettelse. Se nr. 84 under Slægtskab.
*
Navne i øvrigt. Se nr. 1277 under G.

Heraldik

169.
P[oul] B[redo] Grandjean : Nogle borgerlige Vaaben, tegnede af Fr. Britze. Gaarn, Glahn, Grandjean, Meller, Mourier-Petersen, Valeur. 6-VI-1915 s.168-71.
170.
Ernst v. d. Recke : Randbemærkninger om Heraldik. I Anledning af Udgivelsen af Poul Bredo Grandjean: Dansk Heraldik. 7-IV-1919 s.140-53.
171.
Poul Bredo Grandjean : Endnu nogle heraldiske Bemærkninger. 7-IV-1919 s.201-3.
172.
P[oul] B[redo] G[randjean] : Slægterne Beyer og Prahl's Vaabener. Tegnede af Fr. Britze. 7-V-1920 s.241-43.
173.
Poul Bredo Grandjean : Fransk heraldisk Terminologi. [Med 23 Afbildn.]. 8-I-1922 s.1-20.
174.
Hans Toll : Unionsskölder och Unionsbanér. 8-V-1926 s.173-74.
175.
Hans Toll : Kronor och sjøblad i danska riksvapnet. Rettelse. 8-V-1926 s.313.
176.
Ernst v. d. Recke : Det danske Kongevaaben. En kritisk Undersøgelse. 8-VI-1927 s.1-38.
177.
Poul Bredo Grandjean : Lidt heraldisk Kritik. 10-I-1934 s.58-65.
178.
Poul Bredo Grandjean : Ludvig Holbergs borgerlige Segl. 10-II-1935 s.16-18.
179.
Arne Hoff : Heraldiske Nyskabninger i vor Tid. 10-II-1935 s.26-38.
180.
Jens Bull : Heraldiske nyskapninger? 10-II-1935 s.280.
181.
Bredo Obelitz : Slægten Obelitz' Vaaben. 11-I-1940 s.60f.
182.
Kirsten Weber-Andersen : Bomærkerne i Køge S. Nicolai Kirke. 11-V-1944 s.188-203.
183.
H. Holck : Løvehoved-våbenet (Holck-Müller-Dams). 12-I-1946 s.93-95.
184.
Poul Bredo Grandjean : Det Kong Christiern II som ridder af den gyldne Vliess tilskrevne våben. 12-V-1950 s.90-97.
185.
Henrik Berner : Bitegn og deres anvendelse i dansk heraldik. 12-V-1950 s.173-180.
186.
Gunnar Chr. Hjernøe : Silkeborg-slægten Fischers heraldik. 13-II-1953 s.79-84.
187.
Ernst Verwohlt : Dansk våbenret. 13-VI-1958 s.1-17.
188.
H. Holck (�) : Lidt om mursparrens forskellige former. 14-I-1959 s.160-162.
*
Knud Prange : Middelaldergenealogi og heraldik. Belyst ud fra 4 nyafdækkede våbener i Kværkeby kirke. Se nr. 55 under Genealogi i almindelighed.
189.
Knud Prange : En middelaldergenealogs glæder og problemer. [Med udgangspunkt i Sophie Staverskovs, Otte Kruses og Laurids Ebbesens våbenanetavler]. 1987 s.179-197.
*
Heraldik i øvrigt. Se nr. 67 under Anetavler og 1915 under M.

Arvelighed

190.
Søren Hansen : Den biologiske Genealogi og Degenerationsproblemet. 7-II-1917 s.25-40.
191.
C. Klitgaard : Arv og personlig Præg. 7-VI-1921 s.106-7.
192.
Søren Hansen : Sindssygdom i Fyrsteslægter. 10-V-1938 s.142-51.
*
Arvelighed i øvrigt. Se nr. 87 under Slægtskab og 819 under B.

Kulturhistorie m.v.

193.
L. Daae : Et throndhjemsk Smædedigt fra omtr. 1729 [om Hølands Kirkes Indvielse]. 2-I-1886 s.222-7.
194.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Anecdoter fra 17de og 18de Aarhundrede optegnede af Etatsraad H. D. Monrad. 3-II-1893 s.75-101.
195.
F[ritz] J[ürgensen] West : En samtidig Beretning om Guldhornsfundet ved Gallehus i 1639. 7-IV-1919 s.235-8.
196.
Hans H. Fussing : En Session i Rudkøbing 1812. 10-II-1935 s.9-15.
197.
Harald Jørgensen : Det nordiske Studentermøde i København 1862. En hidtil ukendt Beretning. 11-IV-1943 s.163-86.
198.
Gösta Hahr : "Skandinavism" vid Medelhavet. [De fællesnordiske forhandlinger med Marokkos sultan 1843-45.] 14-IV-1962 s.130-138.
199.
Albert Fabritius (�) : Danske kongekroninger. 16-IV-1976 s.132.
200.
Margit Mogensen : Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870. Social og økonomisk struktur. 16-VI-1978 s.81.
 • Rettelse. 16-VI-1978 s.150.
201.
P. Hampton Frosell : Et slagsmål blandt adelsfolk i Helsingør. 1984 s.177-182.

Retshistorie

202.
Ole Fenger : Slægten og retssystemet. 1979 s.89-104.

Kilder og materialesamlinger

Samlinger og kildegrupper

Kirkebøger, folketællinger og mandtal

203.
Indførelse af dødfødte Børn i Kirkebøgerne. 11-II-1941 s.76.
204.
Aflevering af kirkebøger til landsarkiverne. 15-II-1967-68 s.57.
205.
Kirkebøger fra Sydslesvig og Holsten. 15-II-1967-68 s.154.
206.
Hovedministerialbøgernes aflevering. 15-II-1967-68 s.218.
207.
Kirkebøgernes afskaffelse (CPR-2). 15-VI-1972 s.154.
208.
Poul G. Ørberg : Nærlæsning af nyere kirkebøger. En kulturhistorisk og metodisk undersøgelse af kirkebøgerne efter 1812. 1980 s.7-22.
209.
Paul G. Ørberg : Personregistrering i Danmark. Et debatoplæg. 1989 s.175-180.
210.
Om Kirkebøgerne i Nordtyskland. 10-VI-1939 s.281f.
211.
Alfred Larsen : Et lidet kendt supplement til kirkebøgerne. [En oversigt over hvilke af de kirkebøger, som J. C. L. Lengnick har foretaget uddrag af, der senere er forsvundet.] 13-V-1957 s.25-28.
212.
Fortegnelse over Landsarkivet for Sjælland's samling af kirkebøger for feltpræster og lign. 16-II-1974 s.156.
*
Vonsild tillysningsbog. Se nr. 407 under Andet arkivalsk materiale.
213.
[Rigsarkivet lader udarbejde alfabetisk seddelkartotek over Københavns folketælling 1845]. 13-V-1957 s.196.
214.
Erik Kann : Kort om norske folketællinger i anledning af en ny norsk publikation. 1986 s.204-205.
215.
Tommy P. Christensen : Folketællingen 1801 - pålidelig eller mangelfuld? 1988 s.131-150.
216.
Tommy P. Christensen : Fortegnelse over publicerede folketællinger. [En opfordring] 1989 s.196.

Breve

217.
Louis Bobé : Fra 1848-50. [Politiske breve og optegnelser.] 11-VI-1945 s.131-41.

Fortegnelser over fødsler, dåb, vielser, dødsfald og begravelser.

218.
H. C. Roede : Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser.
 • 1660-70. 6-II-1911 s.103-15, 6-II-1911 s.256-84 og 6-III-1912 s.1-40.
 • 1670-75. 6-V-1914 s.105-57.
 • 1676-81. 6-VI-1915 s.283-305 og 7-I-1916 s.29-72.
219.
H. C. Roede : Uddrag af Kancelliets Registranter og Sportelregnskaber ang. Vielser, Daab og Begravelser 1682-85. 7-II-1917 s.1-24 og 7-II-1917 s.126-56.
220.
Københavnske jordemødres fødselsanmeldelser 1896-1961. [Genvej til at fastslå en persons fødesogn i København]. 15-II-1967-68 s.218.

Vielser

221.
Holger Malling : Københavnske Vielser 1720-1724. 8-I-1922 s.142-69.
222.
Holger Malling : Nogle Vielser i danske Købstæder i Aarene 1661-1712. 8-VI-1927 s.204-07.
223.
Th. O. Achelis : Brylluper paa Raadhuset i Haderslev 1638-1759. [14 bryllupper 1656-84, fundet i byens regnskaber]. 8-VI-1927 s.260.
224.
H. Hjorth-Nielsen : Kongelige Resolutioner 1815-47 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens Officerer og ligestillede. 6-V-1914 s.1-48.
225.
Gordon Norrie : Kongelige Resolutioner 1848-1880 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens Officerer og Ligestillede. 11-VI-1945 s.78-119 og 11-VI-1945 s.240.
*
[Bryllupper i Danmark 1896-1900.] Se nr. 230 under Dødsfald m.m..

Dødsfald m.m.

226.
Cort S. Th. Adeler : Dødsfald i Danmark
 • 1881 1-III-1882 Tillæg s.31-41.
 • 1882 1-IV-1883 Tillæg s.1-19.
 • 1883 1-V-1884 Tillæg s.26-48.
 • 1884 1-VI-1885 Tillæg s.1-25.
 • 1885 2-I-1886 Tillæg s.26-51.
 • 1886 2-II-1887 Tillæg s.39-61.
227.
O. A. Schleisner : Dødsfald i Danmark
 • 1887 2-III-1888 Tillæg s.30-51.
 • 1888 2-IV-1889 Tillæg s.1-20.
228.
Dødsfald i Danmark
 • Sofus Elvius : 1889 2-V-1890 Tillæg s.29-48.
 • L[ouis] Bobé : 1890 2-VI-1891 Tillæg s.26-43.
 • [Sofus Elvius ?] : 1891 3-I-1892 Tillæg s.1-20.
229.
H. F. Grandjean : Dødsfald i Danmark
 • 1892 3-II-1893 Tillæg s.1-18.
 • 1893 3-III-1894 Tillæg s.1-24.
 • 1894 3-IV-1895 Tillæg s.1-26.
 • 1895 3-V-1896 Tillæg s.1-21.
230.
Sofus Elvius : Bryllupper og Dødsfald i Danmark
 • 1896 3-VI-1897 Tillæg s.1-35.
 • 1897 4-I-1898 Tillæg I s.1-48.
 • 1898 4-II-1899 Tillæg I s.1-37.
 • 1899 4-III-1900 Tillæg II s.1-35.
 • 1900 4-IV-1901 Tillæg II s.1-31.
231.
Jul. Bistrup : Dødsfald i Danmark
 • 1901 4-V-1902 Tillæg I s.1-25.
 • 1902 4-VI-1903 Tillæg I s.1-25.
 • 1903 5-I-1904 Tillæg I s.1-25.
 • 1904 5-II-1905 Tillæg I s.1-26.
 • 1905 5-III-1906 Tillæg I s.1-27.
 • 1906 5-IV-1907 Tillæg I s.1-22.
 • 1907 5-V-1908 Tillæg I s.1-26.
 • 1908 5-VI-1909 Tillæg I s.1-28.
 • 1909 6-I-1910-11 Tillæg I s.1-27.
232.
P[oul] B[redo] Grandjean : Dødsfald i Danmark
 • 1910 6-II-1911 Tillæg I s.1-26.
 • 1911 6-III-1912 Tillæg I s.1-24.
 • 1912 6-IV-1913 Tillæg I s.1-23.
 • 1913 6-V-1914 Tillæg I s.1-21.
 • 1914 6-VI-1915 Tillæg I s.1-25.
233.
H. Hjorth-Nielsen : Dødsfald i Danmark
 • 1915 7-I-1916 Tillæg I s.1-28.
 • 1916 7-II-1917 Tillæg I s.1-38.
 • 1917 7-III-1918 Tillæg I s.1-36.
 • 1918 7-IV-1919 Tillæg I s.1-34.
 • 1919 7-V-1920 Tillæg I s.1-36.
 • 1920 7-VI-1921 Tillæg I s.1-36.
 • 1921 8-I-1922 Tillæg I s.1-38.
 • 1922 8-II-1923 Tillæg I s.1-45.
 • 1923 8-III-1924 Tillæg I s.1-42.
234.
Niels Friis : Dødsfald i Danmark i årene:
 • 1944. 11-VI-1945 Tillæg 1-50.
 • 1945. 12-I-1946 Tillæg.
 • 1946. 12-II-1947 Tillæg.
 • 1947. 12-III-1948 Tillæg.
 • 1948. 12-IV-1949 Tillæg.
 • 1949. 12-V-1950 Tillæg.
 • 1950. 12-VI-1951 Tillæg.
 • 1951. 13-I-1952 Tillæg.
 • 1952. 13-II-1953 Tillæg.
 • 1953. 13-III-1955 Tillæg.
 • 1954. 13-IV-1956 Tillæg.
 • 1955. 13-V-1957 Tillæg.
 • 1956. 13-VI-1958 Tillæg.
 • 1957. 14-I-1959 Tillæg.
 • 1958. 14-II-1960 Tillæg.
 • 1959. 14-III-1961 Tillæg.
 • 1960. 14-IV-1962 Tillæg.
 • 1961. 14-V-1963 Tillæg.
 • 1962. 14-VI-1964-65 Tillæg.
 • 1963. 14-VI-1964-65 Tillæg.
 • 1964. 15-I-1966 Tillæg.
 • 1965. 15-II-1967-68 Tillæg.
 • 1966. 15-II-1967-68 Tillæg.
 • 1967. 15-III-1969 Tillæg.
 • 1968. 15-IV-1970 Tillæg.
 • 1969. 15-IV-1970 Tillæg.
 • "Dødsfald i Danmark" udsendes fremover separat. 15-IV-1970 s.46.
 • 1970. 15-V-1971 Tillæg.
 • 1971. 15-VI-1972 Tillæg.
235.
Benedikte Friis : Dødsfald i Danmark i året 1972 med tilføjelser til Dødsfald i Danmark 1970. 16-I-1973 Tillæg.
 • Omtale af "Dødsfald i Danmark" 1973. 16-II-1974 s.144.
 • Dødsfaldslisterne stillet i bero. 16-IV-1976 s.91.
236.
C. Behrend : Liste over begravede i København 1677 og 1682-92. 7-VI-1921 s.160-8.
237.
Holger Malling : Begravelser i Provinsen i Aarene 1717-1721. 8-V-1926 s.146-55.
238.
F. Crone : Efterretninger om en Del i Nyborg Kirke begravede Personer. 1-V-1884 s.319-35 og 1-VI-1885 s.97-117.
239.
Niels Stenfeldt : Nogle Kirkebogsnekrologer fra det 18de Aarhundrede. [Sørbymagle, Kirkerup, Skelby og Gunnerup sogne]. 8-IV-1925 s.52-66.
240.
Helle Linde : Tyske begravelser i Danmark [1939-45]. 1982 s.162.
241.
Otto Gr. Lundh : Dødsfald i Norge
 • 1881 1-III-1882 Tillæg s.1-30.
 • 1882 1-IV-1883 Tillæg s.20-37 og 1-V-1884 Tillæg s.1-5.
 • 1883 1-V-1884 Tillæg s.6-25.
 • 1884 1-VI-1885 Tillæg s.26-48.
 • 1885 2-I-1886 Tillæg s.1-25 og 2-II-1887 Tillæg s.37-38.
 • 1886 2-II-1887 Tillæg s.1-37 og 2-III-1888 Tillæg s.29.
 • 1887 2-III-1888 Tillæg s.1-29.
 • 1888 2-IV-1889 Tillæg s.21-46.
 • 1889 2-V-1890 Tillæg s.1-28.
 • 1890 2-VI-1891 Tillæg s.1-25.
242.
A. W. Rasch : Dødsfald i Norge
 • 1891 3-I-1892 Tillæg s.21-54.
 • 1892 3-II-1893 Tillæg s.19-38.
 • 1893 3-III-1894 Tillæg s.25-41.
 • 1894 3-IV-1895 Tillæg s.27-43.
 • 1895 3-V-1896 Tillæg s.22-41.
 • 1896 3-IV-1895 Tillæg s.37-57.
 • 1897 4-I-1898 Tillæg II s.1-23.
 • 1898 4-II-1899 Tillæg II s.1-21.
 • 1899 4-III-1900 Tillæg I s.1-24.
 • 1900 4-IV-1901 Tillæg I s.1-23.
 • 1901 4-V-1902 Tillæg II s.1-23.
 • 1902 4-IV-1901 Tillæg II s.1-23.
 • 1903 5-I-1904 Tillæg II s.1-22.
 • 1904 5-II-1905 Tillæg II s.1-24.
 • 1905 5-III-1906 Tillæg II s.1-23.
 • 1906 5-IV-1907 Tillæg II s.1-23.
 • 1907 5-V-1908 Tillæg II s.1-26.
 • 1908 5-VI-1909 Tillæg II s.1-29.
 • 1909 6-I-1910-11 Tillæg II s.1-30.
 • 1910 6-II-1911 Tillæg II s.1-30.
 • 1911 6-III-1912 Tillæg II s.1-31.
 • 1912 6-IV-1913 Tillæg II s.1-25.
 • 1913 6-V-1914 Tillæg II s.1-25.
 • 1914 6-VI-1915 Tillæg II s.1-26.
 • 1915 7-I-1916 Tillæg II s.1-29.
 • 1916 7-II-1917 Tillæg II s.1-32.
 • 1917 7-III-1918 Tillæg II s.1-32.
 • 1918 7-IV-1919 Tillæg II s.1-35.
 • 1919 7-V-1920 Tillæg II s.1-33.
 • 1920 7-VI-1921 Tillæg II s.1-32.
 • 1921 8-I-1922 Tillæg II s.1-33.
 • 1922 8-II-1923 Tillæg II s.1-34.
 • 1923 8-III-1924 Tillæg II s.1-35.

Andet arkivalsk materiale

243.
Gustav Storm : Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger i 16de Aarh. 1-I-1880 s.147-154.
244.
Fr. Krarup : Stiftsrelationer om Adelige i Danmark og Norge, indsendte til Klevenfeldt:
 • Bergens Stift. 1-I-1880 s.133-146.
 • Trondhjems Stift. 1-II-1881 s.40-53.
 • Christianssands Stift. 1-II-1881 s.53-64 og 2-V-1890 s.292.
 • Akershus Stift. 1-II-1881 s.268-83 og 2-V-1890 s.292.
 • Sjællands Stift. 1-III-1882 s.177-95, 1-IV-1883 s.156-75 og 1-IV-1883 s.297-331.
 • Fyens Stift. 1-V-1884 s.177-210.
 • Aarhus Stift. 1-VI-1885 s.56-87.
 • Aalborg Stift. 1-VI-1885 s.181-213.
 • Ribe Stift. 2-I-1886 s.132-47.
 • Viborg Stift. 2-I-1886 s.269-76.
245.
H. W. Harbou : Efterslæt af Stiftsrelationerne. Bergens Stift. 2-V-1890 s.116-119.
 • Akershus Stift. 2-V-1890 s.120-123.
246.
E[mil] Marquard : Fra Departementet for udenrigske Anliggender. [Eksempler på personsager ca. 1750-1848] 6-II-1911 s.143-192.
247.
Louis Bobé : Om Universitetsmatrikler. 7-II-1917 s.231-237.
248.
William Christensen : Nogle Bemærkninger om Slægtebøger, især om Sophie Belows Slægtebog. 7-IV-1919 s.1-50.
249.
[K. C.] Rockstroh : Kjøbenhavns Garnisonsprotokoller. 10-I-1934 s.274f.
250.
Bjørn Kornerup : Borgerskabsbøger. 11-V-1944 s.85f.
251.
J. Smith : Oplysninger om fæstere. [Specifikationer fra 18.årh.] 12-I-1946 s.227-28.
252.
H. F. Kiær : Marinens arkiv i Rigsarkivet som personalhistorisk kilde. 14-II-1960 s.165-171.
253.
Hans H. Worsøe : Det personalhistoriske materiale i amtsarkiverne og dets udnyttelse. 15-III-1969 s.125.
 • Tilføjelse 15-IV-1970 s.180.
254.
Ole Degn : Det personalhistoriske materiale i de ældre dele af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs arkiv. 15-IV-1970 s.1.
255.
Albert Fabritius (�) : Nogle bemærkninger om ridderkapellet i Frederiksborg slotskirke og om ridderbiografierne. 16-IV-1976 s.142.
256.
Harald Jørgensen : Retsbetjentarkivernes betydning for den personalhistorisk forskning. 16-VI-1978 s.1.
257.
Finn Andersen : Sjællands stifts præstearkiver. 1979 s.17-48.
258.
Henning Jensen : Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639. 1979 s.111-117.
259.
Tage Kaarsted : Et udvortes tegn på erkendt borgerværd. Om ordenskapitlets ridderbiografier. 1979 s.119-129.
260.
Luise Skak-Nielsen : Byernes brandtaxationer og deres kildeværdi for genealogisk og lokalhistorisk forskning. 1979 s.163-184.
261.
Thelma Jexlev : Middelalderlige testamenter som personalhistorisk kilde. 1981 s.1-11.
262.
Finn Andersen : Svensk af fødsel. Personalhistorisk kildemateriale opstået som følge af udenrigspolikkens konsekvenser for dansk lokaladministration 1808. 1982 s.55-80.
263.
Vello Helk : Stambøger fra tiden før 1800. 1982 s.178.
264.
Erik Nørr : Personalhistoriske og befolkningsmæssige oplysninger i skole- og fattigarkivalier før kommunalordningen af 1841. 1983 s.101-119.
265.
Hans Chr. Wolter : Hærens registrering af udskrevne og hvervede. 1987 s.1-23.
*
Stambøger Se nr. 801 under B, 2166 under Q, 2387 under S og 3213 under Stambøger.
266.
Henning Jensen : Polske og tyske arkivalier på mikrofilm. [Mormon-film]. 16-V-1977 s.174.

Gravsten, epitafier og andre indskrifter

267.
G[ustav] L[udvig] Wad : Indskrifter paa Ligkisteplader (fra Oldnord. Musæum). 2-IV-1889 s.251-64.
268.
L[ouis] B[obé] : Glemte Grave. 11-I-1940 s.278f.
269.
Leo Wad : Gemte og glemte Ligsten. 11-VI-1945 s.234f.
270.
Poul B[redo] Grandjean : Gravskrifter fra Københavns nedlagte Kirkegaarde indenfor de gamle Volde.
 • I. Trinitatis Kirkeplads. 4-VI-1903 s.256-9.
 • II. Holmens Kirkegaard. 5-I-1904 s.168-73.
 • III. Helligaands Kirkegaard. 5-I-1904 s.173-7.
 • IV. Kirkegaarden ved Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn. 5-I-1904 s.246-8.
 • V. Vor Frelsers Kirkegaard. 5-I-1904 s.248-52.
 • VI. Sct. Petri Kirkegaard. 5-II-1905 s.241-52.
 • VII. Garnisons Kirkegaard. 5-III-1906 s.248-51.
 • VIII. Kirkegaarden ved den tysk-franske reformerte Kirke. 5-IV-1907 s.283-6.
271.
Poul Bredo Grandjean : Gravskrifter fra Helligaandshuset i Kjøbenhavn. 5-VI-1909 s.229-33.
272.
Albert Fabritius : Indskrifter paa Kisteplader fra St. Petri Kirke. 11-I-1940 s.244-68.
273.
C. Klitgaard : Gravskrifter fra den gamle Vor Frue Kirke i Aalborg og fra dennes nedlagte Kirkegaard. 6-VI-1915 s.223-47.
274.
Holger Hansen : Indskrifter i Dalum Kirke. 5-III-1906 s.76-84.
275.
Louis Bobé : Indskrifter paa Kisteplader fra helsingørske Kirker. 8-IV-1925 s.266.
276.
O. F. C. Rasmussen : Nogle Gravskrifter fra Herlufmagle Kirke. 2-I-1886 s.217-22.
277.
V. Woll : Ligstenene i Kerteminde Kirke. 7-IV-1919 s.183-95.
278.
A. Jørgensen : Gravskrifter og Inskriptioner fra Køge Kirke. 1-II-1881 s.305-34.
 • Fr[ederik] Barfod : En lille Efterslæt fra Kjøge Kirke. 3-II-1893 s.241-8.
279.
F. Crone : Begravede paa Nyborg Kirkegaarde. 2-II-1887 s.46-61.
280.
F. Crone : Epitafier i Nyborg Kirke 1-IV-1883 s.33-49 og 1-IV-1883 s.257-76.
281.
V. Ingerslev : Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke. 1-II-1881 s.1-10.
 • C. F. Bricka og Fr. Krarup : Bemærkninger dertil 1-II-1881 s.77 og 1-II-1881 s.368.
282.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Gravskrifter og lignende Inskriptioner fra forskellige norske Kirker. 1-I-1880 s.223-35 og 1-I-1880 s.241-60.
283.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Rejseoptegnelser fra Kirker og Kirkegaarde. 4-V-1902 s.243-61 og 4-VI-1903 s.24-41.
284.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Rejseoptegnelser fra Kirker og Kirkegaarde. Af H. J. Huitfeldt-Kaas' efterladte Papirer. 5-IV-1907 s.236-51.
285.
E. A. Thomle : Forskellige norske Gravskrifter. 6-V-1914 s.263-81.
286.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Gravskrifter fra Akers Kirke. 1-I-1880 s.54-77 og 1-I-1880 s.255.
287.
Anthon M[ohr] Wiesener : Kisteplater fra St. Mariæ Kirke i Bergen. 6-VI-1915 s.165-7.
288.
M. Sundt og E. A. Thomle : Indskrifter fra Rygge Kirke. 2-II-1887 s.279-86.
289.
J. Hanssen : Kisteindskrifter fra det Bärnholdtske Kapel i Skien. 3-I-1892 s.158-62.
290.
E. A. Thomle : Gravskrifter fra Stavanger Domkirke. 1-II-1881 s.210-28, 1-III-1882 s.143-62, 1-III-1882 s.222-57 og 1-V-1884 s.97-128.
291.
L. Daae : Fra Ørlandets Hovedkirke. [En gammel oversigt over portrætter, epitafier m.m. i den i 1766 og 1853 nedbrændte Veklem kirke] 1-II-1881 s.290-294.
292.
Louis Bobé : Gravskrifter fra Slesvig Bys Kirkegaarde. 9-V-1932 s.251-54.
293.
Lorentz Bie : Danske Gravminder i Bengalen. 10-IV-1937 s.124-30.

Genealogiske samlinger

294.
H. Lund : En Portrætsamling [fra Døttreskolen i Kjøbenhavn kort før 1800]. 2-II-1887 s.82-84.
295.
C. Klitgaard : En Samling jydske Testamenter fra o. 1681-1734. I Uddrag. 5-V-1908 s.263-8 og 5-VI-1909 s.163-81.
296.
Axel Linvald : Arkivar Thisets Samlinger til den danske Adels Historie. 7-III-1918 s.81-83.
297.
Vello Helk : Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger i Rigsarkivet. 1979 s.105-110.
298.
Erik Kann : Nyt hjælpemiddel til efterforskning af aner fra udlandet. [Th. Hauch-Fausbølls samlinger af fremmede nationer i Danmark tilgængelig i Rigsarkivets håndskriftssamling]. 1987 s.164.

Trykte kilder

299.
Jette Kjærulff Tuxen og Ole Tuxen : Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde. [Indeholder annoteret bibliografi på 11 sider indeholdende jubilæumsskrifter med studenterlister 1812-1923]. 1979 s.213-241.
300.
C. Klitgaard : En Samling gamle Bryllupsviser. 6-V-1914 s.194-203.
301.
O. Walde : Smärre bidrag till dansk personhistoria. [16.-17.årh. Fra trykte bøger i svenske biblioteker] 7-II-1917 s.117-25.
302.
H. Ehrencron-Müller : Gamle danske Bryllups- og Ligvers i norske Biblioteker. 8-II-1923 s.158-218.
303.
H. Ehrencron-Müller : En Samling personalhistoriske Viser, erhvervet af det kongelige Bibliotek. 8-VI-1927 s.89-118.
304.
P. B. C. Westergaard : Det 17. Aarhundredes adelige Ligprædikener og deres Kobberstik. 10-V-1938 s.183-90.

Portrætter

305.
O. H. Clementsen : Medaillon-portrætstik af danske og norske. 13-I-1952 s.62-92.
 • Supplement 13-IV-1956 s.117-119.
306.
Poul Steen : Danmarks Pædagogiske Bibliotek. [Præsentation af billedarkivets lærer- og præsteportrætter m.v.] 16-III-1975 s.74.
307.
Finn Grandt Nielsen : "Forbryderbilleder 1867-1870." 1989 s.200.

Enkelte kilder og kildeuddrag

308.
J. Smith : Glücksborgske bryllups- og faddergaver. 12-VI-1951 s.129-150.

Kirkebøger, mandtal og testamenter

309.
Holger Malling : Vor Frue Kirkes Gravbog. 8-V-1926 s.267-89 og 8-VI-1927 s.127-60.
310.
O. Nielsen : Uddrag af [Københavns] St. Nicolai Kirkes Begravelsesprotokol. 1-I-1880 s.192-223.
311.
Chr. Villads Christensen : Uddrag af Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol. 4-V-1902 s.152-69.
312.
Fr[itz] Jürgensen West : Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romerskkatholske Menighed i København. 6-I-1910-11 s.1-28.
313.
K. Rasch Hansen : Et Par Fejlskrifter i bornholmske Kirkebøger. [Rønne Klokkerbog (1730-56) og Rutsker Kirkebog omkring 1758] 6-II-1911 s.326-27.
314.
Et Kirkebogsfund. [Hjerm, Gimsing og Venø Sogne 1689-1700.] 10-II-1935 s.279.
315.
Alfred Larsen : Uddrag af Nykøbing F.'s kirkebog 1689-91. 14-I-1959 s.103-105.
316.
A. Hagemann : Uddrag af Altens Kirkebøger, 1705-1814. 2-VI-1891 s.253-62.
317.
E. A. Thomle : Uddrag af Evje Kirkebøger. 2-III-1888 s.81-110.
318.
Hildegard v. Marchtaler : Adelige und Standespersonen der nordischen Reiche, insbesondere des dänischen Gesamtstaates in Hamburger Kirchenbüchern. 12-V-1950 s.98-116.
319.
Knud Heiberg : Fra Trankebars Kirkebøger. 10-III-1936 s.46-55.
320.
A[lbert] F[abritius] : Dansk kirkebog i Wandsbeck. [Den danske garnison i Wandsbeck 1855-1861.] 13-VI-1958 s.192.
321.
E[mil] Marquard : To københavnske Mandtal fra 1622. 9-III-1930 s.155-159.
322.
Alfred Larsen : Skattemandtal over borgerne i Storehedinge 1716. 13-IV-1956 s.44.
323.
A[lf] Collett : Gaardemandtal udi Christiania 1661. 2-IV-1889 s.177-211.
*
Mandtal. Se nr. 374 under Optegnelser om præster.
324.
H. C. Roede : Uddrag af Kancelliets Registranter, Kgl. konfirmerede Testamenter o.l.
 • 1660 - 70. 7-III-1918 s.161-76.
 • 1670 - 80. 7-V-1920 s.168-210.
 • 1681 - 90. 8-IV-1925 s.103-117 og 8-IV-1925 s.199-220.
 • 1691 - Aug. 1699. 8-V-1926 s.175-217.
 • Sept. 1699 - 1706. 9-I-1928 s.186-212 og 9-II-1929 s.231-52.

Breve

325.
L. Daae : Breve fra Kongsberg 1791-92. [Fra Peter Petersen til Carsten Anker] 4-VI-1903 s.237-254.
326.
L. Daae : Nogle Studenterbreve, sendte fra Kjøbenhavn til Christiania 1817-20. [Fra M. H. Kildal Lund og Knud C. Nielsen til Gabriel K. Kielland] 5-III-1906 s.233-228.
327.
A[nthon] M[ohr] Wiesener : Breve fra Rosendal Baronis Arkiv. [Div. breve fra perioden 1598-1688] 6-II-1911 s.226-46.
328.
Bjørn Kornerup : Nogle Breve til Carl Henrik Lorenzen. 9-V-1932 s.81-126.
329.
Øjvind Andreasen : Breve til Baron Herman Schubart. [I]. 11-IV-1943 s.1-48.
 • II. 11-IV-1943 s.77-118.
330.
Knud Jensenius : Frederik Dreier og hans kreds. Nogle breve. 12-I-1946 s.101-127.
331.
Henny Glarbo : Danske breve i Italien. 12-VI-1951 s.166-170.
332.
Hakon Müller : [Breve mellem] Carl Bagger og J. N. Gomard. 13-II-1953 s.224-227.
333.
Jørgen B. Hartmann : Nogle breve til Johan Bravo i Rom. 13-VI-1958 s.124-128.
334.
Leo Wad : Uddrag af breve fra Chr. la Cour og P. C. H. Wad. 14-I-1959 s.113-126.
335.
H. Topsøe-Jensen : Fire breve til arkitekt Hans Kristjan Tybjerg 1842-49. 14-II-1960 s.140-164.
336.
H. F. Garde : Breve fra H. C. Knudsen St. Croix, til J. G. Adler. 16-I-1973 s.1.
*
Breve i øvrigt. Se nr. 339 under Dagbøger og kalenderoptegnelser, 363 under Biografier og biografiske oplysninger, 911 under B, 933 under B, 958 under B, 952 under B, 1165 under F, 1237 under G, 1249 under G, 1568 under I, 1804 under L, 2029 under N, 2169 under Q, 2303 under R, 2469 under S, 2481 under S og 2803 under Z.

Dagbøger og kalenderoptegnelser

337.
E. A. Thomle : Nogle Frederiksstadske Dagbogsoptegnelser fra det 18de Aarh. [Væsentligst vedr. bryllupper og dødsfald] 2-I-1886 s.116-131.
338.
G[ustav] L[udvig] Wad : Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1688-91. 1-IV-1883 s.290-97.
339.
Carl S. Christiansen : Udsigt over en Del af Brevstoffet i Jens Bircherods Dagbøger. 3-III-1894 s.131-40, 3-III-1894 s.194-214, 3-IV-1895 s.83-96, 3-IV-1895 s.311-17 og 3-V-1896 s.72-92.
340.
H. Hjorth-Nielsen : Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger 1658-1708. 8-IV-1925 s.301-332, 8-VI-1927 s.39-71, 8-VI-1927 s.219-48, 9-I-1928 s.116-44, 9-I-1928 s.246-76, 9-II-1929 s.140-74, 9-III-1930 s.81-115 og 9-IV-1931 s.142-172.
341.
Hans H. Fussing : Om Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser og deres kildeværdi. 9-IV-1931 s.133-35.
 • Et supplement. 9-V-1932 s.248-50.
342.
Th. O. Achelis : Johan Holmers kalenderoptegnelser. 12-III-1948 s.117-135 og 12-IV-1948 s.37-51.
343.
Harald Holck (�) : Kommandør Carl Christian Holcks dagbøger som konsul i Tunis. 14-IV-1962 s.61-129.
344.
Th. O. Achelis : Christian Paulsens dagbøger. Rettelser og tilføjelser. 13-II-1953 s.163-165. Se nr. 3777 under N.

Slægtebøger og familieoptegnelser

345.
A. Thiset : Nogle Slægtebogsuddrag.
 • I. Uddrag af Fru Jytte Gyldenstiernes Slægtebog. 5-IV-1907 s.1-30.
 • II. Præsten Anders Samsings Efterretninger om de Odense Slægter Rosenvinge, Mule, Seeblad og Landorph. 5-VI-1909 s.1-24.
346.
Oluf Kolsrud : Familie-Optegnelser fra Fladstrand [1668-1739]. 6-I-1910-11 s.71-5.
347.
William Christensen : Nogle Slægtebogs- og Vaabenbogs-Undersøgelser. 9-II-1929 s.1-37.
348.
William Christensen : Lisbet-Bryske-Tekster. 9-IV-1931 s.1-56.
349.
William Christensen : Lisbet og Beate Huitfeldt som personalhistoriske Forfattere. 9-V-1932 s.1-20.
350.
William Christensen : Vibeke Podebusks Slægtebog. 10-I-1934 s.1-42.
351.
Bjørn Kornerup : Slægtebogsoptegnelser vedrørende slægterne Lidøe og Luja. 12-I-1946 s.72-82.
352.
Albert Fabritius : Arent Berentsens familieoptegnelser. 12-II-1947 s.128-133.
353.
Poul Koch : Juel-Jørgensen-Landt. [Uddrag af optegnelser i familiebibel tilhørende Axel Georg Juel]. 12-II-1947 s.195-198.
354.
C. Klitgaard : Optegnelser om rådmand i København Jens Gregersen Klitgaards familie. 12-III-1948 s.55-60.
355.
Jørgen Swane : Optegnelser om familierne Suan og Gram. 12-V-1950 s.75-84.
356.
Niels Tofts optegnelser. 13-I-1952 s.202-207.
 • Rettelse 13-II-1953 s.239.
357.
Bjørn Kornerup (�) : Optegnelser om slægten Homann. 13-VI-1958 s.189-192.
358.
Albert Fabritius : Den Collinske familiebibel. 15-I-1966 s.51.
359.
Hans Konow : Friederich Ludewig Konows bibeloptegnelser 15-II-1967-68 s.49.
360.
Gudmund Kelstrup : Anders Andersen Viborgs slægtsoptegnelser. 15-VI-1972 s.1.

Biografier og biografiske oplysninger

361.
Svend Gissel : To samtidige Jørgen Rosenkrantz-biografier. 12-IV-1949 s.151-159.
 • Tilføjelse 12-V-1950 s.203.
362.
Bjørn Kornerup : Rektor Lorens Hanssens selvbiografi. 13-I-1952 s.153-160.
 • Tilføjelse 13-III-1955 s.36.
363.
Hans Degen : En selvbiografi af og et brev fra generalintendant Johan Peter von Købke. 13-I-1952 s.161-172.
364.
Bjørn Kornerup : En skolemands levnedsoptegnelser. Rektor C. M. Krarups selvbiografi. 13-II-1953 s.116-125.
365.
Erik Reitzel-Nielsen : Mette Giøes biografi. 13-VI-1958 s.57-80.
366.
Henning Heilesen : En samtidig levnedsbeskrivelse af Dorthe Hansdatter Lottrup, grundlægger af Hansted Hospital. 14-I-1959 s.89-100.
367.
Knud Prange : Grevskabslæge Peter Abraham Kruuses selvbiografi 1800-1816. 15-I-1966 s.119.
368.
Tage Kaarsted : Admiral Henri Konows barndomserindringer. 15-II-1967-68 s.19.
369.
E[rik] Reitzel-Nielsen : Irmingers optegnelser om Frederik VII. 15-V-1971 s.1.
*
[Præsteautobiografier 1765] Se nr. 375 under Optegnelser om præster.

Optegnelser om præster

370.
Bjørn Kornerup : Fortegnelse over Præster, ordinerede af Biskop Hans Poulsen Resen 1615-1638. [Afskrift ved biskop Jørgen Carsten Bloch (1717-73)] 8-VI-1927 s.182-94.
 • Rettelse 9-I-1928 s.158.
371.
F. Crone : Uddrag af en gammel gejstlig Skifteprotokol [for Vinding Herred paa Fyn]. 2-IV-1889 s.211-222.
372.
D. Thrap : Slotspræsterne paa Akershus. [I det 16.-18.årh. Uddrag af kaldsbog for Akershus slotsmenighed, oprettet 1757] 1-V-1884 s.211-27.
373.
Ch. Delgobe : C. H. Schanches Optegnelser om Præsterne paa Augvaldsnæs. 1-VI-1885 s.132-135.
374.
H. F. Rørdam : Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619. 1-II-1881 s.255-259.
375.
E. A. Thomle : Nogle Christiansandske Præsteautobiografier [1765]. 1-III-1882 s.289-304, 1-IV-1883 s.1-18 og 1-IV-1883 s.276-90.
376.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser i Kalendariet i et Exemplar af Missale Nidrosiense fra Ytterøen [til Stedets Præstehistorie]. 2-I-1886 s.227-31.
377.
A. Hagemann : Series Pastorum i Skjærstad Kald, forfattet og nedskrevet i Kaldsbogen af C. F. Hagerup 1770. 3-I-1892 s.167-87.
378.
L. Daae : Fortællinger om Præsterne i Volden efter Reformationen. [Lokal mundtlig tradition, nedskrevet af Elias Olsen Følsvig, � 1879] 2-VI-1891 s.151-73.

Fortegnelser over fødsler, dødsfald og begravelser

379.
D. H. Wulff : Nogle unge Adels Sønners Alder og Fødested [fra Aalborg Stift 1623-24]. 2-II-1887 s.97-99.
380.
A. Thiset : Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66. 1-I-1880 s.121-132.
381.
Louis Bobé : Udtog af Vor Frue Skoles Regnskaber. Indtægt for Disciplenes Sang ved Begravelser fra Hovedstadens Kirker. 1584-86, 1594-1612. 7-II-1917 s.295-307.
382.
L[ouis] Bobé : Bidrag til dansk Personalhistorie under Christian V og Frederik IV. Uddrag af [Kjøbenhavns] St. Petri Kirkes Begravelsesregnskaber 1667-1725. 2-III-1888 s.271-93 og 2-IV-1889 s.1-38.
383.
Hans H. Fussing : Nogle begravede i Odense 1639-42. 12-VI-1951 s.171-174.
384.
Ole Karup Pedersen : Da Odense stormklokke ringede for lig. 13-III-1955 s.60-76.
 • Carl Lindberg Nielsen : Rettelse 13-III-1955 s.150.
385.
M. Arnesen : Uddrag af Liglaugsprotokollen paa Frederikshald. 1-II-1881 s.175-8.

Andet arkivalsk materiale

386.
H. F. Rørdam : Personalhistoriske Uddrag af M. R. Meldals "Krønike for Lysabbel Sogn". 1-II-1881 s.10-39.
 • Om Nogle til Lysabbel paa Als knyttede Personligheder. [fra 1600-tallet]. 2-II-1887 s.286-93.
387.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser fra Nordlandene fra det 16de og 17de Aarh. [Supplement til de i "Norske Samlinger" II s.493-504 udgivne optegnelser af Mauritz Matssøn Rasch] 1-II-1881 s.169-175.
388.
L. Daae : Af haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger [i Christiania Univ. Bibl. 17de og 18de Aarh.]. 1-II-1881 s.283-9.
389.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarh. 1-III-1882 s.89-93.
390.
G[ustav] L[udvig] Wad : Suppliker fra det 17de og 18de Aarhundrede. [17 tilfældige eksempler] 1-VI-1885 s.136-150.
391.
G[ustav] L[udvig] Wad : Det kongelige ridderlige Akademies Matrikel. 2-I-1886 s.53-67 og 2-I-1886 s.203-16.
392.
Karl Dons : Genealogiske Oplysninger om de Personer, der have været optagne i "Thomas Angells Hus" i Trondhjem. [183 personer, som har boet i "Klosteret" 1770-1891] 3-I-1892 s.23-64.
393.
Chr. Blangstrup : En samtidig Karakteristik af Generalkrigsdirektoriets Medlemmer 1764, med Noter af H. W. Harbou. [Uddrag - på fransk - af grev Ulrik Adolph Holsteins (1731-89) memoirer i Rigsarkivet] 3-I-1892 s.193-9.
394.
P. S. Vig : Nogle engelske Meddelelser om danske Soldater i England 1689. 4-VI-1903 s.173-175.
395.
E. Gullach-Jensen : Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personhistorie. 1ste Afsnit: St. Thomas 1671-1733. 7-I-1916 s.247-68 og 7-I-1916 s.315-25.
396.
Holger Malling : En Præsteattest fra 1781 ang. Copulationspengene. 8-II-1923 s.99-101.
397.
A. W. Rasch : En gammel Bog. [Genealogiske oplysninger om 7 ejere af en militær håndbog] 8-III-1924 s.37-41.
398.
Th. Thaulow : To Indskrivningsbøger til de Friisers Legater fra Aarene 1715-1795. 8-III-1924 s.77-117.
399.
Ellen Jørgensen : Et Brudstykke af et Calendarium fra Nysted Franciskanerkloster. 9-I-1928 s.213-15.
400.
L[orentz] Bie : Periodiske Annotationer paa Serampore i Bengalen. 9-IV-1931 s.102-14.
401.
L[orentz] Bie : Periodiske Annotationer paa Serampore i Bengalen i Aaret 1815. 9-VI-1933 s.234f.
402.
Carl Erling Jørgensen : Aktstykker vedrørende en discipels bortvisning fra Aarhus Latinskole [Hans Christian Rosenberg]. 12-V-1950 s.197-200.
403.
G. Bützow-Rohde : Af vexelmægler Thiis Christopher Bützow's efterladte papirer. 12-VI-1951 s.123-128.
404.
Alfred Larsen : Nogle borgerskaber i Viborg i det 17. århundrede. [Uddrag af kæmnerregnskaberne 1684-1690.] 14-I-1959 s.43-45.
405.
Henny Glarbo (�) : Finansdeputationens uddeling af rejsestipendier 1842-48. 14-V-1963 s.133-142.
406.
H. K. Kristensen : Af sognepræst Jacob Stampes optegnelser. [Mine selskabelige forbindelser.] og [Nogle fremragende personer her i egnen.] 15-I-1966 s.61.
407.
Hans H. Worsøe : Vonsild tillysningsbog. 1980 s.23-26.

Gravsten, epitafier og andre indskrifter

408.
H. F. Rørdam : Nogle Gravskrifter fra ældre Tid. 1-I-1880 s.154-8.
409.
L. Rostrup Bøyesen : Et Par Kisteplader solgt paa Maleren Kai Langes Auktion hos Winkel og Magnussen 6. Okt. 1936. Kat. Nr. 220. 10-III-1936 s.239.
410.
Kjeld Bugge : To gamle gravstener. 11-V-1944 s.276-78.
411.
A. M. S. Myrhøj : En tredie gammel Gravsten. 11-VI-1945 s.233f.
412.
Leo Wad : Herredsfoged Niels Sørensens ligsten i Hoed kirke. 13-II-1953 s.235-236.
413.
Wilhelm Seidel : Nogle Commentarer til Inskriptionen paa Jacob Olsens og Inger Joensdatters Ligsten i Øster Egitzborg Kirke. 14-II-1960 s.125-127.
*
Gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg. Se nr. 584 under Flere slægter.

Trykte kilder

414.
Spørgsmaal om Opbevaringsstedet af Kobberpladerne til Nobilitas Daniæ ex monumentis. 3-I-1892 s.292.
415.
A. Drachmann Bentzon : Et Par Bemærkninger om Hof- og Statskalenderen. 7-IV-1919 s.268-71.
 • Svar til Hr. Cand. jur. A. Drachmann Bentzon fra Statshaandbogens Redaktion. 7-IV-1919 s.271-3.
*
Louis Bobé : [Uddrag af] Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1865, Kiel 1815. Se nr. 247 under Andet arkivalsk materiale.

Andre kilder

416.
H. Bernhoft : En balscene. Maleri, dateret 1853, af maleren Edvard Lehmann. 16-VI-1978 s.81.

Almindelig biografi

417.
Ny udgave af Dansk biografisk Leksikon. 16-III-1975 s.46.
418.
Svend Cedergreen Bech : Biografisk Leksikon - lidt af forhistorien. 16-V-1977 s.243.
419.
Sv. Cedergreen Bech : Dansk Biografisk leksikon. [En opfordring til samarbejde om indsamling af supplerende personoplysninger]. 1985 s.46.
420.
Thorkild Kjærsgaard : Dansk Biografisk Leksikon og de homofile. 1987 s.217-219.
 • Sv. Cedergreen Bech : Kommentar. 1987 s.219.
 • Wilhelm von Rosen : Biografi og tabu. 1987 s.220-221.
 • H. H. Bruun : DBL og de homofile - en kommentar. 1988 s.199-200.

Adelen

421.
Kr. Erslev : Slægtskabsforbindelser mellem dansk og svensk Adel i Tiden før Kalmarunionen. 1-III-1882 s.18-39.
422.
Louis Bobé : Fremmedadel i Danmark. 7-II-1917 s.92-6.
423.
Th. Hauch-Fausbøll : En meningsforstyrrende Passus i Nyadelens Patenter. 9-I-1928 s.149-51.
424.
O. v. Munthe af Morgenstierne : Den norske Adels Stilling i Forhold til dansk Adel. 9-I-1928 s.161-85.
425.
Th. Thaulow : Odense adelige Jomfrukloster. 8-IV-1925 s.77-86.
426.
Rich[ard] Høeg Brask : Angaaende den saakaldte Rangadel. 10-III-1936 s.167-71.
427.
E[rling] Ladevig Petersen : Hans Speil til Juelskov - Børge Rosenkrans til Ørup - Niels Pedersen Galt til Ingelstad. Studier over virkningerne af den adelige gældsstiftelse omkring 1600. 15-IV-1970 s.11.
428.
Albert Fabritius (�) : Adelige frøkenklostre. 16-IV-1976 s.109.
429.
H. Erik Olesen : Den gamle danske uradel, dens oprindelse og nulevende efterkommere. 16-V-1977 s.227.
430.
Åke Thott : Uppgörelsen efter dråpet på Munkeholm vid Falsterbo 1354. [Et eksempel på brug af Danmarks Riges Breve, Repertoriet m.m. til opklaring af den myrdedes, Alexander Jensen (Urne)'s, familiemæssige baggrund]. 1981 s.165-167.
431.
Knud Prange : Adelsårbogens fremtid. 1983 s.75-81.
432.
A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie.
 • I. Om "onde Jøsse Eriksens" Herkomst. 2-V-1890 s.106-15.
 • II. Om Slægten Arenfeldt's Stamfader. 2-V-1890 s.202-12.
 • III. Om Jørgen Hansen paa Bergenhus. 2-V-1890 s.212-3.
 • IV. Om de holstenske Sehesteder. Se nr. 2394 under S.
 • V. Rosenkrantz-Slægtens Erhvervelse af Tange. 3-III-1894 s.119-23.
 • VI. Fru Anne [Meinstrup] Holgers [Rosenkrantz's]. 3-III-1894 s.119-23.
 • VII. Frost - von Frost. 3-III-1894 s.163-74.
 • VIII. Markmand-Slægterne. 3-III-1894 s.174-88.
 • IX. Den sidste af de "Vognsønner". 3-III-1894 s.61-77.
433.
G. Bang : Familieoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede. 3-V-1896 s.159-70, 3-V-1896 s.221-32 og 4-II-1899 s.16-23.
434.
Louis Bobé : Fremmede Adelsslægter i Danmark.
 • von Pappenheim. 2-V-1890 s.251-73.
 • von Reitzenstein. 2-VI-1891 s.12-23.
435.
Louis Bobé og C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark.
 • v. d. Lühe. 3-II-1893 s.12-33.
 • Donop 3-II-1893 s.173-89.
 • Vieregg 3-III-1894 s.103-18.
 • Kalckreuth 4-I-1898 s.56-62.
 • Raabe 4-I-1898 s.62-6.
 • v Winterfeldt. 4-I-1898 s.151-62.
 • v Offenberg. 4-I-1898 s.269-75.
 • v Zepelin. 4-I-1898 s.275-87.
 • v Passow. 4-V-1902 s.61-9.
 • de Trappaud. 4-VI-1903 s.17-23.
436.
C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark.
 • Pogrell. 5-III-1906 s.146-8.
 • von Johnn. 5-IV-1907 s.85-7.
 • Røder 5-IV-1907 s.184-5.
 • Rømer 5-IV-1907 s.186-9.
437.
Gu>brandur J�nsson : Nogle Oplysninger om tre islandske Adelsslægter. 6-VI-1915 s.22-44.
*
Indfødsret. Se nr. 441 under Hof- og civiletaterne.

Hof- og civiletaterne

438.
Louis Bobé : Embedsetat for de kongelige Ordeners Kapitul. 1671-1928. 9-II-1929 s.68-78.
439.
Fr. Tobiesen : Hofdame-Bryllupper ved Christian VII's Hof. 11-IV-1943 s.49-62.
440.
Jette Kjerulff Tuxen : Den danske civile centraladministrations embedskorps 1766-1797. En analyse af dets sammensætning. 16-III-1975 s.123.
441.
Knud Prange : Indfødsretten - en analyse af embedsstandens og adelens nationale rekruttering før og under enevælden. 16-IV-1976 s.1.
442.
Fritz Jürgensen West : De kongelige Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660-1864. 7-VI-1921 s.1-26.
443.
Henry Bruun : Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848. 7-IV-1919 s.85-139.
444.
Harald Hatt : Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. 9-VI-1933 s.70-131.
445.
J. Smith : Slesvigske amtsforvaltere. Rettelser og tilføjelser. 14-I-1959 s.151-157.
446.
E. A. Thomle : Anmærkninger [om Personer, nævnte i den umiddelbart foregående artikel "Kommerceraad J. A. Løvenstierne" (navnlig Assistentsraader ved Overhofretten i Norge 1718)]. 2-V-1890 s.168-81. Se nr. 1877 under L.
447.
Th. O. Achelis : Haderslev Bys Borgmestre. 9-V-1932 s.129-45.
448.
Christian Maibøll : Sønderborgs borgmestre gennem tiderne. 14-III-1961 s.1-60.
449.
H. Lawaetz : Nogle Bemærkninger i Anledning af Kay Larsens sidste Skrift, "Guvernører". 11-II-1941 s.29-35.
450.
J. Smith : Nordslesvigske herredsfogder. 14-II-1960 s.89-124.
451.
J. Smith : Sydslesvigske herredsfogder. 14-V-1963 s.143-160.
452.
O. Nielsen : Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682-1864. 1-I-1880 s.278-304.

Militæretaterne

453.
J. Teisen : Rettelser og tilføjelser til T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. 1984 s.183-217.
 • Jens Rotne : Kommentar [vedr. Birgitte Cathrine Wissing]. 1985 s.182.
 • Fritz Schönwandt : Kommentar [vedr. Zacharias Hansen Bang]. 1986 s.116.
454.
Chr. Gandil : Korrektioner og tilføjelser vedrørende Topsøe-Jensen og Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. 1990 s.208.
455.
Chr. Heilskov : Kommandanter paa Færøerne 1632-1865. 7-III-1918 s.88-102.
 • Tilføjelse 8-IV-1925 s.96.
456.
J. C. W. Hirsch : Fortegnelse over de i Slaget ved Helsingborg faldne, saarede og fangne danske Officerer. [1710] 3-V-1896 s.17-31.
 • O. v. Munthe af Morgenstierne : De danske Auxiliærtroppers Tab af faldne Officerer i Slaget ved Höchstedt den 13. August 1704. 9-III-1930 s.196-99.
457.
A. Tuxen : Danske og norske Officerer i Royal Danois 1690-1698. 7-VI-1921 s.67-76.
458.
Erik Amburger : Die dänischen Offiziere in Russlands Heer und Flotte unter Katharina II. 10-III-1936 s.172-202.
459.
H. D. Lind : Om nogle af Søetatens kongelige Tjenere under Frederik den Tredie og deres økonomiske Vilkaar. 3-V-1896 s.232-45.
460.
H. E. E. Koch : Nogle Stambogsoplysninger om Hübbinett'erne ved Holstenske Infanteri Regiment. 8-V-1926 s.294-298.
461.
Hector Boeck : Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864. 10-II-1935 s.214-64.
 • Tilføjelser. 10-III-1936 s.237f.
 • En Rettelse. 10-VI-1939 s.282f.
 • E. Juel Hansen : Supplerende oplysninger. 13-V-1957 s.29-51.
*
[Giftermålstilladelser 1815-80.] Se nr. 224 under Vielser og 225 under Vielser.
*
En Session i Rudkøbing 1812. Se nr. 196 under Kulturhistorie m.v..
*
[Danske soldater i England] Se nr. 394 under Andet arkivalsk materiale.
*
Hærens registrering af udskrevne og hvervede. Se nr. 265 under Andet arkivalsk materiale.

Gejstligheden

462.
Bjørn Kornerup : Om "Gejstlige Stater". I Anledning af 6. Udgave af "Kirkelig Haandbog". 11-V-1944 s.1-15.
463.
Anna [Rosenstand Christensen, gift] Myrhøj : [Tilføjelser til] Wibergs præstehistorie III. 13-V-1957 s.57.
464.
Anna Rosenstand Christensen, gift Myrhøj : Rettelse til Wibergs præstehistorie. [vedr. Chr. Jensen Høst]. 14-III-1961 s.185.
465.
Hans H. Fussing : Til dansk præstehistorie. 10-V-1938 s.249f.
 • Præster i Vilsted og Vindblæs. 10-VI-1939 s.77f.
 • Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. 11-I-1940 s.55-59.
 • Oplysninger om Hindsted og Fleskum herreders Præster ca. 1619-1655. 11-II-1941 s.124-33.
 • Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. 11-III-1942 s.227-46.
 • Oplysninger om 1) Vardes og Vester Horne herreds præster ca. 1590-1652, 2) Skast herreds præster 1540-1810, og 3) Kær herreds og Aalborg Budolfi kirkes præster ca. 1632-45. 11-V-1944 s.53-62.
466.
J. Smith : Tilføjelser til Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten. 14-VI-1964 s.129-137.
467.
Aage Dahl : Femerns præstehistorie til 1864. 14-VI-1964-65 s.73-106.
 • Rudolf Møller : Rettelser og tilføjelser 15-II-1967-68 s.237.
468.
Th. O. Achelis : Præster fra Hertugdømmerne i den Hannoverske Kirke. 11-V-1944 s.48-52.
469.
Th. O. Achelis : Præster fra Hertugdømmerne i Mark Brandenburg. 12-VI-1951 s.116-122.
470.
Erik Olsen : Ølstykke Sogns Præsterække. 10-V-1938 s.180-82.
471.
A. Troels Møller : Præster i Lyngå-Skjød sogne. 1983 s.82-84.
472.
H. F. Rørdam : Magistre kreerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til 1660. 1-III-1882 s.117-43, 1-III-1882 s.257-74, 1-IV-1883 s.49-68 og 1-IV-1883 s.240-9.
473.
Vello Helk : Supplement til magisterpromotioner i København 1544-1585. 1987 s.41-44.
474.
Th. O. Achelis : Teologiske Kandidater ved Konsistoriet i Haderslev. 1737-1777. 8-IV-1925 s.342-3.
475.
F. S. Grove-Stephensen : Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. 15-II-1967-68 s.13.
*
Se også Optegnelser om præster.

Jurister

476.
Grethe Ilsøe : Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af 1. kanditatgeneration (eksamensårgangene 1736-65). 1985 s.111-148.
477.
H. F. Garde : Rettelser og tilføjelser til Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris m. fl. 14-II-1960 s.190-193.
478.
Finn H. Blædel : Rettelser og tilføjelser til A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen "Candidati og examinati juris 1736-1936". 15-III-1969 s.185 og 15-V-1971 s.103.
479.
Finn H. Blædel : Tilføjelser og rettelser til H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer, 1935, til sammes: Danske Sagførere, 1941, og til A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Kbh. 1954-59. 16-II-1974 s.191.
480.
H. C. Roede : Fortegnelse over Kandidater med slesvigsk-juridisk Examen 1796-1863. 6-I-1910-11 s.167-203.
 • Tilføjelse 8-V-1926 s.312.
481.
H. F. Garde : Vestindiske jurister. 14-II-1960 s.177-189.

Skoler, lærere og elever

482.
Viggo Glud Konradsen : Biografier af forstanderne, fra 1958 rektorerne ved Danmarks seminarier og Lærerhøjskolen. 16-III-1974 s.1.
 • Edv. Andersen : Supplement og rettelser vedr. Brahetrolleborg seminarium. 16-V-1977 s.111.
483.
Aage Bonde : Skrive- og regnemestre i Flensborg. 12-III-1948 s.42-54.
484.
Bjørn Kornerup : Fridericoburgensia fra det 19. Aarhundrede. 11-I-1940 s.1-34.
485.
M. Arnesen : Spørgsmaal om de første Rektorer paa Frederikshald. 1-II-1881 s.185-6.
486.
Carl E. Jørgensen : Fåborg latinskoles lærere. 14-VI-1964-65 s.17-26.
487.
Th. O. Achelis : Haderslev lærde skoles rektorer og lærere i ældre tid. 7-VI-1921 s.107-41.
488.
Th. O. Achelis : Haderslev latinskoles rektorer og lærere indtil 1800. 13-V-1957 s.111-127.
 • Tilføjelser 13-VI-1958 s.47.
489.
Th. O. Achelis : Haderslev Kommunitets Alumner 1598-1713. 11-II-1941 s.134-44.
490.
Gregers Hansen : Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. 16-I-1973 s.167 og 16-III-1973 s.197.
491.
Hans H. Fussing : Små bidrag til Odense skoles historie. 13-IV-1956 s.1-20.
492.
E. A. Thomle : Studenter i Nedre Borgesyssels Provsti 1731-1754. 2-I-1886 s.241-68.
493.
Th. O. Achelis : "Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter". Slesvigske Studenter fra kongerigske Skoler. 10-III-1936 s.97-110.
494.
Vello Helk : Slesvigske studenter. Nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis' matrikel. 15-II-1967-68 s.185.
495.
Børge L. Barløse : Lærerne ved Sydslesvigs danske skoler i byerne 1850-64. 15-IV-1970 s.137.
496.
Th. O. Achelis : Sommersted Latinskole. 8-IV-1925 s.233-54, 8-VI-1927 s.258 og 9-III-1930 s.221.
497.
Th. Hauch-Fausbøll : Rektorerne i Svendborg. 10-V-1938 s.254.
498.
C. Klitgaard : Optegnelser om studenter fra Sæby og Hjørring. 12-VI-1951 s.1-21.

Studenter i København

499.
K[ristian] Carøe : Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611. 6-I-1910-11 s.111-4.
500.
K[ristian] Carøe : Nogle Bidrag til Studentermatriklen før 1611. 7-III-1918 s.251-7.
501.
K[ristian] Carøe : Stipendium Regium og dets Stipendiarier. 6-VI-1915 s.139-53.
502.
D. Thrap : Norske Studenter fra Kiøbenhavns Universitet i det kongelige Frederiks Universitets Stiftelsesaar 1811. 6-II-1911 s.85-102.

Studenter i udlandet

503.
Vello Helk : Dansk-norske studierejser 1536-1813. [En opfordring] 1989 s.28.
504.
H. Friis : Danske og norske studenter ved universitetet i Altdorf 1575-1809. 14-II-1960 s.82-88.
505.
Harald Ilsøe : Danske studerende ved St. Andrews i Skotland 1595-1610 med et tillæg om de studerende i Oxford 1603-22. 14-IV-1962 s.23-26.
506.
Vello Helk : Danske og slesvig-holstenske studenter i Bourges. 19890 s.217-231.
507.
H. Friis (�) : Danske og norske studerende i Braunsberg 1578-1694. 14-VI-1964-65 s.192-196.
508.
H. Friis (�) : Danske og norske studerende ved universiteterne i Deventer og Duisburg. 14-V-1963 s.33-34.
509.
Henny Glarbo : Danske og norske Studenter ved Universitetet i Franeker (1592-1803). 9-V-1932 s.53-67.
510.
H. Friis (�) : Danske og norske studenter ved universitetet i Frankfurt a. d. O., 1506-1811. 14-IV-1962 s.36-38.
511.
Vello Helk : Studerende fra Danmark-Norge og Slesvig-Holsten i Genève 1559-1878. 1982 s.163-177.
512.
C. F. Bricka : Fortegnelse over Nordboer, der have studeret ved Universitetet i Genf 1559-1800. 1-IV-1883 s.331-5.
513.
K[ristian] Carøe : Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Groningen 1615-1762. 5-VI-1909 s.262-5.
514.
H. Friis : Danske studenter i Göttingen 1734-1837. 14-I-1959 s.134-150.
 • Rettelse og tilføjelse 14-II-1960 s.135.
515.
H. R. Hiort-Lorenzen : Danske og norske Studerende ved Universitetet i Harderwijk. 5-III-1906 s.144-6.
516.
Danske og norske Studenter i Helmstedt.
 • Henny Glarbo : I Danske, norske, slesvigske og holstenske Studenter 1574-1636. 10-III-1936 s.213-26.
 • Th. O. Achelis og Henny Glarbo : II Danske Studenter 1637-1810. 10-III-1936 s.226-28.
 • Henny Glarbo : III Danske og norske Studenter 1637-1810. 10-III-1936 s.228f.
517.
C. E. A. Schøller : Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn. 6-II-1911 s.36-41.
518.
H. Friis : Danske studenter i Ingolstadt 1549-1659. 14-II-1960 s.194-195.
519.
H. Friis (�) : Danske og holstenske studenter ved universitetet i Ingolstadt, Landshut og München 1772-1872. 14-VI-1964-65 s.50-57.
520.
Julius Høyer : Danske og norske immatriculerede ved Kølns Universitet fra 1389-1466. 3-V-1896 s.292-6.
521.
Ellen Jørgensen : Danske og norske studerende ved Universitetet i Cölln i Tidsrummet 1476-1559. 8-II-1923 s.91-8.
522.
Vello Helk : Danske studenter i Köln, Montpellier og Launingen. 1986 s.69-80.
523.
K[ristian] Carøe : Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Königsberg 1544-1829. 7-III-1918 s.103-07.
*
Studenter i Landshut 1772-1872. Se nr. 519 under Studenter i udlandet.
*
Launingen Se nr. 522 under Studenter i udlandet.
524.
H. Friis (�) : Danske, norske og slesvig-holstenske studenter ved universitetet i Leipzig.
 • 1660-1709. 14-IV-1962 s.139-164.
 • 1709-1809. 14-V-1963 s.10-32.
 • Supplement. Se nr. 543 under Studenter i udlandet.
525.
C. F. Bricka : Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574-1674. 1-II-1881 s.104-35 og 1-II-1881 s.193-210.
526.
G[ustav] L[udvig] Wad : Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet 1675-1800. 1-V-1884 s.41-61.
527.
Ellen Jørgensen : Nordiske Studerende i Louvain. 8-V-1926 s.118-22.
528.
H. Friis (�) : Danske og norske studenter i Marburg 1653-1830. 14-VI-1964-65 s.197-199.
*
Montpellier Se nr. 522 under Studenter i udlandet.
*
Studenter i München 1772-1872. Se nr. 519 under Studenter i udlandet.
529.
E. Wrangel : Danske og norske Studenter, der ere indskrevne i "Natio germanica" ved Universitetet i Orleans. 4-I-1898 s.124-50.
530.
Henny Glarbo : Danske Studerende i Orleans i Tiden 1560-1688. 8-IV-1925 s.151-74.
531.
Henny Glarbo : Danske og norske Studerende i Oxford. 10-II-1935 s.146-59.
*
Studerende i Oxford 1603-22. Se nr. 505 under Studenter i udlandet.
532.
Vello Helk : Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford. (supplement 1623-69) 1986 s.165-168.
533.
Vello Helk : Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford. Supplement 1670-1783. 1990 s.205-206.
534.
K[ristian] Carøe : Danske og norske studerende i Padua 1559-1615. 6-IV-1913 s.201-10.
 • Tilføjelse 1-V-1884 s.104.
535.
Henny Glarbo : Danske og norske Studerende i Padua. 9-I-1928 s.32-44 og 9-I-1928 s.103-15.
 • Rettelse 9-I-1928 s.276.
536.
Vello Helk : Studerende fra det danske monarki ved artistfakultetet i Padova 1553-1721 (supplement). 1990 s.202-204.
537.
K. H. Karlsson : Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena, med Anmærkninger af C. E. A. Schøller. 4-III-1900 s.54-67.
538.
Vello Helk : Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O. Achelis' oversigt over slesvig-holstenske studenter. 1985 s.155-172.
539.
K[ristian] Carøe og C. E. A. Schøller : Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved Universitetet i Strassburg. 5-VI-1909 s.143-62.
540.
G[ustav] L[udvig] Wad : Danske Adelsmænd, der have studeret ved Universitetet i Tübingen 1563-1620. 1-V-1884 s.311-3.
541.
Henny Glarbo : Danske og norske Studenter ved Universitetet i Utrecht (1640-1856). 9-V-1932 s.146-49.
542.
H. Friis : Danske studenter i Wittenberg 1560-1660. 14-III-1961 s.137-178.
543.
Erik Rosendal : Lidt supplement med videre til studenter i Wittenberg 1560-1660 og i Leipzig 1660-1809. 14-VI-1964-65 s.200-226.
544.
Bjørn Kornerup : Danske Studerende i Zerbst 1587-98. 11-II-1941 s.36-40.
545.
Henny Glarbo : Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601-1635. 8-V-1926 s.19-21.
546.
[Danske Elever paa Opdragelsesanstalten Schnepfenthal ved Gotha]. 6-III-1912 s.279-80.

Ind- og udvandrede personer

547.
Louis Bobé : Franske Emigranter i Danmark. 5-II-1905 s.36-57.
*
Den fransk reformerte menighed i København. Se nr. 580 under Flere slægter.
548.
Louis Bobé : Berøringen mellem Frankfurt am Main og København i Forbindelse med Goethes Dichtung und Wahrheit og Wilhelm Meister. [Om udlændinge i København i 18. årh.] 9-IV-1931 s.136-41.
549.
C. Klitgaard : Fremmedelementet i de nordjyske Købstæder i det 16. og 17. Aarh. 10-II-1935 s.48-71.
550.
Louis Bobé : Indvandrede Réfugiés fra Sydvest- Frankrig og Kronprins Frederiks [IV] Besøg i Rochefort i 1692. 10-III-1936 s.203-12.
551.
K. C. Rockstroh : Oplysninger om tyske og hollandske Reformerte i Kjøbenhavn 1690. 10-V-1938 s.222-42.
552.
Gordon Norrie : Briterne i Helsingør omkring 1801. 10-VI-1939 s.61-72.
553.
J. W. G. Norrie : De britiske Menigheder i Helsingør. 11-I-1940 s.77-106.
554.
Folke Milqvist : Spørgsmål fra medlemmerne. [Vedr. personer i svenskfødte væver- og farverslægter]. 1983 s.120.
555.
Lydie Maurel : Franske Reformerte, som udvandrede til Danmark. Fransk foredrag, holdt 24. oktober, oversat af Adam Brandt. 1986 s.83-94.
556.
Randi Ottosen : De fransk-reformerte i Danmark 1685-1801. 1988 s.192.
557.
Randi Ottosen : De fransk-reformerte i Danmark. Et fælles-europæisk forskningsprojekt med en "udløber" i Danmark. 1989 s.90-93.
*
Tyske begravelser i Danmark [1939-45]. Se nr. 240 under Dødsfald m.m..
*
Fremmede adelsslægter i Danmark. Se nr. 422 under Adelen, 434 under Adelen, 435 under Adelen og 436 under Adelen.
558.
C. Behrend : Danske i England og Frankrig omkring 1680. 7-V-1920 s.93-94.
559.
Kurt G. Trägårdh : Danskar som utvandrat til Kapprovinsen från slutet av 1600-talet til början av 1800-talet. 15-IV-1970 s.69.
560.
S. Otto Brenner (�) : Lejlighedsfund om danske i udlandet. 16-I-1973 s.171.
561.
Hans Eyvind Næss : Dansker i Norge. Foredrag holdt i oktober 1988 på Båring Højskole. 1989 s.43-57.

Diverse grupper biografi

562.
K[ristian] Carøe : Landkirurger og Fysici paa Færøerne 1584-1916. 7-II-1917 s.47-51.
563.
H. F. Rørdam : Brudstykker af et dansk-norsk Forfatterlexikon fra Tiden før 1660. 1-V-1884 s.228-43 og 1-VI-1885 s. 151-76.
564.
H. Weitemeyer : Kendte Navne fra kjøbenhavnske Kunstnerkredse i det 18. Aarhundrede. 5-VI-1909 s.25-68.
565.
Louis Bobé : Bidrag til dansk Theaterhistorie. - A. Gamborg - R. Montaigu - E. Capion. - Med Stamtavler over Familierne Pilloy og le Coffre. 6-III-1912 s.71-86 og 8-IV-1925 s.273-5.
566.
Louis Bobé : Personalhistoriske Bidrag til dansk Teaterhistorie i det 17. og 18. Aarhundrede. 7-III-1918 s.58-62.
567.
O. Carøe : Danske og fremmede aktører og omrejsende artister i Danmark 1720-1800. 12-I-1946 s.89-90.
568.
Johannes Tholle : Københavnske Urtegaardsmænd og Gartnere og deres Kaar i Kongens Sold. 11-III-1942 s.56-78 og 11-III-1942 s.119-43.
569.
Johannes Tholle : Navngivne humlemestre, gartnere, urtegårdsmænd og voldmestre i Danmark før året 1662. 13-IV-1956 s.103-116.
570.
Johannes Tholle : Om Fredensborg slotshaves gartnere før 1852. 14-V-1963 s.79-108.
571.
Svend Balslev : Landmålere - en opfordring. 16-II-1974 s.164.
572.
Jens Lampe : Urmagere og ure i Faaborg. 1982 s.179-186.
573.
C. J. Anker : Nogle Biografier af norske Dannebrogsriddere fra Begyndelsen af det 19de Aarhundrede. 1-III-1882 s.381-391 og 1-IV-1883 s.131-56.
574.
Henry Frænkel : Lidt baggrundshistorie for jødiske slægter i Danmark. 16-IV-1976 s.167.
575.
Lisbeth Ulsøe : Efterlysning af beboere i Køge ca. 1780-1920. 1990 s.214.

Speciel biografi

Flere slægter

576.
Frederik Barfod : Borgerlige Rigsdagsmænd fra 1660.
 • [Hans Hansen Atke og Hans Jørgensen Husum]. 3-IV-1895 s.206-43.
 • [Jørgen Lavridsen Lundt, Oluf Hansen Svane og Hans Pedersen Klein]. 3-V-1896 s.32-45 og 3-V-1896 s.135-51.
577.
P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid.
 • I. Sehested. II. Winterfeld. III. Kaas. IV. Gagge. V. v. Pultz. VI. Kørbitz. VII. Adeler. VIII. Lindegaard. IX. Riisbrigh. X. Resen. XI. Friis. XII. Feddersen, 2-IV-1889 s.142-62.
 • XIII Rosenstjerne. XIV. Krag. XV. Holmsted. XVI. Kaas. 3-IV-1895 s.144-50.
 • XVII Weyle. XVIII. Købke. XIX. Juul. XX. Almontan. XXI. Kruckow. XXII. Bildhugger. 4-V-1902 s.69-79.
578.
C. Klitgaard : Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. 7-IV-1919 s.207-26.
579.
Louis Bobé : Slægtshistoriske Bidrag.
 • I. Slægten von Gerstenberg. 7-IV-1919 s.274-78.
 • II. Om Borgmester paa Christianshavn Jakob Madsen og hans Slægt. 7-IV-1919 s.278-82.
580.
Louis Bobé : Bidrag til den ældste københavnske fransk-reformerte Menigheds Genealogi og Personalhistorie. Nicolas de Rambouillet de la Sablière og hans Slægtninge - Jacob d'Agar og hans Familie - Orlogskaptajn Lecercler de la Monnerie og hans Slægt - Schoutbynacht la Louche du Péron. 9-IV-1931 s.57-67.
581.
Arence Huulegaards Efterslægt. 10-VI-1939 s.74.
582.
Alfred Larsen : Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde. 11-III-1942 s.188-200.
583.
Harald Holck : Om slægterne Dyssel, Spormand og Leiel og seglet på Johannes Ewalds testamente. 13-VI-1958 s.129-160.
584.
Christian Maibøll : Familier og enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg. 14-I-1959 s.49-88.
585.
Carsten Teilman Hald : Oversigt over de adelsdiplomer, der er tildelt borgmester Niels Jacobsens descendenter eller disses ægtefæller. 15-II-1967-68 s.219.
586.
Gregers Hansen : En bryggerfamilie på Nørregade. [Om Jacob Poulsen, Oluf Lauritsen, Peder Munch, Barbara Mule, Signild Hermansdatter, Dorothea Schowert, m.fl. ca. 1640-1740 i København.] 16-II-1974 s.75.
587.
Gregers Hansen : Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700'årene. 1981 s.29-46.
588.
Villads Villadsen : Fra Christian Rasmussen til Thomas Gynthersen. En skomagersvends aner gennem 600 år. 1984 s.1-4.
589.
Aksel Nellemann : Lidt personalhistorie fra Rydgård og Vedø på Djursland. 1983 s.31-42.
590.
Finn Andersen : Serien kendte danskeres anetavler. 1985 s.1-2.
591.
Urban Schrøder : Til barsel på Mindstrup 1567. En optegnelse i en gammel bog. [Om gæsterne ved Laurids Lauridsens fødsel på Mindstrup 10.3.1567 og efterfølgende dåb 23.4.1567 i Hvejsel kirke. Faderen var netop afdøde Laurids Hansen til Kjærgård og moderen Johanne Spliid]. 1987 s.45-59.
592.
Nils Fredrik Beerståhl : Kring ett tredubbelt bröllop på Köbenhamns Slott 1617. [1. Mads Jensen Medelfar med Margrethe Torlofsdatter, 2. Hans Jensen Alanus med Gørrel Christensdatter, 3. Niels Hammer med Margrethe Christensdatter] 1988 s.117-130.
*
Teaterhistorie: Gamborg, Montaigu, Capion, Pilloy, le Coffre. Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
*
Illumslægter. Se nr. 1565 under I.
593.
Forespørgsler fra udlandet
 • Douglas Wilmot : [Nils Peter Jørgensen og Oline Jensen, udvandrere til Oregon, USA ca. 1880.] 1990 s.103.
 • Torbjørn Seiring : [Jacob Faber, brygger i Bergen 1713.] 1990 s.103.
 • Tor Olav Lindal : [Jens Bundesen Hornemann, død som sognepræst i Aamot 1684.] 1990 s.103.
 • Tor Olav Lindal : [Anders Schriver fra Hals i Vendsyssel og Anders Jensen Kjærulf.] 1990 s.103.
 • Simon Ellefsen : [Personer udvandret fra Danmark til Norge i 1600-tallet.] 1990 s.104.
 • Chr. Høeg : [Den uadelige del af slægten Høeg omkr. 1650] 1990 s.104.
 • Gérard Tenissen : [Efterlysning af en evt. dansk gren af slægten Tenissen fra Frankrig.] 1990 s.104.
594.
Forespørgsler fra udlandet
 • David Papp : [Flygtninge fra Estland, Livland, Kurland og Øsel.] 1990 s.209.
 • Edna Oakey : [Sigvart Christensen, hvis børn 1880 udvandrede til Australien.] 1990 s.209.
 • Patricia Grove : [Niels Beck og sønnen Peter Beck, som 1837 slog sig ned på New Zealand.] 1990 s.209-210.
 • Bernadette C. Hooper : [Frederick William Elbrich(t), de udvandrede til Australien.] 1990 s.210.
 • Neil Whiteman : [Adolphus Frederick Emil Weikert, død 1877 i London.] 1990 s.210.
 • M. R. Gohhogly. : [Henry Charles Plenge. Efterkommere i Danmark?] 1990 s.210-211.
 • Wilhelm Kehl : [Hans Sieren fra København omkr. 1735.] 1990 s.210-211.
 • Pierre Keleveo og Dominique Mason : [Astrid Nielsen fra Brønderslev, født 1910.] 1990 s.211.
 • C. W. Hajer-Sasse : [Gartneren Niels Nyboe Kanneworf, født 1769, udvandret til Holland 1808.] 1990 s.211.
 • Oddleif Bramo : [Præst i Norge, Augustinus Gabrielsen Røgh, født i Danmark 1645.] 1990 s.212.
 • Oddleif Bramo : [Hans Europpidan, præst 1698.] 1990 s.212.
 • Oddleif Bramo : [Hans Friss, g.m. Mette Lauridsdt. Kotte.] 1990 s.212.
 • Ole Jacob Olsen : [Norske grene af slægten Borch i 1600-tallet.] 1990 s.212.
 • K. E. Steffens : [Dronning Dorotheas livlæge, Hans Paludan, død efter 1561.] 1990 s.212-213.
 • Gustav Onarheim : [Anna C. Johannesdatter Foss, g.m. Niels Jensen Winding, født 1697.] 1990 s.213.
 • Gustav Onarheim : [Kammertjener på baroniet Rosendal i Norge, Søren Pedersen Elkjær, (1720-1793).] 1990 s.213.
 • Swen-Erik Öhman : [Sognepræst på Gotland, Povel Knudsen Gudbjergius (1595-1624).] 1990 s.213.
 • Elis Benegårdh : [Mereta, Peder Dudes (?) datter og hendes mand, Swen Piik.] 1990 s.213-214.

Enkelte slægter og personer

Enkelte slægter og personer:A

*
Aa... - Se også Å...
*
Aabel - Se nr. 828 under B.
595.
Aabye - Hans H. Fussing : Thomas Aabye. En Odense-rector paa Holbergs Tid. 9-III-1930 s.1-45.
596.
Aagaard - 1-VI-1885 s.88, 1-VI-1885 s.250, 1-VI-1885 s.285 og 9-I-1928 s.277.
597.
Aalborg - 8-III-1924 s.247.
598.
Aalborg - Anders Nilssøn Aalborg Se nr. 2185 under R.
599.
Aall - 2-VI-1891 s.188.
600.
Aall - A. Skrike : En Hypothese om Familien Aalls Oprindelse. 2-VI-1891 s.185-6.
601.
Aall - F. C. Sommer : Om Slægten Aalls jydske Oprindelse. 3-II-1893 s.48-53.
602.
Aall - L. Daae : Breve fra Jernværksejer Jacob Aall til Sorenskriver G. P. Blom. 3-III-1894 s.81-98.
603.
Müller v. Aarwangen - L[ouis] Bobé : Oberst Ludvig Rudolf Müller v. Aarwangen. Statsfange paa Christiansø. 4-III-1900 s.1-15.
604.
Abbestee - 1-VI-1885 s.89 og 2-VI-1891 s.91.
605.
Abbestee - C. F. Sommer : Familien Abbestee. 4-II-1899 s.51-60.
606.
Abel - L. Daae : En Familie Abels Slægtebog. 4-I-1898 s.36-41.
607.
Abelin - Anthon M[ohr] Wiesener : Rasmus de Abelin. 6-V-1914 s.251-7.
608.
Abildgaard - 3-VI-1897 s.303 og 9-I-1928 s.157.
609.
Abildgaard - 12-I-1946 s.230.
610.
Abildgaard - G[ustav] L[udvig] Wad : To Ansøgninger fra Søren Abildgaard. 2-I-1886 s.148-52.
611.
Abildgaard - O. T. C. Abildgaard : Den dansk-norske Abildgaard-slekts oprindelse. 10-I-1934 s.207-12.
*
Abo - Se nr. 2115 under P.
*
Abrahamson - Se nr. 1431 under H.
612.
Abrahamson - V. Hostrup-Schultz : Et Brev fra Oberst W. H. F. Abrahamson i 1776 om Samtidens sceniske Kunstnere. 6-IV-1913 s.244-8.
613.
Adelaer - Gerhard L. Grove : Ny Bidrag til Oplysning om Curt Adelaer. I. Curt Adelaer og Michiel de Ruijter. 5-IV-1907 s.197-235.
614.
Adeler - H. J. Huitfeldt-Kaas : Ligprædiken over Gehejmeraad og Stiftamtmand Friderich Adeler af Søren Friedlieb. 2-V-1890 s.31-44.
615.
Adeler - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. VII. Adeler. 2-IV-1889 s.155-6.
616.
Adeler - S. H. Finne-Grønn : Fabelen om admiral Cort Adelers hollandske extraktion. 7-IV-1919 s.238-42.
617.
Afferin - 4-VI-1903 s.260 og 5-II-1905 s.257-8.
618.
Ahlefeldt - 3-II-1893 s.67-9.
619.
Ahlefeldt - Svar 13-III-1955 s.148 og 13-V-1957 s.60.
620.
Ahlefeldt - Hans H. Fussing : Margrethe Ahlefeldt. 12-VI-1951 s.81-93.
621.
Ahlefeldt - L[ouis] Bobé : Om den i Leonora Christina Ulfeldts Jammersminde nævnte Kaptajn Bendix Ahlefeldt. 4-II-1899 s.38-41.
*
Ahrenberg - Se nr. 662 under A.
622.
Ahrends - 9-II-1929 s.190.
623.
Ahrends - 9-III-1930 s.78.
*
Ahrensberg - Se nr. 662 under A.
*
Ahrensborg - Se nr. 662 under A.
624.
Akeleye - Aug. Fjelstrup : Ingeborg Akeleye 6-II-1911 s.116-42.
625.
Akeleye - Aug. Fjelstrup : Til Artiklen Ingeborg Akeleye i Tidsskriftets forrige Hefte. 6-II-1911 s.327-8.
626.
Akeleye - Th. Hauch-Fausbøll : Er Familien Akeleye uddød? 4-III-1900 s.151-6.
*
Hans Jensen Alanus - Se nr. 592 under Flere slægter.
627.
Victor Albeck - Georg Albeck : Kendte danskeres anetavler XV.
 • Overlæge Victor Albecks anetavle. 1985 s.37-45.
628.
Albertus - 8-I-1922 s.104.
629.
Albretsen - H. F. Rørdam : Borgmester Christen Albretsen. 2-II-1887 s.298-9.
630.
Alfsen - H. J. Barstad : Den østerrigske Generalmajor Alf. Nicolai Alfsen. 5-IV-1907 s.178-83.
631.
Alfsen - J. C. W. Hirsch : Kaptajn Niels Alfsen og Sønnen Alf Nicolaj Alfsen. 5-V-1908 s.139-50.
632.
Alfson - E. A. Thomle : Var Generalmajor, Friherre Alf Nicolai von Alfson dansk eller norsk? 5-V-1908 s.34-47.
633.
Almgreen - 11-V-1944 s.91.
634.
Almgreen - Henrik Elmquist : [Et bidrag til opklaring af kand. H. F. Almgreens identitet]. 12-I-1946 s.232.
635.
Almontan - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XX. Almontan. 4-V-1902 s.74-5.
636.
Als - L[ouis] B[obé] : Brødrene Iver og Peder Als. 11-VI-1945 s.166f.
637.
Alsen - Louis Bobé : Alsen-Falsen. 8-IV-1925 s.261-2.
638.
Alsing - E. A. Thomle : To Kragerø-Slægter. [Alsing]. 8-II-1923 s.225-38.
639.
Altewell - 3-VI-1897 s.70-3.
640.
Althalt - 12-I-1946 s.97-98 og 12-II-1947 s.202.
641.
Charlotte Amalie - Louis Bobé : Breve fra Dronning Charlotte Amalie, Prinsesse af Hessen-Cassel, til hendes Broder, Landgreve Carl af Hessen-Cassel, og Præst ved fransk reformert Menighed i København Charles Hérault. 11-II-1941 s.1-16.
642.
Ambders - 9-I-1928 s.79 og 9-II-1929 s.83.
643.
Amthor - L[ouis] B[obé] : von Amthor. 9-V-1932 s.171f.
644.
Ancker - Emil Madsen : Carl Andreas Ancker. 4-III-1900 s.221-43.
645.
Andersen - 3-II-1893 s.72.
646.
Andersen - O. Weberg : Seminarist J. P. Andersens skriftlige Udarbejdelser til Jonstrup Seminarium. 7-III-1918 s.63-8.
647.
Andersen - Andersen (Hans og Thøger). 2-III-1888 s.73.
*
Andersen - Se nr. 1015 under C.
648.
H. C. Andersen - E. Juel Hansen : Om H. C. Andersens Slægt. 9-VI-1933 s.136f.
649.
H. C. Andersen - Fr. Krarup : Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup. 1-I-1880 s.78-80.
650.
H. C. Andersen - G[ustav] L[udvig] Wad : Om Hans Christian Andersens Slægt. 4-V-1902 s.189-204.
651.
H. C. Andersen - H. G. Olrik : Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og Fødested. 8-IV-1925 s.1-15.
652.
H. C. Andersen - H. Topsøe-Jensen : H. C. Andersen og de danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar. 10-I-1934 s.66-74.
653.
H. C. Andersen - H. Topsøe-Jensen : Om Rejseunderstøttelsen til H. C. Andersen i 1841. Nogle Breve og et Par Aktstykker. 9-VI-1933 s.145-55.
654.
H. C. Andersen - H. Topsøe-Jensen : Konferensraad A. L. Drewsens Optegnelser om H. C. Andersen. 11-IV-1943 s.138-49.
655.
H. C. Andersen - Nicolai Bøgh : Fra H. C. Andersens Barndoms og Ungdomsliv. 5-II-1905 s.58-79.
656.
H. C. Andersen - Jørgen Skjerk : H. C. Andersen - en sand løgn? Om rektor Jens Jørgensens bog, "H. C. Andersen - en sand myte". 1988 s.29-37.
 • Vello Helk : Kommentar 1988 s.38-39.
657.
Hildebrandt Andersen - Gregers Hansen : Tre skotskfødte Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt. [Hildebrandt Andersen, Jacob Willumsen og Hans Andersen Montros]. 1980 s.129-151.
658.
Andrup - Paul G. Ørberg : Rektor Thomas Andrup og Sæby latinskoles endeligt. 15-V-1971 s.183.
659.
Angell - 7-V-1920 s.252-3.
660.
Angell - E. A. Thomle : Mag. Jochum Angells Optegnelser. 2-VI-1891 s.181-4.
*
Anker - Se nr. 1107 under E.
*
Anna - Anna, prinsesse af Danmark Se nr. 1575 under J.
661.
Arbin - H. K. Steffens : Peter Erichsøn Arbins Optegnelser. 3-I-1892 s.18-22.
*
Arctander - Se nr. 1411 under H.
662.
Arenberg - Arenberg, Ahrenberg, Ahrensberg eller Ahrensborg. 4-V-1902 s.261, 4-VI-1903 s.89 og 8-VI-1927 s.266.
663.
Arenfeldt - A. Thiset : Om Slægten Arenfeldts Stamfader. 2-V-1890 s.202-12.
664.
Arenfeldt - Th. Hauch-Fausbøll : En Arenfeldt, men hvilken? 9-III-1930 s.222.
665.
Arentz - P. N. Arentz : En russ, som holdt regnskap. [Peter Arentz, 1747-71]. 8-IV-1925 s.118-35.
666.
Arentzen - 7-VI-1921 s.203 og 9-I-1928 s.239.
667.
Arff - E[mil] Marquard : Nogle Optegnelser af Kontreadmiral Johan Gerhard Arff. 5-I-1904 s.232-42.
668.
Arff - G[erhard] L. Grove : Tillægsbemærkninger om Admiral Arffs Krigstjeneste i Rusland og en Gravskrift paa hans Ligplade. 5-I-1904 s.243-5.
669.
Armand - Louis E[ugéne] Grandjean : Uhrmagerslægten Armand fra Vigan i Cevennerne. 13-I-1952 s.192-194.
670.
Armand - Otto Hermann : Fredericia slægten Armands tilhold i La Motte Chalençon. 12-IV-1949 s.189-192.
671.
Arnesen - 7-VI-1921 s.203.
672.
Artz - 12-I-1946 s.230.
*
Artzt - Se nr. 672 under A.
673.
Asdahl - 12-I-1946 s.230.
674.
Asdal - E. A. Thomle : Stamtavle over Asdal-Slægten. 2-V-1890 s.290.
675.
Aspern - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien v. Aspern. 2-IV-1889 s.28.
676.
Atke - 3-II-1893 s.73.
*
Atke - Se nr. 576 under Flere slægter.
677.
Augustinussøn - 2-II-1887 s.154.
678.
Augustinussøn - L. Daae : Melchior Augustinussøns Annaler (1670-1705). I Uddrag. 3-III-1894 s.250-80.
*
Ave - Se nr. 1123 under E.
679.
Axen - 3-V-1896 s.172.
680.
Ayres - 12-I-1946 s.230.

Enkelte slægter og personer:B

681.
Baade - 4-III-1900 s.72 og 4-III-1900 s.183.
682.
Bachmann - 2-III-1888 s.293.
683.
Bachmann - En oplysning og en berigtigelse. 15-II-1967-68 s.60.
684.
Backhoff - 7-III-1918 s.74 og 7-III-1918 s.223.
685.
Baden - Gustav Ludvig Wad : Bidrag til Landsdommer Gustav Ludvig Badens Biographi. 5-II-1905 s.109-33.
686.
Oluf Bager - Mats Persson : Om Unkersønnerne og Oluf Bager - en mulighed. 1989 s.88-89.
687.
Bagge - 7-I-1916 s.234.
688.
Bagge - S. H. Finne-Grønn : Slægtebogsoptegnelser vedrørende familierne Bagge, Gram og Jordan. 7-VI-1921 s.169-74.
*
Bagger - Se nr. 332 under Breve.
689.
Bagger - Robert Neiiendam : Carl Baggers Forhold til Teatret. 6-V-1914 s.217-25.
690.
Baggesen - Carl Lindberg Nielsen : Jens Baggesens Afstamning. 11-IV-1943 s.238-41.
691.
Baggesen - Fr[ederik] Barfod : Et anonymt Brev til Baggesen. 2-II-1887 s.99-101.
692.
Baggesen - Grethe Wille : Jens Baggesen og Slagelse Latinskole. 10-I-1934 s.238-65.
693.
Baggesen - Harald Jørgensen : Jens Baggesen og F. J. Kaas i 1814. 11-III-1942 s.1-11.
694.
Baggesen - Jul. Clausen : Baggesen og A. C. Gierlew paa Rejse. Uddrag af Gierlews Rejsedagbog 1803. 4-III-1900 s.131-51.
695.
Baggesen - Louis Bobé : Jens Baggesens Slægt og Forældre. 6-II-1911 s.27-36.
696.
Baggesen - Louis Bobé : Breve fra Jens Baggesen. 10-V-1938 s.82-114.
697.
Bahnsen - 9-II-1929 s.190-91.
698.
Bakke - 12-II-1947 s.201.
699.
Bakke - 10-VI-1939 s.79 og 10-VI-1939 s.284.
700.
Balle - 8-II-1923 s.124.
701.
Balle - To Breve fra Biskop Nikolai Edinger Balle til Kronprins Frederik fra 1807. 8-V-1926 s.52-7.
702.
C.F. Balslev - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XII.
 • Biskop C.F. Balslevs anetavle. 1984 s.137-145.
703.
Balsløv - Marie Rosenvinge : Personalia af en Ligprædiken over Kirsten Pedersdatter Balsløv i Odense. 3-VI-1897 s.81-90.
704.
Bancke - [Forfatteren Matthias Bancke]. 12-II-1947 s.200.
705.
Bang - Fritz Schönwandt : Hans Bang i Bogense, � 1560. Med et afsnit om den ældre Bang-slægt i Vends herred. 1980 s.27-43.
706.
Bang - Fritz Schönwandt : Christoffer Bang i Odense (� 1599) og den ældre Bang-slægt i Assens. 1980 s.187-197.
707.
Bang - 3-II-1893 s.71 og 3-V-1896 s.300.
708.
Bang - 9-III-1930 s.223.
*
Bang - Se nr. 2082 under O.
*
Bang - Se nr. 2493 under S.
709.
Bang - C. U. A. Plesner : "Slægten" Bang, dens Herkomst og Paastand paa dansk Adelskab. 1-III-1882 s.279-86.
710.
Banner - 9-VI-1933 s.141.
711.
Banner - C. Klitgaard : Slægten Banner. Et Par Notitser. 9-V-1932 s.127f.
712.
Banner - C. V. Langkilde : Optegnelser af Niels Banner om nogle af hans Børns Fødsel. 2-IV-1889 s.175.
713.
Banner - G[ustav] L[udvig] Wad : Fortegnelse over Gjæsterne ved Niels Banners Bryllup. 1-V-1884 s.313-5.
714.
Barby - Erling Ladevig Petersen : Andreas von Barby og Faurholm. 14-IV-1962 s.181-191.
715.
Barchhausen - Gregers Hansen : En slægt Barchhausen på Lolland. 1985 s.105-109.
716.
Barclay - 5-I-1904 s.181-270.
717.
Bardua - Jørgen Swane : Søstrene Bardua. 9-VI-1933 s.221-30.
718.
Barfod - 4-VI-1903 s.260, 5-IV-1907 s.194-6 og 6-III-1912 s.196-7.
719.
Barfod - Albert Fabritius : Breve fra Frederik Barfod til Statsminister Conrad Greve Rantzau. 10-IV-1937 s.263-68.
720.
Barfod - H. D. Lind : Nogle Aar af Admiral Niels Lauritzen Barfods Levnetsløb. Født 1650 5. April. Død 1730, 23. Februar. 8-II-1923 s.129-57.
721.
Barfoed - 10-IV-1937 s.281.
722.
Barfred - 6-IV-1913 s.280 og 6-V-1914 s.104.
723.
Barnekow - 8-I-1922 s.105, 8-II-1923 s.125 og 8-II-1923 s.276.
724.
Barsmark - 7-III-1918 s.74.
725.
Barthram - 3-I-1892 s.292.
726.
Basse - 9-III-1930 s.225 og 9-IV-1931 s.197.
727.
Basse - C. Klitgaard : Slægten Basse. 10-V-1938 s.65-68.
728.
Basse - E. Juel Hansen : De fynske Basser. 12-I-1946 s.128-158.
729.
Bast - C. Klitgaard : En dansk-norsk Familie Bast. 11-II-1941 s.117-23 og 11-III-1942 s.153f.
730.
Bauditz - H. Hjorth-Nielsen : En forglemt gren af familien Bauditz. 13-I-1952 s.194.
731.
Bauditz - S. Bauditz : Susanna Bauditz. 2-IV-1889 s.163-73.
*
Beck - Se nr. 594 under Flere slægter.
732.
Beck - 8-VI-1927 s.266 og 9-II-1929 s.84.
733.
Beck - Suzon Beck : Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg Jens Beck. 6-I-1910-11 s.29-67.
734.
Beck, Ole - 14-II-1960 s.134-135.
735.
Gottfried Becker - Finn H. Lauridsen : Gottfried Becker. En københavnsk hofapoteker 1767-1845. 1981 s.183-222.
736.
Vargas de Bedemar - Else Kornerup : Grev Edouard Vargas de Bedemar og Fru Dannemand. 11-VI-1945 s.120-30.
737.
Beenfeldt - C. E. A. Schøller : Familien Beenfeldt. 4-III-1900 s.213-20.
738.
Holger Begtrup - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XXV.
 • Højskoleforstander Holger Begtrups anetavle. 1988 s.75-80.
739.
Behm - 11-III-1942 s.95.
740.
Behr - 1-III-1882 s.394, 1-IV-1883 s.84 og 1-V-1884 s.255.
741.
Behr - F. Hjort : Bidrag til en dansk Familie Behr's Personalhistorie. 7-III-1918 s.245-50.
742.
Beichmann - 3-III-1894 s.140 og 3-VI-1897 s.70.
743.
Belitz - H. J. Huitfeldt-Kaas : Om Familien Belitz. 1-III-1882 s.361-4.
744.
Benicken - 9-II-1929 s.83.
745.
Benkestok - Anton Espeland : Brynhilde Benkestok og Adelsslægten "Skjolderbånd". 9-III-1930 s.71f.
746.
Benkestok - E. A. Thomle : Nogle Oplysninger om den adelige Familie Benkestok. 3-V-1896 s.151-8.
747.
Benkestok - E. A. Thomle : Hvis Datter var Brynhilde Benkestok og hvis Søn hendes angivelige Fader Thrond Benkestok til Hananger (med en Stamtavle). 2-IV-1889 s.124-41.
748.
Benkestok - E. A. Thomle : Lidt om den gamle norske Adelsslegt Benkestok. 9-V-1932 s.160-70.
749.
Benkestok - L. Daae : En Bemærkning i Anledning af E. A. Thomles "Oplysninger om den adelige Familie Benkestok". 3-V-1896 s.219-20.
750.
Benkestok - O. v. Munthe af Morgenstierne : Brynhilde Benkestok's Moder og Adelslægten "Skjolderbaand". 9-I-1928 s.241-5.
751.
Benningen - [Th.] Hauch-Fausbøll : von Bennigsen. 11-V-1944 s.85.
752.
Bentsen - C. Klitgaard : Bentsen-Kjærulff. 8-V-1926 s.70-1.
753.
Bentz, Paul - Forespørgsler fra udlandet. [Vedr. Bentz, Schöller, Schjelderup, Saugmester og Tausen]. 1988 s.201.
754.
Bentzon - Anthon M[ohr] Wiesener : Guvernør Adrian Benjamin Bentzon. 6-IV-1913 s.249-55.
755.
Bentzon - H. F. Garde : Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon og hans vestindiske efterkommere. 14-IV-1962 s.9-22.
756.
Bentzon - O. H. Clementsen : Et Chrétien-fund. [Stik af Adrian Benjamin (Benoni) Bentzon]. 14-II-1960 s.1-8.
757.
Benzon - G[ustav] L[udvig] Wad : Ligtale over Kancelliraad Niels Benzon til Havnø. 2-I-1886 s.277-90.
758.
Benzon - Nogle bemærkninger til apoteker i Christiansted P. E. Benzons dagbøger og breve. 15-II-1967-68 s.233. Se nr. 3471 under B.
759.
Berends - 11-V-1944 s.91.
*
Berentsen - Se nr. 352 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
760.
Berg - 13-V-1957 s.60.
761.
Berg - 3-IV-1895 s.246, 7-III-1918 s.74-223 og 8-II-1923 s.125.
762.
Berg - E. A. Thomle : Sr. Thore Knudsen Bergs Hustruer. 7-IV-1919 s.196-201.
763.
Berg - H. W. Harbou : Skibskaptajn og Grosserer Jens Jensen Bergs Selvbiografi. 4-III-1900 s.182-211.
764.
Berg - Se nr. 2812 under Ø.
765.
Bergenhammer - Thøger Rugholm : Slægten Bergenhammer. 15-IV-1970 s.165.
766.
Bergeskov - 1-IV-1883 s.255.
767.
Bergwitz - 3-IV-1895 s.245-6.
768.
Bering - 8-V-1926 s.77.
769.
Bering - C. F. Bricka : Om Familien Berings Adelskab. 3-I-1892 s.147-51.
770.
Bering - Chr. Bokkenheuser : Slægten Bering paa Viborg-Egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. 11-III-1942 s.45-55.
 • Hans Werner : Nogle Bemærkninger til "Slægten Bering paa Viborg-Egnen". 11-IV-1943 s.63f.
 • Chr. Bokkenheuser : Endnu nogle Bemærkninger. 11-IV-1943 s.64f.
771.
Bering - Erik Amburger : Vitus Berings Nachkommen in Russland. 10-III-1936 s.35-38.
772.
Bering - Hans Werner : En besynderlig Præst. Jens Pedersen Bering 1649-1718. 11-VI-1945 s.194-204.
773.
Bering - Th. Hauch-Fausbøll : Et lille Bidrag til Søfareren Vitus Berings Biografi. 10-II-1935 s.278.
774.
Bernard - H. F. Garde : Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led. Et bidrag til de dansk-vestindiske øers personalhistorie. 15-V-1971 s.211.
775.
Berndes - 11-V-1944 s.91.
776.
Berner - Lorentz Bie : Jørgen Henrik Berner 1735-1790. Resident paa den danske Loge Patna i Indien. 10-V-1938 s.191-221.
777.
Berns - John T. Lauridsen : Familien Berns' slægtsforhold omkring 1600. 1988 s.19-28.
778.
Berns - Per Seland : Slekten Berns på 1600-tallet. 1990 s.200-201.
779.
Berntsen - O. Nielsen : Arent Berntsen, Raadstueskriver og Raadmand i Kjøbenhavn. 2-II-1887 s.257-79.
780.
Berregaard - 12-III-1948 s.186.
781.
Bertelsen - 5-III-1906 s.88-9.
782.
Besnard - 13-III-1955 s.148.
783.
Betzonich - Johs. Krøier : Georg Emil Betzonich ("Landsoldaten"s forfatter). 12-IV-1949 s.1-29.
784.
Beyer - Jørgen Beyer : Beyer - Valentin Hermansen Beyers Efterkommere. [Rettelse til] Stamtavle 1904 ved H. Grandjean. 1988 s.197-198.
785.
Beyer - 4-V-1902 s.262, 4-VI-1903 s.89 og 7-VI-1921 s.202.
786.
Bianco - Hector Boeck : Familien Bianco i Danmark. 5-V-1908 s.172-5.
787.
Bidoulac - Joseph Bidoulac. 9-IV-1931 s.194f.
788.
Bie - 7-VI-1921 s.204.
789.
Bie - Lorentz Bie (�) : Forfatter-juristen Jacob Christian Bie 1738-1798 med særligt henblik på hans ophold i Ostindien. Red. af Louis E[ugéne] Grandjean. 12-II-1947 s.31-41.
790.
Biehl - Anna Levin, f. Ferslew : Den Biehlske Slægt. 10-V-1938 s.153-67.
791.
Biehl - Fr. Olsen : En Ansøgning fra Charlotte Dorothea Biehl. 5-VI-1909 s.97-8.
792.
Biehl - Johs. Mulvad : Om Dorotheas troværdighed. [Charlotte Dorothea Biehl] 16-IV-1976 s.179.
793.
Biering - 3-I-1892 s.291 og 8-V-1926 s.77.
794.
Bierregaard - H. J. Huitfeldt-Kaas : Familien Bierregaard i Norge. Med en Stamtavle. 3-II-1893 s.193-236.
795.
Bigum - Eli Ansteinsson : Peder Lauritzen Bigum 1800-1828. En dansk skuespillers tragiske død i Norge. 14-III-1961 s.65-83.
796.
Bildhugger - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XXII. Bildhugger. 4-V-1902 s.77-9.
797.
Bille - 7-III-1918 s.223.
798.
Bille - William Christensen : Mogens Bille - Mogens Lauridsøn Løvenbalk. 5-III-1906 s.272-81.
*
Bille - Se nr. 2322 under S.
799.
Binneballe - 4-V-1902 s.261 og 5-II-1905 s.255.
800.
Binzer - 7-III-1918 s.160 og 8-I-1922 s.106-7.
801.
Birch - Vello Helk : Christian Birchs stambog 1779-86. 16-VI-1978 s.105.
802.
Bircherod - 2-II-1887 s.62.
803.
Bircherod - Albert Fabritius : Thomas Broderus Bircherods Levnet, fortalt af Jacob Bircherod. 9-II-1929 s.214-30.
804.
Bircherod - Albert Fabritius : [Rettelse til Thomas Broderus Bircherods Levnet. ] 9-III-1930 s.77.
805.
Bircherod - E. Juel Hansen : Slægterne Bircherod og Birkerod. 12-VI-1951 s.94-115.
806.
Bircherod - Julius Clausen : Om og af Landsdommer Jacob Bircherod. 11-II-1941 s.183-98.
807.
Bircherod - Se nr. 340 under Dagbøger og kalenderoptegnelser.
808.
Birchhollz - 8-I-1922 s.110-2.
*
Birkerod - Se nr. 805 under B.
*
Birouste - Se nr. 1961 under M.
809.
Bisserup - 15-I-1966 s.32.
810.
Bistrup - C. Klitgaard : Slægterne Bistrup fra Hjørring. 10-III-1936 s.56-64.
811.
Biørn - E. A. Thomle : Lidt om Kragerø-Slægten Biørn og dens Oprindelse. 8-I-1922 s.128-41.
812.
Bjelke - L. Daae : Et Brev fra en norsk Adelsjomfru [Viveke Bjelke, 1680]. 3-IV-1895 s.202-5.
813.
Bjørn - 10-V-1938 s.255.
814.
Bjørn - 2-III-1888 s.69 og 4-III-1900 s.73.
815.
Bjørnsen - 4-III-1900 s.243 og 1-V-1884 s.262.
816.
Blankenborg - 1-II-1881 s.365.
*
Blich - Se nr. 1605 under J.
817.
Blich (Blek) - 4-VI-1903 s.175 og 5-I-1904 s.182.
818.
Blicher - C. Klitgaard : Blicher-Navnet. 9-V-1932 s.287.
819.
Blicher - C. Klitgaard : Slægten Blicher, nogle psykologiske iagttagelser. 13-III-1955 s.113-127.
820.
Blicher - Fr[ederik] Barfod : Nok et Brev fra Steen Blicher. 1-V-1884 s.336.
821.
Blicher - Fr[itz] Jürgensen West : To hidtil ukendte Breve fra Steen Steensen Blicher 6-V-1914 s.95-8.
822.
Blicher - Laur. Foss og Fr[ederik] Barfod : Nogle Erindringer om Steen Steensen Blicher. 1-III-1882 s.368-81.
823.
Blicher - Robert Neiiendam : Omkring St. St. Blicher. 14-I-1959 s.101-103.
824.
Blicher - Søren Hansen : Steen Blichers Forfædre. 9-V-1932 s.270-81.
 • E. Juel Hansen : En Tilføjelse. 9-VI-1933 s.135.
825.
Blicher - Vilh. Bang : Nogle Oplysninger om Steen Steensen Blichers Forfædre. 3-III-1894 s.126-30.
826.
Blichfeldt - 11-V-1944 s.279.
827.
Blix - 8-V-1926 s.309 og 8-VI-1927 s.87.
828.
Blixen - Knud Prange : Karen Blixen og Jens Aabel. 14-IV-1962 s.177-180.
829.
Karen Blixen - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler X.
 • Karen Blixens anetavle. 1983 s.151-162.
 • Gregers Hansen : Tilføjelse 1984 s.146.
830.
Bloch - C. Klitgaard : Familien Bloch fra Arden. 6-III-1912 s.59-61 og 6-III-1912 s.190.
*
Bloch - Se nr. 854 under B.
831.
Blom - 11-V-1944 s.91.
832.
Blom - H. J. Huitfeldt-Kaas : 2 Stamtavler over Familien Blom. 1-IV-1883 s.117.
833.
Blom - 15-II-1967-68 s.239.
834.
Bobé - Kgl. Ordenshistoriograf Dr. phil. Louis Bobé. 10-IV-1937 s.1-4.
835.
Bodenhoff - Albert Fabritius : Giertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium og gravrøverierne på Assistens Kirkegård. 13-III-1955 s.41-59.
 • Viggo Starcke : Svar: Sagen Bodenhoff contra Meisling. 13-III-1955 s.128-137.
 • Albert Fabritius : Gensvar 13-III-1955 s.137.
 • A[lbert] F[abritius] : Birgitte Bodenhoff. 13-IV-1956 s.44.
836.
Bodt - v. Bodt 2-VI-1891 s.298.
837.
Boeck - Hector Boeck : Majorinde Maria Christina v. Boeck og hendes Slægt i Vejstrup 1650-1800. 9-VI-1933 s.184-93.
838.
Boesen - 1-VI-1885 s.88.
839.
Bogøe - 3-II-1893 s.69-70.
840.
Bohm - 7-VI-1921 s.110.
841.
Bohn - Fr[ederik] Barfod : En dansk General i russisk Tjeneste [Herman Jensen Bohn]. 1-II-1881 s.69-73.
842.
Bohn - M. K. Zahrtmann : Slægten Bohn fra Rønne. 3-VI-1897 s.265-96.
843.
Boisset - Fr. Krarup : Optegnelser af Sophia Amalia Boisset, gift med Oberst H. G. Grevenkop. 1-I-1880 s.93-9.
844.
Boje, Andreas - Erik Reitzel-Nielsen : En landsbypræsts erindringer. 1985 s.183-197.
845.
Bojesen - Johannes Volf : En Notits vedrørende Slægten Bojesen. 6-V-1914 s.192-3.
846.
Bojesen - Svend Jacobsen : Slægten Bojesens afstamning. 15-VI-1972 s.155.
847.
Boldich - E. Balle Petersen : Boldich. 11-II-1941 s.258f.
848.
Boldt - Erh. Qvistgaard : En Berigtigelse. [Boldt, Suhr]. 8-IV-1925 s.187-8.
849.
Bondesen - 1-I-1880 s.304.
850.
Bondrup - C. Klitgaard : En Slægt Bondrup. 11-IV-1943 s.250-53.
851.
Bonnevie - D. Thrap : Familien Bonnevie, Supplement til Stamtavlen. 4-III-1900 s.181-2.
852.
Boolsen - 12-III-1948 s.187 og 12-VI-1951 s.204.
853.
Boom - 8-II-1923 s.125. Se nr. 840 under B.
*
Borch - Se nr. 594 under Flere slægter.
854.
Borch - Chr. Behrend : Personalhistoriske Oplysninger om Familierne Borch og Bloch. 8-VI-1927 s.119-23.
855.
Borch - 5-?-? s.268-9.
856.
Borchgrevinck - 4-IV-1901 s.288.
857.
Borchsenius - 2-V-1890 s.126.
858.
Bording - 3-I-1892 s.200, 7-V-1920 s.254 og 7-VI-1921 s.203.
859.
Bording - G[ustav] L[udvig] Wad : Om Mag. Laurids Jensen Bording. 2-II-1887 s.85-94.
860.
Borg - 3-I-1892 s.291.
861.
Bornemann - G. Rosenkrantz : Ligprædiken over Phil. Jul. Bornemann, med Stamtavle over Slægtens ældste danske Led. 1-VI-1885 s.48-55.
862.
Bornemann - Gerhard L. Grove : Universitetssørgeprogram over Professor juris, Borgmester i Kjøbenhavn Cosmus Bornemann. 5-V-1908 s.249-62.
863.
Boserup - 3-II-1893 s.71.
864.
Bosted - Ch. Delgobe : Mouritz Bostedes Slægtebog med Anmærkninger af J. F. Lampe og H. J. Huitfeldt-Kaas. 1-IV-1883 s.219-40.
865.
Botsack - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien Botsack. 2-III-1888 s.279.
866.
Bournonville - Chr. Gandil : Da Bournonville rejste til Norge med Jomfru Fjeldsted. 1981 s.95-98.
867.
Bournonville - Paul Bournonville : Bidrag till den Bournonvillska familjens historia. 10-II-1935 s.81-90.
868.
Bournonville - Paul Bournonville : Antoine Bournonville, hans hustrur och avkomlingar. 10-IV-1937 s.169-85.
869.
Bournonville - Robert Neiiendam : Breve fra August Bournonville [til F. L. Høedt] i hans Alderdom. 11-II-1941 s.176-2.
870.
Boy - 5-IV-1907 s.192-3 og 6-III-1912 s.285.
871.
Boysen - J Smidth : Præsteslægten Boysen (Boëthius). En kritisk Bemærkning. 11-V-1944 s.89f.
*
Boéthius - Se nr. 871 under B.
*
Brabrand - Se nr. 1440 under H.
872.
Bradt - 1-V-1884 s.255.
873.
Braem - 11-IV-1943 s.75.
874.
Brahe - F. R. Friis : Et Par Minder om Sten Brahe til Knudstrup. 4-III-1900 s.67-9.
875.
Brandt - 9-VI-1933 s.271, 10-I-1934 s.158f og 11-V-1944 s.94.
876.
Brandt - Jon Monrad Møller : Om en af Brandt-familierne. 12-II-1947 s.173-175.
877.
Brandt - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien Brandt. 2-IV-1889 s.23.
*
Brandt - Se nr. 1674 under K.
878.
Branner - 16-V-1977 s.259.
879.
Branth - 9-V-1932 s.293.
880.
Brasch - 12-III-1948 s.186.
881.
Brask - S[ofus] Elvius : Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslægt Brask. Optegnelser i en gammel Calender. 3-II-1893 s.170-2.
*
Bravo - Se nr. 333 under Breve.
882.
Bredahl - 2-I-1886 s.154, 2-II-1887 s.151, 2-III-1888 s.76 og 6-VI-1915 s.313-4.
883.
Bredahl - O. Thyregod : Brevveksling mellem Digteren Chr. Bredahl og Professor P. E. Müller. 5-VI-1909 s.249-61.
884.
Bredal - C. Behrend : To Breve fra Niels Krog Bredal. 6-II-1911 s.59-66.
885.
Bredsdorff - P. M. Lange : Professor Jacob Hornemann Bredsdorff og Hustru Petrine Jacobine, født Møller. 5-III-1906 s.181-99.
886.
Louis le Normand de Bretteville - Margrete Appel : Oberst Louis le Normand de Bretteville. 1988 s.103-116.
887.
Nestor le Normand de Bretteville - Jan René Westh : Et portræt på Frederiksborg Slot. [Nestor le Normand de Bretteville]. 1986 s.169-173.
888.
Bretton - C. E. A. Schøller : Nogle Oplysninger om Familien Baron von Brettons Oprindelse. 7-I-1916 s.217-24.
889.
Breum - 10-III-1936 s.241.
890.
Breum - 8-V-1926 s.77-8.
891.
Brinch - 10-V-1938 s.255.
892.
Brinck - 1-I-1880 s.79 og 2-V-1890 s.126.
893.
Brinck - G[erhard] L. Grove : Om Oberst Søren Brinck. 2-IV-1889 s.105-23.
894.
Brinck - Otto Strøm : [Herredsfoged Niels Petersen Brinck]. 12-III-1948 s.184-185.
895.
Broch - 1-I-1880 s.78.
896.
Broch - 9-III-1930 s.223.
897.
Broch - A. E. Erichsen : Uddrag af Ligprædiken over Foged Peter Kristofersen Broch. 3-VI-1897 s.296-302.
898.
Broch, Christen Jensen - 12-IV-1949 s.198.
899.
Brochmann - 16-III-1975 s.79.
900.
Brochmann - H. J. Huitfeldt-Kaas : Om Familien Brochmann i Norge. 3-IV-1895 s.97-129, 3-IV-1895 s.169-94 og 3-IV-1895 s.249-73.
901.
Brockmand - A. Jørgensen : Stamtavle over Familien Brockmand. 1-II-1881 s.310.
902.
Broen - Hans H. Fussing : [Sognepræst Mads Mortensen Broens slægtninge]. 12-V-1950 s.200-201.
903.
Bronck - N. Andersen : Jonas Bronck og Jochiem Pietersen Kuyter eller Kayser. 6-V-1914 s.73-5.
904.
Brorson - 11-IV-1943 s.259, 11-V-1944 s.99f og 11-V-1944 s.281.
905.
Bruenech - 2-VI-1891 s.299.
906.
Bruhn - F. Elle Jensen : Fra den gamle Generals Hjem. Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer. 11-V-1944 s.113-27.
907.
Bruhn - Waldemar Westergaard : Nogle Breve fra Daniel Bruhn 1864-1872. 11-I-1940 s.107-45.
908.
Brun - 15-I-1966 s.22.
909.
Brun - 8-VI-1927 s.172.
910.
Brun - 9-VI-1933 s.142.
911.
Brun - Bjørn Kornerup : Breve fra Johan Nordahl Brun. 12-II-1947 s.114-127.
912.
Brun - H. J. Huitfeldt-Kaas : Om Militærslægten Brun, med 2 Tavler. 1-III-1882 s.358-60.
913.
Brun - Robert Neiiendam : Et Brev fra M. W. Brun angaaende J. L. Heibergs Overtagelse af Posten som Teaterdirektør. 6-VI-1915 s.211-7.
914.
Brun (Brown) - 12-I-1946 s.229.
915.
Bruun - Svend Jacobsen : En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer. Christian Bruun, sognepræst i Nr. Løgum-Løgumkloster, og hans efterkommere i 3 led. 1981 s.61-80.
916.
Bruun - 1-I-1880 s.158, 1-II-1881 s.182, 7-IV-1919 s.79-233, 7-V-1920 s.122-4, 8-I-1922 s.105, 8-VI-1927 s.266, 9-I-1928 s.156-7 og 9-II-1929 s.84.
917.
Bruun - H. P. G. K. Bruun : De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, efter Konferensraad J. C. Ryges Haandskrift. 5-III-1906 s.100-9.
918.
Bruun - Jørgen Swand : Familieoptegnelser af Amtsprovst Niels Bruun. 10-I-1934 s.201-06.
919.
Bruun - Olav Christensen : En nordslesvigsk slægt Bruun. 16-III-1975 s.39.
920.
Bruun - Otto von Spreckelsen : Højesteretsadvokat Mathias Clausen Bruun's Forældre: 11-I-1940 s.236-40.
*
Bruun, M. C. - Se nr. 2176 under R.
921.
Bryde - 8-I-1922 s.201-2.
922.
Brysting - Erling Petersen : Slægten Brysting fra Sydvestsjælland. 1980 s.161-183.
923.
Bræmer - 8-VI-1927 s.88 og 9-I-1928 s.79.
924.
Brøchner - 12-I-1946 s.97-98 og 12-I-1946 s.231.
925.
Brøchner - Jørgen Swane : Provst Hans Pedersen Brøchners Selvbiographie. 7-I-1916 s.73-6.
926.
Brøndlund - C. Klitgaard : Optegnelser om slægten Brøndlund fra Vendsyssel. 12-I-1946 s.159-197.
927.
Brøndum-Scavenius - C. Klitgaard : Lidt om Slægten Brøndum-Scavenius. 8-V-1926 s.290-4.
928.
Brügger - 10-IV-1937 s.166.
929.
Brüghmann - Emilie Bernhoft : Om Slægten Brüghmann. 3-VI-1897 s.52-69.
930.
Brüner - 11-V-1944 s.92f.
931.
Buch - 9-VI-1933 s.141 og 11-I-1940 s.156.
*
Buch (Buck) - Se nr. 1775 under L.
932.
Buch, Andreas Erichsen - 14-I-1959 s.163.
933.
Buchholtz - Johanne Laurup-Fogt : Baronesse Anna v. Buchholtz' breve til I. P. Jacobsen. 12-V-1950 s.133-172.
934.
Buck - 2-III-1888 s.74.
935.
Budde - Aug. Fjelstrup : Agnete Sofie Budde. 6-V-1914 s.49-70.
936.
Budde - C. Klitgaard : Slægten Budde fra Hindsels og Lengsholm. 10-I-1934 s.194-200.
937.
Budde - H. J. Huitfeldt-Kaas : Den borgerlige Familie Budde (Bude), med en Tavle. 1-V-1884 s.150-68.
938.
Budde - J. L. Lybecker : Et Brev fra Forfatteren Budde med Bidrag til hans Levnetsbeskrivelse. 4-VI-1903 s.223-33.
939.
Bugge - 2-III-1888 s.72 og 7-II-1917 s.108.
940.
Bugge - H. Hjorth-Nielsen : Ambrosius Bugge og Lise Henriques. 13-I-1952 s.195.
*
Bugge - Se nr. 1295 under G.
941.
Bughoff - 9-III-1930 s.223 og 9-IV-1931 s.198.
942.
Bull - 9-II-1929 s.83.
943.
Bull - L. Daae : Et Brev fra 1802 [af Fru Mette Johanne Bull]. 4-II-1899 s.156-8.
944.
Bunesdatter - 7-V-1920 s.254.
945.
Buntzen - Paul Hennings : Kriminalretsassessor Johan Jacob Buntzens Barndomserindringer. 6-IV-1913 s.123-66.
946.
Buntzen - Familien Buntzen på Christianshavn. 13-II-1953 s.227-229.
 • Erik Reitzel-Nielsen : Mere om familien Buntzen på Christianshavn. 13-III-1955 s.1-29.
 • Rettelse 13-III-1955 s.150.
947.
Busch - 6-IV-1913 s.91.
*
Busch - Se nr. 1123 under E.
948.
Bøcher - 8-VI-1927 s.172.
949.
Bøchmann - 10-I-1934 s.276.
950.
Bøckmann - 3-II-1893 s.72 og 5-I-1904 s.181-2.
*
Jacob Sørensen Bødker - Se nr. 1278 under G.
951.
Bødtcher - Fr. Tobiesen : Ludvig Bødtchers Digte til Frederikke Leth. 11-VI-1945 s.165f.
 • Rettelse 12-I-1946 s.98.
952.
Bødtcher - Fr. Tobiesen : Breve fra Ludvig Bødtcher til fru Frederikke Leth. 12-I-1946 s.90-92.
953.
Bøgvad - 7-V-1920 s.252.
954.
Børglum - C. Klitgaard : Optegnelser om Børglum. 10-V-1938 s.172-79.
955.
Børialsen - C. Klitgaard : En vendsysselsk Gren af Adelsslægten Børialsen. 11-I-1940 s.66-69.
956.
Børresen - 13-III-1955 s.148.
*
Bär - Se nr. 740 under B.
957.
Bähr - B. Bæhr : Thomesen/Thomsen - Bähr/Behr 1990 s.110-111.
958.
Bülow - Henning Jensen : Et brev fra general Fr. Rubeck Henrik von Bülow, skrevet dagen efter slaget ved Fredericia, den 6. juli 1849. 14-I-1959 s.158-159.
*
Bülow - Se nr. 1094 under E.
*
Bützow - Se nr. 403 under Andet arkivalsk materiale.
959.
Bützow - G. Bützow-Rohde (�) : Stamtavle over en slægt Bützow. 14-II-1960 s.17-42.
960.
Bützow - G. Bützow-Rohde : Stiftsprovst Henrich Christopher Bützow. 13-V-1957 s.65-98.

Enkelte slægter og personer:C

*
Camps - Se nr. 1626 under K.
961.
Canariis - Henning Heilesen : Slægten Canariis. 12-IV-1949 s.142-146.
 • Alfred Larsen : tilføjelse 13-III-1955 s.149.
*
Capion - E. Capion. Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
962.
Cappelen - v. Cappelen 2-I-1886 s.68.
*
Carl af Hessen-Cassel, Landgreve - Se nr. 641 under A.
963.
Carlsen - Carl von Kohl : En soldat: Ulrik Pultz, Edler von Carlsen. 13-VI-1958 s.111-121.
*
Carlsen - Se nr. 1322 under G.
964.
Carstens - Christian Maibøll : Gartner Karsten Jacobsen i Sønderborg og nogle af hans efterkommere. Et bidrag til en sønderjydsk handelsslægts historie. 12-II-1947 s.66-79.
965.
Carstensen - Fr. Krarup : Jørgen Carstensen og Joh. Lor. Castenschiold. 2-III-1888 s.129-34.
 • Rettelser og Tillæg 2-IV-1889 s.101-3.
966.
Castberg - 5-IV-1907 s.193.
967.
Castenschiold - Aug. Fjelstrup : General Joachim Melchior Holten von Castenschiolds Ridderbiografi. 5-V-1908 s.151-70.
*
Castenschiold - Se nr. 965 under C.
968.
Cederfeldt - G[ustav] L[udvig] Wad : Stamtavle over Familien Cederfeldt (de Simonsen). 1-III-1882 s.115.
969.
Charlo - Th. Hauch-Fausbøll : Hofurmager Pierre Charlo. 9-V-1932 s.133-35.
*
Charlotte, Prinsesse af Danmark - Se nr. 982 under C.
970.
Christensen - 3-II-1893 s.72, 5-I-1904 s.181-2 og 6-IV-1913 s.279.
971.
Christensen - 11-IV-1943 s.259.
972.
Christensen - H. F. Rørdam : Dr. med. Michel Christensens Levned. 2-II-1887 s.293-4.
973.
Christensen - Jørgen Swane : Lidt om amtsforvalter Lauridtz Christensen. Amtsforvalter over Riberhus amt 1751-1792. 13-II-1953 s.133-138.
974.
Harald Nicolai Wilhelm Christensen - Georg Albeck : En overraskende dattersøn i Stantemachers hus i Viborg. [Harald Nicolai Wilhelm Christensen]. 1988 s.151-164.
975.
I. C. Christensen - H. Erik Olesen : Kendte danskeres anetavler VIII
 • I. C. Christensen og hans 32 aner. 1982 s.187-200.
*
Christensen, Sigvart - Se nr. 594 under Flere slægter.
976.
Christian VII - Louis Bobé : Livlæge W. Guldbrands Indberetning til Kronprins Frederik om Kong Christian VII's Sygdomsanfald ved Nytaar 1807. 8-II-1923 s.102-05.
977.
Christian VII - Henny Glarbo : Et Brev om Christian VII fra hans Udenlandsrejse. 11-I-1940 s.48f.
978.
Christian VIII - Otto B. Wroblewski : Et Brev fra Kong Christian VIII, til Lægen Ole Bang. 3-V-1896 s.171-2.
979.
Christian VIII - Louis Bobé : Admiral C. C. Zahrtmanns Optegnelser om Kong Christian VIII. 8-IV-1925 s.193-8.
 • Tilføjelse 8-IV-1925 s.345-6.
980.
Christian VIII - Louis Bobé : Breve fra Kong Christian VIII til Greve F. D. Reventlow. 9-VI-1933 s.1-69.
981.
Christian VIII - Louis Bobé : Breve fra Kong Christian den Ottende til Amtmand, Lensgreve Sigismund Ludvig Schulin. 9-IV-1931 s.81-96.
982.
Christian VIII - Louis Bobé : Breve til Provst Valentin Peter Seidelin fra Kong Christian VIII og Prinsesse Charlotte. 9-III-1930 s.200-07.
983.
Christian 4 - Vello Helk : Christian 4.s stambogsindførsler. 1988 s.1-9.
*
Christian 4 - Nogle udgivelser i anledning af Chr.IV året, 1988. Se nr. 39 under Specielle fortegnelser.
984.
Christiani - Th. Hauch-Fausbøll : Hofpræst Christianis Slægt. 11-II-1941 s.62-66.
985.
Christiani - Th. Hauch-Fausbøll : Professor W. E. Christianis Slægt. 11-III-1942 s.114-18.
986.
Christiany - 12-III-1948 s.187.
987.
Christmas - Th. Hauch-Fausbøll : Kaptajn Christmas' Familieforhold. 11-II-1941 s.145-48.
988.
Cicignon - Anna Levin : Nogle Bemærkninger om Generalmajor v. Cicignons Hustru. 7-V-1920 s.240-1.
989.
Cicignon - O. v. Munthe af Morgenstierne : En udenlandsk Adelsslægt i Danmark og Norge: de Cicignon. 7-V-1920 s.230-9.
990.
Cicignon - O. v. Munthe af Morgenstierne : Generalmajor Johan Caspar von Cicignons Liv og Levned. 7-V-1920 s.49-92.
*
Clary - Se nr. 1019 under C.
991.
Classen - T. Vogel-Jørgensen : Et Bidrag til Joh. Fr. Classens Karakteristik. 9-VI-1933 s.173-83.
992.
Classen - v. Classen 2-VI-1891 s.298.
993.
Claudius - J. Smith : Slægten Claudius. 11-IV-1943 s.187-207.
994.
Claudius - Familien Claudius. 11-VI-1945 s.232.
995.
Clausen - Fr. Krarup : Ane Margrethe Clausens Levnedsløb, optegnet af Sønnen H. G. Clausen. 1-II-1881 s.243-55.
996.
Clausen - Skat Arildsen : Bidrag til Henrik Nicolai Clausen's Livshistorie. 10-II-1935 s.175-92.
997.
Clausen - Skat Arildsen : Bidrag til Belysning af Forholdet mellem Teologerne Henrik Nicolai Clausen (1793-1877) og Peter Erasmus Müller (1776-1834). 10-III-1936 s.114-31.
998.
H. N. Clausen - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XIX.
 • Professor H. N. Clausens anetavle. 1985 s.73-81.
999.
Clausen, Johannes - Erik Reitzel-Nielsen : Den ambitiøse præst [dr. Johannes Clausen til Assens og Kærum]. 14-V- 1963 s.109-132.
1000.
Clausewitz - 8-I-1922 s.201.
1001.
Clauson-Kaas - H. Munthe-Kaas : Stamtavle over Familien Clauson-Kaas. 1-V-1884 s.289-90.
 • Notits hertil af F. C. Kiær. 2-II-1887 s.95.
1002.
Claussen - J. Smith : Claussen [Meddelelse om, at afskrift af "Familienbuch der Familie Claussen" er skænket Rigsarkivet]. 13-I-1952 s.211-212.
1003.
Clément - A. Drachmann Bentzon : Nogle Bemærkninger i Anledning af Clément-Sagen. 7-II-1917 s.308-13.
1004.
Clüver - 8-V-1926 s.79.
1005.
Cochus - Arthur Stille : Prästen Magnus Olai Cochus' familieanteckningar. 4-V-1902 s.24-8.
*
Coffre - Familien le Coffre. Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
*
Coffre - Se nr. 2125 under P.
1006.
Colbiørnsen - Louis Bobé : Bidrag til Slægten Colbiørnsens Genealogi i Danmark. 9-III-1930 s.183-88.
1007.
Colbiørnsen - To Breve fra Christian Colbiørnsen. 8-V-1926 s.58-61.
1008.
Colding - 6-IV-1913 s.91.
1009.
Colding - S. Nygård : Biografier af Præsten Knud Povlsen Colding, hans Svigersøn Præsten Utte Jensen Holbech og Datterdatter Katrine Holbech. 5-III-1906 s.1-25.
1010.
Colding - T. A. Colding : Den ældre Del af Familien Colding fra Askø Degnebolig. 11-V-1944 s.19-47.
1011.
Collett - Alf Collett : En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 1838. [cand. jur. Jonas P. Collett]. 5-III-1906 s.259-72.
*
Collett - Se nr. 1107 under E.
1012.
Collin - 15-II-1967-68 s.226.
1013.
Collin - 11-VI-1945 s.237.
1014.
Collin - 3-IV-1895 s.164.
*
Collin - Se nr. 358 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1015.
Collin - Albert Fabritius : "H. C. Andersen og det Collinske Huus". Smaastykker fra den Collinske Brevsamling. 11-II-1941 s.231-35.
1016.
Collin - Albert Fabritius (�) : Gehejmekonferensråd Jonas Collins efterkommere. 16-IV-1976 s.145.
1017.
Colstrup - 5-I-1904 s.268 og 5-III-1906 s.89.
1018.
Coninck - Paul Hennings : En Autobiografi af Etatsraad Frédéric de Coninck. 5-III-1906 s.91-9.
1019.
Constantius - K[ristian] Carøe : Dr. med. Josephus Constantius og "Giftmordet" paa Oberstløjtnant de Clary. 6-V-1914 s.226-50.
1020.
Coucheron - 8-III-1924 s.126.
1021.
Coucheron - E. A. Thomle : Et Thingsvidne vedkommende Slægten Coucheron. 3-I-1892 s.73-5.
1022.
la Cour - 1-II-1881 s.181.
*
la Cour - Se nr. 334 under Breve.
1023.
la Cour - Rettelse til 11 VI 1945 86. 12-VI-1951 s.205. Se nr. 225 under Vielser.
1024.
Coye - 6-V-1914 s.187.
1025.
Crosby - 7-II-1917 s.360.
1026.
Crüger - 9-I-1928 s.78 og 9-I-1928 s.279.
*
Czernichow - Se nr. 2806 under Z.
1027.
Slentz von Cøln - 6-III-1912 s.190.

Enkelte slægter og personer:D

1028.
Daa - C. Klitgaard : Valdemar Daa og hans Døtre. 5-IV-1907 s.268-82.
1029.
Dahl - F. C. B. Dahl : Breve fra Docent F. P. J. Dahl fra Christiania 1816. 5-I-1904 s.185-231.
1030.
Dahl - F. C. B. Dahl : Breve fra 1815-17 vedrørende F. P. J. Dahls Ophold i Christiania som Docent i Filosofi. 5-VI-1909 s.99-143 og 5-VI-1909 s.185-207.
1031.
Dahlepil - V. A. Secher : Til Familien Dahlepils Historie. 1-III-1882 s.392-3.
1032.
Dajon - 6-IV-1913 s.91 og 6-IV-1913 s.280.
1033.
Dajon - H. P. F. Barfod : Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. 6-VI-1915 s.45-53.
1034.
Dajon - Til Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. 6-VI-1915 s.208.
1035.
Dalager - H[other] Ostermann : Meddelelser om danske Slægter i Grønland. (I. Slægten Dalager). 6-VI-1915 s.1-21.
1036.
Dalhuus - 10-VI-1939 s.284.
1037.
Dam - v. Dam 4-VI-1903 s.260.
1038.
Dampe - Fr. Dahl : Et Bidrag til Dr. J. J. Dampes Charakteristik. 4-I-1898 s.196-207.
1039.
Danchel - Bjørn Kornerup : Hr. Poul Poulsen Danchels Optegnelser. Bidrag til Nakskov-Egnens Præstehistorie. 11-VI-1945 s.1-54 og 11-VI-1945 s.232f.
1040.
Danchel - Wilhelm Seidel : [Skifte efter Hans Christian Danchel 1722]. 12-II-1947 s.194.
1041.
Danholm - Erling Petersen : De ældste led af slægten Danholm. 16-I-1973 s.131.
*
Dannemand - Se nr. 736 under B.
1042.
Frederikke Dannemand - Harald Jørgensen : En kongelig familiehistorie. Frederik VI og Frederikke Dannemand. 1982 s.129-154.
*
Danneskiold-Laurvig - Se nr. 1874 under L.
1043.
Danneskiold-Løvendal - O. Munthe-Morgenstierne : Carl Woldemar, Greve af Danneskiold-Løvendals Selvbiografi. 7-III-1918 s.108-15.
*
Danneskiold-Løvendal - Se nr. 1874 under L.
1044.
Danneskiold-Samsøe - L. Koch : Brevveksling mellem J. O. Schack Rathlou og H. Treschow om dennes levnedsbeskrivelse af grev Fr. Danneskiold-Samsøe. 2-VI-1891 s.176-80.
1045.
Danneskiold-Samsøe - Louis Bobé : Frederikke Louise Charlotte komtesse Danneskiold-Samsøe (3. febr. 1737 - 13. juli 1821). 12-III-1948 s.176-179.
1046.
Darbes - Louis Bobé : Slægtshistoriske Bidrag. IV. Kunstnerfamilien Darbes. 8-I-1922 s.88-90.
1047.
Darre - A. W. Rasch : Et lidet bidrag til den norske Slægt Darre. 7-VI-1921 s.175-6.
1048.
Darre - Fr. Bing Buck : Darre-Schjelderup-Kaarbø-Familien i Norge (med Noter af H. J. Huitfeldt-Kaas og E. A. Thomle). 1-II-1881 s.98-104.
1049.
Darre - Fr. Bing Buck : Supplement til Darre-Wedege Familiens Stamtavle. 1-III-1882 s.93-5.
1050.
Dass, Benjamin - 13-I-1952 s.190.
1051.
Deichmann - 3-I-1892 s.77 og 8-VI-1927 s.88.
*
Deichmann - Se nr. 2342 under S.
1052.
Delden - Erik Amburger : Johann Bøcker von Delden und seine Nachkommen in Russland. [Med Indledning af Louis Bobé.] 10-II-1935 s.1-8.
1053.
Demuth - 10-III-1936 s.160.
1054.
Deramm - D. Thrap : Navnet "Deramm". 4-VI-1903 s.207-9.
1055.
Deramm - E. A. Thomle : Lidt om Familien Deramm. 5-IV-1907 s.286-9.
1056.
Dich - Bent Bergsøe og Mogens Rosenløv : Den bornholmske slægt Dich. Sander Dichs efterslægt. 1984 s.147-176.
1057.
Diederichsen - Henrik Koppel : En "avocat de la cour du Roy de Dannemarck" i Dantonprocessen. [Johann Friederich Diederichsen.] 9-IV-1931 s.242-52.
*
Diehren - Se nr. 1073 under D.
1058.
Dietrichson - H. W. Harbou : Lidt om de ældste Led af Familien Dietrichson. 2-VI-1891 s.235-6.
*
Diran - Se nr. 1073 under D.
*
Dohring - Se nr. 1073 under D.
1059.
Dolmer - V. Woll : Historikeren Jens Dolmers herkomst. 12-I-1946 s.92.
1060.
Dommenget - 8-II-1923 s.274-5.
1061.
Donop - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. IV. Donop. 3-II-1893 s.173-89.
1062.
Dons - C. A. Øverland : Genealogiske Optegnelser om Familien Dons med en Tavle. 1-II-1881 s.85-97.
*
Dore - Se nr. 1073 under D.
1063.
Dorph - D. Thrap : Dorphiana. 5-III-1906 s.254-9.
1064.
Doss, Johan Andreas - 13-I-1952 s.190.
1065.
Drakenberg - Små Drakenbergstudier. 15-VI-1972 s.270.
1066.
Drechsel - 8-II-1923 s.125.
*
Dreier - Se nr. 330 under Breve og 1084 under E.
*
Dreijern - Se nr. 1070 under D.
*
Drejer - Se nr. 1777 under L.
1067.
Dresky - H. J. Huitfeldt-Kaas : Indskrift fra et Epitaphium over Oberstlieutenant Povl Frederik v. Dresky. 3-I-1892 s.283-4.
1068.
Drewsen - Louis Bobé : Ophelia Drewsen, Bakkehusets Datter. 7-V-1920 s.125-49.
1069.
Drexler - 8-II-1923 s.125.
1070.
Dreyer - 3-IV-1895 s.288, 3-IV-1895 s.317 og 3-V-1896 s.172.
*
Dude - Se nr. 594 under Flere slægter.
1071.
Due - C. F. Bricka : Personalier om Manderup og Christopher Due. 2-III-1888 s.110-28.
1072.
Duntzfeldt - Paul Hennings : Slægten Duntzfeldt. 7-II-1917 s.52-59 og 8-VI-1927 s.259-60.
*
Dyhren - Se nr. 1073 under D.
*
Dyppel - Se nr. 1574 under I.
1073.
Dyring - Henrik C. Finne : En studie i navneforskydninger. Om navnene Dyring, Düring, Døring, Dohring, Dore, Døren, Dyhren, Diehren, Thieren, Toran, Diran, Tyran m.fl. i Danmark på 1600-tallet og 1700-tallet. 1990 s.169-182.
*
Dyssel - Se nr. 583 under Flere slægter.
1074.
Dyssel - C. Klitgaard : Et Bidrag til Familierne Dyssels og Søbøtkers Historie. 5-VI-1909 s.266-72.
1075.
Dyssel - C. Klitgaard : Endnu lidt om Familien Dyssel. 7-III-1918 s.116-9.
1076.
Dyssel - C. Klitgaard : Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted-Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. 11-III-1942 s.12-36.
1077.
Dyssel - H. Weitemeyer : Om Familien Dyssel. 6-II-1911 s.67-76.
1078.
Dyvvad - 2-III-1888 s.138 og 2-III-1888 s.304.
*
Døren - Se nr. 1073 under D.
*
Døring - Se nr. 1073 under D.
1079.
d'Aubert - C. Klitgaard : En fransk Emigrant, Jean d'Aubert. 11-III-1942 s.153.
1080.
d'Aubert - H. J. Huitfeldt-Kaas : Dokumenter til Familien d'Auberts Historie, med en Stamtavle. 2-VI-1891 s.283-94.
1081.
d'Auchamp, Louis - Andreas Rude : "Med følsom erkjendtligste Hjerte . . ." En indberetning til Ordenskapitlet i 1811. 1990 s.143-151.
*
Düring - Se nr. 1073 under D.

Enkelte slægter og personer:E

1082.
Ebbell - E. A. Thomle : Stamtavle over Familien Ebbell. 1-III-1882 s.153.
1083.
Ebbesen - 6-V-1914 s.215 og 6-VI-1915 s.207.
1084.
Ebsen - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Klubvært Jacob Drejer's hustrus slægt, slægten Ebsen, samt nogle oplysninger om en slægt From. 14-V-1963 s.35-45.
1085.
Eckstein - Louis Bobé : Baron Ferdinand Eckstein. 9-V-1932 s.267-69.
1086.
Johan Wilhelm Eding - Vello Helk : Om den danske resident i Nederlandene, Johan Wilhelm Eding. 1986 s.81-82.
1087.
Edinger - Albert Fabritius : Slægten Edinger. 9-III-1930 s.46-70.
 • Ove Juel-Christensen : Supplement til "Slægten Edinger", (9 III), 13-IV-1956 s.157-171 og 13-IV-1956 s.190.
 • Svar 13-V-1957 s.60.
1088.
Eegholm - Eiler Nystrøm : Den Eegholm'ske Slægtebog. 6-III-1912 s.133-53.
1089.
Effersøe - Henning Heilesen : John Gudmundsen Effersøe 15-III-1969 s.109.
1090.
Egede - E. A. Thomle og F. M. B. Steen : Nogle Bemærkninger i Anledning af "Lidt om Familien Egedes Efterkommere i Grønland". 3-III-1894 s.190-2.
1091.
Egede - J. C. Joensen : Lidt om Familien Egedes Efterkommere i Grønland. 3-III-1894 s.71-9.
1092.
Egede - Louis Bobé : Slægten Egede. 6-IV-1913 s.268-73.
1093.
Ehler - G[ustav] L[udvig] Wad : Bidrag til Etatsraad Jørgen Ehlers Biografi. 2-III-1888 s.218-36.
1094.
Ehlers - Olaf Carlsen : Om Kielerprofessoren Martin Ehlers. Med to Breve fra Martin Ehlers til Johan v. Bülow. 10-IV-1937 s.249-59.
1095.
Ehm - H. F. Rørdam : Hans Ehm. 2-VI-1891 s.294-5.
1096.
Ehrenschild - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien v. Ehrenschild. 2-III-1888 s.276.
1097.
Eibe - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Eibe. 14-VI-1964-65 s.179-191.
1098.
Eichel - Olav Christensen : Slægten Eichel fra Nordslesvig. 1980 s.45-52.
1099.
Eickstedt - H. W. Harbou : Om General H. Eickstedt med et Tillæg om Familierne Eickstedt, Eichstedt og Vitzthunm v. Eickstädt i Danmark. 6-IV-1913 s.96-122.
*
Vitzthum v. Eickstädt - Se nr. 1099 under E.
1100.
Eigtved - Fr. Weilbach : Nicolai Eigtveds Ungdomshistorie. 8-V-1926 s.62-9.
1101.
Eisen - 11-II-1941 s.77 og 11-III-1942 s.153.
1102.
Eisen - H. Grandjean : Johan Mortensen Eisen og hans Slægt. 7-I-1916 s.77-80.
1103.
Eldern - [C. E. A. Schøller] : von Eldern. 8-IV-1925 s.341.
1104.
Eldern - Louis Bobé : v. Eldern. 8-IV-1925 s.262-3.
1105.
Elern - v. Elern (von Ehlert) 3-III-1894 s.79-80 og 3-III-1894 s.141.
1106.
Elieson - 1-VI-1885 s.178.
1107.
Elieson - A. W. Rasch : Familie-Stamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske, Kiønigske m. m. m. Familier fra Slutningen av 1600 til 1871 o. s. v. 7-II-1917 s.275-94.
*
Elkjær - Se nr. 594 under Flere slægter.
1108.
Elling - 3-II-1893 s.71.
1109.
Emmiksen - Hans H. Fussing : Drabet paa Otte Emmiksen paa Stensgaard 1594. 10-VI-1939 s.101-05.
1110.
Emmiksøn - G. Bang : Otte Emmiksøn den onde til Stensgaard. 4-I-1898 s.43-56.
1111.
Enden - 9-IV-1931 s.196.
1112.
Endorph - H. K. Kristensen : Hr Maturin Pedersen Endorph samt Stadil-bøndernes klokkeringning. 16-III-1975 s.195.
1113.
Enevold - 8-II-1923 s.125.
1114.
Engel - 3-II-1893 s.145.
1115.
Engelstoft - Povl Engelstoft : Biskop Engelstofts Dagbog fra hans Ministertid Januar-Marts 1864. 8-II-1923 s.72-8.
1116.
Engelstoft - P[ovl] Engelstoft : Tre breve fra Laurids Engelstoft til hans søn. 7-II-1917 s.84-91.
1117.
Eppingen - C. E. A. Schøller : Meddelelse om Oberst Fabian v. Eppingen og hans Efterslægt. 3-V-1896 s.281-92.
1118.
Erfings - 2-V-1890 s.124.
1119.
Erichsen - 11-II-1941 s.260.
1120.
Eriksen - A. Thiset : Om onde Jøsse Eriksens Herkomst, med en Tavle. 2-V-1890 s.106-15.
1121.
Erlach - Johann Ludwig v. Erlach. En schweizisk officer i den danske flåde. 15-VI-1972 s.105.
1122.
Erlandsen - P. Hampton Frosell : Lodsslægten Erlandsen fra Helsingør. 1986 s.55-68.
*
Ernst - Se nr. 1876 under L.
1123.
Erreboe - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Erreboe (Borgmester i Ærøskøbing Hans Pallesen's slægt) samt nogle oplysninger om familierne Busch (Erreboe Busch) og Ave. 14-VI-1964-65 s.107-128.
1124.
Kr. Erslev - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XVII.
 • Historikeren Kr. Erslevs anetavle. 1985 s.55-62.
1125.
Essen - 5-I-1904 s.178-80 og 5-III-1906 s.89.
1126.
J. B. S. Estrup - Carl Langholz : Kendte danskeres anetavler XVI.
 • J. B. S. Estrup og hans 32 aner. 1985 s.47-53.
 • Vanda Laursen : [Rettelser og tilføjelser: ]. Den Estrupske anetavle og de indgiftede familier Engelstoft og Thorning. 1986 s.174.
1127.
Eulner - H[other] Ostermann : Grønlands første Læge. [Theodor Christian Eulner]. Et levnedsløb fortalt i aktstykker. 7-V-1920 s.95-104.
*
Europpidan, Hans - Se nr. 594 under Flere slægter.
1128.
Ewald - Jon Monrad Møller : Vajsenhuspræsten Ewalds slægt i København på 1700-tallet. 1981 s.133-143.
 • Gregers Hansen : Rettelse 1983 s.54.
1129.
Ewald - Aage Dahl : Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie. 9-V-1932 s.215-45.
 • Louis Bobé : Tilføjelse 9-V-1932 s.246f.
 • Christian Maibøll : Rettelser og tilføjelser 13-V-1957 s.59.
1130.
Ewald - Louis Bobé : Bidrag til Johannes Ewalds Livshistorie.
 • I. Skolegang. 4-VI-1903 s.80-8.
 • II Eftermæle. 4-VI-1903 s.91-103.
 • III Opholdet paa Frederiks Hospital 1770. 5-II-1905 s.284-97.
1131.
Ewald - Louis E[ugéne] Grandjean : Fragment til et Ewald-Portræt. 13-I-1952 s.93-113.
1132.
Ewald - Th. Hauch-Fausbøll : Bidrag til Johannes Ewalds Slægts Historie. 9-VI-1933 s.231-33.
1133.
Ewald - Th. O. Achelis : To Breve fra Sognepræst Nicolaus Evald i Højst angaaende hans Søn Enevold Evald. 11-V-1944 s.185-87.
1134.
Eylardi - R. Haarløv : Slægtstavle over den danske linie af slægten Eylardi. 12-IV-1949 s.147-150.

Enkelte slægter og personer:F

1135.
Faaborg - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : En slægt Faaborg (Højen-slægten). 15-II-1967-68 s.201.
*
Faber, Jacob - Se nr. 593 under Flere slægter.
1136.
Peter Christian Friedrich Faber - Anna Marie Lebech Sørensen : Kendte danskeres anetavler XXVI.
 • Anetavle for telegrafdirektør og forfatter Peter Christian Friedrich Faber. 1988 s.165-181.
1137.
Fabricius - 8-VI-1927 s.172.
1138.
Fabricius - Albert Fabritius : Christian Fabricii Gæld i Helmstedt. 8-VI-1927 s.170.
1139.
Fabricius - Albert Fabritius : Uddrag af Christopher Friderichsen Fabricius Optegnelsesbog. 9-I-1928 s.45-8.
1140.
Fabricius - Kirsten Prange : [Catharina Rasmusdatter] Fabricius. 14-II-1960 s.133.
1141.
Fabricius - Knud Fabricius : Adam Fabricius og hans Danmarkshistorie. 14-V-1963 s.53-73.
*
Fabricius - Se nr. 1195 under F.
1142.
Fabritius - 7-I-1916 s.314.
1143.
Faddersdatter - Emil Madsen : Fru Gørvel Faddersdatter. 6-IV-1913 s.69-80.
1144.
Falch - 14-I-1959 s.106.
1145.
Falck - 3-V-1896 s.300 og 8-I-1922 s.103.
1146.
Falck - S. H. Finne-Grønn : Falckerne af Tønsberg og Risør. 4-IV-1901 s.157-71.
 • Supplement 7-II-1917 s.185-6.
1147.
Christopher Falck - Johan A. Wikander : Justitsråd og krigskommisær Christopher Falck, f. ca. 1689, d. 1767. 1980 s.198.
1148.
Falsen - 10-VI-1939 s.284.
*
Falsen - Se nr. 637 under A.
1149.
Falster - Axel Hagemann : Lidt om Nordlandspræsten Hans Falster og hans Slægt. Af Axel Hagemanns efterladte Papirer. 5-IV-1907 s.254-7.
1150.
Falster - S. Birket Smit : Christian Falsters første Strid med Biskop Anckersen. 2-I-1886 s.290-313.
1151.
Falster - Vello Helk : Jesuitereleven Jacob Falster og hans stambog. 15-I-1966 s.33.
1152.
Fangel - Olav Christensen : Slægten Fangel fra Nordborg. 13-I-1952 s.1-20.
1153.
Fasting - 2-VI-1891 s.86.
1154.
Fasting - E. A. Thomle : Lidt om Familien Fasting i Norge. 3-I-1892 s.132-47.
1155.
Fasting - En vidtberejst Nordmand. Thomas Fastings Oplevelser i Levanten 1756-61. 8-V-1926 s.9-12.
1156.
Fausbøll - Th. Hauch-Fausbøll : Professor V. Fausbølls mødrene Slægt. 9-I-1928 s.216-23.
1157.
Faxøe - Ole Faxøes petitura. 15-I-1966 s.182.
1158.
Feddersen - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XII. Feddersen. 2-IV-1889 s.159-62.
1159.
Feilberg - 1-II-1881 s.364.
*
Fenwick - Se nr. 1281 under G.
1160.
Fermann - 8-I-1922 s.104.
1161.
Fernstøm - 15-I-1966 s.203.
1162.
Ferslev (Fersleff) - 3-V-1896 s.300, 4-III-1900 s.182 og 4-IV-1901 s.217.
1163.
Fey - 1-I-1880 s.240.
1164.
Fibiger - 4-VI-1903 s.88 og 4-IV-1901 s.175-6.
1165.
Fibiger - F. Elle Jensen : Et brev fra Mathilde Fibiger. 13-I-1952 s.195-196.
*
Fibiger - Se nr. 2690 under W.
1166.
Fich - 9-I-1928 s.78.
1167.
Fich - Julius Clausen : Blade af en Familie-Krønike [Elise Fich, f. Hertz]: 11-III-1942 s.97-105.
1168.
Fich - L. Westen : En Oplysning til et gammelt Spørgsmaal [om Familien Fich]. 10-I-1934 s.153f.
1169.
Find - Finn H. Blædel : 2 slægter Find. 16-IV-1976 s.17.
1170.
Fine - E. A. Thomle : Stamtavle over Familien de Fine. 1-II-1881 s.225.
1171.
Finkenhagen - L. Daae : Nogle Breve fra en norsk Præstegaard [fra Jac. Chr. Finkenhagen og hans Søn Nils]. 1-VI-1885 s.118-32.
1172.
Fischer - 11-II-1941 s.77.
1173.
Fischer - H. Friis-Petersen : Slægten Fischer fra Silkeborg. 13-II-1953 s.52-79.
1174.
Fischer - v. Fischer 9-II-1929 s.264.
1175.
Fix - Lorentz Bie : Johan Leonhard Fix 1735-1807. En Skikkelse i dansk-ostindisk Kolonihistorie. 10-III-1936 s.1-34.
1176.
Fladberg - 9-II-1929 s.83.
1177.
Flade - V. Woll : Nogle Oplysninger om Degnen Niels Flade. 10-III-1936 s.75f.
1178.
Fleischer - 7-VI-1921 s.202.
1179.
Flemming - 8-I-1922 s.105-6.
1180.
Flensburg - 8-V-1926 s.77.
1181.
Flensburg - 10-I-1934 s.156.
1182.
Flindt - Alfred Larsen : Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt. 13-VI-1958 s.81-110.
1183.
Flint - 8-III-1924 s.127.
1184.
Flood - 1-IV-1883 s.80.
1185.
Flood - E. A. Thomle : Nogle Bemærkninger om den norske Familie Floods Genealogi. 3-II-1893 s.60-6 og 3-II-1893 s.169-70.
1186.
Flood - E. A. Thomle : Endnu lidt om Familien Flood. 4-II-1899 s.153-5.
1187.
Flor - 1-II-1881 s.184, 1-II-1881 s.366, 1-II-1881 s.367, 1-III-1882 s.168, 1-VI-1885 s.179 og 2-I-1886 s.155.
1188.
Flor - V. Bang : Genealogiske Optegnelser om Familien Flor. 3-II-1893 s.37-8.
*
Florentz - Se nr. 2379 under S.
1189.
Fog - 3-V-1896 s.301.
1190.
Fog - M. Arnesen : Meddelelser om Slægten Fog. 1-II-1881 s.178-9.
1191.
Fogh - 8-V-1926 s.164.
*
Fogh - Se nr. 2250 under R.
*
Foss - Se nr. 594 under Flere slægter.
1192.
Foss - 11-V-1944 s.94.
*
Foss - Se nr. 1301 under G.
1193.
Foss - Erling Petersen : To præster. Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved, hans eftermand og deres nærmeste slægt. 15-II-1967-68 s.161.
1194.
Foss - K[ristian] Carøe : Dr. med. Laurids Foss, Forstander for Sorø Skole 1685-1703. 8-I-1922 s.69-79.
1195.
Foss - Th. Møller : Bidrag til den Fossiske-Fabricius'ske Stamtavle. 6-II-1911 s.209.
1196.
Foss - V. Foss : Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad Laurits Foss. I Uddrag. 4-VI-1903 s.149-68 og 4-VI-1903 s.177-93.
1197.
Franckenau - L[ouis] B[obé] : Harry Jacobsen: Digteren og Fantasten, 1945. [Om Strindberg og Familien Von Franckenau.] 11-VI-1945 s.226-32.
1198.
Frantzen - E. A. Thomle : Assessor Knud Frantzens Optegnelser. 3-I-1892 s.287-90.
1199.
Frederik Carl - Carl Lindberg Nielsen : Nogle uægte Efterkommere af Hertug Frederik Carl af Pløn. 9-II-1929 s.85-100.
1200.
Frederik d. Store - Jan Neiiendam : Et Vidnesbyrd om Frederik den Store 1780. 10-III-1936 s.159f.
1201.
Frederik II - A. Thiset : Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru Inger Oxe. 3-I-1892 s.284-7.
1202.
Frederik IV - Louis Bobé : Frederik IV og Malerinden Rosalba Carriera. 7-IV-1919 s.74-5.
1203.
Frederik VI - L. Daae : Et Brev om Kronprins Frederik [VI] fra 1784. 4-III-1900 s.15-18.
1204.
Frederik VI - P. Fr. Rist : Frederik VI's første Rejse i Danmark som Kronprins. 7-I-1916 s.122-56.
1205.
Frederik VI - Holger Malling : Frederik den sjettes Børn med Fru Dannemand. 7-IV-1919 s.75-6.
*
Frederik VI - Se nr. 1042 under D.
*
Frederik VII - Se nr. 369 under Biografier og biografiske oplysninger.
1206.
Frederik VII - Finn T. B. Friis : Frederik den Syvendes ungdomsophold i Genève. 13-II-1953 s.166-203.
1207.
Frederiksen - C. Nyrop : H. P. Frederiksen. Nogle Træk af et bevæget Liv. 5-II-1905 s.80-102.
1208.
Freytag (Freitag) - 3-I-1892 s.291.
1209.
Friboe (Frieboe) - 5-I-1904 s.266 og 5-II-1905 s.256-7.
1210.
Friderichsen - 1-VI-1885 s.88, 2-I-1886 s.239, 2-I-1886 s.316 og 2-II-1887 s.237.
1211.
Fridsch - Jørgen Hatting : Fra Rensborg 1808. [Breve fra Mads Fridsch til Peder Wormskiold:] 9-IV-1931 s.97-101.
1212.
Frieboe - Paul Hennings : Slægten Frieboe. 7-I-1916 s.231-41.
1213.
Friedenreich - Inger Klüver : Familieoptegnelser af Johannes og Christian Friedenreich, Fader og Søn, Apothekere i Aalborg. 7-III-1918 s.177-89.
1214.
Friedrichsdatter - E. A. Thomle : Hvem var hun? En svensk Eventyrerske i Norge. [Anna Friedrichsdatter]. 7-IV-1919 s.69-74.
1215.
Fries - 3-III-1894 s.312.
*
Friis - Se nr. 594 under Flere slægter.
1216.
Friis - 12-I-1946 s.230.
1217.
Friis - 11-IV-1943 s.161.
1218.
Friis - 2-IV-1889 s.103, 3-IV-1895 s.165 og 8-II-1923 s.275.
1219.
Friis - C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis's Slægt. 7-I-1916 s.242-6.
1220.
Friis - E. A. Thomle : Borgmester Jens Nilsøn Friis' Optegnelser. 3-I-1892 s.188-91.
1221.
Friis - E. A. Thomle : Hvis Datter var Biskop, Mag. Ludvig Munthes Hustru Ingeborg Sørensdatter Friis, og hvad var hendes Fader? 4-I-1898 s.41-3.
1222.
Friis - Fr. Poulsen : Gravskrift over Frederik Christian Frandsen Friis, Sognedegn i Tranebjærg paa Samsø. 4-III-1900 s.69-72.
1223.
Friis - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XI. Friis. 2-IV-1889 s.159.
1224.
Frisach - 8-V-1926 s.76 og 9-II-1929 s.84.
*
Frisch - Se nr. 2004 under M.
1225.
Frisch, Vilhelm - 12-II-1947 s.200.
*
From - Se nr. 1084 under E.
1226.
Frost - A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. VII. Frost - von Frost. 3-III-1894 s.163-74.
1227.
Frølich - O. [H] Clementsen : En ukendt Frølich slægt. 13-I-1952 s.197-198.
1228.
Fuhrmann - 9-II-1929 s.190.
1229.
Fuiren - O. Nielsen : Henrik Fuirens Autobiografi. 1-V-1884 s.25-41 og 1-V-1884 s.129-50.
1230.
Funch - 8-I-1922 s.106.
1231.
Fursman - 2-V-1890 s.88.
1232.
Fyhn - Hans Fyhn : En Oversigt over Slægter ved Navn Fyhn forekommende i Danmark og Norge. 11-V-1944 s.225-50 og 11-VI-1945 s.169.
1233.
Fyhn - Hans Fyhn : En oversigt over slægter ved navn Fyhn forekommende i Danmark og Norge. Supplement [til 11 V 225 ff]. 14-III-1961 s.61-64.
1234.
Færch - C. Klitgaard : Himmerlandske Slægter. [Færch. Stræt]. 8-II-1923 s.79-90.
 • Tilføjelse 8-IV-1925 s.339.
1235.
Peter Gregorius Fürst - Gregers Hansen : Peter Gregorius Fürst. En fattig skoleholder. Tilføjelse til lægen Emil Hornemanns anetavle. 1989 s.86-87.

Enkelte slægter og personer:G

1236.
Gad - Albert Olsen : Peder Nielsen Gad, herredsfoged i Bjeverskov herred. 7-III-1918 s.120-28.
1237.
Gad - Bjørn Kornerup : En sønderjydsk præstegård i 1864. Dagbogsoptegnelser af pastorinde Ida Gad [i brevform]. 13-IV-1956 s.65-102.
 • Rettelse 13-IV-1956 s.190.
1238.
Gad - H. Hjorth-Nielsen : Lidt om Peder Nielsen Gad, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld. 6-II-1911 s.213-8.
*
Gad - Se nr. 2209 under R.
1239.
Gagge - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. IV. Gagge. 2-IV-1889 s.149-50.
1240.
Galen - Åke Thott : Arvskiftet 19 mars 1397 mellan Niels Ågesens (Galen) barn. Något om släktförhållanden i samband med skiftet. 1981 s.91-94.
1241.
Galen - Åke Thott : Två skånska arvskiften under 1300-tallet. 16-VI-1978 s.131.
1242.
Galschiott - 8-III-1924 s.127.
1243.
Galskyt - C. Klitgaard : Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer [samt nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt]. 6-IV-1913 s.167-86.
1244.
Galster - Kjeld Galster : Kaptajn Carl Galster. 12-VI-1951 s.151-165.
*
Galt - Se nr. 427 under Adelen.
1245.
Galtung - 2-II-1887 s.145.
1246.
Galtung - O. Olafsen : Et Par genealogiske Oplysninger om Galtung-Slægten. 5-IV-1907 s.190-2.
*
Gamborg - A. Gamborg Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
1247.
Gamst - H. Hjorth-Nielsen : De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding. 13-III-1955 s.77-100.
 • Øjvind Andreasen : Tilføjelse 13-III-1955 s.149-150.
1248.
Gandil - Chr. Gandil : Nogle Meddelelser om Slægten Gandil i Anledning af 200-Aaret for Pierre Gandils Indkaldelse til Danmark. 10-III-1936 s.137-40.
1249.
Garde - H. F. Garde : På Station i Vestindien for 100 år Siden. Uddrag af breve fra H. G. F. Garde. 13-I-1952 s.114-144.
 • Rettelse 13-I-1952 s.198.
1250.
T. V. Garde - H. F. Garde : Kendte danskeres anetavler XXII.
 • Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle. 1987 s.25-39.
1251.
Garmann - 3-V-1896 s.93.
1252.
Garmann - E. A. Thomle : Nogle Oplysninger om de ældste Slægtled af Familien Garmann i Norge. 3-III-1894 s.145-62.
1253.
Gauss - H. F. Garde : Den mystiske "Gaus" [ Professor i Gøttingen Johann Carl Friedrich Gauss]. 14-II-1960 s.127-129.
1254.
Gedde - C. E. A. Schøller : Stamtavle over Officersfamilien Gedde (Gjedde). 1-III-1882 s.170.
1255.
Gedde - H. D. Lind : En mærkelig Fejltagelse. [Gedde]. 1-VI-1885 s.4 og 1-VI-1885 s.59-62.
1256.
Gedde (Gjedde) - 1-III-1882 s.170, 1-III-1882 s.172 og 8-IV-1925 s.88.
1257.
Gemynthe - Alfred Larsen : Stamtavle over slægten Gemynthe. 13-II-1953 s.139-162.
 • Tilføjelse 13-III-1955 s.36.
1258.
Genschau - E. A. Thomle : Lidt om Familien Genschau (Jenschau) i Norge. 4-I-1898 s.287-91.
1259.
Gerdzen (Gertsen) - 1-V-1884 s.255.
1260.
Gerner - C. J. Anker : Kommandørkaptein Henrik Gerners Dødsleie d. 26.-27.Dec. 1787. Beskrevet af H. C. Sneedorff. 4-II-1899 s.141-9.
*
von Gerstenberg - Se nr. 579 under Flere slægter.
1261.
Getreuer - Gregers Hvidkjær Hansen : Slægten Getreuer. 1983 s.163-189.
1262.
Giede - 7-I-1916 s.194 og 8-I-1922 s.104-5.
1263.
Gierahn - 14-III-1961 s.184.
*
Gierlew - Se nr. 694 under B.
1264.
Giersing - Kirsten Ammentorp : Om nogle Beboere af Øgaard og Slægten Giersings Oprindelse. 1989 s.29-42.
1265.
Giese - 8-II-1923 s.275.
*
Giøe, Mette - Se nr. 365 under Biografier og biografiske oplysninger.
1266.
Gjedde - A. Thiset : Stamtavle over de yngre Led af den adelige Familie Gjedde. 1-III-1882 s.176 og 1-III-1882 s.172-5.
*
Gjedde - Se nr. 1256 under G og 1254 under G.
1267.
Gjerdrum - And. Næss : Et brudstykke av Mag. Ole Gjerdrums selvbiografi. 6-IV-1913 s.81-3.
*
Gjødvad - Se nr. 360 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1268.
Gladitsch - v. Gladitsch 4-II-1899 s.112 og 4-II-1899 s.251-3.
1269.
Glahn - 8-II-1923 s.123.
1270.
Glahn - A[lbert] F[abritius] : Glahn-Samfundet. 11-III-1942 s.154f.
1271.
Glahn - Hans Egede Glahn : Poul Egede Glahn: Præsten, der viede kong Christian IX og dronning Louise. 13-VI-1958 s.38-45.
1272.
Glahn - L[ouis] B[obé] : Glahn-Samfundet. 10-VI-1939 s.73f.
1273.
Glasøe - 7-III-1918 s.272-3.
1274.
Gleditser - 8-VI-1927 s.269.
1275.
Gleerup - C. Klitgaard : Optegnelser om Familien Gleerup. 6-I-1910-11 s.147-61.
1276.
Gleiss - 10-V-1938 s.77.
1277.
Glud - Glud i Kalundborg. Et eksempel på forvirrende navngivning. 15-II-1967-68 s.235.
1278.
Jacob Sørensen Glud - Vello Helk : Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud. 1986 s.41-44.
1279.
Gløersen - 9-V-1932 s.293 og 10-II-1935 s.283.
1280.
Glückstad - 1-II-1881 s.186, 2-III-1888 s.76 og 3-I-1892 s.164.
1281.
Godenius - Hakon Müller : Af et Helsingørsk Handelshus' Historie [Godenius og Fenwick]. 10-II-1935 s.193-213.
1282.
Godtzen - 6-IV-1913 s.278 og 7-I-1916 s.108.
1283.
Goische - 7-V-1920 s.253.
1284.
Goldschmidt - H. Hjorth-Nielsen : Hvorfor Me�r Goldschmidt mente, at Postvæsenets Brevkasser var røde. 9-I-1928 s.27-31.
*
Gomard - Se nr. 332 under Breve.
1285.
Gomard - Th. Hauch-Fausbøll : Nicolay Gomard. H. C. Andersens Fadder. 11-II-1941 s.229f.
1286.
Gorm - 5-III-1906 s.88.
1287.
Gotschalkk - En flugt 1808. 15-I-1966 s.183.
1288.
Graae - Th. Graae : Gamle Minder af G. Fr. Graae. 4-I-1898 s.1-35, 4-I-1898 s.95-123 og 4-IV-1901 s.1-38.
1289.
Grabow - 2-VI-1891 s.89.
1290.
Grabow - Fr. Krarup : Joachim Grabow, Levnedskildring, oplæst ved hans Jordefærd. 2-V-1890 s.182-92 og 2-VI-1891 s.89-91.
1291.
Grahn - C. Schwanenflügel : Lucile Grahn. Erindringer og Brudstykker af en Autobiografi. 6-II-1911 s.285-325.
1292.
Grahn - Robert Neiiendam : Omkring Lucile Grahn. 11-I-1940 s.50-54.
1293.
Gram - 1-II-1881 s.363, 2-I-1886 s.155, 2-II-1887 s.64, 2-II-1887 s.160, 2-II-1887 s.233, 2-III-1888 s.301 og 4-VI-1903 s.175.
*
Gram - Se nr. 355 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1294.
Gram - C. Klitgaard : Slægten Gram fra Sæby [Borgmester Hans Nielsen]. 10-I-1934 s.43-57.
1295.
Gram - C. Klitgaard : Slægtskabet mellem Familierne Gram og Bugge i Vendsyssel. 10-II-1935 s.165f.
*
Gram - Se nr. 688 under B.
1296.
Hans Nielsen Gram - Ove Gram Schioldager : Borgmester i Sæby Hans Nielsen (Gram) f. ca. 1590, d. e. 1662 . 1980 s.116-117.
1297.
Grandjean - 5-I-1904 s.178, 5-I-1904 s.270 og 5-IV-1907 s.289-90.
1298.
Grandjean - Th. Hauch-Fausbøll : De første Grandjean'er i Danmark. 9-VI-1933 s.138f.
1299.
Gravenhorst - 1-III-1882 s.168.
1300.
Gravesen - Erik Reitzel-Nielsen : Lidt om Weyses husholderske og tjener [Christen Gravesen]. 14-VI-1964-65 s.1-8.
1301.
Gregersdatter - Gregers Hansen : Anne Gregersdatter: en bryggerdatter i den lærde Foss-familie. 16-II-1974 s. 205.
*
Grevencop - Se nr. 843 under B.
1302.
Grevencop-Castenschiold - A. Thiset : Mindedigt 1854 over Caspar Holten Grevencop-Castenschiold. 7-II-1917 s.91.
1303.
Grib - H. F. Rørdam : En Ansøgning fra Kaptajn Peder Grib. 2-II-1887 s.295-6.
1304.
Griffenfeldt - "Griffenfeldts Ætlinge" Se nr. 1977 under M.
1305.
Griis - 2-V-1890 s.125.
1306.
Groth - Thorvald Lindhard : Lise Groths Slægt. 10-VI-1939 s.93-100.
1307.
Grotum - 9-IV-1931 s.194.
1308.
Grotum - Ernst Wiedemann : Grotum. 8-IV-1925 s.346-7.
1309.
Grove - 1-III-1882 s.169 og 1-VI-1885 s.95.
1310.
Grove - G[erhard] L. Grove : Stamtavle over en norsk Familie Grove. 1-III-1882 s.169 og 1-VI-1885 s.95.
1311.
Grove - Th. Hauch-Fausbøll : De ældste Led af Slægten Grove. 9-IV-1931 s.119-27.
1312.
Grubbe - 10-II-1935 s.167.
1313.
Grubbe - Albert Fabritius : Valgertrud Sigvardsdatter, Anders Grubbes. 10-III-1936 s.240.
1314.
Grubbe - D. H. Wulff : Et lille Bidrag til Fru Marie Grubbes Historie. 2-VI-1891 s.84-5.
1315.
Grubbe - Erling Petersen : Didrik Grubbes efterslægt. 14-VI-1964-65 s.154-162.
1316.
Grubbe - Fr. Grønvald : Om Magister Didrik Larsen Grubbe til Gjerdrups Herkomst og Efterslægt. 10-III-1936 s.111-13.
1317.
Grubbe - Max W. Grube : Grubbe. 10-II-1935 s.78f.
1318.
Grubbe - P. S. Vig : En engelsk-amerikansk Gren af Slægten Grubbe (?). 5-I-1904 s.67-70.
1319.
Grum - 9-III-1930 s.78.
1320.
Grundtvig - Bjørn Kornerup : N. F. S. Grundtvigs Brev til de danske Studenter 1819. 9-IV-1931 s.173-85 og 9-V-1932 s.294.
1321.
Grundtvig - Nicolai Bøgh : Tre Breve fra danske Digtere. [N. F. S. Grundtvig, A. Oehlenschläger og Henrik Hertz]. 4-VI-1903 s.168-72.
1322.
Grundtvig - Poul Møller : Uddrag af Brevvekslingen mellem N. F. S. Grundtvig og H. R. Carlsen. 10-I-1934 s.213-24.
1323.
Grundtvig - Søren Hansen : Grundtvigs Sindssygdom. 9-III-1930 s.176-82.
*
Grundtvig - Se nr. 2407 under S.
1324.
Grøn - 4-IV-1901 s.288.
1325.
Grønbeck - E. A. Thomle : Hans Jensen Grønbecks Slægtebog. 3-II-1893 s.149-69, 3-II-1893 s.248-88 og 3-III-1894 s.52-64.
1326.
Laurits Andreas Grønlund - Sv. Cedergreen Bech : Laurence Gronlund alias Laurits Andreas Grønlund. 1980 s.118-119.
1327.
Grønvold - E. A. Thomle : Lidt om den norske Slægt "Grønvold". 8-IV-1925 s.276-96.
1328.
Grønvold - E. A. Thomle : Om Kobberstikkeren, Kaptajn i Søetaten Poul Isaak Grønvold eller rettere Grønvalds Herkomst. 3-V-1896 s.299-300.
1329.
Grønvold - F. C. Grønvald : Om Kobberstikkeren, Kaptajn i Søetaten Poul Isaak Grønvold eller rettere Grønvalds Herkomst. 3-V-1896 s.247-8.
1330.
Grønwald - 1-V-1884 s.86, 2-II-1887 s.62, 2-II-1887 s.238, 5-III-1906 s.179 og 7-III-1918 s.160. Se nr. 1329 under G og 1328 under G.
*
Gräter - Se nr. 1895 under M.
1331.
Grüner - 3-VI-1897 s.303 og 9-II-1929 s.264.
1332.
Grüner - 9-III-1930 s.79.
*
Gudbjergius - Se nr. 594 under Flere slægter.
1333.
Gude - 1-II-1881 s.185 og 1-V-1884 s.93.
1334.
Gude - C. E. A. Schøller : Endnu lidt om den norske Gren af Familien Gude. 5-II-1905 s.329-30.
1335.
Gude - G[ustav] L[udvig] Wad : Af Justitsraad Jacob Gudes Optegnelser. 2-II-1887 s.105-45 og 2-II-1887 s.180-201.
1336.
Gude - Martin Poulsen : Domprovst Gudes fornavne. 12-IV-1949 s.195-197.
1337.
Gude - Th. Hauch-Fausbøll : Lidt om den norske Gren af Familien Gude. 4-VI-1903 s.233-6.
1338.
Gudenrath - 6-II-1911 s.82 og 6-II-1911 s.211.
1339.
Gudenus - 15-I-1966 s.203.
1340.
Guldberg - 7-II-1917 s.321.
*
Guldbrand - Se nr. 976 under C.
1341.
Gundelach - 8-III-1924 s.127.
1342.
Gundersen - 1-VI-1885 s.178.
1343.
Gustaf III - Paul Hennings : Kong Gustaf III's Besøg i Danmark 1787 skildret i tre samtidige Breve. 8-VI-1927 s.175-81.
*
Gybjerg - Se nr. 1405 under H.
1344.
Gyldenfeldt - Th. Hauch-Fausbøll : Oberstinde Gyldenfeldt. 10-III-1936 s.74.
1345.
Gyldenkrantz - E. A. Thomle : Naar uddøde den adelige Familie Gyldenkrantz? 2-III-1888 s.185-90.
1346.
Gyldenkrantz - E. A. Thomle : Naar uddøde den adelige Slægt Gyldenkrantz? 3-II-1893 s.189-92.
1347.
Gyldenkrantz - L. Daae : Et lokaliseret Epigram [Gyldenkrantz, Gyldenkrone]. 2-IV-1889 s.174.
1348.
Gyldenkrone - G[ustav] L[udvig] Wad : Af Christian Gyldenkrones Reisebog. 2-II-1887 s.101.
1349.
Gyldenløve - Se nr. 1874 under L.
*
Gyldenstierne - Uddrag af Fru Jytte Gyldenstiernes Slægtebog. Se nr. 345 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1350.
Gyldenstjerne - G. Bang : Peder Gyldenstjernes Ungdomsliv. 3-III-1894 s.192-4.
1351.
Gyllenroth - A. W. Rasch : Brudstykker af en Retssag vedrørende den svenske Adelsmand Anders Gyllenroths norske Hustru. 5-III-1906 s.85-8.
1352.
Gyth - 2-I-1886 s.236.
1353.
Gøring - L[ouis] B[obé] : Familien von Gøring. 10-IV-1937 s.279f.
1354.
Gøring - T. Dinesen : Familien von Gøring. 11-V-1944 s.273.
1355.
Gøtsche - 16-I-1973 s.68.
1356.
Gøye - Ernst Uldall : Mette Gøyes Afstamning. 9-I-1928 s.73-6.

Enkelte slægter og personer:H

1357.
Haar - Aagaat Daae : Johan Christopher Haar, Sognepræst til Voss. 7-II-1917 s.268-74.
1358.
Haas - Rich[ard] Høeg Brask : Hvad hed Kobberstikkeren Georg Haas? 10-V-1938 s.251f.
1359.
Hacguart - K[ristian] Carøe : Livkirurg Philip Hacguart og hans Sønner. 7-V-1920 s.150-67.
*
Hadrup - Se nr. 1819 under L.
1360.
Haffner - Til Slægten Haffners Genealogi. 8-IV-1925 s.263.
1361.
Hage - 9-IV-1931 s.196.
1362.
Christopher Hage - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XI.
 • Politikeren Christopher Hage og hans 32 aner. 1984 s.5-13.
1363.
Hagemann - 2-VI-1891 s.87.
1364.
Hagen - 4-III-1900 s.72.
1365.
Hagerup - 2-IV-1889 s.300, 2-V-1890 s.128, 2-V-1890 s.279 og 2-VI-1891 s.88.
1366.
Hagerup - E. H. Hagerup : Et Brev fra Wienerkongressens Dage [fra Gotfred Hagerup]. 4-VI-1903 s.47-51.
1367.
Hahn - 6-III-1912 s.196.
1368.
Hald - 8-VI-1927 s.265, 9-I-1928 s.239 og 9-I-1928 s.279.
1369.
Halgreen - 12-VI-1951 s.204.
1370.
Halkier - 7-I-1916 s.195, 7-III-1918 s.224 og 7-III-1918 s.273-4.
1371.
Hallager - Finn H. Blædel : Slægten Hallager fra Sydvestsjælland. 14-IV-1962 s.27-35.
1372.
Halle - Ole Brusendorff : Om skuespillerinden Caroline Halle. Lidt personalhistorisk detektivarbejde. 14-VI-1964-65 s.9-16.
1373.
Halle - Ole Brusendorff : Aktricen Caroline Halle. Tanker om hendes herkomst. 15-I-1966 s.13.
1374.
Hals - 7-VI-1921 s.203.
1375.
Hals - C. Klitgaard : Lidt om den dansk-norske Familie Hals. 9-I-1928 s.57-60.
1376.
Hamilton - H. U. Ramsing : Alexander Hamilton og hans mødrene Slægt. Tidsbilleder fra Dansk Vestindiens Barndom. 10-VI-1939 s.225-70.
1377.
Erik Hammeleff - Vello Helk : Juristen Erik Hammeleffs stambog fra hans udlandsrejse 1796-99. 1989 s.75-85.
1378.
Hammelev - E[mil] Marquard : Nogle Undersøgelser vedrørende Slægter med Navnet Hammelev. 6-II-1911 s.1-26.
1379.
Hammer - 11-II-1941 s.154.
1380.
Hammer - 7-V-1920 s.121.
*
Niels Hammer - Se nr. 592 under Flere slægter.
1381.
Hammersen - 9-V-1932 s.174.
1382.
Hammershaimb - 12-I-1946 s.230-231.
1383.
Hammerstein - Carl Roos : En napoleonsk general som gesandt i Danmark [Hans Georg v. Hammerstein]. 12-II-1947 s.87-105.
1384.
Hansen - 2-I-1886 s.239.
1385.
Hansen - 3-I-1892 s.76 og 6-III-1912 s.285.
1386.
Hansen - A. Thiset : Om Jørgen Hansen paa Bergenhus. 2-V-1890 s.212-3.
1387.
Hansen - C. E. van Deurs : Levnetsoptegnelser af Raadmand i Kjøbenhavn. Kancelliraad Jens Hansen (f. 1717, � 1789). 5-V-1908 s.47-52.
1388.
Hansen - E. Juel Hansen : Brødrene biskop Peder Hansen's og overbygningsdirektør Christian Frederik Hansen's slægt. 13-IV-1956 s.21-40.
 • Tilføjelse 13-IV-1956 s.190.
1389.
Hansen - Fr. Krarup : Provst Henning Hansen i Skjelby, selvfortalt Levnedsløb. 1-III-1882 s.305-33.
1390.
Hansen - Fr. Weilbach : To Breve fra C. F. Hansen til Harsdorff. 9-I-1928 s.49-56.
1391.
Hansen - Hakon Müller : Krigsminister C. F. Hansen som Skoleelev. 10-III-1936 s.74f.
1392.
Hansen - Hans H. Fussing : Rådmand Lauritz Hansens bo 1628. 13-I-1952 s.21-27.
1393.
Hansen - Hans H. Fussing : En vandrende Skrædder [Nicolaus Hansen f. Ca. 1615]. 13-I-1952 s.145-152.
*
Hanssen, Lorens - Se nr. 362 under Biografier og biografiske oplysninger.
1394.
Hansteen - 1-VI-1885 s.89 og 1-VI-1885 s.179.
1395.
Harboe - 7-I-1916 s.195.
1396.
Harboe - [Th.] Hauch-Fausbøll : Jens Harboe. 8-IV-1925 s.263-4.
1397.
Harboe - H. W. Harbou : To Officersfamilier Harboe. 3-II-1893 s.131-44.
1398.
Harboe - H. W. Harbou : Overkrigssekretær Jens Harboe og Generalløjtnant Andreas Harboe. 2-V-1890 s.1-31 og 2-V-1890 s.92-105.
1399.
Harboe - Jørgen Swane : Ingemanns Moster Marias sidste Dage. 11-I-1940 s.279.
1400.
Harboe - Kjeld Galster : Ingemanns Moster Maria. Digt og Virkelighed. 10-III-1936 s.81-92.
1401.
Harboe - V. G. F. Bryndum : De ældste Led af Skelskørslægten Harboe. 7-III-1918 s.68-70.
1402.
Harbou - H. W. Harbou : Optegnelser om Familien Harbou eller Hardebou, med 2 Tavler. 2-II-1887 s.202-32, 2-II-1887 s.241-56, 2-III-1888 s.39-69, 2-III-1888 s.236-54, 2-IV-1889 s.306f og 2-VI-1891 s.303f.
1403.
Harder - Jan Bak Harder : Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640-80. 1981 s.47-60.
1404.
Harder - Jørgen Wangel : En familie på Amager. 1987 s.228-235.
1405.
Harlev - Mogens Seidelin : Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev i Harlev-Framlev og Gybjerg i Linaa-Dallerup. 1990 s.53-90.
*
Harlev - Se nr. 1865 under L.
1406.
Harsdorff - Harsdorffs literære Planer. 9-I-1928 s.72-3.
1407.
Hartmann - 1-V-1884 s.86, 2-II-1887 s.145, 2-III-1888 s.78, 3-II-1893 s.72, 3-III-1894 s.313-4 og 9-II-1929 s.263-4.
1408.
Hartwig - K. Thorsen : Borgmesterslægten Hartwig paa Bornholm. 11-IV-1943 s.224-37.
1409.
Hasse - Carl Lindberg Nielsen : Rådmand Jacob Hasses børn. 12-I-1946 s.93.
1410.
Hasse - Chr. Bokkenheuser : Et Handelshus i Viborg i det syttende Aarhundrede. Hasse og Majoner. 10-IV-1937 s.193-212.
1411.
Hasse - G[ustav] L[udvig] Wad : Peter Hasses og Maren Arctanders Bryllup. 1-V-1884 s.318-9.
1412.
Hassing - 12-V-1950 s.214.
1413.
Hatten - C. J. Pape : Familien von Hatten fra Holsten. 15-V-1971 s.151.
 • Rettelser og supplerende Oplysninger. 15-VI-1972 s.274.
1414.
Hauerberg - 7-VI-1921 s.204.
1415.
Haugaard - C. Klitgaard : Optegnelser om Slægten Haugaard fra Aaby. 10-IV-1937 s.220-27.
1416.
Hauser - G[erhard] L. Grove : Konferensraad Conrad Hauser. 3-IV-1895 s.1-28.
1417.
Haussmann - 2-III-1888 s.72.
1418.
Havemann - 7-I-1916 s.195.
1419.
Haven - Berh. Olsen : Kisteindskrift over Møntmester Peter Nicolaj von Haven. 3-I-1892 s.72.
1420.
Haxthausen - 10-II-1935 s.283.
1421.
Haydn - Louis Bobé : Haydn og Danmark. 11-IV-1943 s.66-69.
1422.
Heeg - 6-V-1914 s.287.
1423.
Heegaard - 8-I-1922 s.199-201.
1424.
Heegaard - H. F. Garde : Anna Heegaard og Peter von Scholten. 13-VI-1958 s.25-37.
1425.
Heesen - 9-IV-1931 s.79.
1426.
Hegelahr - August F. Schmidt : Nogle Oplysninger om Nicolaus Hegelahr. 9-VI-1933 s.156-59.
1427.
Hegelund - 1-III-1882 s.96 og 6-V-1914 s.287.
*
Hegermann-Lindencrone - Se nr. 2237 under R.
1428.
Heiberg - D. Thrap : Foged Heiberg i Mandal. 5-II-1905 s.103-8.
1429.
Heiberg - E[mil] Marquard : En Ansøgning fra Johan Ludvig Heiberg. 8-IV-1925 s.255-7.
1430.
Heiberg - Erik Reitzel-Nielsen : Johan Ludvig Heibergs første skolegang. 13-IV-1956 s.187-188.
1431.
Heiberg - Louis Bobé : Breve fra Peter Andreas Heiberg til Kammerherre, Oberst Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson. 6-I-1910-11 s.204-13.
1432.
Heiberg - Robert Neiiendam : Af J. L. Heibergs Kærlighedsbreve fra Bordskuffen. 10-VI-1939 s.81-86.
1433.
Heiberg - Robert Neiiendam : Æstetik contra Teater. Heiberg- Hostrup. 11-V-1944 s.170-84.
1434.
Heiberg - Botanikeren Peder Andreas Christian Heiberg 1837-1875, en efterlysning. 16-V-1977 s.109.
*
Heiberg - J. L. Heiberg Se nr. 913 under B.
1435.
Johanne Louise Heiberg - Harald Jørgensen : Et Liv gjenoplevet i Erindringen. Et bidrag til et berømt memoireværks tilblivelse. 1981 s.81-90.
*
Heine - Se nr. 2130 under P.
1436.
Heinemark - J. Smith : Tolder Jonas Heinemark og hans Arvinger. 11-V-1944 s.204-21.
1437.
Heinesen - C. Klitgaard : Mogens Heinesen. 7-I-1916 s.108.
1438.
Heinesen - Chr. Heilskov : Af den "Heinesenske" Slægts Saga. Med en Indledning om færøsk Personalhistorie. 6-VI-1915 s.248-82.
1439.
Heisch - Albert Fabritius : Optegnelser om Ellen Baltzersdatter Heisch, Nicolai Edingers. 9-IV-1931 s.128-30.
1440.
Heitmann - Nicolai Bøgh : Kærlighedsbreve fra det 18. Aarhundrede [fra D. Heitmann og Fr. Brabrand]. 4-II-1899 s.172-5.
1441.
Helbech - 11-V-1944 s.279.
1442.
Helgesen - 11-IV-1943 s.259.
1443.
Helkand - E. A. Thomle : Borgermester Anders Jenssøn Helkands Optegnelser. 2-VI-1891 s.1-12.
*
Hellekande - Se nr. 1819 under L.
1444.
Helmig - 3-IV-1895 s.245-6.
1445.
Helsted - Olaf Hersted : Slægten Helsted. 11-II-1941 s.244-46.
1446.
Helt - Erh. Qvistgaard : Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. 9-I-1928 s.224-8.
1447.
Heltzen - E. S. E. Heltzen : Om Familien Heltzen. 1-II-1881 s.190-2.
1448.
Hemme - 6-IV-1913 s.279.
1449.
Hemmet - Carl Langholz : Præsteslægten Hemmet i fem led. Søren Kierkegaards gejstlige forfædre og slægtninge. 1985 s.199-218.
 • Rettelser og tilføjelser 1987 s.81-82.
1450.
Hemsen - 7-VI-1921 s.204 og 9-I-1928 s.239-40.
1451.
Henckel - 1-II-1881 s.186.
1452.
Hennings - 4-II-1899 s.112.
1453.
Hennings - Paul Hennings : Elisabeth Hennings, født Buntzen's Barndomserindringer. 8-V-1926 s.81-118.
 • Tilføjelse 8-V-1926 s.312.
1454.
Hennings - Paul Hennings : August Henning's Ungdomsaar. Et efterladt Manuskript. (Ved L[ouis] B[obé].) 9-IV-1931 s.201-41.
1455.
Henningsen - I. Flemming Rasmussen : En soldaterskæbne [løjtnant Hans Peter Henningsen]. 14-III-1961 s.179-183.
1456.
Agnes Henningsen - Gregers Hansen : Agnes Henningsen og hendes 32 aner. 1981 s.144-152.
 • Gregers Hansen : Tilføjelser 1982 s.201-202.
 • Anne Marie Lebech Sørensen : Tilføjelser 1986 s.227.
1457.
Herfurth - Ernst Wiedemann : Zur Geschichte der Familie Herfurth. 8-II-1923 s.219-24.
1458.
Hermansen - G[erhard] L. Grove : En helsingørsk Bortførelse og en helsingborgsk Hospitalsgave [Gertrud, Gosen Hermansens Datter, og Peter Thiitsen]. 4-IV-1901 s.88-90.
*
Hermansen - Se nr. 2812 under Ø.
1459.
Herrested - 7-II-1917 s.108 og 7-II-1917 s.242.
1460.
Hersætter - 3-IV-1895 s.246.
1461.
Hertz - 7-II-1917 s.360.
*
Hertz - Se nr. 1321 under G.
1462.
Hesselberg - 2-III-1888 s.217 og 7-VI-1921 s.111-4.
1463.
Hetsch - Gustav Hetsch : To Breve fra Architekten, Professor G. Hetsch til Architekten H. C. Stilling. 9-I-1928 s.4-13.
1464.
Hetting - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Hetting. 14-III-1961 s.97-114.
1465.
Heug - A. M. S. Myrhøj : Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt. 10-II-1935 s.169-74.
*
Heye - Se nr. 3620 under H.
1466.
Heym - Harald Holck : Heym-Holck. En dansk-norsk familiekreds. 13-IV-1956 s.137-156.
1467.
Heyn - v. Heyn 2-IV-1889 s.223.
1468.
Hielm - Hartvig Munthe : Birgitte Christine Hielm (1739-1820). En norsk Præstekones Levnetsløb. Af Hartvig Munthes efterladte Papirer. 5-IV-1907 s.89-120.
*
Hillerup - Se nr. 2760 under W.
1469.
Himmerig - C. Klitgaard : Slægtsnavnet Himmerig. 13-V-1957 s.55-57.
1470.
Hincheldey - N. C. Th. Jessen : Slægten Hincheldey og Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. 4-VI-1903 s.42-7.
1471.
Hincheldey - S. Skouboe : Det Hincheldeyske Gravkapel. 6-I-1910-11 s.165-6.
1472.
Hind - 9-VI-1933 s.139ff og 9-VI-1933 s.272.
1473.
Hingsberg - 10-IV-1937 s.167.
1474.
Hiort - 10-IV-1937 s.166f.
1475.
Hirsch - 9-IV-1931 s.79.
1476.
Hirsch - Per v. Hirsch : Dansk-norske militærslekter Hirsch og deres oprinnelse. 10-II-1935 s.91-103.
1477.
Hirsch - Per v. Hirsch : En Familie Hirsch fra Glückstadt i Holsten. (Probstei Münsterdorf.) 10-IV-1937 s.260-62.
1478.
Hirschholm - S. H. Finne-Grønn : Iver Nielsen Hirschholm. 5-I-1904 s.165-7.
1479.
Hirschnach - C. E. A. Schøller : Ligprædiken over Oberst Johan Jacob Hirschnach. 6-III-1912 s.257-60.
1480.
Hirtznach (Hirschnach) - Leo Wad : Hirtznach (Hirschnach). 12-I-1946 s.95-96.
 • A. M. S. Myrhøj : Rettelse og supplement 12-I-1946 s.227.
 • H. Holck : Rettelse og supplement 12-I-1946 s.227.
1481.
Hjaltelin - V. A. Secher : _orstein Illugason Hjaltelin. 5-I-1904 s.271-2 og 5-II-1905 s.252-4.
1482.
Hjersing - 4-VI-1903 s.260, 7-II-1917 s.109, 7-II-1917 s.360, 7-III-1918 s.75 og 7-III-1918 s.224.
1483.
Hjort - 11-I-1940 s.75.
1484.
Hjort - 2-II-1887 s.302.
1485.
Hjort, Peder - 11-II-1941 s.259.
1486.
Hjorth - 6-V-1914 s.287.
1487.
Hofman - L. Daae : Erindringer og Optegnelser af Niels Hofman (Bang). 4-I-1898 s.165-90.
*
Holbech - Se nr. 1009 under C.
1488.
Holberg - 1-IV-1883 s.79.
1489.
Holberg - Bjørn Kornerup (�) : Et ukendt votum af Ludvig Holberg. 13-VI-1958 s.188-189.
1490.
Holberg - Hans Krag : Christian Holberg. 14-II-1960 s.73-81.
1491.
Holberg - J. F. Lampe : Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole. 1-I-1880 s.10-7.
1492.
Holberg - T. Vogel-Jørgensen : Fire Holberg-Autografer. 10-I-1934 s.275f.
1493.
Holberg - Th. Hauch-Fausbøll : Holbergs Fader. 10-IV-1937 s.213-17.
*
Holberg - Se nr. 178 under Heraldik.
1494.
Holbøll - H. Holbøll : Nogle Oplysninger om Slægten Holbøll. 7-IV-1919 s.247-61.
1495.
Holch - 1-VI-1885 s.91 og 1-VI-1885 s.251.
1496.
Holck - Elise Holck Pape , Erik Holck og Carl Johan Pape : Soldaterslægten Holck. 1984 s.43-69.
*
Holck - Se nr. 343 under Dagbøger og kalenderoptegnelser og 1466 under H.
1497.
Holck - A. Thiset : Christen Holcks Stambog. 5-II-1905 s.8-35.
1498.
Holck - C. C. W. F. Holck : Oberstløjtnant Oluf Holck og Hustru. 1-IV-1883 s.75-8.
1499.
Holck - Harald Holck : Af Herredsfoged Carl Holck's Papirer. 8-V-1926 s.35-51.
1500.
Holck - Harald Holck : Nogle Bemærkninger om Oberstløjtnant Ole Holcks Slægt og dens Tilknytning til andre Slægter af samme Navn. 8-II-1923 s.239-54.
1501.
Holck - Harald Holck : En Soldat fra Den store nordiske Krig. Oberstløjtnant Ole Holck og hans hustru Ellen Rosendahl. 12-VI-1951 s.22-69.
 • Rettelse 13-II-1953 s.239.
1502.
Holck - Harald Holck : Holck'ske slægter og problemer. 12-III-1948 s.79-116.
 • Tilføjelse 12-V-1950 s.201.
1503.
Holdt - 16-VI-1978 s.109.
1504.
Holfeldt - E. A. Thomle : Familien Holfeldt (Hoelfeldt) i Norge. 4-I-1898 s.66-94.
1505.
Holfeldt - S. H. Finne-Grønn : Familien Holfeldt. 7-V-1920 s.211-2.
1506.
Holm - 10-II-1935 s.283.
1507.
Holm - 2-III-1888 s.72 og 7-V-1920 s.120.
1508.
Holm - J. C. Kall : Breve om en dansk Officers Død i 1848. [C. C. G. Holm]. 7-V-1920 s.1-10.
1509.
Holm - Vilhelm Marstrand : "Stille Holm" og hans Slægt. 10-I-1934 s.266-73.
1510.
Holm, Jens Chr. - Agnes Guldbrandsen : Dyr- og Bataillemaler Jens Chr. Holm. 1990 s.91-101.
1511.
Holmboe - 6-IV-1913 s.279 og 6-V-1914 s.103.
1512.
Holmboe - D. Thrap : Rektor Hans Holmboes Selvbiografi. 3-III-1894 s.217-49.
1513.
Holmer - 8-V-1926 s.165.
*
Holmer - Se nr. 342 under Dagbøger og kalenderoptegnelser.
1514.
Holmsted - 12-II-1947 s.201.
1515.
Holmsted - [Th.] Hauch-Fausbøll : Holmsted. 11-III-1942 s.154.
1516.
Holmsted - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XV. Holmsted. 3-IV-1895 s.148-9.
1517.
Holst - 7-II-1917 s.361.
1518.
Holstein - Johannes Pedersen : Billeder af to af kong Christian VI's opdragere. [Johan Georg von Holstein og Johan Wilhelm Schrøder]. 12-II-1947 s.42-65.
1519.
Holstein - N. L. Faaborg : Johan Georg Holsteins sendelser til Mecklenburg-Schwerin 1692-93. 14-VI-1964-65 s.227-251.
1520.
Holstein - O. v. Munthe af Morgenstierne : Bemærkninger om Ærkebiskop af Bremen, Hertug Johan Friedrich af Holsten Gottorps illegitime Afkom af Navnet von Holstein. 11-II-1941 s.81-94.
1521.
Holten - J. J. Holten : Breve fra Johan Severin Holten til hans Hustru, omhandlende hans Rejse med Arveprinsen i 1804. 5-I-1904 s.1-56 og 5-I-1904 s.73-113.
1522.
Holtenborg - 11-V-1944 s.95.
1523.
Holtermann - 1-V-1884 s.87, 1-VI-1885 s.93 og 1-VI-1885 s.180.
1524.
Holtermann - S. H. Finne-Grønn : Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann. 4-III-1900 s.48-54.
*
Homann - Se nr. 357 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1525.
Homle - G. F. Heiberg : Optegnelser af Sognepræst til Ofoten Mads Olufsøn Homle. 5-VI-1909 s.273-4.
1526.
Hooft - Ch. Delgobe : Stamtavle over Familien Hooft i Bergen. 1-IV-1883 s.232.
1527.
Hooglant - Jørgen Swane : Admiral Simon Hooglants Selvbiografi samt Optegnelser om Familien Hooglant. 10-V-1938 s.115-25.
1528.
Hopp - C. Klitgaard : Familien Hopp. En lille Berigtigelse. 8-IV-1925 s.50-1.
1529.
Hornemann - A. D. Danhuus : Den danske Hornemannslægts oprindelse. 1983 s.147-150.
1530.
Hornemann - 2-IV-1889 s.175, 2-V-1890 s.127 og 2-V-1890 s.214.
1531.
Hornemann - G[erhard] L. Grove : Hvorfra stammer Slægten Hornemann? 5-III-1906 s.171-2.
1532.
Emil Hornemann - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XX.
 • Lægen Emil Hornemanns anetavle. 1985 s.173-180.
*
Emil Hornemann - Casper Paludan-Müller/Emil Hornemann - en rettelse. [Forbytning af portrætter] Se nr. 2100 under P, 2098 under P og 1532 under H.
*
Hornemann, Jens Bundesen - Se nr. 593 under Flere slægter.
1533.
Horrebow - H. F. Grandjean : Slægten Horrebow (m. 7 Kvindelinier). 1-II-1881 Tillæg 1-41.
*
Hostrup - Se nr. 1433 under H.
1534.
Hude - von der Hude. 16-V-1977 s.259.
1535.
Huitfeldt - G[erhard] L. Grove : En Oplysning om Ivar Huitfeldt. 4-III-1900 s.243-4.
1536.
Huitfeldt - G. Huitfeldt og H. J. Huitfeldt-Kaas : Efterskrifter til Stamtavlen over Familien Huitfeldt. 1-V-1884 s.175-6.
1537.
Huitfeldt - H. J. Huitfeldt-Kaas : Iver Tønnesøn Huitfeldt. 6-I-1910-11 s.214-54.
1538.
Huitfeldt - H. J. Huitfeldt-Kaas : De Huitfeldtske Gravkapeller i Norge, med 4 Tavler. 1-IV-1883 s.89-124.
1539.
Huitfeldt - H. J. Huitfeldt-Kaas : Generalløjtnant Henrik Jørgen Huitfeldt og hans 2 Fruer, med en Stamtavle. 1-VI-1885 s.214-45 og 1-VI-1885 s.257-64.
*
Husum - Se nr. 576 under Flere slægter.
1540.
Huun - 9-I-1928 s.157.
1541.
Hvalsøe - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Hvalsøe fra Sandager. 14-I-1959 s.34-42.
1542.
Hvass - 15-I-1966 s.203.
1543.
Hvass - F. C. Sommer : Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til Slægten Hvass? 3-III-1894 s.281-6.
1544.
Hveisel - 3-I-1892 s.293.
1545.
Hvid, Sivert Jacobsen - 13-II-1953 s.221.
1546.
Hvidt - 3-IV-1895 s.165, 3-IV-1895 s.247-8 og 7-IV-1919 s.287.
1547.
Høeck - 9-I-1928 s.277.
*
Høedt - Se nr. 869 under B.
*
Høeg - Se nr. 593 under Flere slægter.
1548.
Høeg - A. Thiset : Høegerne, en genealogisk Undersøgelse, med 2 Tavler. 1-III-1882 s.275-8 og 1-III-1882 s.404.
1549.
Høeg - C. E. A. Schøller : Forpagter Niels Høegs Slægt. 7-II-1917 s.228-30.
1550.
Høegh - 10-III-1936 s.241 og 10-IV-1937 s.167.
1551.
Høegh - 2-IV-1889 s.305.
1552.
Høegh-Guldberg - Otto Wolff : Høgerne, Statsminister Høegh-Guldbergs Forfædre. 7-IV-1919 s.51-69.
1553.
Høegh-Guldberg - E. A. Thomle : Lidt mere om Høgerne og Statsminister Ove Høegh-Guldbergs Broder Hr. Niels Høegh. 7-VI-1921 s.142-50.
 • Tilføjelse 8-II-1923 s.118.
1554.
Høegh-Guldberg - G[ustav] L[udvig] Wad : Et Brev fra Ove Høegh-Guldberg. 1-V-1884 s.169-75.
1555.
Høegh-Guldberg - Arne Hoff : En ministers otium. Breve fra Ove Høegh-Guldberg til professor Grimur Thorkelin. 9-VI-1933 s.236-56.
1556.
Høffding - Poul Linneballe : Glimt fra en dannelsesrejse. Harald Høffding i Paris 1869. 13-II-1953 s.229-233.
1557.
Høg (Høy) - [Viborgslægt i det 16. årh.]. 13-I-1952 s.191.
*
Høst - Chr. Jensen Høst Se nr. 464 under Gejstligheden.
1558.
Høvelen - Hans Werner : Elbsvaneordenens Candorin, Conrad von Høvelen og Danmark. 11-I-1940 s.222-32.
1559.
Høvelen - Vello Helk : Digteren Conrad von Høvelen (1630-89). 15-VI-1972 s.29.
1560.
Høyer - 9-I-1928 s.79.
1561.
Høyerup - 3-IV-1895 s.164.
1562.
Høysgaard - P. K. Thorsen : En Oplysning om Sprogmanden Jens Høysgaard. 3-III-1894 s.189.
*
Hérault - Se nr. 641 under A.
1563.
Hübner - Fr. Bajer : Af Martin Hübners Breve i den Ledreborgske Haandskriftssamling. 4-VI-1903 s.52-71.

Enkelte slægter og personer:I

1564.
Iacobæus - Henrik Jacobæus (�) og Finn H. Blædel : Familien Iacobæus i gamle dage. 16-V-1977 s.135.
1565.
Illum - Palle Gravesen : Illum-studier. Om beboerne af øen Illum og deres efterslægt
 • I. slægten Mall. II. Frantz Pedersen Illum og hans efterkommere. 15-III-1969 s.143.
 • Rettelser og tilføjelser 15-IV-1970 s.181.
 • III Hans Olufsen og hans efterkommere. 15-V-1971 s.33.
 • IV Iver Hansen og hans efterkommere. Rettelser og tilføjelser til I-III. 15-IV-1972 s.96.
 • V Peder Ipsen Mall og hans efterkommere. VI. Hans Jacobsen og hans efterkommere. 15-VI-1972 s.171.
1566.
Illum - S. Jørgensen : Mads Frandsen Illum og hans Hus. 1-IV-1883 s.18-23.
1567.
Ingemann - Fr[ederik] Barfod : Uddrag af nogle Breve fra Ingemann og hans Kone. 2-IV-1889 s.225-40.
1568.
Ingemann - Fr. Tobiesen : Et brev fra B. S. Ingemann angående digteren Chr. Wilster. 12-III-1948 s.182-183.
1569.
Bodil Ipsen - Hans H. Worsøe : Kendte danskeres anetavler VI.
 • Skuespillerinden Bodil Ipsens anetavle. 1980 s.205-216.
1570.
Irgens - 10-I-1934 s.158.
1571.
Irminger - Jan Neiiendam : Viceadmiral Kammerherre Carl Irmingers Optegnelser om 1863 og 1864. 11-VI-1945 s.171-87.
1572.
Iuell - 12-VI-1951 s.204.
1573.
Iuell - 9-IV-1931 s.197.
1574.
Iversen - Fr. Krarup : Jørgen Iversen (Dyppel), Vestindisk Compagnies første Guvernør paa St. Thomas. 2-VI-1891 s.23-45.

Enkelte slægter og personer:J

1575.
Jacob - Albert Fabritius : Et minde om kong Jacob af Skotland og prinsesse Anna af Danmarks bryllup. 12-II-1947 s.134-136.
1576.
Jacobsen - Christian Maibøll : Kapellan Esben Jacobsen og hustru. 12-II-1947 s.200.
1577.
Jacobsen - F. Jacobsen : Dansk Kjøbstedsliv i forrige Aarhundrede [Kjøbmand Poul Jacobsen i Faaborg]. 1-III-1882 s.165-7.
1578.
Jacobsen - G. N. Kringelbach : P. V. Jacobsens Ansættelse i det danske Kancelli. 4-II-1899 s.237-9.
1579.
Jacobsen - Jul. Clausen : Af P. V. Jacobsens Dagbøger 1827-33. 4-II-1899 s.61-111.
1580.
Jans - 7-III-1918 s.223.
1581.
Jantzen - 3-III-1894 s.216.
1582.
Andreas Jaschky - Vello Helk : Andreas Jaschky og hans stambog fra opholdet i Danmark 1621-23. 1984 s.29-42.
1583.
Jensen - 6-IV-1913 s.279.
1584.
Jensen - E. A. Thomle : Hr. Christopher Jensens Testamente. 2-II-1887 s.161-4.
*
Jensen - Se nr. 2622 under T.
1585.
Jørgen Jensen - Villads Villadsen : Købmand og rådmand i Nakskov, Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer. 1986 s.175-195.
1586.
Jensson - N. O. Kolsrud : Om Hamarbispen Karl Jenssons Æt. 4-V-1902 s.61-85.
1587.
Jerichau - E. Juel Hansen : Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau's Slægt. Nogle Oplysninger samlede i Anledning af 50-Aaret for hans Død. 9-VI-1933 s.215-20.
1588.
Jerløs - 12-I-1946 s.230-231.
1589.
Jernskjæg - H. J. Huitfeldt-Kaas : Stamtavle over Efterkommerne af Jens Lauridsen (Jernskjæg). 1-III-1882 s.202.
1590.
Jespersdatter - 5-VI-1909 s.98.
1591.
Jespersen - C. E. A. Schøller : Naar uddøde den 1718 adlede Slægt Jespersen? 6-III-1912 s.116-20.
1592.
Laura Nicoline Jespersen - Aksel Nellemann : Laura Nicoline Jespersen og hendes aner. 1985 s.149-154.
1593.
Jessen - 1-I-1880 s.304, 1-II-1881 s.183 og 7-IV-1919 s.79.
1594.
Jessen - Fr[itz] Jürgensen West : Familie-Optegnelser af Gehejmeraad T. B. v. Jessen og hans Slægt. 4-V-1902 s.143-51.
1595.
Jessen - L. P. Jessen : Kancelliraad Anders Pilegaard Jessen, død 1851 som Raadmand og Byskriver i Roskilde. 8-IV-1925 s.72-6.
*
Joensdatter, Inger - Se nr. 413 under Gravsten, epitafier og andre indskrifter.
1596.
Johansen - Hector Boeck : Skytten paa Aunsbjerg. Guillaume de Martonnière - Wilhelm Johansen. 10-I-1934 s.99-105.
1597.
Johnn - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XVI. v. Johnn. 5-IV-1907 s.85-7.
1598.
Jonssøn - H. J. Huitfeldt-Kaas : Stamtavle over Hr. Hafthor Jonssøns (til Sudreim) og Fru Agnes Haakonsdatters ligebyrdige Descendents. 1-VI-1885 s.262.
*
Jordan - Se nr. 688 under B.
1599.
Jordbjerg - Sigvard Mahler Dam : Jordbjerg-slægten - endnu en gang. 1990 s.153-168.
*
Juel - Se nr. 353 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1600.
Juel - Louis Bobé : Til Maleren Jens Juels Biografi. 9-I-1928 s.236-7.
1601.
Juel - N. Juel : Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från Släktlinjen Krabbe-Juel (D. A. A. 1927). 14-VI-1964-65 s.266-269.
1602.
Juel (Juul) - 2-II-1887 s.63, 2-II-1887 s.147, 2-II-1887 s.156, 2-II-1887 s.235, 2-VI-1891 s.90, 2-VI-1891 s.299, 3-I-1892 s.165 og 3-II-1893 s.146-7.
1603.
Junghans - E. A. Thomle : Hr. Henning Junghans's Testamente. 2-II-1887 s.165-8.
1604.
Junghans - En gådefuld Tycho Brahe-forsker, magister Malthe. 15-IV-1970 s.76.
1605.
Junior - Gregers Hansen : De 4 ældste led af Sakskøbingslægterne Junior og Blich. 16-V-1977 s.31.
1606.
Juul - Albert Fabritius : [Oberstløjtnant Frands] Juul. 14-I-1959 s.159.
1607.
Juul - Fr. Grønvald : Hvem var Godsejer Hans Christensen Juul til Tyrrestrups Forældre. 8-II-1923 s.108-11.
1608.
Juul - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XIX. Juul. 4-V-1902 s.74.
1609.
Jørgensen - 3-I-1892 s.200 og 8-I-1922 s.103.
*
Jørgensen, Nils Peter - Se nr. 593 under Flere slægter.
1610.
Jürgensen - Albert Fabritius : Et Brev fra "Kongen af Island" [Jürgen Jürgensen]. 9-I-1928 s.81-9.
1611.
Jürgensen - Albert Fabritius : Kongen af Islands [Jürgen Jürgensen] Dødsaar. 10-III-1936 s.240.
1612.
Fritz Jürgensen - Ib Ostenfeld : Fritz Jürgensen (1818-63). Humor og melankoli. 1980 s.69-99.

Enkelte slægter og personer:K

1613.
Kaalund - 9-III-1930 s.78.
1614.
Kaalund - Th. Hauch-Fausbøll : Den adelige Slægt Kaalunds Oprindelse. 8-V-1926 s.307-8.
*
Kaalund - Se nr. 2520 under S.
*
Kaarbø - Se nr. 1048 under D.
1615.
Kaas - Arne Sundbo : Ritmester Jens Kaas. Ryttertjeneste i det 17. århundrede. 13-II-1953 s.1-51.
1616.
Kaas - C. F. Bricka : General Henrik Bjelke Kaas's Levnedsløb, fortalt, af ham selv. 1-IV-1883 s.177-215.
1617.
Kaas - H. Munthe-Kaas : Mur-Kaas. 1-V-1884 s.257-88 og 1-V-1884 s.290-301. Se nr. 1001 under C.
1618.
Kaas - H. Munthe-Kaas : Familien Kaas, Stamtavle med historiske og biografiske Anmærkninger. Sparre-Kaas. 1-V-1884 s.1-24.
 • Spørgsmaal af A. Thiset. 2-IV-1889 s.301.
1619.
Kaas - H. W. Harbou : Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle over Mur-Kaas'erne. 2-IV-1889 s.265-79.
1620.
Kaas - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XVI. Kaas. 3-IV-1895 s.149-50.
*
Kaas - Se nr. 693 under B.
*
Kaas - Se nr. 2624 under T.
*
Kaas - Se nr. 2660 under U.
1621.
Kaas (Mur) - 1-III-1882 s.168 og 1-IV-1883 s.336.
1622.
Kaas (Mur-Kaas) - H. Munthe-Kaas : Til spørgsmaalet om Mur-Kaasslektens oprinnelse. 12-VI-1951 s.70-80.
1623.
Kaas (Sparre) - 2-IV-1889 s.301.
1624.
Kalckreuth - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. VI. Kalckreuth. 4-I-1898 s.56-62.
1625.
Kamman - 10-I-1934 s.155.
1626.
Kamptz - v. Kamptz 3-I-1892 s.165.
*
Kanneworf - Se nr. 594 under Flere slægter.
1627.
Karberg - Carl Jacobsen : Poul og Birgittha Karberg - far og datter. 1986 s.1-40.
1628.
Kauffmann - H. J. Huitfeldt-Kaas : Slægten v. Kauffmanns Stamtavle. 2-IV-1889 s.241.
1629.
Kaus - Bjørn Kornerup : Bogføreren Baltzer Kaus' Dødsaar. 11-II-1941 s.74f.
*
Kayser - Se nr. 903 under B.
*
Keinapel, Hans Jacobsen - Se nr. 593 under Flere slægter.
1630.
Kelp - 10-VI-1939 s.283.
1631.
Kielbech - 13-III-1955 s.35.
1632.
Kielman - L[ouis] Bobé : Slægterne v. Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedre-Østerrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen. 4-II-1899 s.24-38.
1633.
Kierkegaard - Sejer Kühle : Nogle Oplysninger om Søren Kierkegaard 1834-38. II III IV V 9-IV-1931 s.253-63, 9-V-1932 s.150-56, 9-V-1932 s.198-214, 9-VI-1933 s.163-72 og 10-II-1935 s.19-25.
1634.
Kierkegaard - K. Bruun Andersen : Søren Kierkegaards udseende. 12-IV-1949 s.117-121.
1635.
Kierkegaard - Sejer Kühle : Søren Kierkegaard og den heibergske kreds. 12-II-1947 s.1-13.
1636.
Kiilerich - Henning Kiilerich Frederiksen : Hvordan et slægtsnavn blev til. 1985 s.110.
*
Kinafarer - Se nr. 2516 under S.
1637.
Mc Culloch of Kindeace - 15-III-1969 s.184.
1638.
Kindt - Gerda Kindt : Om slægten Kindt i Danmark og dens holstenske forfædre. 14-VI-1964-65 s.253-265.
1639.
Kingo - Arne Sundbo : Thomas Kingo's ungdomsforvildelse. 13-II-1953 s.233-235.
1640.
Kingo - G[ustav] L[udvig] Wad : Et Brev fra Thomas Kingo. 2-I-1886 s.152-3.
1641.
Kingo - Louis Bobé : Bidrag til Thomas Kingos Biografi. 6-V-1914 s.71-2.
1642.
Kirsebom - A. E. Erichsen : De ældre Led af Familien Kirsebom. 3-VI-1897 s.90-4.
*
Kiær - Se nr. 2812 under Ø.
*
Kiønig - Se nr. 1107 under E.
1643.
Kiädelhut - 7-V-1920 s.122.
1644.
Kjerrumgaard - 12-VI-1951 s.205.
1645.
Johs. Kjærbøl - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XXIV.
 • Johs. Kjærbøl, hans mødrene og hans fædrene aner. 1987 s.199-211.
1646.
Kjærskov - C. Klitgaard : Optegnelser om Slægten Kjærskov i Danmark og Norge. 10-VI-1939 s.106-15.
1647.
Kjærulf - 10-II-1935 s.166f.
1648.
Kjærulf - C. Klitgaard : To Kjærulf-Grene. 10-II-1935 s.79f.
1649.
Kjærulf - C. Klitgaard : En australsk Kjærulf-gren. 12-II-1947 s.194-195.
*
Kjærulf - Se nr. 752 under B.
*
Kjærulf, Anders Jensen - Se nr. 593 under Flere slægter.
1650.
Klagenberg - 5-I-1904 s.178.
1651.
Klaumann - 2-I-1886 s.237.
1652.
Klaumann - Anna Levin og Nanna Lange : Supplerende genealogiske og personalhistoriske Oplysninger om den ældre danske Slægt Klaumann. 7-V-1920 s.17-18.
1653.
Klaumann - Holger Hansen : Genealogiske Oplysninger om Slægter af Navnet Klaumann. 7-III-1918 s.23-40.
1654.
Klee - Albert Fabritius : Familien Klee. 11-I-1940 s.74.
*
Klein - Se nr. 576 under Flere slægter.
1655.
Kleist - H. W. Harbou : Slægten von Kleist i Danmark. 3-VI-1897 s.95-113.
1656.
Klenow - G[ustav] L[udvig] Wad : Til Familien von Klenows Stamtavle. 2-IV-1889 s.286-97.
1657.
Klingberg - E[mil] Marquard : Depechesekretær Laurits Klingbergs Selvbiografi. Med nogle Notitser om hans Slægt. 7-III-1918 s.225-44.
1658.
Klinge - 9-I-1928 s.79.
1659.
Klingenberg - 8-III-1924 s.125.
1660.
Klingenberg - 11-I-1940 s.280.
*
Klitgaard - Se nr. 354 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1661.
Klitgaard - C. Klitgaard : Himmerlandske Slægter. Familien Klitgaard. 8-IV-1925 s.136-50.
1662.
Klyne - 1-II-1881 s.180.
1663.
Kløvermand - 13-III-1955 s.148.
1664.
Knagenhielm - 5-IV-1907 s.193.
1665.
Knap - 3-II-1893 s.314-5.
1666.
Kneiln - v. Kneiln 3-IV-1895 s.165-6 og 3-IV-1895 s.246-7.
1667.
Knudsen - H. F. Garde : Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt. [Efterkommerne af Pierre Sevin (1667-1727) i fire led. ]. 1983 s.1-13.
1668.
Knudsen - A. Jantzen : Notits om Valentin Knudsen. 1-III-1882 s.287.
1669.
Knudsen - Aagaat Daae : Nogle Oplysninger om Skuespiller Hans Christian Knudsen, født 1763, død 1816. 6-I-1910-11 s.68-71.
1670.
Knudsen - C. Behrend : Skuespiller Knudsens patriotiske Rejse i Aaret 1801. 7-V-1920 s.213-21.
1671.
Knudsen - Chr. Behrend : Endnu et Vers om Skuespiller H. C. Knudsen. 8-V-1926 s.238.
1672.
Knudsen - H. F. Garde : Prokurator, skønånd og patriot. Philip Julius Knudsen 1792-1850. 14-V-1963 s.161-169.
1673.
Knudsen - H. F. Garde : Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere. 15-II-1967-68 s.139.
 • Supplement 15-III-1969 s.183.
1674.
Knudsen - L. Daae : Breve fra Valentin Knudsen.
 • [om Struensee og Brandts sidste Øjeblikke]. 1-II-1881 s.357-9.
 • [om Christiansborg Slots Brand 1794]. 2-III-1888 s.134-8.
1675.
Knudsen - S[ofus] Elvius : Etatsraad Knud Nicolai Knudsens Ungdomserindringer, i Uddrag. 3-VI-1897 s.201-28 og 3-V-1896 s.235-65.
*
Knudsen, Hans - Se nr. 2765 under W.
1676.
Knutz - 2-I-1886 s.69.
1677.
Kobbernagel - 12-VI-1951 s.205.
1678.
Koch - 11-VI-1945 s.169.
1679.
Kock - H. J. Huitfeldt-Kaas : Jørgen Kocks Adelsbrev. 1-II-1881 s.295-6.
1680.
Koefoed - 1-IV-1883 s.79.
1681.
Kofoed - Th. Hauch-Fausbøll : Poul Hansen Kofoeds Optegnelser. 10-V-1938 s.60-64.
1682.
Kolderup - 5-I-1904 s.267-8.
1683.
Kolding - 11-I-1940 s.156.
1684.
Kolthoff - Finn H. Blædel : Rebslager i Hamburg Matthias Kolthoff's agnatiske descendens i Danmark. 16-III-1975 s.47.
1685.
Kongstad - 5-VI-1909 s.183 og 7-VI-1921 s.110-1.
*
Konow - Se nr. 359 under Slægtebøger og familieoptegnelser og 368 under Biografier og biografiske oplysninger.
1686.
Koppelow - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XIII. v. Koppelow. 4-VI-1903 s.209-17.
1687.
Kortholt - 8-I-1922 s.101.
*
Kotte - Se nr. 594 under Flere slægter.
1688.
Koye(n) - 6-V-1914 s.287.
1689.
Kraasbye - 7-II-1917 s.360 og 7-III-1918 s.74.
1690.
Krabbe - A. Thiset : Forglemte Adelsslægter. I. Krabbe (med Tværbjelken), med en Stamtavle. 1-I-1880 s.18-25.
 • Jævnfør F. C. C. Harder : 1-I-1880 s.78 og 1-IV-1883 s.81.
1691.
Krabbe - A. Thiset : Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe, med en Stamtavle til Nutiden. 1-III-1882 s.40-79.
1692.
Krabbe - A. Thiset : Til Krabbe-Slægtens Stamtavle. 6-III-1912 s.87-8.
1693.
Krabbe - H. W. Harbou : En Rettelse til Stamtavlen over Damsgaard-Krabberne. 3-II-1893 s.236-8.
1694.
Krabbe - Paul Hennings : En "Krabbe" Gaades Løsning. 8-VI-1927 s.161-8.
1695.
Krabbe (Tværbjelke) - 1-I-1880 s.78, 1-IV-1883 s.81 og 6-II-1911 s.328-9.
1696.
Kraft - 1-VI-1885 s.88, 2-II-1887 s.234, 7-II-1917 s.361 og 7-IV-1919 s.79.
1697.
Kraft - Henning Jensen : Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner. 16-V-1977 s.159.
1698.
Ole Bjørn Kraft - Henning Jensen : Rettelser og tilføjelser til Ole Bjørn Krafts anetavle. (PHT 1977, s. 159-173.) 1980 s.100.
1699.
Krag - 12-III-1948 s.185-186.
1700.
Krag - 10-I-1934 s.276.
1701.
Krag - 2-IV-1889 s.176.
1702.
Krag - C. Klitgaard : En Familie Krag. 8-V-1926 s.156-9.
1703.
Krag - E. Juel Hansen : Slægten Krag fra Mesinge. 9-II-1929 s.101-21.
1704.
Krag - G[ustav] L[udvig] Wad : Tre Breve fra Baron Fr. Krag. 2-II-1887 s.79-82.
1705.
Krag - H. Hjorth-Nielsen og Albert Fabritius : Præste- og Landmandsslægten Krag (Kragh). 10-VI-1939 s.1-60.
1706.
Krag - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XIV. Krag. 3-IV-1895 s.145-8.
1707.
Krag - [Niels Rosenstierne Frantzen Krag]. 7-III-1918 s.156.
1708.
Kragelund - Kr[istian] Carøe : Præsterne Peder Christensen Kragelunds og Hans Schack Kragelunds levnedskildringer. 8-IV-1925 s.221-32.
1709.
Kragh - 11-V-1944 s.280.
1710.
Kramer - 5-I-1904 s.178.
1711.
Krarup - 8-IV-1925 s.272.
*
Krarup - Se nr. 364 under Biografier og biografiske oplysninger.
1712.
Kras - C. Klitgaard : Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. 7-IV-1919 s.207-26.
1713.
Kreber - Th. Hauch-Fausbøll : Officersslægten Kreber. 10-III-1936 s.132-36.
1714.
Krefting - E. A. Thomle : Forskellige Slægtebogsoptegnelser. VII. Optegnelser om Familien Krefting. 3-V-1896 s.205-19.
1715.
Krog - 1-III-1882 s.170.
1716.
Krogh - 3-IV-1895 s.164.
1717.
Kroymann - 16-VI-1978 s.108.
1718.
Kruckow - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XXI. Kruckow. 4-V-1902 s.75-7.
1719.
Krumpin - Tore Nyberg : Katharina Krumpin. 14-II-1960 s.43-53.
1720.
Kruse - 11-V-1944 s.95.
1721.
Kruse - 3-VI-1897 s.303-4.
1722.
Kruse - H. W. Harbou : Generalmajor Ulrik Christian Kruses Herkomst. 3-IV-1895 s.243-5.
1723.
Kruuse - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler
 • XXVII Forfatteren dr. phil. Jens Kruuses anetavle. 1990 s.129-142.
1724.
Kruuse - 2-V-1890 s.126 og 2-V-1890 s.214.
*
Kruuse - Se nr. 367 under Biografier og biografiske oplysninger.
1725.
Kryssing - 12-I-1946 s.97-98 og 12-II-1947 s.202.
1726.
Krøyer - Povl Engelstoft : P. S. Krøyers Fødselsdag. 10-V-1938 s.151.
1727.
Krøys - Fr. Tobiesen : Frederikke Louise Krøys. 12-IV-1949 s.193-195.
1728.
Krüdener - Louis Bobé : Fru von Krüdener i Danmark. 8-I-1922 s.113-27.
1729.
Krüger - 2-I-1886 s.69 og 2-III-1888 s.77.
1730.
Krüger - 9-III-1930 s.79.
1731.
Kuhla - G[ustav] L[udvig] Wad : Fortegnelse over en Del af Jomfru Anne Wind v. d. Kuhla's Løsøre. 1-IV-1883 s.215-9.
*
Kuri - Se nr. 1712 under K.
1732.
Kurtz - 10-I-1934 s.155.
*
Kuyter - Se nr. 903 under B.
*
Kv... - Se også Qu... og Qv...
1733.
Kylstrup - 3-I-1892 s.165.
1734.
Kynemundt - Peter Hansen : Den nordsjællandske slægt Kynemundts oprindelse. 1985 s.54.
1735.
Kynemundt - [Th.] Hauch-Fausbøll : Slægten Kynemundts Oprindelse. 9-V-1932 s.288f.
1736.
Kynemundt - E. Juel Hansen : Lidt mere om Slægten Kynemundt. 10-II-1935 s.279f.
1737.
Kyster - 8-II-1923 s.275.
1738.
Kærulf - 5-II-1905 s.255-6.
1739.
Købke - 3-I-1892 s.290-1.
*
Købke - Se nr. 363 under Biografier og biografiske oplysninger.
1740.
Købke - Jørgen Swane : Amtsprovst Johan Peter Købkes Selvbiografi. 7-II-1917 s.60-83 og 7-II-1917 s.157-80.
1741.
Købke - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XVIII. Købke. 4-V-1902 s.73.
1742.
Købke, Jacob Georg - 13-II-1953 s.221.
1743.
Kørbitz - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XIV. v. Kørbitz. 4-VI-1903 s.217-23.
1744.
Kørbitz - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. VI. Kørbitz. 2-IV-1889 s.154.
1745.
Kühl - 4-III-1900 s.243.

Enkelte slægter og personer:L

1746.
Ladegaard - 1-II-1941 s.260.
1747.
Lahde - Louis Bobé : Kobberstikkeren Gerhard Ludvig Lahde. 11-III-1942 s.222-26.
1748.
Lakjer - Louis Bobé : Om Familien Lakjers franske Oprindelse. 8-IV-1925 s.258-9.
1749.
Lambertsen - Spørgsmål [vedr. Lambert Lambertsen, født ca. 1799]. 1986 s.54.
1750.
Landorph - 3-II-1893 s.73 og 5-VI-1909 s.182.
*
Landorph - Se nr. 345 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
*
Landt - Se nr. 353 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1751.
Lang - 8-VI-1927 s.172.
1752.
Lange - 3-II-1893 s.71-2, 3-II-1893 s.239, 8-IV- 1925 s.272 og 9-I-1928 s.277.
1753.
Lange - A[lbert] F[abritius] : Lange. 11-III-1942 s.155.
1754.
Lange - E. A. Thomle : Lidt om Lagmand Gjert Lange og hans Slægt. 7-III-1918 s.189-95.
1755.
Lange - H. J. Huitfeldt-Kaas : En Adelsslægt i Decadence (Lange). 4-II-1899 s.41-51.
1756.
Lange - R. Paulli : Gehejmeraad Christian Wilhelm Langes Autobiografi med et Par Bidrag til Familien Langes Stamtavle. 7-III-1918 s.41-55.
1757.
Lange - Th. Hauch-Fausbøll : Lagmand Giert Langes Afstamning. 9-I-1928 s.145-6.
1758.
Lange - Victor Lange : Erindringer fra Aarene som Volontør og Kandidat i Kommunehospitalet og i St. Hans Hospital. 10-I-1934 s.161-93.
1759.
Jakob E. Lange - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XXI.
 • Højskolemanden og botanikeren Jakob E. Langes anetavle. 1986 s.157-163.
1760.
Lange-Müller - Hans Egede Glahn : Anetavle for komponisten P. E. Lange-Müller * 1. dec. 1850. 12-V-1950 s.181-189.
 • Supplement 12-VI-1951 s.175-176.
1761.
Langeland - 7-V-1920 s.121 og 7-V-1920 s.254-8.
1762.
Langfeldt - 9-V-1932 s.79.
1763.
Langkilde, Hanne Marie f. Boesgaard - 14-II-1960 s.135.
1764.
Lassen - 3-II-1893 s.146 og 7-VI-1921 s.204.
1765.
Lassenius - L[ouis] Bobé : Johannes Lassenius 1636-92. 3-V-1896 s.1-17.
1766.
Lasson - 15-I-1966 s.186.
1767.
Lasson - 2-V-1890 s.126.
1768.
Lasson - A. Thiset : Forglemte Adelsslægter. II. de Lasson, m. en Stamtavle. 1-II-1881 s.81-5.
1769.
Lasson - G[ustav] L[udvig] Wad : To Begravelsesbreve. [Elisabeth Lasson, sal. Michael Winterbergs, og Anne Markdanner, sal. Hans Kaases]. 1-V-1884 s.315-7.
1770.
Lasson - P. Schou : Premierløjtnant Jens Frederik Lasson's Oplevelser i Fjendens Hovedkvarter. 11-IV-1943 s.132-37.
1771.
Lasson - Paul Hennings : Generalmajor Ivar Christian Lassons Autobiografi, indsendt til Ordenskapitlet i 1813, samt nogle Oplysninger om hans Slægt. 8-IV-1925 s.175-80.
1772.
Laurentin - 7-VI-1921 s.204 og 8-I-1922 s.110-2.
1773.
Laurentin - E. Juel Hansen : Slægten Laurentin i Danmark. 11-I-1940 s.233-35.
1774.
Lauritsen - C. A. Øverland : Presbyterologiske Antegnelser fra det Nordenfjeldske (Gravskrift over Hr. Holger Lauritsen, Sognepræst til Aafjorden). 1-III-1882 s.163-5.
*
Lauritsen - Se nr. 2773 under W.
1775.
Lauritssøn - Olaus Schmidt : Hr. Holger Lauritssøn, sognepræst til Aafjorden 1562-1612, tilhørte han en slegt af navnet Buck eller Buch. 8-IV-1925 s.297-300.
1776.
Lautrup - Carsten Teilman Hald : Lautrupslægten til Estrup. 16-II-1974 s.121.
1777.
Lautrup - Niels A. Christiansen : Et Brev fra Koleraaaret 1853 [fra Jørgen Hjorth Lautrup til Hans Jacob Drejer]. 9-IV-1931 s.115-18.
1778.
Laygardt - 11-II-1941 s.260.
1779.
Leck - E. A. Thomle : En bergensk Slægtebog fra det 17de Aarh. [Anders Lauritzen Leck]. 2-I-1886 s.1-31.
1780.
Leegaard - 3-II-1893 s.314.
1781.
Leganger - 4-III-1900 s.72 og 4-IV-1901 s.288.
1782.
Leganger - G. F. Heiberg : Nogen nye genealogiske Oplysninger om Legangerslegten. 6-V-1914 s.204-8.
*
Leganger - Se nr. 2053 under N.
1783.
Lehn - Louis Bobé : Abraham Lehns Selvbiografi 1643-73. Efter Originalen i Arkivet paa Orebygaard. 7-III-1918 s.84-7.
*
Lehn - Se nr. 2607 under T.
*
Leiel - Se nr. 583 under Flere slægter.
1784.
Leigh - 6-IV-1913 s.278.
1785.
Leisner - 13-III-1955 s.35.
1786.
Lembach - E. A. Thomle : Lidt om Familien Lembach. 3-I-1892 s.75-6.
1787.
Lemfort - E. A. Thomle : Lemfortske Familiegaader. II. 7-V-1920 s.222-29.
1788.
Lemfort - Eiler Nystrøm : Lemfortske Familiegaader. 5-V-1908 s.108-39.
1789.
Lemvig - 6-IV-1913 s.279, 6-V-1914 s.103, 7-IV-1919 s.229 og 7-IV-1919 s.288-91.
1790.
Lemvig - H. K. Kristensen : En tyrannisk ægtemand [Kapellan Christian Caspersen Lemvig]. 14-III-1961 s.84-88.
1791.
Lemvig - [Th.] Hauch-Fausbøll : Et Lemvig-Skifte. 11-V-1944 s.85.
1792.
Lente - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien Lente. 2-III-1888 s.275.
1793.
Lerche - 10-VI-1939 s.79 og 10-VI-1939 s.167.
1794.
Lerche - 8-IV-1925 s.272 og 8-VI-1927 s.172.
1795.
Lerche - Aage Lassen Landorph : Lidt om de ældre led af Slægterne Lerche og v. Westen. 9-I-1928 s.97-102.
1796.
Lerche - Louis Bobé : Kontreadmiral Christian Lerches Selvbiografi. 5-IV-1907 s.258-67.
*
Lerche - Se nr. 2250 under R.
1797.
Lersner - L[ouis] Bobé : Familien von Lersner i Danmark. 4-V-1902 s.232-6.
1798.
Leth - 1-IV-1883 s.256, 1-V-1884 s.94, 2-V-1890 s.125, 2-V-1890 s.280 og 7-VI-1921 s.204.
1799.
Leuthäuser - 10-II-1935 s.284.
1800.
Levetzau - 7-II-1917 s.322.
1801.
Lichtenberg - Gerhard Honnens de Lichtenberg : Et jydsk Herregaardsbillede fra 1774 og 1775 [Optegnelser af Karen Rosenkrantz de Lichtenberg, f. Irminger]. 11-IV-1943 s.242-49.
*
Lidøe - Se nr. 351 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1802.
Lie - D. Thrap : Af Bataillonslæge Jon Lies Optegnelser om sin Slægt og sig selv. 6-III-1912 s.93-115.
1803.
Liebe - 2-I-1886 s.237, 2-II-1887 s.154, 2-III-1888 s.75, 2-III-1888 s.294, 2-III-1888 s.298 og 2-VI-1891 s.104.
1804.
Liebenberg - Erik Reitzel-Nielsen : Nogle breve fra kgl. konfessionarius Michael Liebenberg. 13-II-1953 s.85-115.
1805.
Liebenberg - L. Daae : Et Brev fra Konfessionarius M. S. Liebenberg til Biskop Pavels. 1-IV-1883 s.249-55.
 • L. Zinck : En Protest 1-IV-1883 s.371f.
*
Lihme - Se nr. 2608 under T.
1806.
Liisberg - A. H. Nellemann-Andersen : Om Slægten Liisbergs Oprindelse. 11-III-1942 s.258f.
1807.
Valdemar Eugen Liisberg - Aksel Nellemann : Fotograf Valdemar Eugen Liisbergs anetavle. 1982 s.103-110.
1808.
Liliendal - 1-II-1881 s.79 og 1-IV-1883 s.83.
1809.
Lillienskjold - 1-IV-1883 s.176, 1-IV-1883 s.336 og 1-VI-1885 s.91.
1810.
Lillienskjold - E. A. Thomle : Stamtavle over Familien Lillienskjold (den ældre). 1-II-1881 s.225 og 1-III-1882 s.401.
 • T. C. C. Harder : Kommentar. 1-II-1881 s.369-71.
1811.
Lillienskjold - E. A. Thomle : Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskjold paa Mandssiden fra den i 1676 adlede Hans Hansen Smidt? 1-VI-1885 s.1-47, 1-IV-1883 s.176, 1-IV-1883 s.336, 1-VI-1885 s.91 og 1-VI-1885 s.286.
1812.
Lillienskjold - H[other] Ostermann : Bidrag til danske og norske Slægter i Grønland. II. Slægten Lillienskjold de Svanenhielm. 7-II-1917 s.41-6.
1813.
Lime - Ejnar C. Larsen : Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe.
 • Slægten Lime 1990 s.1-20.
1814.
Peder Knudsen Limschou - Jon Monrad Møller : Postmester Limschous familiesilhouet. 1984 s.15-28.
1815.
Linck - [Johan Gottlieb Linck]. 8-IV-1925 s.92.
1816.
Lind - 8-III-1924 s.246.
1817.
Lindam - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Lindam. 14-IV-1962 s.39-55.
1818.
Lindberg - Arne Sundbo : Slægten Lindberg. Birkefoged Niels Jacobsen i Ballerup. 14-I-1959 s.24-33.
1819.
Lindberg - F. C. Bretteville-Plum : Kammerskriver Søren Jensen Hellekande, hans Efterslægt Slægten Lindberg af 1640 og Amtsforvalter Morten Michelsen Hadrup til Ørridslevgaard, Dallund og St. Købeskovgaard. Supplerende Oplysninger om tre Slægter Lindberg. 10-II-1935 s.104-45.
1820.
Linde - R. Haarløv : Om to kusiner og deres bryllup 13. maj 1774. Af de linde'ske familiepapirer [Ursula Beate Linde og Ursula Elisabeth Wodroff]. 12-II-1947 s.137-147.
1821.
Lindebaum - 5-IV-1907 s.193.
1822.
Lindegaard - Olaus Schmidt : Optegnelser av Toldforvalter i Bergen Nils Lindegaard og dennes Søn Præsident i Trondhjem Rasmus Lindegaard. 7-III-1918 s.211-5.
1823.
Lindegaard - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. VIII. Lindegaard. 2-IV-1889 s.156-7.
*
Lindemann - Se nr. 1850 under L.
1824.
Lindencrone - Nanna Lange : Godsejer og Etatsraad Christian Lindencrones borgerlige Slægt Lintrup. 7-II-1917 s.333-43.
1825.
Lindenov - L[ouis] B[obé] : Den sidste af Adelsslægten Lindenov. 7-III-1918 s.158.
1826.
Lindenov - O. Nielsen : Bidrag til Hr. Hans Johansen Lindenovs Historie. 4-V-1902 s.271-80.
*
Lindgreen - Se nr. 2699 under W.
1827.
Lindseth - 6-IV-1913 s.279 og 7-IV-1919 s.229.
1828.
Lintrup - 7-IV-1919 s.79.
*
Lintrup - Se nr. 1824 under L.
1829.
Lippe - H. W. Harbou : Nogle Bemærkninger om Familierne von der Lippe i Danmark og Norge. 3-III-1894 s.65-71.
1830.
Lippe - v. d. Lippe 1-III-1882 s.393, 1-IV-1883 s.87, 1-VI-1885 s.89, 1-VI-1885 s.179 og 2-VI-1891 s.91.
*
Listov - Se nr. 1865 under L.
1831.
Liunge - Nic[olai] Bøgh : Redaktør A. P. Liunges Optegnelser. 4-I-1898 s.229-67.
1832.
Lodberg - S. Otto Brenner : Et Supplement. [Lodberg]. 9-I-1928 s.237-8.
1833.
Lodberg - Th. Hauch-Fausbøll : En Advarsel. [Lodberg]. 9-I-1928 s.146-9.
1834.
Lomholt - Adolf Lomholt : Slægten Lomholt (Lomholt-Lumholt-Lumholtz) omkring Aar 1700. 9-III-1930 s.189-95.
1835.
Londemann - C. Behrend : Skuespiller Londemanns Børn. 5-VI-1909 s.159.
1836.
Lorentz - 5-III-1906 s.88 og 5-III-1906 s.180.
1837.
Lorentzen - 12-III-1948 s.185.
*
Lottrup - Se nr. 366 under Biografier og biografiske oplysninger.
*
Lousen - Se nr. 2418 under S.
1838.
Lowson - C. Klitgaard : Optegnelser om Familien Lowson. 11-I-1940 s.146-48.
1839.
Lowzow - A. Lowzow : Om Familien Lowzow. 1-II-1881 s.187-90.
*
Luja - Se nr. 351 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1840.
Lumholtz - 9-IV-1931 s.192. Se nr. 1834 under L.
1841.
Lumholtz - E. A. Thomle : Familien Lumholtz i Norge. 8-III-1924 s.219-34.
1842.
Lund - 2-V-1890 s.87, 4-VI-1903 s.88, 5-IV-1907 s.87-8, 5-IV-1907 s.196 og 8-II-1923 s.125.
1843.
Lund - Asta Paulsen : Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt "Grå", "Grønne" og "Blå" Lunds fælles ahner. 15-II-1967-68 s.101.
1844.
Lund - Ernst Haderup : Ankersmedeslægten Lund. 15-III-1969 s.99.
1845.
Lund - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægterne Lund fra Orelund. 14-IV-1962 s.165-176.
1846.
Lund - V. Bang : Genealogiske Optegnelser om Familierne Lund (Wibe) og Whitte. 3-II-1893 s.34-6.
1847.
Bjørn Christian Lund - Lise Lund : Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt. 1987 s.165-178.
1848.
Tønder Lund - H. Topsøe-Jensen : Den sidste Rejse. Breve fra Etatsraad Niels Tønder Lund til hans Hustru. 11-VI-1945 s.62-77.
*
Lundt - Se nr. 576 under Flere slægter.
1849.
Luplau - Ad. Clément : A. C. Luplau som Modelmester ved den kgl. Porcelainsfabrik. 7-VI-1921 s.195-6.
1850.
Luther - Carl Arctander : Luther-Lindemann. 9-VI-1933 s.135.
1851.
Luxdorph - G[ustav] L[udvig] Wad : Bolle Luxdorph, med Stamtavle. 1-I-1880 s.37-53.
1852.
Luxdorph - G[ustav] L[udvig] Wad : Et Brev fra Bolle Luxdorph til Storkantsler Reventlow. 1-V-1884 s.317-8.
1853.
Luxdorph - Th. Hauch-Fausbøll : Bolle Luxdorphs Søskende. 9-V-1932 s.157-59.
1854.
Luytkis - C. Klitgaard : En dansk Gren af den norske Familie Luytkis. 7-II-1917 s.262-7.
1855.
Lydiche - 9-V-1932 s.79.
1856.
Lykke - A. Thiset : Tavle over Slægtskabsforbindelsen mellem de to Adelsslægter Lykke. 2-V-1890 s.114.
1857.
Lylow - H. Friis-Petersen : Stamtavle over Familien Lylow. 11-V-1944 s.137-47.
1858.
Lynge - Caspar Hassing : Rettelse til Wibergs præstehistorie vedr. Svend Willumsen Lynge. 16-IV-1976 s.89.
1859.
Lystrup - 1-V-1884 s.336.
1860.
Lystrup - A. Thiset : Niels Skaksen Lystrup. 4-V-1902 s.236-42.
1861.
Lystrup - E. A. Thomle : Lidt mere om Familien Lystrup. 4-VI-1903 s.193-207.
1862.
Lystrup - H. J. Huitfeldt-Kaas : Stamtavle over Familien Lystrup. Af Brødrene J. og S. Lystrup. 4-VI-1903 s.72-7.
1863.
Lystrup - L. Daae : Om den adelige Familie Lystrup eller Tordenstjerne. 4-VI-1903 s.77-80.
1864.
Løffler - 10-I-1934 s.155.
1865.
Lønborg - E[mil] Marquard : Slægten Lønborg. Slægtebogsoptegnelser og Stamtavler vedrørende Lønborg, Listov, Strolle, Harlev og Trønner. 5-IV-1907 s.51-85 og 5-IV-1907 s.166-78.
1866.
Lønsmand - 8-III-1924 s.245.
1867.
Løve - 8-I-1922 s.106.
1868.
Løvenbalk - Emil Balle-Petersen : Løvenbalk. 11-I-1940 s.241-43.
1869.
Løvenbalk - Henning Paulsen : Broder Thøger Jensen og slægten Løvenbalk. 16-IV-1976 s.85.
 • N[orman] V. Steenstrup : Replik. 16-IV-1976 s.88.
1870.
Løvenbalk - N[orman] V. Steenstrup : Thøger Jensen - endnu engang. 15-I-1966 s.1.
 • Studiegruppe 15-VI-1972 s.270.
*
Løvenbalk - Se nr. 798 under B.
1871.
Løvendal - A. Tuxen : Nogle Oplysninger om Carl Friherre af Løvendal. 3-VI-1897 s.77-81.
1872.
Løvendal - C. E. A. Schøller : En Retssag 1783 om Navnet Løvendal. 7-II-1917 s.181-5.
1873.
Løvendal - Jørgen Swane : 2 Breve fra Marechal af Frankrig, Valdemar Friherre af Løvendal til Grevinde Anna Sophie Schack, født Rantzau. 9-II-1929 s.64-7.
1874.
Løvendal - O. v. Munthe af Morgenstierne : Woldemar Løvendal - og hans Families Ophold i Sachsen samt Stamtavler over de fra Ulrich Frederik Gyldenløve (I) nedstammende Slægter: Friherrer af Løvendal (II), Grever af Danneskiold-Løvendal (III), Grever af Løvendal (Bangemann-Huygens) (IV) v. Løvensøn (V) og Grever af Danneskiold-Laurvig (VI). 8-II-1923 s.1-61.
1875.
Løvenklau - Louis Bobé : Oberst Hadersleben von Løwenklau og hans efterslægt. 13-I-1952 s.198-199.
1876.
Løvenstierne - F. C. Sommer : Om Kommerceraad J. A. Løvenstiernes nærmeste Slægt. (Familierne Stuve og Ernst). 3-II-1893 s.54-66. Se nr. 446 under Hof- og civiletaterne.
1877.
Løvenstierne - E. A. Thomle : Kommerceraad Johan Adolph Løvenstierne. 2-V-1890 s.129-81. Se nr. 446 under Hof- og civiletaterne.
*
Løvensøn - v. Løvensøn Se nr. 1874 under L.
1878.
Løvenørn - A. Tuxen : Af Poul Vendelbo Løvenørns private Brevveksling. 6-III-1912 s.226-44.
1879.
Løvenørn - A. Tuxen : Poul Vendelbo Løvenørns Barndomshjem og Forældre. 7-I-1916 s.19-29.
1880.
Løvenørn - A. Tuxen : Lidt mere om Poul Vendelbo Løvenørns Slægt. 8-II-1923 s.106-7.
1881.
Løvenørn - C. E. A. Schøller : Endnu lidt om Poul Løvenørns Slægt. 7-II-1917 s.325-27.
1882.
Løvenørn - E. A. Thomle : Lidt om Poul Wendelbo Løvenørns Slægt.
1883.
Løwenhielm - C. E. A. Schøller : Hans Schrøder, adlet Løwenhielms Herkomst. 2-VI-1891 s.187-8.
1884.
Løwenschild - H. W. Harbou : Hannibal Poulsen, Rigsgreve von und zu Løwenschild, en Regimentshverver fra Slutningen af det 17de Aarhundrede. 3-V-1896 s.97-135.
1885.
Lübing (Lüberg) - 7-II-1917 s.109.
1886.
Lüders - 8-V-1926 s.78-80.
1887.
Lühe - H. J. Huitfeldt-Kaas : Om Familien v. d. Lühe (i Norge). 1-III-1882 s.364-7.
1888.
Lühe - L[ouis] Bobé : Fremmede Adelsslægter i Danmark. III. von der Lühe. 3-II-1893 s.12-33.
1889.
Lütken - 1-I-1880 s.79.
*
Lütken - Se nr. 2099 under P.
1890.
Lüttichau - L. Koch : Et Træk af C. F. T. Lüttichaus Liv. 2-VI-1891 s.229-34.

Enkelte slægter og personer:M

1891.
Maaneskjold - Dion C. E. Maaneskjold : Peder Lauridsen Maaneskiolds anetavle. 1989 s.121-138.
1892.
Maase - G[ustav] L[udvig] Wad : En Embedsbesættelse under Kong Christian VI. [Landsdommer Chr. v. d. Maase]. 2-IV-1889 s.298-300.
1893.
Maccabæus - Th. Hauch-Fausbøll : Slægten Maccabæus yngre Led. 10-III-1936 s.233-36.
1894.
Madelung - 9-V-1932 s.293.
*
Madsen - Se nr. 579 under Flere slægter.
1895.
Magnusen - Carl S. Petersen : Breve fra Finn Magnusen til F. D. Gräter. 5-V-1908 s.177-206.
*
Majoner - Se nr. 1410 under H.
1896.
Mall - Se nr. 1565 under I.
1897.
Malling - 12-I-1946 s.229 og 12-IV-1949 s.198-199.
1898.
Malling - 9-II-1929 s.83.
1899.
Mandal - A. E. Erichsen : Optegnelser af presten Oluf Bentsen Mandal for aarene 1625-36. 4-V-1902 s.133-43.
1900.
von Mandern - Gregers Hansen : Familien von Mandern. 1982 s.155-161.
1901.
Mandix - 10-I-1934 s.157.
1902.
Mangor - Chr. M[orgenstjerne] Munthe : Hvem var Hans Jonassøn Mangors Hustru? 5-I-1904 s.64-7.
1903.
Manthey - 6-III-1912 s.196.
1904.
Manthey - P. P. Schroeder (�) : Slægten Manthey i Danmark og Norge. 16-V-1977 s.43.
*
Manthey - Se nr. 2017 under M.
*
Manthey - Se nr. 2717 under W.
1905.
Marche - de la Marche 9-I-1928 s.277.
1906.
Jean Louis Dalgas Mariboe - Gregers Hansen : Udsnit af politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboes anetavle. 1990 s.183-193.
1907.
Markdanner - Louis Bobé : Caspar Markdanner. 10-II-1935 s.39-47.
*
Markdanner - Se nr. 1769 under L.
1908.
Markmand - A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. VIII. Markmand-Slægterne. 3-III-1894 s.174-88.
1909.
Marstrand - 6-VI-1915 s.88-91.
1910.
Marstrand - Wilh[elm] Marstrand : Et Spørgsmaal angaaende Familien Marstrand. 6-VI-1915 s.88-91.
*
Marsvin - Se nr. 2659 under U.
1911.
Martens - 3-II-1893 s.69.
1912.
Martensen - Bjørn Kornerup : En Redegørelse fra Biskop Martensen. 10-IV-1937 s.75-81.
1913.
Martin - 5-VI-1909 s.182 og 6-I-1910-11 s.272.
1914.
Mathiesen - 9-II-1929 s.189-90.
1915.
Mathiesen - 15-II-1967-68 s.60 og 15-II-1967-68 s.225.
1916.
Mathiesen - Jørgen Mathiesen : Jørgen Mathiesen, død 1656, stadskaptein i København. 14-VI-1964-65 s.66-72.
1917.
Mathiesen - Jørgen Nybo Rasmussen : Kræmmernes oldermand Jørgen Mathiesen og hans børn
 • I. 15-IV-1970 s.103.
 • II. 15-VI-1972 s.215.
1918.
Caroline Mathilde - Harald Jørgensen : Den ulykkelige dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75. 1987 s.95-154.
1919.
Caroline Mathilde - Louis Bobe : Et Besøg i Celle. 11-I-1940 s.269-72.
1920.
Matthisen - B. Tengnagel Jørgensen : Søren Matthisen, Klokker og Regnebogsfatter. 7-V-1920 s.11-6.
1921.
Mau - 9-I-1928 s.277.
1922.
Maylund - 11-VI-1945 s.168 og 11-VI-1945 s.237.
1923.
Mechlenburg - 2-III-1888 s.293, 2-V-1890 s.66 og 3-V-1896 s.93-4.
1924.
Mechlenburg - E. A. Thomle : Lidt om Familien Mechlenburg. 2-V-1890 s.66-84.
 • H. W. Harbou : Bemærkninger knyttede hertil 2-V-1890 s.84-7 og 2-V-1890 s.294f.
*
Mads Jensen Medelfar - Se nr. 592 under Flere slægter.
1925.
Meidell - 1-IV-1883 s.176.
1926.
Meinstrup - A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. VI. Fru Anne (Meinstrup) Holgers (Rosenkrantz's). 3-III-1894 s.124-6.
1927.
Meisler - 12-III-1948 s.187.
1928.
Mejer - 3-V-1896 s.94-5.
1929.
Mejlænder - 3-III-1894 s.79.
1930.
Meldal - E. A. Thomle : Optegnelser om Familien Meldal. 3-I-1892 s.191-2.
1931.
Meldal - H. F. Rørdam : Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv. 1-I-1880 s.161-92.
1932.
Meulengracht - 1-III-1882 s.396.
1933.
Meyer - 3-IV-1895 s.80-1 og 3-IV-1895 s.166-7.
1934.
Meyer - 9-III-1930 s.223.
1935.
Meza - E. Kongstad Rasmussen : Rejsememorial af C. J. de Meza. 6-III-1912 s.41-54.
1936.
Meza - K[ristian] Carøe og H. W. Harbou : Dr. med. Christian Jacob Theophilus de Meza.: Mit medicinske Levned, skrevet og udført i Aaret 1809 til egen Moro og Tidsfordriv. 7-I-1916 s.269-99.
*
Michelbecker - Se nr. 2722 under W.
1937.
Michelsen - 8-I-1922 s.105.
1938.
Michelsen - Th. Hauch-Fausbøll : Præst i London Albert Michelsen. 9-V-1932 s.289f.
1939.
Milan - Fr. Krarup : Gabriel Milan og Somme af hans Samtid. 3-II-1893 s.102-30 og 3-III-1894 s.1-51.
1940.
Lizzie Miller - H. F. Garde : Lizzie Miller - Adda Ravnkildes veninde. En vestindisk piges historie 1989 s.1-27.
1941.
Milling - 11-VI-1945 s.168,237.
1942.
Minor - 2-VI-1891 s.298 og 3-II-1893 s.148.
1943.
Mohrsen - 11-II-1941 s.260.
1944.
Molbech - 8-V-1926 s.77-8.
1945.
Molbech - A. Thiset : Et Bidrag til Slægten Molbechs Historie. 6-VI-1915 s.217-8.
1946.
Molbech - O. C. Molbech : Dagbogsoptegnelser af C. Molbech for Aaret 1819. 4-IV-1901 s.256-87.
1947.
Molbech - O. C. Molbech : Breve fra Christian Molbech til hans Søn Chr. K. F. Molbech i Aarene 1846-47. 4-V-1902 s.93-132 og 4-V-1902 s.204-32.
1948.
Molberg - E. A. Thomle : Christian Gran Molberg. Et Supplement. 5-IV-1907 s.31-6.
1949.
Molberg - H. J. Huitfeldt-Kaas : Christian Gran Molberg. 3-VI-1897 s.186-99 og 4-I-1898 s.1-15.
1950.
Molberg - H. Weitemeyer : Christian Gran Molberg. 6-VI-1915 s.153-7.
1951.
Moldenhawer - F. C. Kiær : Notits om F. Moldenhawer. 2-II-1887 s.95-7.
1952.
Moldenit - H. J. Huitfeldt-Kaas : Familien Moldenit, med 2 Stamtavler. 2-IV-1889 s.241-51.
1953.
Moltzau - 9-VI-1933 s.142.
1954.
Mommsen - E[mil] Marquard : Theodor Mommsen. En Ansøgning. 9-III-1930 s.216-19.
1955.
Mommsen - Th. O. Achelis : Theodor Mommsen som dansk Stipendiat. 11-V-1944 s.272f.
1956.
Monrad - 3-I-1892 s.292.
1957.
Monrad - Bjørn Kornerup : Bidrag til D. G. Monrads levned.
 • I. 12-III-1948 s.136-161.
 • II. 12-IV-1949 s.52-69.
1958.
Monrad - Kaj Monrad (�) og Finn H. Blædel : D. G. Monrad og hans 32 aner. 16-II-1974 s.95.
1959.
Monrad - Robert Neiiendam : D. G. Monrad og teatret. 12-IV-1949 s.70-74.
1960.
Montagne - 8-II-1923 s.125.
*
Montaigu - R. Montaigu. Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
*
Montanus - Se nr. 2538 under S.
*
Hans Andersen Montros - Se nr. 657 under A.
1961.
Montville - V. Woll : En Danserindes Tragedie. Julie de Montville, f. Tarbesse (kaldet Birouste). 10-V-1938 s.69-77.
1962.
Hansen [Oehlenschlägers Morbroder] - 2-IV-1889 s.103.
1963.
Morgenstjerne - A. W. Rasch : Et lidet Bidrag til Sogneslægten Morgenstjernes Historie. 6-VI-1915 s.78-80.
1964.
Morgenstjerne - A. W. Rasch : Slægten Morgenstjerne fra Sogn. Et Supplement. 6-VI-1915 s.208-9.
1965.
Morsing - H. Rasmussen : Det saakaldte Morsingske (rigtigere Lacoppidanske) Familiebillede i Nicolai Kirke i Svendborg. 4-I-1898 s.162-4.
1966.
Mosheim - William Norvin : Bidrag til Johan Lorenz Mosheims biographi. 7-III-1918 s.196-210.
1967.
Moth - Torben Glahn : Moth - Tanch. 1981 s.223-227.
1968.
Moth - 1-III-1882 s.170 og 7-VI-1921 s.204.
1969.
Motte - de la Motte 13-I-1952 s.191.
1970.
Mouritsen - 7-VI-1921 s.205.
*
Mule - Se nr. 345 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
1971.
Munch - 11-III-1942 s.155.
1972.
Munch - 2-I-1886 s.237 og 2-III-1888 s.213.
1973.
Munch - C. J. Pape : Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt. 16-V-1977 s.175.
 • Rettelser. 16-VI-1978 s.150.
1974.
Munch - E. A. Thomle : Maleren Eggert Munch. 5-V-1908 s.170-1.
1975.
P. Munch - Gregers Hansen : Rochegune. [Om politikeren P. Munchs (1870-1948) mellemnavn]. 1988 s.97-102.
1976.
Mund - 9-V-1932 s.79.
1977.
Mund - C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : Adelsslægten Mund, er den uddød, eller lever den endnu? 7-I-1916 s.117-21.
1978.
Mund - E. A. Thomle : Er den adelige Slegt "Mund" uddød. 9-v-1932 s.282-86.
1979.
Mund - Fr[ederik] Barfod : Rettelser og Tilføjelser til "Griffenfeldts Ætlinger" [om Frands Nielsen Munds Afkom]. 1-V-1884 s.302-11.
1980.
Munk - H. F. Rørdam : Borgmester Peder Jacobsen Munk. 2-II-1887 s.296-7.
1981.
Munk, Jens - 13-II-1953 s.221.
1982.
Munkebo - Fr. Krarup : En gammel Stambog (af Anders Clausen og Claus Andersen Munkebo ell. Munkeberg). 1-I-1880 s.100-21.
1983.
Munthe - 2-I-1886 s.68 og 2-III-1888 s.77.
1984.
Munthe - 9-IV-1931 s.80.
1985.
Munthe - Aagaat Daae : Oberst Gerhard Munthes Gravkapel ved Kvamsø Kirke. 6-II-1911 s.77-82.
*
Munthe - Se nr. 2286 under R.
1986.
Mus - Hans H. Fussing : En hidtil ukendt jysk Væbnerslægt. 10-II-1935 s.281f.
1987.
Mutio - 8-VI-1927 s.172 og 9-II-1929 s.84.
1988.
Muus - 3-I-1892 s.293 og 3-II-1893 s.148.
1989.
Muus - H. R. Hiort-Lorenzen : Biografiske Optegnelser af Toldinspektør i København, Etatsraad Hans Muus. 5-II-1905 s.166-82.
1990.
Mylius - E. Juel Hansen : Slægterne Mylius i Danmark. 12-II-1947 s.148-172.
 • Th. O. Achelis : Supplement 13-I-1952 s.199-200.
1991.
Mynster - 7-VI-1921 s.110.
1992.
Mæsel - 3-IV-1895 s.318-9.
1993.
Møhl - 3-V-1896 s.301.
1994.
Møhl - E. Juel Hansen : Slægterne Møhl fra Kerteminde. 12-III-1948 s.34-41.
1995.
Møhl - L[ouis] B[obé] : Familien Møhl. 9-IV-1931 s.78f.
1996.
Møinichen - 5-IV-1907 s.192f, 5-VI-1909 s.183f og 6-III-1912 s.285.
1997.
Møinichen - L. Daae : Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R., Møinichen. 2-III-1888 s.267-70.
1998.
Møinichen - S. Jørgensen : Den Møinichenske Slægtebog. 1-II-1881 s.141-68 og 1-II-1881 s.229-35.
1999.
Møller - [Claus Christian Møller, født 1779, død 1861]. 14-III-1961 s.184.
2000.
Møller - C. Klitgaard : Litteraten Peder Ludvig Møller og hans slægt. 12-IV-1949 s.133-141.
2001.
Møller - G[ustav] L[udvig] Wad : Om Kjøbmand Rasmus Møller i Nyborg. 4-II-1899 s.159-69.
2002.
Møller - H. F. Rørdam : Godsejer Elias Møllers Levnedshistorie optegnet af ham selv. 5-III-1906 s.201-25.
2003.
Møller - Lise Lund : Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle. 16-III-1975 s.117.
2004.
Møller - Th. Bull : Hvem var den smukke Madame Møller? [Christiana Friderica Møller f. Frisch]. 12-III-1948 s.61-78.
*
Møller - Se nr. 885 under B.
2005.
Møller (Müller) - 1-III-1882 s.396, 1-IV-1883 s.79, 3-II-1893 s.70 og 7-VI-1921 s.110.
2006.
Møllmann - 2-VI-1891 s.297 og 3-I-1892 s.166.
2007.
Mølmark - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Mølmark. 14-VI-1964-65 s.27-49.
2008.
Mørch - 10-IV-1937 s.281.
2009.
Mørch - 3-II-1893 s.145, 4-VI-1903 s.260-4, 5-I-1904 s.183 og 5-I-1904 s.269.
2010.
Mørch - Gustav Mørch : Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik. 8-V-1926 s.218-37.
*
Mørk - Se nr. 2095 under P.
2011.
Måneskiold - Jan Nordstrøm : Några anteckningar om släkten Måneskiold i Bohuslän. 7-IV-1919 s.176-82.
*
Müffelmann - Se nr. 2772 under W.
*
Mühlheim - Se nr. 2660 under U.
2012.
Müllen - Th. Hauch-Fausbøll : von Müllen. 10-II-1935 s.280f.
2013.
Müller - 9-V-1932 s.79f.
2014.
Müller - A. Oppermann : P. E. Müllers Løbebane. Nogle Oplysninger og Rettelser. 9-IV-1931 s.68-77.
2015.
Müller - Ad. Clément : Frantz Heinrich Müllers Selvbiografi. 8-III-1924 s.190-218.
2016.
Müller - C. Nyrop : Frantz Henrich Müller, den kgl. danske Porcellænsfabriks Stifter. 4-IV-1901 s.172-217.
2017.
Müller - E. Dam : Examensvidnesbyrd for fire bekjendte Farmaceuter. [Frantz Heinrich Müller, Ludvig Manthey, H. C. Ørsted og Will. Christopher Zeise]. 4-I-1898 s.191-5.
2018.
Müller - Jean Anker : Otto Friderich Müllers Slægt. 11-II-1941 s.199-228.
*
Müller - Se nr. 883 under B.
*
Müller - Se nr. 997 under C.
2019.
Müller (Møller) - 3-II-1893 s.148, 7-V-1920 s.251 og 8-I-1922 s.108.
2020.
Münchhausen - v. Münchhausen 3-II-1893 s.145.
2021.
Baron von Münnich - P. Hampton Frosell : Baron von Münnich - en frimurer i personalhistorikerens søgelys. 1988 s.11-18.
2022.
Münter - L[ouis] Bobé : Biskop Frederik Münters Selvbiografi. 4-III-1900 s.157-74.

Enkelte slægter og personer:N

2023.
Nagel - Carl C. Christensen : Hvem var "Fatter Nagel" i lille Kongensgade? 8-II-1923 s.62-71.
2024.
Nagel - Carl C. Christensen : Tillæg til "Hvem var Fatter Nagel i lille Kongensgade?" 8-IV-1925 s.71.
2025.
Nandrup - 12-III-1948 s.187.
2026.
Nandrup - H. Støvring-Nielsen : Slægten Nandrup. 15-III-1969 s.37.
2027.
Nansen - 2-VI-1891 s.87.
2028.
Nansen - L[ouis] Bobé : Borgmester Hans Nansens Efterslægt. 3-I-1892 s.9-17.
2029.
Nathanson - Inuk Luplau Janssen : Brev fra London, skrevet 1820 af Mendel Levin Nathanson til hans kone og børn i København. 14-IV-1962 s.1-8.
2030.
Navaraschy - 1-IV-1883 s.176, 1-VI-1885 s.91 og 1-VI-1885 s.251.
2031.
Neander - 8-V-1926 s.161-2.
2032.
Neander - K[ristian] Carøe : Den hemmelige barnefødsel paa Klavsholm 1734. [Neander Offenberg]. 7-II-1917 s.187-227.
2033.
Nedenæs - 2-III-1888 s.73, 2-V-1890 s.285 og 3-IV-1895 s.317-9.
2034.
Neergaard - Henning Jensen : Niels Neergaard og hans 32 aner. 16-II-1974 s.145.
2035.
Nelausen - G[ustav] L[udvig] Wad : Om Niels Nelausen. 1-II-1881 s.296-303.
2036.
Nelle - Richard Høeg Brask : Ægteskabssvindel i det attende Aarhundrede. Med personalhistoriske Oplysninger om de implicerede. 11-II-1941 s.17-28.
2037.
Hans Nelleborg - Aksel Nellemann : Hans Nelleborg og Rasmus Nellemann. 1980 s.153-160.
2038.
Nellemann - Leo Wad : Et godsejerpar fra tiden omkring 1800. Skildret af Eskel Sørensen. 15-III-1969 s.1.
2039.
Nellemann - Leo Wad : Rasmus Nellemanns signet og Rasmus Nellemanns som supplikant. 16-II-1974 s.104.
*
Rasmus Nellemann. - Se nr. 2037 under N.
2040.
Neumann - 8-V-1926 s.78.
2041.
Friederich Erhardt Niedt - Pamela L. Poulin : Forespørgsel fra U.S.A. om Friederich Erhardt Niedt 1988 s.40.
2042.
Nielsen - 10-VI-1939 s.79 og 11-II-1941 s.76f.
2043.
Nielsen - 2-II-1887 s.149, 2-II-1887 s.237, 2-II-1887 s.303, 3-I-1892 s.200 og 5-IV-1907 s.193.
2044.
Nielsen - Erh. Qvistgaard : Biografi over Jørgen Nielsen, Sognepræst til Aarslev og Hørning 1628-1650. 8-VI-1927 s.249-52.
 • Rettelse 9-I-1928 s.158.
*
Nielsen, Tøger - Se nr. 593 under Flere slægter.
2045.
Niemann - 8-V-1926 s.78.
2046.
Nilsson - E. A. Thomle : Nogle Oplysninger om Oslobispen, Mag. Jens Nilssons Datter Margrethe og hendes Efterslægt. 4-V-1902 s.88-91.
2047.
Nilssøn - A. E. Erichsen og H. J. Huitfeldt-Kaas : Om Oslobispen, Mag. Jens Nilssøns nærmeste Slægt. 3-I-1892 s.270-83.
2048.
Nimb - Jørgen Wangel : Hans Jensen Nimb 1668-1721. 1990 s.206-208.
2049.
Hans Jensen Nimb - Spørgsmål vedr. Hans Jensen Nimb. 1985 s.198.
2050.
Nissen - 3-II-1893 s.71.
2051.
Nissen - Franz v. Jessen : Børnerig Adoption 1731 og dens Virkninger i danske Slægters Historie. 10-III-1936 s.161-66.
2052.
Nold - H. F. Rørdam : Christian Nolds Selvbiografi. 2-I-1886 s.31-53 og 2-I-1886 s.81-105.
2053.
Nordal - A. E. Erichsen : Optegnelser af Erik Ivarsen Nordal og Ivar Eriksen Leganger. 4-II-1899 s.113-31.
2054.
Nordal - Aagaat Daae : Hr. Ivar Eriksen Nordal og hans børn. 6-VI-1915 s.219-22.
2055.
Nordberg - 7-VI-1921 s.204.
2056.
Nummesen - Adam Løvenskiold : Om Hans Nummesens andet Ægteskab og hans Epitafium i Holmens Kirke. 6-VI-1915 s.81-7 og 6-VI-1915 s.208.
2057.
Numsen - 7-II-1917 s.322.
2058.
Nuspickel - 6-IV-1913 s.279.
*
Nyboe - Se nr. 594 under Flere slægter.
2059.
Nyrop - E. A. Thomle : Lidt om Familien Nyrop i Christianssand. 1-VI-1885 s.246-9.
2060.
Nyssenius - Et supplement til Tyrstrup præsterække. 15-I-1966 s.22.
*
Nysted, Hans - Se nr. 593 under Flere slægter.
2061.
Nægler - Niels Friis : Blade af Officers-Slægten Næglers Historie. 11-III-1942 s.157-79.
2062.
Næraae - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Næraae. 13-VI-1958 s.18-24.
2063.
Næss - Fr. Weilbach : Architekten, Renteskriver Hans Næss. 9-II-1929 s.175-84.
2064.
Nørager - 2-III-1888 s.73 og 2-III-1888 s.216.
2065.
Nørager - Knud Bierfreund og E. Juel Hansen : Slægten Nørager. 14-II-1960 s.9-16.
2066.
Nørnissum - Urban Schrøder : Jens Sørensen Nørnissums meddelelser om sit levned. 15-IV-1970 s.152.

Enkelte slægter og personer:O

2067.
Obelitz - Eiler Nystrøm : De danske Obelitz'ers Forhold til Pommern. 6-IV-1913 s.63-8.
2068.
Ocksen - L[ouis] Bobé : Stamtavle over Familien Ocksen. 2-IV-1889 s.33.
*
Oe... - Se også Ø...
*
Oehlenschläger - Se nr. 2076 under O.
2069.
Oehlenschläger - H. G. Olrik : Nogle Oplysninger om Adam Oehlenschlägers mødrene Slægt. 9-II-1929 s.38-63.
2070.
Oehlenschläger - A. Kraus : Et utrykt Brev fra Oehlenschläger. 5-III-1906 s.352-3.
2071.
Oehlenschläger - Elna Kringelbach : Et hidtil utrykt digt fra 1805 af Adam Oehlenschläger. 13-II-1953 s.237-238.
2072.
Oehlenschläger - Louis Bobé : Adam Oehlenschlägers mødrene Aner. 11-VI-1945 s.55-61.
*
Oehlenschläger - Se nr. 2081 under O.
*
Oehlenschläger - Se nr. 1321 under G.
2073.
Oertz - H. G. Olrik (�) : Storkorset på Assistenshuset [ved amtmand Ludvig Christian von Oertz' begravelse]. 13-III-1955 s.141-147.
 • Rettelse 13-IV-1956 s.44.
2074.
Offenberg - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. IX. v. Offenberg. 4-I-1898 s.269-75.
*
Offenberg - Se nr. 2032 under N.
2075.
Ohmeyer - Th. Hauch-Fausbøll : Slægten Ohmeyers Oprindelse. 10-III-1936 s.239.
2076.
Olearius - Louis Bobé : Olearius-Oehlenschläger. 12-III-1948 s.179-182.
2077.
Olrik - 1-VI-1885 s.250, 2-I-1886 s.156, 2-II-1887 s.149 og 2-II-1887 s.238.
2078.
Olrik - A[lbert F[abritius] : Olrik (Uldrich). 11-V-1944 s.88.
2079.
Olrik - Hans Olrik : En grønlandsk embedsmand og hans kampe. [Bendt Olrik, 1749-93]. 8-I-1922 s.21-41.
2080.
Olsen - 8-I-1922 s.105.
2081.
Olsen - Bjørn Kornerup : En Skolelærer [Emil Olsen] som Supplikant. Et Brev fra Christiane Oehlenschläger 1840. 11-V-1944 s.163-69.
*
Olsen, Jacob - Se nr. 413 under Gravsten, epitafier og andre indskrifter.
2082.
Olufsen - C. Klitgaard : To Storkøbmænd i Aalborg. [Jørgen Olufsen og Jens Bang]. 8-V-1926 s.13-8.
2083.
Olufsen - Oluf Christian Olufsen Se nr. 2151 under P.
2084.
Oppenhagen - 15-II-1967-68 s.239.
2085.
Ording - A. Troels Møller : Hvor vejene mødes. [Om Johan Ording og hustru Birgitte Ordings gravsten på Frederiksberg kirkegård]. 1981 s.153-163.
2086.
Orlob - 7-VI-1921 s.205.
*
Ostenfeld - Se nr. 2204 under R.
2087.
Other - Erik Kroman : Rasmus Other og Ambrosius Stub. 15-I-1966 s.153.
 • Tilføjelser og berigtigelse. 15-II-1967-68 s.232.
 • E. Rosendal : Rasmus Other (Tilføjelse) 16-IV-1976 s.179.
2088.
Ottesen - G. Bützow-Rohde : Blomstermaleren, professor O. D. Ottesen. 13-I-1952 s.49-61.
2089.
Outzen - Carl Langholz : Slægten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år. 1984 s.109-136.
 • Rettelser og tilføjelser 1986 s.164.
2090.
Overgaard - 11-VI-1945 s.168 og 11-VI-1945 s.237.
2091.
Overskou - Robert Neiiendam : Thomas Overskou har skrevet Wilckens Bog om Thorvaldsen. 11-VI-1945 s.236.
*
Oxe - Se nr. 1201 under F.

Enkelte slægter og personer:P

2092.
Paaske - 11-VI-1945 s.168.
2093.
Paaske - H. F. Rørdam : Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup. 1-I-1880 s.35-6.
2094.
Palle - 1-VI-1885 s.179.
2095.
Palnesen - C. Klitgaard : Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde. 11-VI-1945 s.188-93.
2096.
Paludan - C. L. With : Erindringer fra Generalmajor Julius Paludans Barndom. 4-II-1899 s.180-237.
2097.
Paludan - H. K. Kristensen : Lidt om Paludanslægtens historie. 13-IV-1956 s.186-187.
*
Paludan, Hans - Se nr. 594 under Flere slægter.
2098.
Paludan-Müller - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XVIII.
 • Brødrene Frederik og Caspar Paludan-Müllers anetavle. 1985 s.63-72. Se nr. 2100 under P.
2099.
Paludan-Müller - Skat Arildsen : Bidrag til Biskop Jens Paludan-Müllers og Amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens Historie. 10-VI-1939 s.187-224.
2100.
Casper Paludan-Müller - Casper Paludan-Müller/Emil Hornemann - en rettelse. [Forbytning af portrætter] 1985 s.181. Se nr. 2098 under P og 1532 under H.
2101.
Pappenheim - L[ouis] Bobé : Fremmede Adelsslægter i Danmark. I. von Pappenheim. 2-V-1890 s.251-73.
2102.
Parsberg - [Hans H. Fussing] : Parsberg. 9-VI-1933 s.136.
2103.
Parsberg - Bjørn Kornerup : Corrigenda ad "Parsberg". 10-I-1934 s.152f.
2104.
Roches de Parthenay - B. Tengnagel Jørgensen : Des Roches de Parthenay. 7-II-1917 s.328-32.
2105.
Parum - Poul Bredo Grandjean : Et mecklenborgsk Signet. [v. Parum]. 7-V-1920 s.243-44.
2106.
Passow - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XI. v. Passow. 4-V-1902 s.61-9.
2107.
Paulsen (Poulsen) - 4-V-1902 s.261-2.
*
Paulsen, Chr. - Se nr. 344 under Dagbøger og kalenderoptegnelser.
2108.
Paus - 4-IV-1901 s.288.
2109.
Pax - Vello Helk : Holger Pax' rejsedagbog. 15-V-1970 s.35.
2110.
Pay - 1-I-1880 s.159 og 1-V-1884 s.88.
2111.
Pedersen - A. W. Rasch : Præsterne Anders og Peder Pedersen. Et lidet Supplement til Lampes Præstehistorie. 5-IV- 1907 s.251-4.
2112.
Pedersen - C. Klitgaard : Hvem var litteraten Poul Pedersen (o. 1700). 13-V-1957 s.52-55.
2113.
Pedersen - G[ustav] L[udvig] Wad : Tvende Testamenter [M. Hans Pedersens, Sognepræst til Lyngby, og Karen Pedersdatters, gift med Hans Merckel v. Schmalkalden]. 1-IV-1883 s.125-31.
2114.
Pelt - L[ouis] B[obé] : Familien Pelt. 10-III-1936 s.76f.
2115.
Pelt - Louis Bobé : Familierne Pelt og Abo. 9-I-1928 s.234-6.
2116.
Pentz - 3-V-1896 s.172.
2117.
Permeth - 15-II-1967-68 s.80.
2118.
Petersen - 3-IV-1895 s.165, 3-IV-1895 s.247-8 og 7-IV-1919 s.287.
2119.
Petersen - 11-I-1940 s.75.
2120.
Petersen - L[ouis] Bobé : Hollandsk-danske Slægtforbindelser. [Jakob Rigsbaron Petersens Slægt]. 9-II-1929 s.253-5.
2121.
Petersen - Louis Bobé : Hollandsk-danske Slægtforbindelser. [Jakob Rigsbaron Petersens Slægt]. 9-II-1929 s.253-55.
2122.
Petit - 10-VI-1939 s.283.
2123.
Pharo - Aagaat Daae : Personalhistoriske Meddelelser om Slegterne Pharo og Schancke. 8-IV-1925 s.180-5.
2124.
Pharoe - 2-II-1887 s.63 og 3-II-1893 s.247-51.
*
Piik - Se nr. 594 under Flere slægter.
*
Pilloy - Familien Pilloy. Se nr. 565 under Diverse grupper biografi.
2125.
Pilloy - Louis Bobé : Bidrag til dansk Theaterhistorie III. [Pilloy-Coffre]. 8-IV-1925 s.273-5.
2126.
Pio - 8-V-1926 s.240.
2127.
Pio - C. Klitgaard : Optegnelser om Slægten Pio. 11-IV-1943 s.119-31.
2128.
Piper - Jørgen Swane : Om Sognepræst til Udbyneder-Kastbjerg Peter Christian Frederiksen Pipers to Hustruer. 9-II-1929 s.186-7.
2129.
Plat - Fr. Tobiesen : Om Slægten Du Plat - især dens danske Linie. 11-III-1942 s.204-21.
 • Supplement og Berigtigelse. 11-IV-1943 s.150.
2130.
Platen - L[ouis] B[obé] : Platen og Heine. 8-V-1926 s.73-4.
*
Plenge - Se nr. 594 under Flere slægter.
2131.
Pleym - 3-I-1892 s.200, 3-I-1892 s.293 og 3-II-1893 s.240.
2132.
Ploug - A. E. Erichsen : Jens Abrahamsen Plougs Optegnelser. 3-IV-1895 s.28-60.
2133.
Ploug - Palle Gravesen : Slægten Ploug fra Svanninge sogn. 16-V-1977 s.63.
2134.
Plum - F. C. Bretteville-Plum : Nogle Oplysninger om Magister Friderich Plum, Sognepræst til Gjentofte og Lyngbye 1643-1728 og Hustru Sophia Olsdatter 1662-1689. 9-V-1932 s.68-72.
2135.
Claus Plum - Sv. Bang (�) : Viet på Svenstrup. [Claus Plums og Marie Charlotte Tønnesens vielse 1775]. 1983 s.65-74.
 • Rettelser og tilføjelser. 1983 s.190.
 • Karen Krogh Bonfils : Tilføjelse. 1988 s.182.
2136.
Pogrell - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XV. Pogrell. 5-III-1906 s.146-8.
2137.
Pontoppidan - 5-V-1908 s.176.
2138.
Pontoppidan - 9-III-1930 s.224f.
2139.
Pontoppidan - H. Øllgaard : Havde Henrik Pontoppidan jødisk eller sydlandsk blod i sine årer. 14-V-1963 s.1-9.
2140.
Popping - 8-II-1923 s.124.
2141.
Post - 8-VI-1927 s.172.
2142.
Poulsen - 3-VI-1897 s.74.
2143.
Poulsen - C. E. A. Schøller : Etatsraad og Landsdommer Matthias Poulsens Levnetsbeskrivelse, forfattet af Broderen Mag. Poul Poulsen. 3-IV-1895 s.130-43.
2144.
Poulsen - E. A. Thomle : To Kragerø-Slægter. [Poulsen]. 8-III-1924 s.53-76.
2145.
Poulsen - Erik Rosendal : Lidt om "salig Hr. Poulsen, en Mand af Genie, og den Tid Præst i Gientofte" [Andreas Benjamin Poulsen 1726-64]. 16-V-1977 s.219.
2146.
Poulson - 7-I-1916 s.194.
2147.
Povlsen (Paulsen) - 9-I-1928 s.79.
2148.
Prahl - P[oul] B[redo] Grandjean : Familieoptegnelser af Sognedegn Samuel Jacobsen Prahl (f. 1730, � 1819). 6-I-1910-11 s.255-63.
2149.
Pram - E[mil] Marquard : Christen Pram og Konsulatsposten i Tunis. 6-I-1910-11 s.76-82.
2150.
Pram - Edg. Collin : Brev fra Chr. H. Pram til Etatsraad Collin. 1-II-1881 s.138-40.
2151.
Pram - H. Ehrencron-Müller : Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1795-96. 5-II-1905 s.182-224, 5-II-1905 s.298-329, 5-III-1906 s.149-70, 5-III-1906 s.199-232 og 5-IV-1907 s.121-65.
2152.
Pram - H. Ehrencron-Müller : Breve fra C. H. Pram til H. W Warnstedt og Skuespildirektionen 1778-91. 4-IV-1901 s.39-87.
2153.
Prang - C. Klitgaard : En slægt Prang. 12-II-1947 s.110-113.
2154.
Preen - C. Klitgaard : En adelig Kuldlysning. v. Preen. 9-III-1930 s.75.
*
Preen - Se nr. 1632 under K.
2155.
Pritzier - H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser om Familien Pritzier. 3-III-1894 s.98-103.
2156.
Prydz - 1-II-1881 s.365 og 2-I-1886 s.70.
2157.
Pultz - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. V. Pultz. 2-IV-1889 s.151-4.
*
Putbus - Se nr. 2182 under R.
2158.
Puy - Carl C. Christensen : Edouard Du Puys Musikhandel. 8-IV-1925 s.343-4.
2159.
Puy - Jan Neiiendam : Breve fra Komponisten Edouard Du Puy. 10-II-1935 s.265-71.
2160.
Puy - Robert Neiiendam : Edouard Du Puys Musikhandel. 8-IV-1925 s.264-5.
2161.
Pærhøy - 3-I-1892 s.78, 3-I-1892 s.164 og 3-I-1892 s.200.
2162.
Pætges - Richard Høeg Brask : Familien Pætges. Nogle Antegnelser til "Et Liv, gjenoplevet i Erindringen" af Johanne Louise Heiberg. 10-VI-1939 s.169-86.
2163.
Birgitte Bendtsdatter Påske - Villads Villadsen : Nyt om en præstehustru. [Birgitte Bendtsdatter Påske, gift 1697]. 1983 s.14.

Enkelte slægter og personer:Q

2164.
Quaade - Aage Friis : Kammerherre Quaades Redegørelse for sin Indtrædelse i Ministeriet Monrad. 7-VI-1921 s.51-66.
2165.
Qualen - Louis Bobé : Slægten Qualen. 7-I-1916 s.102.
2166.
Quenslovius - Vello Helk : En svetisk student som dansk og norsk huslærer i begyndelsen af 1600-tallet. Med uddrag af hans stambog. 16-I-1973 s.147.
*
Quist - Se nr. 2324 under S.
2167.
Quist - 8-IV-1925 s.88.
2168.
Qvistgaard - 2-II-1887 s.302, 2-IV-1889 s.176, 2-IV-1889 s.222, 2-IV-1889 s.224, 2-IV-1889 s.304, 2-IV-1889 s.305, 3-I-1892 s.199-200, 7-V-1920 s.254 og 8-II-1923 s.124.
2169.
Qvistgaard - Eigil C. A. H. Koefoed : Breve fra krigen 1807-1814 [skrevet af Peter Christoffer Qvistgaard]. 13-VI-1958 s.178-187.

Enkelte slægter og personer:R

2170.
Raabe - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. VII. Raabe. 4-I-1898 s.62-6.
2171.
Raagaard - H. F. Kiær : De første led af slægten Raagaard fra Amager. 13-VI-1958 s.161-177.
2172.
Raasløff - Arne Hoff : Udviste W. R. Raasløff unational holdning i 1848? 12-V-1950 s.67-74.
2173.
Rachløv - Lidt nyt om "Taarepersens" forfatter. [Skibspræst Jesper Rasmussen Rachløv]. 15-I-1966 s.181.
2174.
Rahbek - A. Tønder : Et Brev fra Kamma Rahbek. 1-VI-1885 s.177-8.
2175.
Rahbek - Louis Bobé : K. L. Rahbeks Ansøgning om et Laan af 16.000 Rdlr. til Indretningen af en Undervisnings- og Opdragelsesanstalt paa Bakkehuset. 8-IV-1925 s.259-61.
2176.
Rahbek - Louis Bobé : Fra Sorø Akademis Bibliotek. [K. L. Rahbek, M. C. Bruun]. 9-I-1928 s.234.
2177.
Rahbek - Louis Bobé : Knud Lyne Rahbek og hans nærmeste Slægt. 10-III-1936 s.230-32.
2178.
Rahbek - Nic[olai] Bøgh : Bakkehusbreve [fra den Rahbek'ske Familie]. 1-II-1881 s.239-42.
2179.
Rainals - Th. Hauch-Fausbøll : Familien Rainals i Danmark. 11-V-1944 s.222-24.
2180.
Ram - 3-III-1894 s.214.
2181.
Rambusch - P[aul] H[ennings] : Rambusch. 8-IV-1925 s.339-40.
2182.
Ramel - Poul Madsen : Et Skiftebrev og to Testamenter efter Anna Ramel, Hr. Malte Juuls til Maltesholm og fra Slægten Putbus. 9-V-1932 s.259-66.
2183.
Ramm - 8-VI-1927 s.87, 8-VI-1927 s.268 og 9-I-1928 s.157.
2184.
Randrup - 15-II-1967-68 s.79.
2185.
Randulf - O. A. Øverland : Jens Randulfs og M. Anders Nilssøn Aalborgs Optegnelser. 1-V-1884 s.244-9.
2186.
Randulff, Niels [Borgmester i Haderslev]. - Carl Langholz : Svar 13-I-1952 s.191 og 13-II-1953 s.222-223.
2187.
Ranløv, Frederik Christian - 13-II-1953 s.221-222.
2188.
Rantzau - 8-V-1926 s.165 og 8-V-1926 s.309-41.
2189.
Rantzau - Axel Linvald : Grev Schack Carl Rantzau Aschebergs Ophold i Sydfrankrig og hans efterladte Papirer. 8-VI-1927 s.72-9.
2190.
Rantzau - L[ouis] Bobé : Genealogiske Optegnelser tildels vedrørende Generallieutn. Johan Rantzau og hans Slægt. 4-II-1899 s.243-7.
2191.
Rantzau - Paul von Hedemann-Heespen : Daniel Rantzaus Denkmal und andere personengeschichtliche Erinnerungen der Kirche St. Katharinen zu Westensee in Holstein. 7-IV-1919 s.243-6.
*
Rantzau - Se nr. 719 under B.
2192.
Rantzau-Ascheberg - Johanne Skovgaard : Hvorfor forlod Rantzau-Ascheberg Landet i 1756? 10-V-1938 s.168-71.
2193.
Rantzau-Ascheberg - Rudolph Kraft : Franskmænd om Schack Carl Rantzau-Ascheberg. 11-II-1941 s.57-61.
2194.
Rantzau-Ascheberg - Louis Bobé : Grev Schack Carl Rantzau-Ascheberg i landflygtighed 1772-89. 12-II-1947 s.80-86.
2195.
Rantzow - A. Thiset : Sjælegavebrev for Hans Rantzow. 3-II-1893 s.288-9.
2196.
Rasch - 3-II-1893 s.73, 3-III-1894 s.312-13, 3-VI-1897 s.73-74, 5-V-1908 s.89, 5-V-1908 s.176, 5-VI-1909 s.182, 5-VI-1909 s.280, 6-I-1910-11 s.272, 7-III-1918 s.272-3, 7-IV-1919 s.79 og 8-V-1926 s.165.
2197.
Rasch - K. Thorsen : Stambogsblade over Slægten Rasch paa Bornholm. 7-VI-1921 s.181-92.
2198.
Rask - Carl C. Christensen : Rasmus Rasks sidste Bopæl og Skiftet efter ham. 9-V-1932 s.49-52.
2199.
Rasmussen - 3-I-1892 s.199.
2200.
Rasmussen - Nic[olai] Bøgh : Spredte Optegnelser af Komponisten Poul Rasmussen, meddelte i Uddrag. 3-IV-1895 s.280-91 og 3-V-1896 s.52-72.
2201.
Rasmussen - O. H. Clementsen : Gartner Niels Rasmussen (død 1768) 13-I-1952 s.200.
2202.
Kall Rasmussen - Louis Bobé : Michael Nicolai Christopher Kall Rasmussen og hans efterladte Samlinger. 9-V-1932 s.77-79.
*
Rauer - Se nr. 2354 under S.
2203.
Raw - 11-IV-1943 s.259.
2204.
Reenberg - Chr. Bokkenheuser : To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergenes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Aarhundrede. 10-VI-1939 s.127-59.
2205.
Rehling - H. Hjorth-Nielsen : Familien Rehling. 6-VI-1915 s.172-91.
2206.
Reichwein - H. J. Huitfeldt-Kaas : Generalmajor Georg Reichweins Efterslægt. 4-III-1900 s.73-117, 4-IV-1901 s.91-134 og 4-IV-1901 s.223-55.
2207.
Reierssøn - E. A. Thomle : Hr. Torger Reierssøns Børn. 7-III-1918 s.258-62.
2208.
Reimer - 7-VI-1921 s.201 og 8-I-1922 s.108-10.
2209.
Reimer - C. Behrend : Om Anna Reimer og Cille Gad. 5-V-1908 s.232-48.
2210.
Reimer - Gregers Hansen : De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer. 16-IV-1976 s.47.
2211.
Reimer - Mystik om en Hunseby-degnekone. 15-IV-1970 s.177.
2212.
Reinholdt - 3-II-1893 s.146.
2213.
Reisner - 7-VI-1921 s.202.
2214.
Reitzel - Olaf B. Kirstein og Erik Reitzel-Nielsen : Den danske slægt Reitzels herkomst. 14-VI-1964-65 s.163-178.
2215.
Reitzenstein - 2-VI-1891 s.87.
2216.
Reitzenstein - L[ouis] Bobé : Fremmede Adelsslægter i Danmark. II. von Reitzenstein med 2 Tavler. 2-VI-1891 s.12-23 og 2-VI-1891 s.87.
2217.
Rendtler - E. A. Thomle : Familien Rendtler i Norge. 2-VI-1891 s.237-54.
2218.
Resen - 8-V-1926 s.76.
2219.
Resen - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. X. Resen. 2-IV-1889 s.158-9.
*
Reventlow - Se nr. 980 under C.
*
Reventlow - Se nr. 1852 under L.
2220.
Reventlow - L[ouis] B[obé] : Overkammerherre Grev Ditlev Reventlow. Bidrag til hans Karakteristik. 10-VI-1939 s.73.
2221.
Reventlow - Tage Christiansen : Et Brev fra C. D. F. Reventlow. [Med Facsimile]. 10-V-1938 s.53-59.
2222.
Rhode - Erling Petersen : Peder Svendsen Rhode, Sognepræst til Marvede-Hyllinge 1648-80, med nogle oplysninger om hans hustruer og børn. 14-III-1961 s.89-96.
2223.
Rhuus - C. Klitgaard : Slægten Rhuus fra Sæby. 11-I-1940 s.212-21.
2224.
Riber - 2-IV-1889 s.104 og 2-IV-1889 s.224.
2225.
Richardt - Peter K. Richardt og Finn Andersen : Slægten Richardt I. 1983 s.85-93.
2226.
Richelieu - Ch. Delgobe : Bidrag til Oplysning om Oprindelsen til Familien Richelieu i Norge og Danmark. 3-V-1896 s.92-3.
 • [Om Retten til Navnet] Se nr. 153 under Navne.
2227.
Richelieu - E. A. Thomle : Stamtavle over den norsk-danske Familie de Richelieu. 2-V-1890 s.173.
2228.
Richelieu - O. v. Munthe af Morgenstierne : Hvem var Johan Daniel von Richelieu? 11-V-1944 s.103-12.
2229.
Ridiger - 9-I-1928 s.78.
2230.
Rieper - 1-III-1882 s.90 og 1-III-1882 s.288.
2231.
Riis - Fr. Tobiesen : Knud Lyne Rahbeks mødrene Slægt, Familien Riis. 11-V-1944 s.128-36.
2232.
Riisbrich - 1-VI-1885 s.178 og 4-I-1898 s.220-8.
2233.
Riisbrigh - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. IX. Riisbrigh. 2-IV-1889 s.158.
2234.
Ring - 9-IV-1931 s.79.
2235.
Henrik V. Ringsted - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler XXIII.
 • Journalisten Henrik V. Ringsteds anetavle. 1987 s.61-70.
2236.
Rist - 2-VI-1891 s.87.
2237.
Roat - Jørgen Reumert : Et Brev fra Forfatterinden Generalinde Louise Hegermann-Lindencrone om Linedanseren Christian Roat og hans Nedstyrtning i 1827. 11-V-1944 s.148-60 og 11-V-1944 s.285.
2238.
Rochow - 15-II-1967-68 s.79.
2239.
Roed - 12-II-1947 s.202.
2240.
Roelof - 7-III-1918 s.223.
2241.
Rogert - Sejer Kühle : Detlev Ludvig Rogert. 12-V-1950 s.117-132.
2242.
Rogge - 1-VI-1885 s.89.
2243.
Rohde - 9-IV-1931 s.197f.
2244.
Rohweder - 2-VI-1891 s.279.
2245.
Rohweder - C. E. A. Schøller : Lidt mere om Jørgen Rohweder, kaldet Steinberg. 3-VI-1897 s.113-15.
2246.
Rohweder - H. W. Harbou : Lidt om Familien Rohweder. 2-VI-1891 s.75-80 og 2-VI-1891 s.304.
2247.
Rohweder - H. W. Harbou : Endnu et Par Oplysninger om Familien Rohweder 3-V-1896 s.245-7.
2248.
Rohweder - S. A. Sørensen : Jørgen Rohweder, kaldet Steinberg. 3-III-1894 s.287-301.
2249.
Rolsdorph - 1-II-1881 s.181.
2250.
Romer - H. F. Grandjean : Tilføjelser og Rettelser vedrørende Slægterne Romer, Lerche og Fogh. 5-IV-1907 s.290-2.
2251.
Ronander - Joh. D. Landmark : Victor Ronander, 1847-1929. Et Levnedsbillede fra Artist- og Museumsverdenen. 9-III-1930 s.116-54.
2252.
Rosambo - L[ouis] B[obé] : Grev Rosambo og hans Slægt. 10-III-1936 s.77f.
2253.
Rosbach - 1-II-1881 s.304, 1-III-1882 s.170, 1-III-1882 s.397, 1-V-1884 s.94, 3-III-1894 s.215 og 3-V-1896 s.301-2.
2254.
Rosborg - Erik Broch : Rosborg-slægten. Stamtavle over familien Rosborg fra Rosborggård, Mønsted sogn, med døtres børn. 16-VI-1978 s.139.
2255.
Rose - 9-I-1928 s.157 og 9-I-1928 s.240.
*
Rosenberg - Se nr. 402 under Andet arkivalsk materiale.
2256.
Rosenberg - C. Klitgaard : En Slægt Rosenberg. 9-III-1930 s.208-15.
 • Berigtigelse. 9-IV-1931 s.131f.
2257.
Rosencranz - 7-VI-1921 s.203 og 8-I-1922 s.110.
2258.
Rosencreutz - G[ustav] L[udvig] Wad : Hans Hansen Rosencreutz. 4-II-1899 s.131-40.
*
Rosendal - Se nr. 1501 under H.
2259.
Rosenhoff - Urban Schrøder : Nogle optegnelser i en salmebog af Caspar Claudius Rosenhoff. 16-II-1974 s.157.
*
Rosenkrans - Se nr. 427 under Adelen.
2260.
Rosenkrants - C. E. A. Schøller : Et Rosenkrantsk Epitafium. 4-II-1899 s.170-2.
2261.
Rosenkrantz - 1-III-1882 s.168.
2262.
Rosenkrantz - A. Heise : Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i det 16de Aarh.
 • Engelholm Linien. 2-III-1888 s.145-9.
 • Mattrup Linien. 2-III-1888 s.150-5.
 • Hevringholm Linien. 2-III-1888 s.155-84.
 • Tange-Linien 2-VI-1891 s.46-75.
 • Stensballe-Linierne 2-VI-1891 s.97-151.
 • Mester Godskalk Eriksen (den slesvigske Linie) 2-VI-1891 s.189-228.
2263.
Rosenkrantz - A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. V. Rosenkrantz-Slægtens Erhvervelse af Tange. 3-III-1894 s.119-23.
2264.
Rosenkrantz - E. A. Thomle : Et Thingsvidne om Frk. Justina Catharina Rosenkrantz's Slægt. 3-VI-1897 s.199-200.
2265.
Rosenkrantz - Victor Madsen : Et Minde om Fru Birgitte Rosenkrantz Steen Brahes til Knudstrup. 7-IV-1919 s.227-8.
2266.
Rosenkrantz - H. Ehrencron-Müller : Et lille Bidrag til Giftmordersken Frøken Justine Cathrine Rosenkrantz's Karakteristik. 7-VI-1921 s.193-4.
2267.
Rosenkrantz - Palle Rosenkrantz : De ældste Slægtled af Villestruplinien af Slægten Rosenkrantz. 11-II-1941 s.155-75.
*
Rosenkrantz, Jørgen - Se nr. 361 under Biografier og biografiske oplysninger.
2268.
Rosenmeyer - 5-VI-1909 s.98.
2269.
Rosenpalm - G[ustav] L[udvig] Wad : Povel Nielsen Rosenpalm (med en Stamtavle). 1-I-1880 s.260-77.
2270.
Rosenquist - 12-I-1946 s.97.
2271.
Rosenqvist - 16-I-1973 s.68.
2272.
Knorr von Rosenroth - V. Starcke : Knorr von Rosenroth i Danmark. 11-IV-1943 s.208-23.
 • Tilføjelse 11-V-1944 s.87f.
2273.
Rosenstjerne - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XII. Rosenstjerne. 3-IV-1895 s.144-5.
*
Rosenvinge - Nogle Slægtebogsuddrag. Se nr. 375 under Optegnelser om præster.
2274.
Rosenvinge - G[ustav] L[udvig] Wad : En gammel Stambog (Familien Rosenvinge). 1-V-1884 s.249-54.
2275.
Rosenørn - G[ustav] L[udvig] Wad : M. Laurids Axelsens Ligprædiken over Fru Kirsten Rosenørn. 2-I-1886 s.231-6.
2276.
Rosenørn - P[oul] B[redo] Grandjean : Nogle Rosenørn'ske Slægtebogsoptegnelser. 6-I-1910-11 s.115-46.
2277.
Rosing - Robert Neiiendam : Rosingiana. 13-I-1952 s.28-48.
2278.
Rosted - Finn H. Blædel : Garver-slægten Rosted. 1981 s.13-27.
2279.
Rosted - Finn H. Blædel : Den dansk-norske slægt Rosted. 16-I-1973 s.43.
 • Tilføjelser. 16-I-1973 s.173, 16-III-1975 s.79 og 16-IV-1976 s.188.
*
Rostgaard - Se nr. 2089 under O.
2280.
Rostgaard - Louis Bobé : Slægtshistoriske Bidrag. V. Frederik Rostgaards Ansøgning til Oversekretær J. L. Holstein om Rejsetilladelse (1710). 8-I-1922 s.90-2.
2281.
Rostorph - 7-V-1920 s.253.
2282.
Rostrup - Imm. Barfoed : Den laalandske Familie Rostrup. 1-IV-1883 s.68-74.
2283.
Rothschild - 1-IV-1883 s.256.
2284.
Rovsing - Olaf Carlsen : Til Skolemanden Kristen Rovsings Biografi. 11-III-1942 s.180-87.
2285.
Royen - Agnes Laustsen : En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred. 1984 s.97-108.
2286.
Rue - L. Daae : En bergensk Slægtebog [over Familierne Rue, Munthe og Seehuus] med Noter af E. A. Thomle. 1-II-1881 s.334-57.
*
Ruijter - Se nr. 613 under A.
2287.
Ruijters - Gerhard L. Grove : Om Admiral Michiel de Ruijters Optagelse i den danske Adel og hans Forhold til Kongerne Frederik III og Christian V. 5-II-1905 s.134-63.
2288.
Rumohr - C. Klitgaard : En Landstrygerske. Var hun en Bjelke eller en Rumohr? 10-IV-1937 s.131-41.
2289.
Rumohr - [Familienavnet Rumohr]. 8-I-1922 s.95.
2290.
Runge - 7-V-1920 s.251.
2291.
Rustung - H. J. Huitfeldt-Kaas : Skiftebrev efter Christopher Throndsson Rustung. 1578. 4-II-1899 s.240-2.
2292.
Rye - J. A. L. Lesser : To Ansøgninger fra Løjtnanterne O. Rye og F. A. Schleppegrell. 3-I-1892 s.69-72.
2293.
Røbye, Hans - 13-II-1953 s.222.
2294.
Rødberg - 3-I-1892 s.291 og 3-III-1894 s.143.
2295.
Røder - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XVII. Røder. 5-IV-1907 s.184-5.
2296.
Røgbierg - C. Klitgaard : Mats Nielssen Røgbiergs Optegnelser. 6-IV-1913 s.35-8.
*
Røgh, Augustinus Gabrielsen - Se nr. 594 under Flere slægter.
2297.
Rømer - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark: XVIII. Rømer. 5-IV-1907 s.186-9.
2298.
Rømer - Johan Møller : Rettelse vedrørende Slægten Rømer. 5-VI-1909 s.184.
2299.
Rønnau - L. Daae : En Autobiografi af Provst Cornelius Thomas Rønnau. 4-IV-1901 s.219-22.
2300.
Rønne - 10-III-1936 s.79.
2301.
Rønnow - Johan Clemmesen : Knud Knudsen Rønnow (Rønneby), født c. 1630, død 1684. 11-II-1941 s.100-16.
2302.
Rønnow - S. Jørgensen : Kaptajn Claus v. Rønnow (Ronne) til Holmdrupgaard. 1-II-1881 s.73-7.
 • S. Jørgensen og H. J. Huitfeldt-Kaas : Bemærkninger dertil om hans Slægt 1-II-1881 s.360-3.
2303.
Rørbye - Jørgen B. Hartmann : Fra maleren Martinus Rørbyes vandreår. Meddelt på grundlag af rejsedagbøger og breve. 12-IV-1949 s.75-116.
 • Jørgen B. Hartmann : Breve fra Martinus Rørbye 1835-48. Arbejder af Martinus Rørbye omtalt i rejsedagbøgerne 1834-41. 12-V-1950 s.1-66.
2304.
Røring - C. Klitgaard : Optegnelser vedrørende Familien Røring. 7-VI-1921 s.151-9.
2305.
Røyem - D. Thrap : Familien Røyems Stambog. 1-IV-1883 s.24-32.

Enkelte slægter og personer:S

2306.
Sager - 14-III-1961 s.185.
2307.
Sahlgaard - 4-VI-1903 s.88, 5-IV-1907 s.87-88 og 5-IV-1907 s.196.
2308.
Saint-Aubain - Selma Jessen : Uddrag af Breve fra A. de Saint-Aubain. 3-VI-1897 s.116-86.
2309.
Saint-Aubain - Nicolai Bøgh : Uddrag af Breve fra A. de Saint-Aubain. 4-V-1902 s.29-61.
2310.
Salchov - v. Salchov 8-V-1926 s.165.
2311.
Salling - 7-VI-1921 s.202.
2312.
Samsøe - H. W. Harbou : Generalmajor Hans Jørgensen Samsøe. Træk af Soldaterliv fra Tiden omkr. 1700. 3-II-1893 s.298-313.
2313.
Sandberg - 7-I-1916 s.194 og 8-I-1922 s.201.
2314.
Sandberg - 9-III-1930 s.223f.
2315.
Sarauw - 10-I-1934 s.277.
2316.
Sarauw - Th. Hauch-Fausbøll : Slægten Sarauws Oprindelse. 10-IV-1937 s.278f.
*
Saugmester, Svein - Se nr. 753 under B.
2317.
Saxe - A. Blichfeldt-Petersen : Slægten Saxe i Aarhus i det 16. og 17. Aarhundrede. 11-III-1942 s.106-13.
*
Scavenius - Se nr. 927 under B.
2318.
Schaarup - [Arvingerne efter Mads Bergen Schaarup]. 10-V-1938 s.253f.
2319.
Schack - 7-V-1920 s.254.
2320.
Schack - John Arthur Lange : Schackerne fra Ry. 8-VI-1927 s.263-64.
2321.
Schack - Louis E[ugéne] Grandjean : Schack'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn. 8-VI-1927 s.168-69.
2322.
Schack - Breve fra Hans Egede Schack tilligemed et Brev om ham fra C. St. A. Bille. Af Nicolai Bøghs efterladte Papirer. 5-V-1908 s.1-34.
2323.
Schack - A. E. : Et lille Brev fra Komtesse Anna Ernestine Schack. 8-VI-1927 s.258.
2324.
Schade - Forespørgsler fra udlandet. [vedr. Schade og Quist]. 1989 s.184.
*
Schancke - Se nr. 2123 under P.
2325.
Scharnenberg - A. W. Rasch : Den norske Gren af Slægten Scharnenberg. 6-V-1914 s.179-91.
 • Tilføjelse 6-VI-1915 s.90.
2326.
Scheel - 6-IV-1913 s.89-90 og 7-I-1916 s.196.
2327.
Scheel - Elith Olesen : 3 brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt.
 • I: 16-VI-1978 s.19.
 • II: 16-VI-1978 s.151.
2328.
Scheel - Jørgen Scheel (�) : Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel. 14-V-1963 s.74-78.
2329.
Scheel-Scheele - Jørgen Scheel : De eldre ledd i den i det 17 årh. innvandrede tyske slekt Scheel-Scheele. 13-V-1957 s.99-110.
2330.
Scheffer - 6-II-1911 s.328.
2331.
Schep - 8-V-1926 s.78.
2332.
Scherring - 15-VI-1972 s.109.
2333.
Scheyde - 8-IV-1925 s.88.
2334.
Schielderup - G[erhard] L. Grove : Om Søren Schielderup, Guvernør paa Guineakysten. 3-IV-1895 s.292-311.
2335.
Schielderup (Skjelderup) - 2-I-1886 s.155 og 2-I-1886 s.313.
2336.
Schiern - 5-VI-1909 s.98.
2337.
Schifter - H. Grandjean : En Selvbiografi af Kontra-Admiral Andreas Schifter. 4-VI-1903 s.1-17.
2338.
Schilden - Albert Fabritius : Familien Schildens ældre Led. 10-I-1934 s.151f.
2339.
Schimmelmann - [Louis Bobé] : Slottet Ahrensburg som Hjemstavnsmuseum for Kredsen Stormarn med Schimmelmannske Mindestuer. 9-VI-1933 s.137f.
2340.
Schimmelmann - Peter Hirschfeld : Ernst Schimmelmanns Reise nach England und Frankreich 1766-1767. 10-V-1938 s.126-41.
2341.
Schindler - 2-VI-1891 s.297 og 3-I-1892 s.160.
2342.
Schive - Louis E[ugéne] Grandjean : Familien Schive-Deichmann. 9-I-1928 s.61-5.
2343.
Schjelderup - E. A. Thomle : Lidt om en Familie Schjelderup. 3-IV-1895 s.77-80.
*
Schjelderup, Jens Pedersen - Se nr. 753 under B.
2344.
Schlanbusch - 2-V-1890 s.279.
2345.
Schlange - 8-III-1924 s.245.
2346.
Schleintz - v. Schleintz 6-III-1912 s.196.
*
Schleppegrell - Se nr. 2292 under R.
2347.
Schleppegrell - Paul Hennings : Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrells Autobiografi skrevet i Aaret 1840 i Anledning af hans Udnævnelse til Ridder af Dannebrog den 28. Juni 1840 og indleveret til Ordenskapitulet. 6-III-1912 s.154-7.
2348.
Schlüter - 8-V-1926 s.239 og 8-V-1926 s.312.
*
Schmalkalden - v. Schmalkalden. Se nr. 2113 under P.
2349.
Schmettau - L[ouis] Bobé : Kammerherre, Amtmand Samuel Leopold von Schmettaus Selvbiografi. 4-IV-1901 s.135-56.
2350.
Schmidt - 15-VI-1972 s.108.
2351.
Schmidt - 11-II-1941 s.260.
2352.
Schmidt - 7-VI-1921 s.204 og 8-III-1924 s.125.
2353.
Schmidt - C. Christensen : Postmester Jos. Dan. Schmidts Levned, skildret af ham selv. Med Noter af Fr. Krarup. 1-III-1882 s.1-17.
2354.
Schmidt - Finn H. Blædel : Oplysninger om havnekontrollør i København P. A. Schmidt og hustru, født Rauer, og ægteparrets 12 børn. 14-I-1959 s.127-133.
 • Supplement 14-II-1960 s.135-136.
2355.
Schmidt, Jacob Christian Rasmussen - 12-III-1948 s.187.
2356.
Schneider - Fr. Olsen : Josephine Schneider. 8-II-1923 s.115-6.
2357.
Schnell - 3-I-1892 s.292.
2358.
Schnell - Paul Hennings : Provst, Mag. Uldrich Schnell i Sønderup. 8-II-1923 s.255-66.
2359.
Schnitler - E. A. Thomle : Familien Schnitler. 2-II-1887 s.169-80.
2360.
Schochart - 7-II-1917 s.360.
*
Scholten - Se nr. 1424 under H.
2361.
Schou - 9-I-1928 s.277.
2362.
Schout - P. S. Vig : Nogle Efterretninger om Danske i Amerika: I. Andreas Schout. 5-III-1906 s.173-7.
2363.
Schreuder - 3-I-1892 s.165.
*
Schriver, Anders - Se nr. 593 under Flere slægter.
2364.
Schroeter - Albert Fabritius : [Epitafium over Charlotte Marie Eleonore] Schroeter. 14-I-1959 s.159.
2365.
Schrøder - 1-II-1881 s.365.
2366.
Schrøder - 12-VI-1951 s.205.
2367.
Schrøder - Olav Christensen : Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev, Gottfriedt Schrøders efterslægt. 15-IV-1970 s.27.
*
Schröder, Johan Wilhelm - Se nr. 1518 under H.
*
Schubart - Se nr. 2583 under T.
2368.
Schubarth - 3-VI-1897 s.74-5 og 3-VI-1897 s.220-33.
*
Schulin - Se nr. 981 under C.
*
Schulin - Se nr. 2480 under S.
2369.
Schulin - G[erhard] L. Grove : Greve Sigismund Ludvig Schulins autobiografiske Meddelelser til Ordenskapitlet. 4-III-1900 s.18-48.
2370.
Schulin - Paul Hennings : Slægten Schulin. 9-III-1930 s.76.
2371.
Schulin - S. Otto Brenner : Slægten Schulin. 9-II-1929 s.187-8.
2372.
Schult - B. Hielm : Slægten Schult i Norge. 2-III-1888 s.255-67.
2373.
Schulze - Ch. Delgobe : Af Præsten C. W. Schulzes Stambog. 2-V-1890 s.193-202.
2374.
Schumacher - 3-VI-1897 s.70-3.
2375.
Schumacher - E. A. Thomle : Nogle Oplysninger om Drabet paa Overtoldinspektør Albert Schumacher. 2-I-1886 s.106-16.
2376.
Schumacher - Erik Rode : Taxadør Cornelius Schumacher den Ældre. 10-IV-1937 s.142-45.
2377.
Schumacher - Olav Christensen : Patricierfamilien Schumacher fra Haderslev. 15-VI-1972 s.47.
2378.
Schumacher - Vilhelm Marstrand : Schumacher. [På grundlag af Hans Kellinghusen "Ein dänischer Reichskanzler, die Familie Schumacher und das Wencksche Brauhaus auf der Hude"]. 13-II-1953 s.129-132.
2379.
Schwartz - L. Daae : Nogle Breve fra Kong Christian Frederiks norske Hof [fra Løjtnant Fr. Schwartz til Foged M. H. Florentz]. 2-V-1890 s.45-51.
2380.
Schweigaard - E. A. Thomle : Organist Joh. Ludv. Schweigaard, med en Tavle. 2-III-1888 s.190-212.
2381.
Schwindt - 8-III-1924 s.246.
2382.
Schytte - 8-I-1922 s.106.
2383.
Schytte - Chr. Behrend : Kjeld Schyttes Levnedsoptegnelser. 9-I-1928 s.90-3.
2384.
Schøller - C. E. A. Schøller : Slægtebogsoptegnelser om Familien Schøller, med en Stamtavle. 2-V-1890 s.217-50.
2385.
Schønheyder - Jørgen Swane : Rentekammerdirektør, Geheimekonferensraad Johan Franciscus Gottlieb Schønheyders Levned. 9-II-1929 s.122-39.
2386.
Schønning - 1-VI-1885 s.179.
*
Schöller - Se nr. 753 under B.
2387.
Schütze - Vello Helk : Diplomaten Gottlieb Schütze (ca. 1722-84) og hans stambog. 16-IV-1976 s.75.
*
Seeblad - Se nr. 345 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
2388.
Seefeld - A. Thiset : Viffert Seefelds 32 Ahner af Axel Jørgensen Urne. 6-IV-1913 s.211-31.
2389.
Seefeld - C. E. A. Schøller : Optegnelser af Rigsraad Jørgen Seefeld. 6-IV-1913 s.232-43.
2390.
Seefeldt - H. Mackeprang : Jørgen Seefeldts Kisteplade. 7-III-1918 s.56-7.
2391.
Seehusen - 6-IV-1913 s.278 og 7-I-1916 s.108.
*
Seehuus - Se nr. 2286 under R.
2392.
Seemann - 15-I-1966 s.186.
2393.
Seest - 1-VI-1885 s.179.
*
Sehested - Se nr. 2624 under T.
2394.
Sehested - A. Thiset : Om de holstenske Sehesteder og nogle løse Linier af Familierne Sehested. 3-II-1893 s.289-98.
2395.
Sehested - Emil Madsen : Sten Maltesen Sehested. 5-VI-1909 s.208-28.
2396.
Sehested - Louis Bobé : Slægteoptegnelser om Malthe Sehested og hans Efterslægt. 6-VI-1915 s.71-8.
2397.
Sehested - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. I. Sehested. 2-IV-1889 s.142-3.
2398.
Sehested - P. C. B. Bondesen : Nogle Gravskrifter over Sehested'erne til Lykkesholm. 6-IV-1913 s.84-7.
2399.
Sehested - Poul Møller : N. F. B. Sehested til Broholm som Arkæolog. 10-I-1934 s.106-24.
2400.
Sehested - Th. Hauch-Fausbøll : Nogle spredte Sehesteder. 10-II-1935 s.272-77.
2401.
Sehested - Thyra Sehested : Malte Sehested. 6-VI-1915 s.54-70.
2402.
Sehested - Thyra Sehested : Mogens Sehested. 7-III-1918 s.129-45.
2403.
Sehestedt - 3-II-1893 s.314.
*
Seidelin - Se nr. 982 under C.
2404.
Seidelin - 7-III-1918 s.272.
2405.
Seitzberg - P. Hampton Frosell : Slægten von Seitzberg. 1989 s.157-174.
2406.
Semb - 2-VI-1891 s.298 og 3-III-1894 s.141-2.
2407.
Sibbern - G. Sibbern : En Notits af F. C. Sibbern om hans Rejse med Grundtvig til Udby Præstegaard i December 1810. 4-III-1900 s.211-2.
2408.
Sibbern - O[tto] B. Wroblewski : Et tysk Digt af F. C. Sibbern. 3-I-1892 s.163.
2409.
Sidelmann - 9-VI-1933 s.271.
2410.
Sidenborg - H. F. Rørdam : Jacob Sidenborg. 2-VI-1891 s.296-7.
2411.
Sidenius - 7-V-1920 s.254.
2412.
Siegumfeldt - 16-I-1973 s.68.
2413.
Sielewski - Egil Snorrason : Sielewski-Strasoldo. En Emigrantskæbne. 9-VI-1933 s.194-214.
*
Sieren - Se nr. 594 under Flere slægter.
2414.
Siersted - Finn H. Blædel : Niels Larsen Siersteds agnatiske descendens. 1983 s.121-146.
 • Torben Glahn : Siersted - Tvede. Tilføjelser. 1985 s.82-84.
2415.
Siewert (Siwert) - 8-III-1924 s.245.
2416.
Sigersted - 10-VI-1939 s.284.
2417.
Sigholt - 9-VI-1933 s.271.
2418.
Silman - Chr. Bokkenheuser : Farverne Corin Silman og Hendrich Lousen. 11-II-1941 s.66f.
*
Simensen, Hans - Se nr. 593 under Flere slægter.
2419.
Simonsen - 1-II-1881 s.364, 1-III-1882 s.171 og 1-V-1884 s.336.
2420.
Simonsen - Bjørn Kornerup : Om Vedel Simonsen. 12-II-1947 s.191-194.
2421.
Simonsen - G[ustav] L[udvig] Wad : Konferentsraad Hans Simonsen til Erholm og samme Gaards Eiere fra 1664, med 2 Tavler. 1-III-1882 s.97-116.
2422.
Simonsen (Hurum) - 14-I-1959 s.106.
2423.
Sjællandsfar - 8-IV-1925 s.348-9.
2424.
Sjællandsfar - Th. Hauch-Fausbøll : Erik Sjællandsfar. 8-I-1922 s.76-7.
2425.
Sjællandsfar - Th. Hauch-Fausbøll : Erik Sjællandsfar. 8-V-1926 s.305-7.
2426.
Sjællandsfar - M. K. Zahrtmann : Herr Erik Siælandsfar til Oreby. 8-VI-1927 s.83-84.
2427.
Sjællandsfar - Th. Hauch-Fausbøll : Høvidsmand paa Søborg, Hr. Erik Sjællandsfar. 8-VI-1927 s.170-71.
2428.
Sjællandsfar - M. K. Zahrtmann : Erik Siælandsfars Fødselsaar. 8-VI-1927 s.261-2.
 • Th. Hauch-Fausbøll : Svar 8-VI-1927 s.262-3.
2429.
Sjællandsfar - Ernst Uldall : Erik Sjællandsfar endnu en Gang. 9-I-1928 s.229-31.
 • Svar: 9-I-1928 s.231-2.
2430.
Skancke - S. H. Finne-Grønn : Hr. Zacharias Skanckes autobiographi. 5-V-1908 s.52-61.
2431.
Skeel - Aug. Fjelstrup : Besidderne af Stamhuset Birkelse. [Familien Skeel]. 6-II-1911 s.247-56.
2432.
Skeen - 7-VI-1921 s.205 og 8-III-1924 s.247.
2433.
Skeyde - 8-III-1924 s.245.
*
Skjelderup - Se nr. 2334 under S.
2434.
Skjelderup - Arthur Skjelderup : En Privatskole for 200 Aar siden. [Augustinus Skjelderup]. 8-V-1926 s.31-4.
2435.
Skjelderup - Arthur Skjelderup : Barndoms- og Ungdomserindringer af Jens Skjelderup. 7-I-1916 s.157-87 og 7-I-1916 s.201-16.
*
Skjolderbånd - Se nr. 745 under B.
2436.
Skovgaard - Hans H. Fussing (�) : Hr. Anders Christensen Skovgaards Slægtebog. 13-IV-1956 s.180-183.
2437.
Skram - A. Thiset : Brev fra Hr. Peder Skram til Kong Frederik II med et skudt Elsdyr. 7-II-1917 s.248-9.
2438.
Slangerup - Vello Helk : Oluf Hansen Slangerup og hans stambog fra årene 1616-24. 15-III-1969 s.13.
2439.
Jørgen Slanvensky - Esben Graugaard : Polsk musketer - dansk husmand. [Jørgen Slanvensky, død 1818]. 1983 s.15-21.
2440.
Sletting - Gregers Hansen : De 5 ældste led af slægten Sletting. 1982 s.81-101.
2441.
Sletting - [Arvingerne efter Provst Erich Sletting og Hanne Giødesdatter]. 10-V-1938 s.252f.
2442.
Smidt - 15-II-1967-68 s.240.
2443.
Smidt - G[erhard] L. Grove : Optegnelser af Regeringsraad C. L. Smidt. 4-V-1902 s.80-8.
2444.
Smith - C. Klitgaard : Drammensfamilien Smith. 10-II-1935 s.282f.
2445.
Smith - C. N. Smith : Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. 2-III-1888 s.1-26.
2446.
Smith - D. Thrap : Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser. 2-I-1886 s.161-203 og 2-II-1887 s.1-45.
2447.
Smith - Olaus Schmidt : En Christiania-Slegt Smith. Optegnelser af Kjøbmand i Christiania Lars Smith. 7-VI-1921 s.177-80.
2448.
Smith (Schmidt) - 4-VI-1903 s.88, 4-VI-1903 s.176 og 6-IV-1913 s.278.
2449.
Smyth - 3-III-1894 s.214.
2450.
Sneedorff - 1-V-1884 s.176.
2451.
Sneedorff - C. J. Anker : Nogle Breve fra Professor Frederik Sneedorff til Broderen, Søofficeren Hans Christian Sneedorff. 3-V-1896 s.173-205.
2452.
Sneedorff - C. J. Anker : Kommandørkaptajn Henrik Gerner Sneedorffs Autobiografi. 1-V-1884 s.61-85.
2453.
Sneedorff - D. H. Wulff : Bidrag til Familien Sneedorffs Historie. 2-VI-1891 s.263-82.
2454.
Sode - 11-IV-1943 s.259 og 11-V-1944 s.97-99.
2455.
Soehlenthal - P[aul] H[ennings] : von Soehlenthal. 8-IV-1925 s.188.
2456.
Sofie - J. A. Fredericia : Nogle Breve fra Frederik II's Dronning Sofie til hendes Fader, Hertug Ulrik af Meklenborg. 1573-79. 3-I-1892 s.1-9.
2457.
Sommer - 12-I-1946 s.230-231.
2458.
Sommer - 15-I-1966 s.186.
2459.
Sommer - 10-VI-1939 s.283.
2460.
Sommer - 2-III-1888 s.73, 2-III-1888 s.144, 2-V-1890 s.124, 8-VI-1927 s.266 og 9-II-1929 s.84.
2461.
Sommer - Th. Hauch-Fausbøll : Adelsslægten Sommer i Fyn. 9-VI-1933 s.137.
2462.
Sommerschield - 2-II-1887 s.148.
2463.
Sommerschild - 12-III-1948 s.184 og 12-IV-1949 s.199.
2464.
Sop - 6-I-1910-11 s.83-4.
2465.
Christine Sophie - H. C. Roede : Et Rimbrev fra Markgrevinde Christine Sophie af Brandenburg-Culmbach. 6-V-1914 s.259-62.
2466.
Sparre - Erh. Qvistgaard : Stud. theol. Hieronymus Sparres Ægtepagt med Elisabet Wolch, 1681. 8-VI-1927 s.124-8.
*
Speil - Se nr. 427 under Adelen.
2467.
Spiir - Th. Hauch-Fausbøll : Etatsraad Peder Jacobsen Spiir. 11-I-1940 s.149-52.
2468.
Splett - Chr. Bokkenheuser : Familien Splett i det 17. Aarhundrede. 10-I-1934 s.225-30.
2469.
Sponneck - A. Drachmann Bentzon : Breve fra M. S. W. Sponneck til P. G. Bang i årene 1832-47. 13-V-1957 s.1-24.
*
Spormand - Se nr. 583 under Flere slægter.
2470.
Sprechler - 8-IV-1925 s.87 og 9-I-1928 s.279.
2471.
Spydeberg - E. A. Thomle : Hr. Anders Nilssøn Spydebergs Børn. 4-V-1902 s.17-23.
2472.
Spärck (Spørck) - 1-II-1881 s.180.
2473.
Späth - Hector Boeck : Kammerherre, Oberst Carl von Späths Selvbiografi. 10-IV-1937 s.228-48.
2474.
Staaby - 6-IV-1913 s.280.
2475.
Stabel - 1-III-1882 s.398.
2476.
Stabel - K[ristian] Carøe : Dr. med. Johan Stabel. 1698-1738. 8-I-1922 s.188-94.
2477.
Stabell - 11-V-1944 s.91.
2478.
Stadheim - L. Daae : En gammel Ætlæg (Stadheim-Vinreide-Slægten). 1-II-1881 s.260-8.
2479.
Staffeldt - A. Thiset : En Ansøgning fra Adolph Vilhelm Schack Staffeldt. 6-VI-1915 s.157-8.
2480.
Staffeldt - Louis Bobé : Breve fra Adolph Vilhelm Staffeldt til Greve Sigismund Ludvig Schulin. 5-V-1908 s.91-108.
2481.
Staffeldt - Louis Bobé : Et brev fra digteren A. W. Schack Staffeldt til grevinde Sophie Schulin. 13-I-1952 s.200-202.
*
Stampe - Se nr. 406 under Andet arkivalsk materiale.
2482.
Stampe - A. Thiset : Et Brev fra Henrik Stampe. 3-I-1892 s.152-5.
2483.
Stampe - Henrik Stampe : Statsminister Henrik Stampes Autobiografi. 8-III-1924 s.42-52.
2484.
Stang - 1-II-1881 s.79.
2485.
Steen - B. Grønvold : Sognepræst Markus Fredrik Steens Optegnelser om sit Levned i Bodø Sogns Kaldsbog. 4-VI-1903 s.143-8.
2486.
Steenbech - F. S. Grove-Stephensen : Godsforvalter Nicolai Clausen d. Ældres hustru Catharina Clausen f. Steenbech, Trøjborg. 16-VI-1978 s.107.
2487.
Steenberg - 9-III-1930 s.77f og 11-II-1941 s.77.
2488.
Steensen - 4-V-1902 s.261 og 7-I-1916 s.195.
2489.
Steensen - H. W. Harbou : Georg von Steensen fra Avnsbjerg. Cand. jur. preussisk Generalløjtnant. 6-III-1912 s.268-78.
2490.
Steerup - 13-VI-1958 s.46.
2491.
Steffens - Edg. Collin : Et Brev fra Henrik Steffens til Finantsdirektionen. 1-II-1881 s.136-8.
2492.
Steffens - 2-VI-1891 s.298.
2493.
Steffens - Louis Bobé : Antegnelser til Henrik Steffens' "Was ich erlebte" i anledning af hundredåret for værkets udgivelse. 12-I-1946 s.1-24.
2494.
Steffens - Henrich Steffens' Grav. 9-IV-1931 s.195.
2495.
Steinbach - 10-II-1935 s.167.
2496.
Stemann - G[erhard] L. Grove : Biografiske Meddelelser om Geheime-Stats- og Justitsminister Poul Christian Stemann, efter Foredrag af Geheimekonferensraad M. Rosenørn. 3-VI-1897 s.1-52.
2497.
Stendrup - 7-II-1917 s.109.
2498.
Steno - L. Vesten : Slægtskabet mellem Niels Steno og Jacob Winsløw. 8-IV-1925 s.186-87 og 8-IV-1925 s.261.
2499.
Stephansen - Nic[olai] Bøgh : Nogle Optegnelser om Cleophas Svenningsens Ungdom, meddelte af hans Søster Dorothea Stephansen. 4-III-1900 s.118-30.
2500.
Stephensen - Julius Clausen : Justitiarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. juris, Mogens Stephensens Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26. 8-III-1924 s.1-29.
2501.
Steuben - Louis Bobé : [Familien von Steuben]. 7-V-1920 s.258-9.
2502.
Steuben - Louis Bobé : Steuben. 8-IV-1925 s.265.
2503.
Stibolt - 1-VI-1885 s.90.
2504.
Stibolt - D. Thrap : En besynderlig Præst (S. Stibolt). 3-V-1896 s.249-60.
2505.
Stiernblad - 6-IV-1913 s.280.
2506.
Stillesen - E. A. Thomle : Familien Stillesen. 1-VI-1885 s.265-84.
2507.
Stillesen - E. A. Thomle : En narret Brudgom. (Stille Christensen, Stamfader til Familien Stillesen). 2-VI-1891 s.80-3.
2508.
Stochdorph - 9-IV-1931 s.196.
2509.
Stockfleth - 3-V-1896 s.93-4, 7-VI-1921 s.110, 8-I-1922 s.104, 8-II-1923 s.275, 8-III-1924 s.126, 8-III-1924 s.247, 8-IV-1925 s.192, 8-V-1926 s.76 og 8-VI-1927 s.266.
2510.
Stockfleth - Børge L. Barløse : En kaptajn af fodfolket, F. H. E. H. Stockfleth 1829-1864. 14-I-1959 s.1-23.
2511.
Stockmann - H. J. Huitfeldt-Kaas : Stamtavle over Familien Stockmann. 1-III-1882 s.211.
2512.
Storch - C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : De første Led af Familien Storch fra Lister. 4-VI-1903 s.254-5.
2513.
Storck - 3-II-1893 s.238-9 og 3-II-1893 s.316.
2514.
Storm - E. A. Thomle : Ligprædiken over Foged Michel Storm. 2-V-1890 s.274-8.
2515.
Storm - L. Daae : Et Rimbrev fra Edvard Storm. 2-V-1890 s.89-92.
2516.
Storm - Palle Gravesen : Slægten Storm fra Håstrup, samt nogle supplerende oplysninger om Poul Jacobsen Kinafarers slægt. 15-I-1966 s.91.
 • Rettelse 15-II-1967-68 s.232.
2517.
Stouenberg - Th. Hauch-Fausbøll : Familien Stouenberg. 9-VI-1933 s.160-62.
2518.
Strambou - 10-II-1935 s.283.
*
Strasoldo - Se nr. 2413 under S.
2519.
Strasoldo - Christian Elling : Greve Rudolf Strasoldo. 10-IV-1937 s.218f.
2520.
Stricker - Otto Nobel : Slægtebogsoptegnelser vedrørende Familierne Stricker og Kaalund. Med Noter af C. E. A. Schøller. 6-III-1912 s.121-32.
*
Strindberg - Se nr. 1197 under F.
*
Strolle - Se nr. 1865 under L.
*
Struensee - Se nr. 1674 under K.
2521.
Struensee - Louis Bobé : Slægtshistoriske Bidrag. III. Slægten Struensee og Carl August Struensees Ophøjelse i den danske Adelsstand. 8-I-1922 s.80-8.
2522.
Struh - A. H. Nellemann-Andersen : Narren Hans Struh's Slægt. 11-V-1944 s.274f.
*
Stræt - Se nr. 1234 under F.
2523.
Strøm - 3-II-1893 s.239-40 og 3-II-1893 s.315.
2524.
Stub - 2-II-1887 s.302, 2-III-1888 s.139, 2-III-1888 s.299, 4-III-1900 s.72 og 4-IV-1901 s.288-9.
2525.
Stub - 9-IV-1931 s.196.
*
Stub - Se nr. 2087 under O.
*
Stuve - Se nr. 1876 under L.
2526.
Støcken - Aage Dahl : Om de uløste Gaader i Familien von Støckens Stamtavle. 9-VI-1933 s.136.
2527.
Støcken - Hildegard v. Marchtaler og Albert Fabritius : En genfunden Gren af Familien von Støcken. 9-V-1932 s.255-57.
 • L[ouis] B[obé] : Tilføjelse. 9-V-1932 s.258.
2528.
Støcken - J. Smith : von Støcken. 11-V-1944 s.86f.
2529.
Stöckler - Jørgen Slettebo : Familien Stöckler i Sønderborg 1980 s.199-203.
2530.
Stöckler - E. Snorrason. : Familien Stöckler - et supplement. 1981 s.164. Se nr. 2529 under S.
2531.
Stöckler - Egill Snorrason og Fritz Treichel : Tønderskarpretteren Johann Christoph Stöcklers slægtsskabsforbindelser. 15-IV-1970 s.153.
*
Suan - Se nr. 355 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
2532.
Suenson - 10-II-1935 s.283.
2533.
Suhm - 3-II-1893 s.72.
*
Suhr - Se nr. 848 under B.
2534.
Suhr - Anna Rosenstand Myrhøj : Nogle Oplysninger om en hidtil ukendt Gren af Slægten Suhr fra Aalborg. 11-I-1940 s.62-65.
2535.
Sundt - Julius Clausen : Af en dansk Officersfrues Breve 1803-08 (Sophie Louise Sundt, f. Bülow). 11-I-1940 s.157-211.
2536.
Sundt - M. Sundt : Familien Sundt, med en Tavle. 2-IV-1889 s.39-100.
 • Efterskrift 2-IV-1889 s.280-5.
*
Svane - Se nr. 576 under Flere slægter.
2537.
Svanenhielm - 3-I-1892 s.292-3 og 3-II-1893 s.148.
2538.
Svanenskjold - Erh. Qvistgaard : Slægten "de Svanenskjold"s Stamfader, den fynske Degn Jørgen Pedersen Montanus og hans Efterkommere. 8-III-1924 s.30-36.
2539.
Svave - [To Familier Svave]. 8-I-1922 s.95.
*
Svendsen - Se nr. 1543 under H.
2540.
Nicolai Svendsen - Svend Jacobsen : Kendte danskeres anetavler XIII og XIV
 • Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsens 32 aner og øjenlægen, professor Jannik Bjerrums 32 aner. 1985 s.3-36.
2541.
Sverdrup - E. A. Thomle : Lidt om Familien Sverdrup. 4-II-1899 s.149-52.
2542.
Syberg - 8-II-1923 s.124.
2543.
Sylow - 8-II-1923 s.274 og 8-III-1924 s.247.
2544.
Syv - A. Petersen : Peder Syvs Børn. 1-II-1881 s.236.
2545.
Søboholm - 1-VI-1885 s.178 og 2-V-1890 s.124.
*
Søbøtker - Se nr. 1074 under D.
2546.
Søbøtker - 15-II-1967-68 s.240.
2547.
Sølling - 16-V-1977 s.258.
2548.
Sønderborg - 8-III-1924 s.246 og 8-IV-1925 s.88-90.
2549.
Sørensdatter - K[ristian] Carøe : Dronningen i Odense Tugthus. [Bodil Sørensdatter. 1756-1806]. 7-VI-1921 s.76-105.
2550.
Sørensen - 10-I-1934 s.157, 11-VI-1945 s.168, og 11-VI-1945 s.237,.
2551.
Sørensen - F. Hellborn : Nogle bemærkninger om borgmester på Christianshavn Hans Sørensen (1607-1674). 15-IV-1970 s.51.
2552.
Sørensen, Jørgen [forvalter på Holckenhavn]. - [overskriften fejlagtig Jens Sørensen]. 14-I-1959 s.163.
*
Sørensen, Niels - Se nr. 412 under Gravsten, epitafier og andre indskrifter.
2553.
Søtoft - E. Juel Hansen : Digteren Nicolai Søtoft's slægt. 12-V-1950 s.85-89.
 • Knud Bierfreund : Fortsættelse 12-VI-1951 s.177-179.
2554.
Sünckenberg - 1-V-1884 s.255.
2555.
Sütphen - Gerhard L. Grove : Bidrag til Oplysning om en formentlig Slægtsskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslægt Zytphen. 5-III-1906 s.54-75.

Enkelte slægter og personer:T

2556.
Tamdrup - 10-I-1934 s.276.
*
Tanch. - Se nr. 1967 under M.
2557.
Tange - 3-III-1894 s.215.
2558.
Tarnowski - Curt Eugen Tarnowski : Om Spadeslægten Tarnowski og dens Afstamning. 1983 s.59-64.
2559.
Tauber - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler IX
 • Politikeren redaktør J. H. G. Taubers anetavle. 1983 s.23-30.
2560.
Tauber - H. G. Olrik : Direktør for Sorø Akademi E. G. Taubers Arverejse 1828. 6-IV-1913 s.39-58.
2561.
Tauentzin - v. Tauentzin 4-IV-1901 s.217, 4-IV-1901 s.289-90 og 4-V-1902 s.91-2.
*
Tausen, Jonas - Se nr. 753 under B.
2562.
Teilman - Louis Bobé : Etatsraad Andreas Charles Teilmans Selvskildring. 9-II-1929 s.200-4.
2563.
Teisen - 10-III-1936 s.79.
2564.
Teisen - 8-V-1926 s.239.
2565.
Teiste - E. A. Thomle : Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nuværende Slægt af dette Navn? 4-VI-1903 s.103-42 og 5-I-1904 s.70-2.
2566.
Teiste - E. A. Thomle : Lidt om Sognepræst Johannes Teiste i Eidanger. 6-V-1914 s.257-8.
*
Tenissen - Se nr. 593 under Flere slægter.
2567.
Terkelsen - O. Nielsen : Nogle Oplysninger om Digteren Søren Terkelsen. 3-IV-1895 s.273-9.
2568.
Teutz - 13-IV-1956 s.190.
2569.
Thaulow - Olaus Schmidt : Sorenskriver Henrik Bertelsen Thaulows 2den Hustru. 8-I-1922 s.93-4.
2570.
Thestrup - Alfred Larsen : Frants Mathiasen Thestrups børn. 13-IV-1956 s.188-189.
2571.
Rasmus Thestrup - Knud Prange : Christian 4. og Rasmus Thestrup. Konge og købmand - to skæbner set i et genealogisk perspektiv. 1989 s.139-156.
2572.
Thielo - L. Koch : Forhandlinger i Konsistorium i Anledning af, at Carl Aug. Thielo søgte om at blive Professor. 2-VI-1891 s.173-8.
*
Thieren - Se nr. 1073 under D.
2573.
Thiligner - 2-I-1886 s.70.
2574.
Thiligner - C. Løvvig : Stamtavle over Familien Thiligner. 2-I-1886 s.71.
2575.
Thomasen - 8-VI-1927 s.172.
*
Thomesen - Se nr. 957 under B.
2576.
Thomsen - 10-VI-1939 s.284.
2577.
Thomsen - H. K. Kristensen : Magister Morten Thomsen og det Bredsdorffske "æreminde" i Lunde kirke. 14-II-1960 s.65-72.
*
Thorkelin - Se nr. 1555 under H.
2578.
Thorning - 1-II-1881 s.80.
2579.
Thorup - 11-V-1944 s.94.
2580.
Thorvaldsen - t 7-III-1918 s.74-75.
2581.
Thorvaldsen - Louis Bobé : Bertel Thorvaldsens Moder. 6-VI-1915 s.160-4.
2582.
Thorvaldsen - Louis Bobé : Bertel Thorvaldsens Herkomst. 10-III-1936 s.39-45.
2583.
Thorvaldsen - Hans H. Fussing : Et brev fra Thorvaldsen til Baron Herman Schubart. 11-V-1944 s.88f.
2584.
Thott - Åke Thott : Sambandet mellan Naes-grenen och Härlövgrenen av ätten Thot. 1984 s.71-79.
2585.
Thrane - S. Nygård : Søren Klavsen Thranes Børn. 6-III-1912 s.55-8.
2586.
Thulstrup - 6-IV-1913 s.280 og 6-V-1914 s.104.
2587.
Thurah - 8-IV-1925 s.272.
2588.
Thurmann - 1-V-1884 s.88.
2589.
Tiarks - 8-V-1926 s.164.
2590.
Tillisch - C. E. A. Schøller : Nogle Oplysninger om Familien Tillisch's ældste danske Led. 3-I-1892 s.64-9.
2591.
Titchen - 3-V-1896 s.301.
2592.
Tobiesen - E. A. Thomle : Lidt om de ældste Led af Familien "Tobiesen" i Norge. 5-VI-1909 s.234-48.
2593.
Tobiesen - E. A. Thomle : Lieutenant Anders Tobiesen. 8-I-1922 s.42-4.
2594.
Todberg - 11-V-1944 s.94.
*
Toft - Se nr. 356 under Slægtebøger og familieoptegnelser.
2595.
Toft - C. Klitgaard (�) : En dansk-norsk familie Toft. 15-I-1966 s.88.
2596.
Toldorph - 7-II-1917 s.360 og 7-IV-1919 s.78.
2597.
Toller - 3-V-1896 s.93-4.
2598.
Tonboe - C. Behrend : To Biografier af Deltagere i den skaanske Krig. II. Kaptajn Hans Tonboes Levned. 8-VI-1927 s.214-18.
2599.
Tonsberg - H. J. Huitfeldt-Kaas : Optegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler, med en Tavle. 2-III-1888 s.26-38.
2600.
Top - Holger Hansen : Etatsraad H. P. Tops Selvbiografi. 6-VI-1915 s.192-7.
*
Toran - Se nr. 1073 under D.
2601.
Tordenskjold - 11-I-1940 s.74.
2602.
Tordenskjold - E. A. Thomle : Hvormange Børn havde Tordenskiolds Fader? 8-V-1926 s.169-72.
2603.
Tordenskjold - C. E. A. Schøller : Nogle Oplysninger om Tordenskiolds sidste Leveaar og Død. 6-V-1914 s.158-78.
2604.
Tordenskjold - Jørgen Swane : Tordenskiold. 11-III-1942 s.155.
2605.
Tordenskjold - Hans H. Fussing : Et Æresdigt ved Tordenskiolds Død. 10-III-1936 s.73f.
2606.
Tordenskjold - G[erhard] L. Grove : Nogle Oplysninger om Tordenskjolds første Langfart. 3-IV-1895 s.151-54.
2607.
Tordenskjold - G[ustav] L[udvig] Wad : Tordenskjold og Abraham Lehn. 8-IV-1925 s.97-102.
*
Tordenskjold - Se også Wessel.
*
Tordenstjerne - Se nr. 1863 under L.
2608.
Torkilsen - Bjørn Kornerup : Kanniken Niels Torkilsens Adelsbrev. 10-I-1934 s.231-37.
2609.
Touscher - George A. Kelly og Richard J. Mitchell : [Garibaldi Touscher (* ca. 1860) og hans danske afstamning]. 1982 s.102.
2610.
Toxværd - Inge Carlsen : Nye oplysninger om slægten Toxværd. 16-VI-1978 s.191.
2611.
Toxwerdt - H. W. Harbou : Generalkrigskommissær Andreas Gabriel Toxwerdts Selvbiografi. 4-V-1902 s.1-17.
2612.
Traegaard - Kurt G. Trägårdh : Alexander Traegaard. Dansk-tysk guld- og silversmed på 1600-tallet. 15-II-1967-68 s.85.
2613.
Trampe - 7-I-1916 s.330.
2614.
Trane - 2-V-1890 s.126, 6-IV-1913 s.278 og 7-I-1916 s.108.
2615.
Trap - 15-II-1967-68 s.62.
2616.
Trap - 167 10-VI-1939 s.78,.
2617.
Trap - D. Thrap : Et Brev fra 1812 samt nogle Oplysninger om Familien Trap (Thrap). 4-III-1900 s.174-81.
2618.
Trap - Wilhelm Rogert Trap. 11-II-1941 s.258.
2619.
Trappaud - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. XII. de Trappaud. 4-VI-1903 s.17-23.
2620.
Trellund - Aagaat Daae : Jonas Trellunds sidste leveaar. 7-IV-1919 s.204-6.
2621.
Trellund - Erling Petersen : Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg, med nogle oplysninger om hans efterkommere. 14-VI-1964-65 s.145-153.
 • Tilføjelse 15-II-1967-68 s.62 og 15-II-1967-68 s.233.
2622.
Trellund - O. Nielsen : Optegnelser af Lambert Jensen (Trellund), Borgmester i Nyborg. 1-I-1880 s.81-92 og 1-I-1880 s.305.
2623.
Treschow - 3-VI-1897 s.70-3.
*
Tritzschler - v. Tritzschler Se nr. 2599 under T.
2624.
Trolle - H. F. Rørdam : En Trolovelse Paa Klingstrup [Fr. Trolle og Anna Catharina Walkendorf, Wincentz Kaas og Margareta Sehested, sal. Bernt Friderich von Dittens]. 2-II-1887 s.299-301.
2625.
Tronier - 3-II-1893 s.70.
2626.
Tronier - John M. Møller : Slægten Tronier. 6-IV-1913 s.1-21.
2627.
Truschewsky - 15-I-1966 s.22.
2628.
Truschewsky - Hans H. Fussing : Forretning og Forlovelse. Av Johan Abraham Truschewskys papirer. 10-I-1934 s.75-98.
*
Trægaard - Se også Traegaard
2629.
Trægaard - 1-II-1881 s.179.
*
Trønner - Se nr. 1865 under L.
2630.
Tscherning - G[erhard] L. Grove : En Ansøgning fra Stamfaderen til Slægten Tscherning i Danmark. 4-IV-1901 s.218.
2631.
Tuchen (Tuchsen) - 3-VI-1897 s.73-4.
2632.
Tuchsen - 10-IV-1937 s.166.
2633.
Tulle - 2-VI-1891 s.297, 3-I-1892 s.166 og 3-I-1892 s.291.
2634.
Tutein - H. F. Kiær : Anesammenfald indenfor slægten Tutein. 13-IV-1956 s.172-175.
2635.
Tuxen - 8-I-1922 s.201.
2636.
Tuxen - A. P. Tuxen : Generalkrigskommissær, Generalauditør og Generalmajor Christian de Tuxen, Christian VI's Spion og Swedenborgs Ven. 8-IV-1925 s.16-49.
2637.
Tuxen - A. Tuxen : Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede. 3-V-1896 s.260-71.
*
Tybjerg - Se nr. 335 under Breve.
*
Tyran - Se nr. 1073 under D.
2638.
Tønsberg - 1-IV-1883 s.176 og 7-VI-1921 s.205.
2639.
Tønsberg - N. C. Tønsberg : Stamtavle over Familien Tønsberg. 1-IV-1883 s.176.
2640.
Tørrisdatter - Aagaat Daae : Hustru Magdalene Tørrisdatter og hendes to sønner. 8-II-1923 s.111-4.
2641.
Tøttrup - Vagn Riisager : Tøttrupperne på Dueholm 1732-1845. Bidrag til slægten Tøttrups Stamtavle fra omkring 1700 til henimod 1900. 12-III-1948 s.1-33.
2642.
Tøxen - Andreas Sidelmann : Lidt om Slægten Tøxen. 10-VI-1939 s.76f.

Enkelte slægter og personer:U

2643.
Udsen - 15-I-1966 s.186.
2644.
Uhlenstein - 9-VI-1933 s.139.
*
Ulbrich(t) - Se nr. 594 under Flere slægter.
2645.
Ulfeldt - Krister Gierow : Till Anna Catharina Ulfeldts biografi. 11-V-1944 s.16-18.
2646.
Ulfeldt - Krister Gierow : Anna Catharina Ulfeldts dödsår. 11-V-1944 s.273f.
2647.
Ulfeldt - Louis Bobé : Leonora Christina Ulfeldts Frigivelse. 11-I-1940 s.36-47.
2648.
Ulfeldt - Sigvard Preben Skov : Leonora Christinas Selvbiografi. Et Haandskrift i Statsbiblioteket i Aarhus. 10-IV-1937 s.186-92.
2649.
Ulfstand - A. Thiset : Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru Thale Ulfstand. 1-II-1881 s.65.
2650.
Ulfstand - Hans H. Fussing : Et Brev fra Thale Ulfstand. 10-IV-1937 s.146-50.
2651.
Ullensvang - 5-III-1906 s.88.
2652.
Ulrich - 1-IV-1883 s.80.
2653.
Ulrichsdal - E. A. Thomle : Den adelige Slægt de Ulrichsdal. 6-IV-1913 s.256-67.
2654.
Undal - E. A. Thomle : De ældste Led af Familien Undal (Undahl) i Norge. 5-I-1904 s.114-37, 5-I-1904 s.252-66, 5-II-1905 s.224-40, 5-III-1906 s.26-53 og 5-III-1906 s.110-43.
2655.
Undall - Joh. Lesser : Oberst Andreas Undall's Selvbiografi. 5-V-1908 s.207-32.
2656.
Unger - Se nr. 2660 under U.
2657.
Unger - Albert Fabritius : Martin Rudolph von Ungers Ahner. 10-IV-1937 s.82-100.
2658.
Unkersen - Sigvard Mahler Dam : Unkersønnerne - en fynsk adelsslægt, der slog sig på købmandshandel. 1986 s.117-156. Se nr. 1599 under J.
*
Urne - Se nr. 2388 under S.
2659.
Urne - Aug. Fjelstrup : Et Epitafiummaleri af Jørgen Urne (1598-1642), hans Hustru, Margrete Marsvin (1606-50) og deres Børn. 6-II-1911 s.193-5.
2660.
Urne - Louis Bobé : Familieoptegnelser af Lave Urne til Bontofte og Fru Johanne Kaas samt Fru Margrethe Mühlheim Henrik Ungers. 5-I-1904 s.62-4.
2661.
Urne - Louis Zachariasen : Slægten Urne på Færøerne. 13-III-1955 s.137-141.
2662.
Urup - H. J. Huitfeldt-Kaas : Stamtavle over Efterkommerne af Erik Jensen (Urup) og af Jens Lauridsen (Jernskjæg). 1-III-1882 s.202.
2663.
Ussing - 1-VI-1885 s.91 og 1-VI-1885 s.254.
2664.
Ustrup - 7-I-1916 s.195.
2665.
Utzen - Anna Rosenstand Myrhøj : Præstekonen Øllegaard Utzens identitet opklaret. 14-II-1960 s.129-133.

Enkelte slægter og personer:V

2666.
Vahl - Aagaat Daae : Nogle oplysninger om Martin Vahls navn og Slægt. 6-III-1912 s.261-7.
2667.
Valdemar I - Hans Toll : Släktskapen i andra led mellan konungarne Valdemar I, Knut Erikson och Bela 3. 10-VI-1939 s.160-63.
2668.
Vallensdorf - 13-III-1955 s.148.
2669.
Vandal - E. A. Thomle : Lidt om Bagge Vandals Ophold i Norge. 3-V-1896 s.45-52.
2670.
Vandal - O. Nielsen : Nogle Oplysninger om Bagge Vandal. 3-IV-1895 s.194-202.
2671.
Vangensteen - D. Thrap : Af Familien Vangensteens (Wangensteen) Papirer. 5-IV-1907 s.37-51 og 6-III-1912 s.62-70.
2672.
Vangensteen - Aagaat Daae : Et autografisk brev fra Jens Johan Vangensteen til Christopher Hammer paa Melbostad. 7-III-1918 s.145-50.
2673.
Vendt (Venten) - 8-V-1926 s.77.
2674.
Vetlesen - T. Vetlesen : Autobiografiske Optegnelser af Jørgen Vetlesen. 6-I-1910-11 s.85-110.
2675.
Vibe - Zofja Gulinska : Familien Vibe i Polen. 8-V-1926 s.305.
2676.
Vieregg - L[ouis] Bobé og C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. v. Vieregg. 3-III-1894 s.103-18.
2677.
Vieth - 6-VI-1915 s.207.
2678.
Villadsen - Ernst Haderup : Præsten Anders Villadsens efterslægt. 12-II-1947 s.22-30.
2679.
Vind - G. Bang : Holger Vinds Dagbog. 4-I-1898 s.207-20.
*
Vinreide-Slægten - Se nr. 2478 under S.
2680.
Virring - 8-V-1926 s.164, 8-V-1926 s.240 og 8-VI-1927 s.266-8.
2681.
Vognsen - A. Thiset : Om en Linie af Familien Vognsen. 1-I-1880 s.306-8.
2682.
Vognson - K. C. Rockstroh : Vogn Vognson til Stenshede. 5-I-1904 s.137-65.
2683.
Vognsønner - A. Thiset : Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. IX. Den sidste af de "Vognsønner". 3-IV-1895 s.61-77.
2684.
Voigt - 13-VI-1958 s.46.
2685.
Voigt - [Gartnerslægten Voigt, spørgsmål]. 3-I-1892 s.293 og 6-I-1910-11 s.272.
 • Carl Langholz : [Gartnerslægten Voigt, svar på spørgsmål]. 12-III-1948 s.187-188.
2686.
Voigt - Per v. Hirsch : En slekt Voigt fra Holsten.
 • I: 16-III-1975 s.53.
 • II: 16-III-1975 s.93.
2687.
Vosbein - L[ouis] Bobé : Gunde Vosbeins Autobiografi. 2-IV-1889 s.33-6.
2688.
Vosgraff - 3-IV-1895 s.247-8.
2689.
Voskamp - Gregers Hansen : En formue samles og spredes. Skifterne efter hofskrædder, kammertjener Hans Voskamp og hans datter. 1990 s.21-51.

Enkelte slægter og personer:W

2690.
Waage - William Norvin : Georg Holger Waage og hans Familie. Et utrykt Kapitel af Johannes Fibigers Erindringer. 8-III-1924 s.129-95.
*
Wad - Se nr. 334 under Breve.
2691.
Wad - Leo Wad : Peder Christian Holm Wad. Bidrag til en jysk lærerslægts historie. 13-V-1957 s.129-178.
 • Rettelser og tilføjelser 13-VI-1958 s.47 og 14-I-1959 s.45.
2692.
Wad - Fortegnelse over G. L. Wad's litterære Arbejder. 9-II-1929 s.196-99.
2693.
Wadum - 7-VI-1921 s.110.
2694.
Walbom - 6-IV-1913 s.280 og 6-V-1914 s.104.
2695.
Walche - 3-V-1896 s.172.
*
Walkendorf - Se nr. 2624 under T.
2696.
Wallich - Lorentz Bie : Juliane Marie Wallich. Et Tidsbillede fra dansk Ostindien. 11-II-1941 s.236-43.
2697.
Walmann - 4-III-1900 s.72.
2698.
Walter - 11-II-1941 s.259.
2699.
Walter - C. Behrend : Caroline Walter og Lindgreen. 8-I-1922 s.65-68.
2700.
Walter - E. A. Thomle : Familien Walter paa Ringerike. 8-V-1926 s.123-45 og 8-V-1926 s.241-66.
2701.
Walter - Hans Werner : Til familien Walters historie. 8-V-1926 s.299-300.
2702.
Walter - Vilhelm Marstrand : Walter. 9-I-1928 s.14-26.
 • Rettelse 9-I-1928 s.158.
2703.
Walther - L[ouis] B[obé] : Caroline Walter. 12-II-1947 s.198-199.
2704.
Wandal - 7-I-1916 s.194.
2705.
Wandal - Aage Dahl : Bidrag til familien Wandals historie. 14-II-1960 s.172-176.
2706.
Wandel - Gregers Hansen : Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing F. 16-II-1974 s.165.
2707.
Warberg - 6-IV-1913 s.279.
2708.
Warnstedt - 9-II-1929 s.189.
2709.
Warnstedt - Knud Bokkenheuser : Af Warnstedts Theaterpapirer. 6-III-1912 s.158-89.
2710.
Warnstedt - Louis Bobé : Louise Kilden i Frederiksdals Skov. [Christiane Louise von Warnstedt]. 8-VI-1927 s.80-3.
2711.
Warnstedt - Louis Bobé : Af Breve fra Theaterchefen Hans Wilhelm von Warnstedt til hans Søskende. 1780-1806. 7-VI-1921 s.27-50.
2712.
Warnstedt - Louis Bobé : Biografiske Optegnelser om Geheimeraad Frederik Carl von Warnstedt. 10-III-1936 s.93-96.
*
Wassard - Se nr. 2762 under W.
2713.
Wassard - Th. Hauch-Fausbøll : Slægten Wassards Oprindelse. 8-VI-1927 s.253-7.
2714.
Wassmann - 5-IV-1907 s.193-4 og 5-V-1908 s.89-90.
2715.
Weber - 8-I-1922 s.104.
2716.
Weberg - 7-II-1917 s.109.
*
Wedege - Se nr. 1049 under D.
2717.
Wedel-Jarlsberg - L. Wagner : Sex Breve fra Amtmand Herman Greve Wedel-Jarlsberg til Professor, Justitsraad Ludwig Manthey. 6-IV-1913 s.22-34.
2718.
Wedell - 11-VI-1945 s.169.
2719.
Wegener - J. T. Wegener og C. J. Anker : Biografiske Data om Generalmajorerne W. T og J. T. Wegener. Med en Stamtavle. 3-II-1893 s.1-12.
2720.
Weidemann - 2-II-1887 s.147 og 2-II-1887 s.303.
2721.
Weider - Orvar J. A. Thuresson : Weider. 10-II-1935 s.280f.
*
Weikert - Se nr. 594 under Flere slægter.
2722.
Weinmann - H. Hjorth-Nielsen : Optegnelser om Familierne Weinmann og Michelbecker (Wigand). 9-II-1929 s.205-13.
2723.
Welding - 13-VI-1958 s.46.
2724.
Welding - 6-IV-1913 s.279, 6-V-1914 s.103-4 og 6-I-1910-11 s.207.
2725.
Welhaven - 3-II-1893 s.146 og 3-II-1893 s.214-5.
2726.
Wensel - Aagaat Daae : Slægten Wensel. Familieoptegnelser. 6-V-1914 s.76-94.
2727.
Werenschiold (Wærenskiold) - 4-III-1900 s.182.
2728.
Werenskiold - E. A. Thomle : Lidt om Familien Werenskiold. 6-III-1912 s.245-56.
2729.
Werløs - Gregers Hansen : Johanne Ludovica Werløs og hendes slægt. 16-II-1974 s.103.
2730.
Werner - 8-II-1923 s.274-5.
2731.
Wernicke - L[ouis] Bobé : Christian Wernicke. 4-V-1902 s.169-88.
2732.
Wesling - Hans Werner : Svar 14-I-1959 s.106-107 og 14-I-1959 s.164-167.
2733.
Wessel - A. St. Castberg : Isach Wessels børn. 9-I-1928 s.94-6.
2734.
Wessel - C. Behrend : Et Brev fra Joachim Wessel. 6-II-1911 s.224-5.
2735.
Wessel - C. E. Secher : Rettelse med Hensyn til Peder Wessels Ungdomsliv. 1-I-1880 s.235-9.
2736.
Wessel - E. A. Thomle : Raadmand Wessels sjette Datter. 7-V-1920 s.105-10.
2737.
Wessel - Henry Tillisch : Johan Herman Wessel[s opholdsted 1761-1771]. 12-IV-1949 s.192-193.
2738.
Wessel - J. C. W. Hirsch : En hidtil upaaagtet Ansøgning fra Kadet Peder Wessel. 2-V-1890 s.52-66.
2739.
Wessel - Olav Bergersen : Raadmand Jan Wessels 6te Datter. 9-I-1928 s.233-4.
2740.
Wessel - P. H. Castberg : Raadmand Wessels sjette Datter. 5-V-1908 s.86.
*
Wessel - Se også Tordenskjold
2741.
West - 3-I-1892 s.292, 3-III-1894 s.143 og 3-V-1896 s.301.
2742.
Westen - v. Westen 3-I-1892 s.291.
*
Westen - v. Westen Se nr. 1795 under L.
2743.
Westergaard - 4-VI-1903 s.88.
2744.
Harald Westergaard - Gregers Hansen : Kendte danskeres anetavler.
 • Professor Harald Westergaards anetavle. 1980 s.101-110.
 • Else Egenæs : Tilføjelse 1980 s.204.
2745.
Wettberg - C. Behrend : To Biografier af Deltagere i den skaanske Krig. I. Oberst Wettbergs Selvbiografi. 8-VI-1927 s.208-14.
2746.
Wexel - D. Thrap : Præsten Wilhelm Wexel's Optegnelser om sin fædrene Slægt. 5-VI-1909 s.69-78.
2747.
Weyde - H. W. Harbou : Oberstløjtnant Hans Elias von der Weydes Selvbiografi. 3-I-1892 s.79-131 og 3-I-1892 s.201-69.
2748.
Weyde - von der Weyde. 3-I-1892 s.291-2.
2749.
Weyle - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. XVII. Weyle. 4-V-1902 s.69-72.
2750.
Weyse - Paul Hennings : Seks Breve fra Komponisten C. E. F. Weyse til Byfogedfuldmægtig, Cand. jur. J. J. Buntzen fra Aarene 1830-32. 7-II-1917 s.21-31.
*
Whitle - Se nr. 1846 under L.
*
Wibe - Se nr. 1846 under L.
2751.
Wiborg - 8-VI-1927 s.88.
2752.
Wiborg - 9-III-1930 s.77.
2753.
Wichmand - Alfred Larsen : De ældste led af slægten Wichmand. 12-I-1946 s.25-71.
2754.
Wiel - 1-II-1881 s.79 og 1-VI-1885 s.264-7.
*
Wigand - Se nr. 2722 under W.
2755.
Wiglaur (Wiglar) - 8-V-1926 s.77 og 9-II-1929 s.84.
2756.
Wiinhott - Erh. Qvistgaard : Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland Claus Christiansen Wiinhott, født den 10. Januar 1712 i København, død den 12. Marts 1771 i Horslunde. 8-V-1926 s.22-30.
 • Rettelse 8-V-1926 s.312.
2757.
Wilchenschildt - 5-IV-1907 s.194.
*
Wilckens - Se nr. 2091 under O.
2758.
Wildemann - 3-II-1893 s.315 og 3-IV-1895 s.81-2.
2759.
Wilke, Wilker, Wilken - 14-II-1960 s.134.
2760.
Willemoes - Erh. Qvistgaard : Slægten Willemoes og Hillerups Stamfader paa mødrene Side Mads Madsen Smed og hans Efterkommere. 8-III-1924 s.235-7.
2761.
Willumsen - 10-I-1934 s.157 og 11-V-1944 s.93.
2762.
Willumsen - C. Klitgaard : Bidrag til Familien Willumsens (Wassards) Historie. 6-II-1911 s.219-23.
*
Jacob Willumsen - Se nr. 657 under A.
2763.
Wilsbech - C. Klitgaard : Slægten Wilsbech. 10-III-1936 s.141-49.
*
Wilster - Se nr. 1568 under I.
*
Winding - Se nr. 594 under Flere slægter.
2764.
Winding - G[erhard] L. Grove : En versificeret Embedsansøgning [af Sognepræst Fr. Winding] fra 1826. 4-III-1900 s.183-4.
2765.
Windz - S. Jørgensen : En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse. (Assessor Hans Knudsen, Stamfader til Familien Windz). 1-I-1880 s.25-35 og 1-I-1880 s.305.
*
Wingaard - Se nr. 1712 under K.
*
Winsløw - Se nr. 2498 under S.
2766.
Winsløw - [Nicolai Bøgh] : Kgl. Skuespiller Carl Winsløw. Et Brudstykke af en Autobiografi og 2 Breve. Af Nicolai Bøghs efterladte Papirer. 6-II-1911 s.196-209.
2767.
Winsløw - Johannes Bapt. Metzler : Nogle Bidrag til Winsløwernes Slægtshistorie. 6-II-1911 s.42-58.
2768.
Winterfeld - P. C. B. Bondesen : Fyenske Familier i ældre Tid. II. Winterfeld. 2-IV-1889 s.144-5.
2769.
Winterfeldt - L[ouis] Bobé og C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. VIII. v. Winterfeldt. 4-I-1898 s.151-62.
2770.
Winther - Poul Verner Christiansen : En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17.århundrede. 1989 s.59-74.
2771.
Winther - 3-II-1893 s.71.
2772.
Winther - Gyrithe Lemche : Breve fra Christian Winther til Alvilde Müffelmann. Med en Indledning. 9-III-1930 s.160-75.
*
Winther, Peder Jepsen - Se nr. 593 under Flere slægter.
2773.
Wirtmann - C. Behrend : Om Sten Jakobsen Wirtmann og Holger Lauritsens Stambog. 7-V-1920 s.111-5.
2774.
Wismer - 4-IV-1901 s.288 og 4-V-1902 s.188.
2775.
With - 3-I-1892 s.199, 3-V-1896 s.87-9, 7-V-1920 s.254 og 8-VI-1927 s.88.
2776.
With - 9-III-1930 s.77.
2777.
Wittrock - 1-IV-1883 s.336, 1-V-1884 s.96 og 2-II-1887 s.305.
2778.
Witzendorf - 7-V-1920 s.122.
2779.
Wium - Erh. Qvistgaard : Forpagter paa Nørkær Peder Christensen Wium og hans Efterkommere. 8-IV-1925 s.67-70.
2780.
Wleugel - Johan Severin Wleügel : Slegten Vleugel (Wleugel) i Danmark 1675-1862. Samlet av avdøde Jens Schanche Vleugel, oversat fra svensk og bearbeidet. 9-V-1932 s.21-48.
*
Wodroff - Se nr. 1820 under L.
*
Wolch - Se nr. 2466 under S.
*
Wolf - Se nr. 1712 under K.
2781.
Wolf - R. Johannes Wolf : Magister Jacob Jacobsen Wolf 1554-1635, hans 4 hustruer og nærmeste efterslægt. 12-II-1947 s.14-21.
2782.
Wolffrath - H. Rasmussen : Kisteindskrift over Oberst P. B. v. Wolffrath. Med Noter af H. W. Harbou. 3-I-1892 s.156-8.
2783.
Wolframsdorff - 7-III-1918 s.74 og 7-III-1918 s.223.
2784.
Worm - 2-I-1886 s.154, 3-I-1892 s.293 og 3-II-1893 s.73-4.
2785.
Worm - C. Klitgaard : Optegnelser om Familien Worm (Wormskiold). 6-I-1910-11 s.264-71.
2786.
Worm - C. Klitgaard : Nogle Uddrag til de lærde Worm'ers Slægtshistorie. 8-I-1922 s.170-87.
2787.
Worm - H. H. Schou : De ældste Led af Slægten Worm. 9-II-1929 s.81-2.
*
Wormskiold - Se nr. 1211 under F.
2788.
Worsaae - S. P. Skov : Worsaaes Optegnelser. Nogle Kommentarer. 10-VI-1939 s.87-92 og 10-VI-1939 s.280f.
2789.
Wright - 6-IV-1913 s.279, 6-V-1914 s.103 og 7-IV-1919 s.229.
2790.
Wulf - Louis Bobé : [Marie Wulf, Johannes Ewalds Bedstemoder]. 8-III-1924 s.121.
2791.
Wulff - C. E. A. Schøller : Familieoptegnelser af Bryghusskriver Johannes Wulff. 4-II-1899 s.176-9.
2792.
Wulframsdorff - 7-III-1918 s.74.
2793.
Wærenschiold - Se nr. 2727 under W og 2728 under W.
2794.
Wærenschiold - T. O. Gran : Familien Wærenschiold til Hafslund. Gravskrifter med genealogiske data i Skjebjerg Kirke. 8-I-1922 s.45-65.
2795.
Wærn - 1-II-1881 s.78.
2796.
Würtz - Valdemar Andersen : Feltmarskal Poul Würtz og hans arvinger. 15-IV-1970 s.121.

Enkelte slægter og personer:Z

2797.
Zachariasen - 3-I-1892 s.164.
2798.
Zahle - Paul Hennings : [Et Vidnesbyrd fra Nathalie Zahle]. 8-III-1924 s.123-4.
2799.
Zahrt - H. F. Grandjean : En versificeret Autobiografi af Provst Jochum Friedrich Zahrt. 3-V-1896 s.296-9.
2800.
Zahrtmann - Louis Bobé : Admiral C. C. Zahrtmanns Optegnelser om Kong Christian VIII. 8-IV-1925 s.193-8.
 • Tilføjelse 8-IV-1925 s.345-6.
2801.
Zandre - 8-VI-1927 s.172.
2802.
Zeidtbuber - 7-II-1917 s.360 og 7-III-1918 s.75-6.
2803.
Zeilau - Chr. Bokkenheuser : Et brev fra aftenen før Fredericiaslaget den 6. juli 1849 [Skrevet af senere oberst Carl Frederik Theodor Czizek von Zeilau]. 13-I-1952 s.207-210.
*
Zeise - Se nr. 2017 under M.
2804.
Zeithueber - W. Rasch : Zeithueber. Den store Millionarv. 7-IV-1919 s.262-7.
2805.
Zepelin - C. E. A. Schøller : Fremmede Adelsslægter i Danmark. X. v. Zepelin. 4-I-1898 s.275-87.
2806.
Zernichow - H. J. Huitfeldt-Kaas : Efterretninger om Familien v. Zernichow (Czernichow) i Norge, med 6 Tavler. 1-III-1882 s.195-221 og 1-III-1882 s.333-67.
2807.
Ziegler - 11-V-1944 s.281.
2808.
Zinck - L. Zinck : En Protest [angaaende Skuespiller Ludv. Zinck]. 1-IV-1883 s.371-2.
2809.
Zoëga - Carl Langholz : To slægter Zoëga. 1988 s.41-73.
*
Zytphen - Se nr. 2555 under S.

Enkelte slægter og personer:Ø

*
Ø... - Se også Oe...
2810.
Ørbech - 1-V-1884 s.255 og 6-I-1910-11 s.83-4.
2811.
Ørn - 1-I-1880 s.240 og 4-III-1900 s.72.
*
Ørsted - Se nr. 2017 under M.
2812.
Ørsted - A. Drachmann Bentzon : Om Brødrene Ørsteds mødrene Slægt. [Hermansen, Kiær, Berg]. 8-VI-1927 s.195-203.
2813.
Østergaard - 15-II-1967-68 s.240.
2814.
Østrup - 10-II-1935 s.283.

Enkelte slægter og personer:Å

*
Å... - Se også Aa...
2815.
Åkerfelt - 9-VI-1933 s.271 og 10-I-1934 s.277.

Nekrologer

2816.
Th. O. Achelis - Th. O. Achelis, dr. phil. ( Olav Christensen ) 15-II-1967-68 s.63.
2817.
Kai Albertsen - Kai Albertsen 1930-1985. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.95-96.
2818.
John Axel Almquist - John Axel Almquist, arkivråd, fil. dr. ( Bjørn Kornerup ) 12-VI-1951 s.187-188.
2819.
O. Delphin Amundsen - O. Delphin Amundsen, ingeniør. 13-V-1957 s.196.
2820.
Hans Lensbaron Berner-Schilden-Holsten - Hans Lensbaron Berner Schilden Holsten, kammerherre. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.81.
2821.
Lorentz Bie - Lorentz Bie, Kontorchef. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 11-VI-1945 s.147f.
2822.
Finn H. Blædel - Finn H. Blædel 3. december 1915-4. maj 1984. ( Hans H. Worsøe ) 1984 s.220-221.
2823.
Louis Bobé - Louis Bobé, kgl. ordenshistoriograf dr. phil. ( Bjørn Kornerup ) 12-VI-1951 s.184-186.
2824.
Wilhelmine Brandt - Wilhelmine Brandt. 6-VI-1915 s.91-2.
2825.
Henry Bruun - Underarkivar, cand. mag. Henry Bruun, 1873-1918. ( H. Hjorth-Nielsen ) 7-IV-1919 s.83-4.
2826.
Theodor Bull - Theodor Bull, grosserer. ( O. H. Clementsen ) 13-VI-1958 s.122-123.
2827.
Gunnar Carlquist - Gunnar Carlquist. ( Albert Fabritius ) 14-VI-1964-65 s.58-60.
2828.
Tor Carpelan - Tor Carpelan, friherre, ridderhusgenealog. 14-III-1961 s.183.
2829.
Kr[istian] Carøe - Dr. med. Kr[istian] Carøe. ( H. Hjorth-Nielsen ) 7-VI-1921 s.197-8.
2830.
Arno Cederberg - Arno Cederberg, professor, fil. dr. ( Bjørn Kornerup ) 12-III-1948 s.192-193.
2831.
Olav Christensen - Olav Christensen 1910-1986. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.103.
2832.
O. H. Clementsen - O. H. Clementsen, kontorchef. ( Sven Houmøller ) 14-IV-1962 s.57-60.
2833.
Alf Collett - Ekspeditionschef Alf Collett. ( L. Esmarch ) 7-IV-1919 s.155-7.
2834.
Frantz Dahl - Frantz Dahl. ( Carl Popp-Madsen og L[ouis] B[obé] ) 10-V-1938 s.78f.
2835.
C. A. Delgobe - C. A. Delgobe. ( A. W. R[asch] ) 7-I-1916 s.188-9.
2836.
Osmo Durchmann - Osmo Durchmann, kansliråd. 14-I-1959 s.105.
2837.
Holger Ehrencron-Müller - Holger Ehrencron-Müller. ( Albert Fabritius ) 13-III-1955 s.101-102.
2838.
Gustaf Elgenstierna - Gustaf Elgenstierna. ( H. Hj[ort]-N[ielsen] ) 12-III-1948 s.191-192.
2839.
Sofus Elvius - Sofus Elvius. 7-VI-1921 s.212.
2840.
Povl Engelstoft - Povl Engelstoft, redaktør. ( T. Vogel-Jørgensen ) 14-III-1961 s.115-120.
2841.
Albert Fabritius - Albert Fabritius, kgl. ordenshistoriograf dr. phil. ( Sven Houmøller ) 16-IV-1976 s.105.
2842.
Arild Falk-Jensen - Arild Falk-Jensen, kontorchef. ( Albert Fabritius ) 15-I-1966 s.187.
2843.
Herman Friis - Herman Friis. ( Albert Fabritius ) 14-IV-1962 s.192-193.
2844.
Niels Friis - Niels Friis, redaktør. ( Sven Houmøller ) 16-I-1973 s.92.
2845.
Hans H. Fussing - Hans H. Fussing, lektor. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.176-179.
2846.
Fritz Graef - Fritz Graef, Stadsarkivar. ( L[ouis] B[obé] ) 10-III-1936 s.240f.
2847.
Harald Gram - Harald Gram, byfoged. 14-III-1961 s.183.
2848.
Poul Bredo Grandjean - Poul Bredo Grandjean, arkivar. ( Bjørn Kornerup � ) 13-V-1957 s.179-182.
2849.
Frederik Hans Walter Harbou - Oberst Frederik Hans Walter Harbou. ( A. Tuxen ) 7-IV-1919 s.III-IV.
2850.
Theodor Hauch-Fausbøll - Theodor Hauch-Fausbøll, genealog. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.189-191.
2851.
Paul Christian Georg Carl v. Hedemann-Heespen - Paul Christian Georg Carl v. Hedemann-Heespen. ( Louis Bobé ) 10-IV-1937 s.281f.
2852.
Hennings, Paul - Paul Hennings. 27. August 1875 - 19. Juli 1927. ( Louis Bobé ) 8-VI-1927 s.173-4.
2853.
H. R. Hiort-Lorenzen - Etatsraad, Stiftsskriver H. R. Hiort-Lorenzen. ( Poul Bredo Grandjean ) 7-II-1917 s.316-8.
2854.
Hirsch, J. W. C. - Oberstløjtnant J. C. W. Hirsch, ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.202.
2855.
Henning Emil Hjorth-Nielsen - Henning Emil Hjorth-Nielsen, museumsinspektør. ( Albert Fabritius ) 14-VI-1964-65 s.61-64.
2856.
Sven Houmøller - Sven Houmøller 15/12 1916 - 13/10 1979 ( Finn H. Blædel ) 1980 s.5-6.
2857.
Johan Vilhelm Christian Ingerslev - Johan Vilhelm Christian Ingerslev. ( K[ristian] Carøe ) 7-III-1918 s.262-3.
2858.
Albert Jantzen - Pastor Albert Jantzen. F. 23. Maj 1840. � 7. Januar 1917. ( Louis Bobé ) 7-II-1917 s.314-5.
2859.
Otto Holger Jørgensen - Otto Holger Jørgensen, Arkivregistrator. 1879-1924. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-III-1924 s.239.
2860.
Axel Christian Zetlitz Kielland - Axel Christian Zetlitz Kielland, Justitssekretær, Kammerherre, 1853-1924. ( A. W. Rasch ) 8-III-1924 s.238.
2861.
Carl Klitgaard - Carl Klitgaard, postmester. ( Albert Fabritius ) 13-V-1957 s.185-186.
2862.
Peter Johan Klæboe - Peter Johan Klæboe, cand. phil., � 1924. ( A. W. Rasch ) 8-III-1924 s.238.
2863.
Bjørn Kornerup - Bjørn Kornerup, overarkivar, dr. teol. ( Albert Fabritius ) 13-V-1957 s.187-189.
2864.
Gotthold Krag - Gotthold Krag, Kammerherre, Etatsraad. ( Louis Bobé ) 11-V-1944 s.63f.
2865.
John Arthur Lange - John Arthur Lange, grosserer. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.189.
2866.
Alfred Larsen - Alfred Larsen, genealog. ( Albert Fabritius ) 15-I-1966 s.187.
2867.
Gyrithe Lemche - Gyrithe Lemche. ( L[ouis] B[obé] ) 11-VI-1945 s.149.
2868.
Adam Lewenhaupt - Adam Lewenhaupt, Greve, Överstekammarherre. ( P. B. G[randjean] ) 11-VI-1945 s.142-46.
2869.
Louise - Hendes Majestæt Enkedronning Louise født 31. Oktober 1851, død 20. Marts 1926. 8-V-1926 s.1-2.
2870.
Adam Eggert Christoffer Løvenskiold - Hofjægermester Adam Eggert Christoffer Løvenskiold. ( Louis Bobé ) 5-VI-1909 s.308-9.
2871.
Erik Holm Madsen - Erik Holm Madsen 1927-82. ( Hans H. Worsøe ) 1983 s.22.
2872.
Chr. Maibøll - Chr. Maibøll, lærer. 14-III-1961 s.183.
2873.
Emil Marquard - Emil Marquard, arkivar 1873-1950. ( Louis Bobé ) 12-V-1950 s.195-196.
2874.
Vilhelm Marstrand - Vilhelm Marstrand, ingeniør. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.41-43.
2875.
Camillus Nyrop - Camillus Nyrop. 7-III-1918 s.263-4.
2876.
W. Rasch - W. Rasch, Arkivamanuensis. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-IV-1931 s.78.
2877.
Ernst v. d. Recke - Ernst v. d. Recke, Ernst, Dr. phil. ( P. B. G[randjean] ) 10-I-1934 s.149f.
2878.
Hans Christian Roede - Hans Christian Roede, Arkivar. 10-I-1934 s.274.
2879.
Palle Rosenkrantz - Palle Rosenkrantz, Overretssagfører, Baron. ( L[ouis] B[obé] ) 11-II-1941 s.256-58.
2880.
C. E. A. Schøller - C. E. A. Schøller, Hofjægermester. ( L[ouis] B[obé] ) 9-V-1932 s.77 og 9-V-1932 s.174.
2881.
Henric Sollbe - Henric Sollbe 1901-1987 ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.74.
2882.
P. R. Sollied - P. R. Sollied, ingeniør. 13-IV-1956 s.44.
2883.
Fritz Sommer - Fritz Sommer, Kontorchef. ( Th. Hauch-Fausbøll ) 10-I-1934 s.151.
2884.
Jørgen Swane - Jørgen Swane, amtsforvalter. ( Albert Fabritius ) 13-V-1957 s.183-184.
2885.
E. A. Thomle - E. A. Thomle, Statsarkivar. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 10-III-1936 s.246f.
2886.
Anders Thiset - Anders Thiset. 1850-1917. ( Louis Bobé ) 7-II-1917 s.243-7.
2887.
August Peder Tuxen - Generalløjtnant, Dr. phil. August Peder Tuxen. ( H. Hjorth-Nielsen ) 9-II-1929 s.79-80.
2888.
Gustav Ludvig Wad - Gustav Ludvig Wad. ( Bjørn Kornerup ) 9-II-1929 s.193-96.
2889.
Johannes Werner - Johannes Werner, Overretssagfører. ( L[ouis] B[obé] ) 10-I-1934 s.150f.
2890.
Anthon Mohr Wiesener - Anthon Mohr Wiesener, bibliotekar. ( H. Hjorth-Nielsen ) 12-II-1947 s.203-204.
2891.
Anton Willemoës - Anton Willemoës, Oberst, Kammerherre. ( L[ouis] B[obé] ) 11-VI-1945 s.150.

Foreningsmeddelelser og regnskaber

Samfundets stiftelse og ledelse

2892.
[Samfundets Stiftelse] 1-I-1880 Indledning s.III.
2893.
H. J. Huitfeldt-Kaas : Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Fem og tyve Aars Historie. 5-II-1905 s.1-7.
2894.
Til Medlemmerne. [Om opsplitning i en dansk og norsk forening] 9-I-1928 s.1-3.
2895.
Bjørn Kornerup : Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie gennem 75 år. Stiftelse og udvikling. 13-III-1955 s.I-XXV.
2896.
Sven Houmøller : Samfundets ledelse m. v. 1879-1954. 13-III-1955 s.XXVI-XLIV.
2897.
Hans H. Worsøe : Samfundet for dansk genealogi og Personalhistories 100-års jubilæum. 1980 s.1-3.
2898.
Statutter for medaljen "For en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats". 1980 s.4.
2899.
[Fr. Krarup] : [Forslag til love for Samfundet] 1-III-1882 Indledning, 2s. upag..
 • [Tilbagetrækning af samme] 1-III-1882 Indledning til 2. hæfte, 1s. upag..
2900.
Love for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, vedtaget af generalforsamlingen 21. maj 1963. 14-V-1963 s.47-48.
2901.
Love for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. 1982 s.127-128.
2902.
Generalforsamling
 • 1963. 14-V-1963 s.46.
 • 1966. 15-I-1966 s.178.
 • 1972. 15-VI-1972 s.214.
 • 1973. 16-I-1973 s.174.
 • 1974. 16-II-1974 s.144.
 • 1975. 16-III-1975 s.77.
 • 1978. 16-VI-1978 s.120 og 16-VI-1978 s.130.
 • 1980. 1980 s.152.
 • 1981. 1981 s.236-240.
 • Samfundets ekstraordinære generalforsamling. [14. januar 1982]. 1982 s.126.
 • 1982. 1982 s.225.
 • 1983. 1983 s.208-210.
 • 1984. 1984 s.238-240.
 • 1985. 1985 s.230.
 • 1986. 1986 s.201-202.
 • 1987. 1987 s.237-239.
 • 1988. 1988 s.203-207.
 • 1989. 1989 s.197-199.
 • 1990. 1990 s.218.

Medlemsfortegnelser

2903.
Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.
 • 23. Sept. 1880 1-I-1880 Indledning s.IV-XV.
 • Nye Medlemmer 1881. 1-II-1881 Tillæg s.43.
 • Efteraaret 1884 1-V-1884 s.373-379.
 • December 1885 1-VI-1885 s.318-324.
 • 1886 2-I-1886 s.340-346.
 • 1887 2-II-1887 s.326-332.
 • 1888 2-III-1888 s.327-333.
 • 1894 3-III-1894 s.342-346.
 • 1897 3-VI-1897 s.326-330.
 • 1899, 1. jan. [kun norske] 4-I-1898 s.314-315.
 • 1900 4-III-1900 s.262-266.
 • 1903 4-VI-1903 s.287-290.
 • 1906 5-III-1906 s.283-286.
 • 1911 6-I-1910-11 s.274-277.
 • 1912 6-III-1912 s.290-294.
 • 1913 6-IV-1913 s.284-288.
 • 1914 6-V-1914 s.290-294.
 • 1916 7-I-1916 s.334-339.
 • 1919 7-IV-1919 s.305-312.
 • 1925 8-IV-1925 s.350-356.
2904.
Fortegnelse over medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie
 • 2. nov. 1946. 12-I-1946 s.236-243.
 • 1. nov. 1947 12-II-1947 s.206-213.
 • 1. nov. 1948. 12-III-1948 s.201-208.
 • 1. nov. 1949. 12-IV-1949 s.202-209.
 • 31. dec. 1950. 12-V-1950 s.217-224.
 • 1. jan. 1960. 14-II-1960 s.55-64.
 • 1. jan. 1967. 15-I-1966 s.205.
 • 1. jan. 1970. 15-IV-1970 s.I-X.
 • 1. jan. 1973. 16-I-1973 s.I-XI.

Foreningsmeddelelser

2905.
Foreningsmeddelelser 3538 gaver
 • 1880 1-I-1880 Indledning s.XV.
 • 1881 1-II-1881 s.192, 1-II-1881 s.368 og 1-II-1881 Tillæg s.42.
 • 1882 1-III-1882 s.95-96, 1-III-1882 s.287 og 1-III-1882 s.400.
 • 1883 1-IV-1883 s.88 og 1-IV-1883 s.336.
 • 1884 1-V-1884 s.96, 1-V-1884 s.176, 1-V-1884 s.256 og 1-V-1884 s.336.
 • 1885 1-VI-1885 s.96, 1-VI-1885 s.180, 1-VI-1885 s.256, 1-VI-1885 s.285 og 1-VI-1885 s.325-26.
 • 1886 2-I-1886 s.80, 2-I-1886 s.240 og 2-I-1886 s.317.
 • 1887 2-II-1887 s.78, 2-II-1887 s.240 og 2-II-1887 s.306.
 • 1888 2-III-1888 s.78 og 2-III-1888 s.304.
 • 1889 2-IV-1889 s.104, 2-IV-1889 s.176, 2-IV-1889 s.224, 2-IV-1889 s.305 og 2-IV-1889 s.333.
 • 1890 2-V-1890 s.128, 2-V-1890 s.216, 2-V-1890 s.291 og 2-V-1890 s.313-14.
 • 1891 2-VI-1891 s.96, 2-VI-1891 s.301 og 2-VI-1891 s.321-322.
 • 1892 3-I-1892 s.78, 3-I-1892 s.131, 3-I-1892 s.295 og 3-I-1892 s.329.
 • 1893 3-II-1893 s.66, 3-II-1893 s.318 og 3-II-1893 s.353.
 • 1894 3-III-1894 s.143, 3-III-1894 s.216, 3-III-1894 s.314 og 3-III-1894 s.340.
 • 1895 3-IV-1895 s.82, 3-IV-1895 s.168, 3-IV-1895 s.319f og 3-IV-1895 s.341.
 • 1896 3-V-1896 s.95f, 3-V-1896 s.248 og 3-V-1896 s.304.
 • 1897 3-VI-1897 s.75 og 3-VI-1897 s.324.
 • 1898 4-I-1898 s.267 og 4-I-1898 s.312.
 • 1899 4-II-1899 s.140 og 4-II-1899 s.271.
 • 1900 4-III-1900 s.72, 4-III-1900 s.245 og 4-III-1900 s.260.
 • 1901 4-IV-1901 s.305.
 • 1902 4-V-1902 s.23, 4-V-1902 s.188, 4-V-1902 s.242 og 4-V-1902 s.280.
 • 1903 4-VI-1903 s.259 og 4-VI-1903 s.285.
 • 1904 5-I-1904 s.285.
 • 1905 5-II-1905 s.254 og 5-II-1905 s.345.
 • 1906 5-III-1906 s.90 og 5-III-1906 s.281.
 • 1907 5-IV-1907 s.196 og 5-IV-1907 s.314.
 • 1908 5-V-1908 s.90 og 5-V-1908 s.283.
 • 1909 5-VI-1909 s.307.
 • 1910-11 6-I-1910-11 s.273.
 • 1911 [m. begyndende omtale af udkomne bøger og tidsskrifter.] 6-II-1911 s.83-84, 6-II-1911 s.211-212 og 6-II-1911 s.329-330.
 • 1912 6-III-1912 s.92, 6-III-1912 s.199-200 og 6-III-1912 s.287-288.
 • 1913 6-IV-1913 s.93-94 og 6-IV-1913 s.281-282.
 • 1914 6-V-1914 s.288-289.
 • 1915 6-VI-1915 s.320-321.
 • 1916 7-I-1916 s.330-331.
 • 1917 7-II-1917 s.365-367.
 • 1918 7-III-1918 s.76-80 og 7-III-1918 s.274-275.
 • 1919 [Omtale af 40-års jubilæumsfestligheder]. 7-IV-1919 s.297-301.
 • 1920 7-V-1920 s.261-262.
 • 1921 7-VI-1921 s.212-213.
 • 1922 8-I-1922 s.112 og 8-I-1922 s.204-205.
 • 1923 8-II-1923 s.277.
 • 1924 8-III-1924 s.254-256.
 • 1925 8-IV-1925 s.347-348.
 • 1926 8-V-1926 s.313-314.
 • 1927 8-VI-1927 s.269-270.
 • 1928 9-I-1928 s.158 og 9-I-1928 s.280-281.
 • 1929 9-II-1929 s.191-192 og 9-II-1929 s.267-272.
2906.
Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
 • 1912 6-III-1912 s.193-195 og 6-III-1912 s.279-282.
 • 1913 6-IV-1913 s.88-89, 6-IV-1913 s.199-200 og 6-IV-1913 s.276-278.
 • 1914 6-V-1914 s.102-103, 6-V-1914 s.213-215 og 6-V-1914 s.284-287.
 • 1915 6-VI-1915 s.93-95, 6-VI-1915 s.203-206 og 6-VI-1915 s.310-312.
 • 1916 7-I-1916 s.109-112, 7-I-1916 s.189-193 og 7-I-1916 s.310-314.
 • 1917 7-II-1917 s.97-108, 7-II-1917 s.239-242, 7-II-1917 s.318-321 og 7-II-1917 s.361-364.
 • 1918 7-III-1918 s.152-159 og 7-III-1918 s.219-221.
 • 1919 7-IV-1919 s.74-77, 7-IV-1919 s.154 og 7-IV-1919 s.295-297.
 • 1920 7-V-1920 s.118-120 og 7-V-1920 s.258-260.
 • 1921 7-VI-1921 s.106-109 og 7-VI-1921 s.206-211.
 • 1922 8-I-1922 s.95-97 og 8-I-1922 s.202-204.
 • 1923 8-II-1923 s.126-128.
 • 1924 8-III-1924 s.121-124.
 • 1925 8-IV-1925 s.90-95, 8-IV-1925 s.186-191 og 8-IV-1925 s.339-347.
 • 1926 8-V-1926 s.70-75, 8-V-1926 s.160-164 og 8-V-1926 s.238.
2907.
Samfundets anliggender
 • 1946 12-I-1946 s.235.
 • 1947 12-II-1947 s.205.
 • 1948 12-III-1948 s.198-200.
 • 1949 12-IV-1949 s.202.
 • 1950 12-V-1950 s.216.
 • 1951 12-VI-1951 s.206-207.
 • 1952 13-I-1952 s.213-214.
 • Oprettelse af oplysningstjeneste. 13-II-1953 s.239.
 • 1953 i øvrigt 13-II-1953 s.240-242.
 • 1955 [herunder omtale af 75 års jubilæet] 13-III-1955 s.37-39.
 • 1956 13-IV-1956 s.63-64.
 • 1957 13-V-1957 s.63-64 og 13-V-1957 s.196.
 • 1958 13-VI-1958 s.55-56.
 • 1959 14-I-1959 s.46-47.
 • 1960 14-II-1960 s.54.
2908.
Orientering
 • 1966, bl.a. vedr. medlemstal 1965-67. 15-I-1966 s.178.
 • 1967-68, herunder omtale af årbøger og tidsskrifter, bl.a. nyt tidsskrift fra SLA: "Lokalhistorisk Arkiv". 15-II-1967-68 s.57, 15-II-1967-68 s.218, 15-II-1967-68 s.57, 15-II-1967-68 s.154 og 15-II-1967-68 s.218.
 • 1969. bl.a. vedr. medlemsfremgang og tidsskrifter. 15-III-1969 s.12.
 • 1970. 15-IV-1970 s.46 og 15-IV-1970 s.164.
 • 1971. 15-V-1971 s.196 og 15-V-1971 s.210.
 • 1972. 15-VI-1972 s.154 og 15-VI-1972 s.214.
 • 1973, bl.a. restbeholdning af ældre hæfter pr. 1. april 1973 og tidsskriftnyt. 16-I-1973 s.108 og 16-I-1973 s.174.
 • 1974, bl.a. serien "Kendte danskeres anetavler" og æresmedlem. 16-II-1974 s.94 og 16-II-1974 s.144.
 • 1975. 16-III-1975 s.38, 16-III-1975 s.77 og 16-III-1975 s.194.
 • 1976. 16-IV-1976 s.90 og 16-IV-1976 s.178.
 • 1977. 16-V-1977 s.30 og 16-V-1977 s.242.
 • 1978, bl.a. nyt tidsskrift for slægtshistorikere: "Slægthistoriske Blade". 16-VI-1978 s.110, 16-VI-1978 s.130 og 16-VI-1978 s.232.
 • 1979. 1979 s.302.
 • 1980. 1980 s.116 og 1980 s.184-186.
 • 1981. 1981 s.12, 1981 s.28 og 1981 s.244.
 • 1982, bl.a. Jubilæer, møder, kurser, blade m.v. 1982 s.123 og 1982 s.228.
 • 1983. 1983 s.99-100.
 • 1984, bl.a. Efterlysning af ældre numre af Personalhistorisk Tidsskrift. 1984 s.70.
 • 1986, bl.a. vedr. skattefrihed af gaver til Samfundet m.m. 1986 s.113 og 1986 s.203.
 • 1987, bl.a. henvendelse fra forfatteren Alex Haley og Bogauktion. [Gave fra boet efter Inge Carlsen]. 1987 s.83, 1987 s.84-85, 1987 s.236 og 1987 s.240-242.
 • 1988. 1988 s.10, 1988 s.81, 1988 s.84 og 1988 s.208.
 • 1989. 1989 s.58, 1989 s.99-101, 1989 s.104 og 1989 s.104.
 • Medlemstilbud. Kraks Blå Bog Register 1910-1988. 1989 s.206, 1990 s.52, 1990 s.102 og 1990 s.152.
 • 1990. 1990 s.112, 1990 s.112 og 1990 s.218-219.
2909.
Hvem forsker Hvad?
 • 1. hæfte [1969]. 15-III-1969 s.12.
 • 1970. 15-IV-1970 s.46.
 • Nyordning 15-V-1971 s.196.
 • 1970 og 1971. 15-VI-1972 s.214.
 • 1974. 16-II-1974 s.144.
 • 1977. 16-V-1977 s.30.
 • 1979. 1980 s.117.
 • 1980. 1980 s.198.
 • Vedtægter. 1983 s.99-100.
 • 1988. 1989 s.104.
 • 1989. 1990 s.112.
2910.
Kurser og konferencer
 • Sommerkurser på Køng. 15-II-1967-68 s.57.
 • Verdenskonference i Utah. [ august 1969]. 15-III-1969 s.12.
 • Genealogentag i Ratzeburg 17-18.10.1970. 15-IV-1970 s.164.
 • Hans H. Worsøe : Genealogiske og heraldiske kongresser i 1980. 1979 s.302.
 • Hans H. Worsøe : Verdenskonferencen i Salt Lake City 12.-15. august 1980 s.184-185.
 • Hans H. Worsøe : 14. Congres Genealogica et Heraldica i København 25.-29. august 1980. 1980 s.185-186.
 • Finn Andersen : Nordisk Slægtsforskerkonference [10-12.9.]1982. 1981 s.244, 1982 s.126 og 1982 s.228.
 • Nils G. Bartholdy : International genealogisk-heraldisk kongres i Portugal [september 1986]. 1986 s.113.
 • Poul Steen : Nordisk Symposium for EDB i slægtsforskningen, afholdt i Sånga Säby, Mälaröarna ved Stockholm. 1987 s.84-85.
 • Nordisk Slægtskonference 1988. 1988 s.10.
2911.
Kort omtale af:
 • Kartotek over norske toldembeds- og tjenestemænd. [på Norsk Tollmuseum i Oslo]. 15-II-1967-68 s.154.
 • Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie udsender mikrofilmkort (mikrofiche). 16-IV-1976 s.91.
 • Fact-sheet vedr. slægtsforskning i Danmark for udenlandsdanskere. 16-IV-1976 s.91.
 • Slægtshistorisk planchesæt. 16-VI-1978 s.130.
 • Register til generalstabens 12-bindsværk (udg.1867-87), "Den dansk-tyske krig 1848-50". 16-VI-1978 s.232.
 • Mikrofilmede aviser 1648-1967. 15-II-1967-68 s.154.
 • Skånsk fortegnelse over udenlandsk genealogisk litteratur. 15-II-1967-68 s.218.
 • Major Genealogical Record Sources in Denmark. [Hæfte fra Utah vedr. mikrofilmede arkivalier fra Danmark]. 15-II-1967-68 s.218.
 • Kritisk vurdering af Hof- og statskalenderen. [I tidsskriftet Arkiv 1968]. 15-II-1967-68 s.218.
 • Slægtsforskning - din Danmarkshistorie. [Pjece udsendt af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)]. 1989 s.104.
2912.
Udlandet
 • Vem forsker vad? 15-II-1967-68 s.57.
 • Slægtsforskning i Holland, Norge samt Skåne, Halland og Blekinge. 15-II-1967-68 s.57.
 • Kontakt med udenlandske genealogiske foreninger. 15-VI-1972 s.214.
 • Korresponderende medlemmer i Sverige. 16-I-1973 s.174.
 • Hans H. Worsøe : Nyt fra Norden. 1981 s.28.
2913.
Udstillinger
 • På spor af vore aner - en vandreudstilling. 1981 s.12.
 • Lise Lund : Rod i Odense. [En slægtshistorisk udstilling i anledning af Odenses 1000 års fødselsdag]. 1989 s.99-101.

Regnskabsvæsen

2914.
Samfundets Pengevæsen 1880 1-II-1881 Tillæg s.44.
2915.
Regnskab
 • 1884 1-VI-1885 s.325-26.
 • 1885 2-I-1886 s.347-48.
 • 1886 2-II-1887 s.333-34.
 • 1887 2-III-1888 s.334-35.
 • 1888 2-IV-1889 s.333-34.
 • 1889 2-V-1890 s.313-14.
 • 1890 2-VI-1891 s.322.
 • 1891 3-I-1892 s.329f.
 • 1892 3-II-1893 s.353f.
 • 1893 3-III-1894 s.340f.
 • 1894 3-IV-1895 s.341f.
 • 1895 3-VI-1897 s.76.
 • 1896 3-VI-1897 s.325.
 • 1897 4-I-1898 s.313.
 • 1898 4-II-1899 s.272.
 • 1899 4-III-1900 s.261.
 • 1900 4-IV-1901 s.306.
 • 1901 4-V-1902 s.281.
 • 1902 4-VI-1903 s.286.
 • 1903 5-I-1904 s.286.
 • 1904 5-II-1905 s.346.
 • 1905 5-III-1906 s.282.
 • 1906 5-IV-1907 s.315.
 • 1907 5-V-1908 s.284.
 • 1908 5-VI-1909 s.308.
 • 1909 6-II-1911 s.331.
 • 1910 6-II-1911 s.332.
 • 1911 6-III-1912 s.289.
 • 1912 6-IV-1913 s.283.
 • 1913 6-VI-1915 s.210.
 • 1914 7-I-1916 s.332.
 • 1915 7-I-1916 s.333.
 • 1916 7-II-1917 s.368.
 • 1917 7-III-1918 s.276.
 • 1918 7-IV-1919 s.302.
 • 1919 7-VI-1921 s.214.
 • 1920 8-I-1922 s.206.
 • 1921 8-I-1922 s.207.
 • 1922 8-III-1924 s.128.
 • 1923 8-V-1926 s.315.
 • 1924 8-V-1926 s.316.
 • 1925 9-I-1928 s.80.
 • 1926 8-I-1922 s.159.
 • 1927 8-I-1922 s.160.
 • 1928 9-II-1929 s.273.
 • 1945. 12-I-1946 s.99.
 • 1946. 12-II-1947 s.224.
 • 1947. 12-III-1948 s.209.
 • 1948. 12-IV-1949 s.210.
 • 1949. 12-V-1950 s.237.
 • 1950. 12-VI-1951 s.220.
 • 1951. 13-I-1952 s.226.
 • 1952. 13-II-1953 s.256.
 • 1953. 13-III-1955 s.40.
 • 1954. 13-III-1955 s.112.
 • 1955. 13-IV-1956 s.198.
 • 1956. 13-V-1957 s.128.
 • 1958. 14-I-1959 s.47.
 • 1959. 14-II-1960 s.140.
 • 1960. 14-III-1961 s.190.
 • 1961. 14-IV-1962 s.56.
 • 1962. 14-IV-1962 s.194.
 • 1963. 14-V-1963 s.176.
 • 1964. 14-IV-1964-65 s.252.
 • 1965. 15-I-1966 s.212.
 • 1966. 15-II-1967-68 s.56.
 • 1967 15-II-1967-68 s.100.
 • 1968. 15-III-1969 s.80.
 • 1969. 15-IV-1970 s.10.
 • 1970. 15-V-1971 s.32.
 • 1971 15-VI-1972 s.28.
 • 1972. 16-I-1973 s.107.
 • 1973. 16-II-1974 s.110.
 • 1974. 16-III-1975 s.52.
 • 1975. 16-IV-1976 s.84.
 • 1976. 16-V-1977 s.107.
 • 1977. 16-VI-1978 s.18.
 • 1978. 1979 s.303.
 • 1979. 1980 s.44.
 • 1980. 1981 s.102-103.
 • 1981. 1982 s.124-125.
 • 1982. 1983 s.200-201.
 • 1983. 1984 s.94-95.
 • 1984. 1985 s.102-103.
 • 1985. 1986 s.114-115.
 • 1986. 1987 s.86-87.
 • 1987 1988 s.82-83.
 • 1988. 1989 s.102-103.
 • 1989. 1990 s.108-109.

Anmeldelser

Bibliografi (Anm.)

2916.
B. Erichsen og Alfr[ed] Krarup : Dansk Personalhistorisk Bibliografi. Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Personalhistorie (i Tilslutning til Bibliotheca Danica). København 1917. ( Louis Bobé ) 7-II-1917 s.237-239.
2917.
Dansk historisk bibliografi 1943-1947, 1956. Red. af Henry Bruun. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.191-192.
2918.
Bente Pedersen : Dansk historisk årsbibliografi
 • 1967. ( Harry Christensen ) 16-I-1973 s.94.
 • 1968. ( Harry Christensen ) 16-II-1974 s.111.
2919.
Dansk Historisk Bibliografi 1974-76. Red. af Ann R. Welling og Erling Kolding Nielsen. ( Poul Steen ) 1986 s.210.
2920.
Sv[en] Houmøller : Biografiske tidsskriftartikler. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.112.
2921.
Slægtsforskning - en bogliste fra biblioteket. ( Finn Andersen ) 1982 s.122.
2922.
Carl S. Petersen : Afhandlinger til dansk bog- og bibliotekshistorie, 1949. ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s.183-185.
2923.
Introduktion til historie. Kbh. 1971. [Bibliografi over fagets hjælpemidler med en vejledning i litteratursøgning] ( Harry Christensen ) 16-I-1973 s.94.
2924.
Harald L. Tveterås og Bengt Åhlén : Nordisk leksikon for Bogvæsen, hft. I, 1946. Red. af Esli Dansten og Lauritz Nielsen. ( Bjørn Kornerup ) 12-II-1947 s.182-183.
2925.
Danske oplagsværker. Red. af Axel Andersen. ( Harry Christensen ) 16-III-1975 s.80.
2926.
Lykke Andersen og Karen Borglykke : Bibliografi over danske "Stater" 1913-1981. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.221-222.
2927.
Gustav E. Raabe. : Norske Stamtavler. Bibliografi. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.151.
2928.
Harald Andresen : Norsk biografisk oppslagslitteratur. Oslo 1945. ( Albert Fabritius ) 11-VI-1945 s.159-61.
2929.
Familiengeschichtliche Bibliographie Bd. XI. [Tysk biografisk litteratur 1960-62.] ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.155.
2930.
Die Ahnenlisten-Kartei. Bind 1-11. 1975-83. [Vesttysk fortegnelse over anetavler] ( K. Albertsen ) 1984 s.92-93.

Bibliotekskataloger (Anm.)

2931.
Katalog over Det Kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personalhistorie. Udg. af C. Behrend. ( L[ouis] B[obé] ) 8-V-1926 s.70.
2932.
Frederiksberg Kommunebiblioteker. Katalog over genealogisk Samling.
 • 1944 ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.260-62.
 • Tillæg 1. april 1944 - 31. december 1950, 1951. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.190-191.
2933.
Københavns Kommunebiblioteker. Katalog over dansk og norsk Litteratur. Personalhistorie. 4. Udg. 1944 ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.260-62.
2934.
Anne Riising : Katalog over Karen Brahes bibliotek i landsarkivet for Fyn. Håndskriftsamlingen, 1956. Udg. af Rigsarkivet. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.48.
2935.
Arthur Skjelderups Bibliotek. Oslo 1941. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.151f.
2936.
Lauritz Nielsen : Danske privatbiblioteker gennem tiderne: I. Indtil udgangen af det 17. århundrede, 1946. ( Bjørn Kornerup ) 12-II-1947 s.180-182.

Specielle topografiske områder (Anm.)

2937.
Litteratur om Frederiksberg. 4. udgave. Red. af Birgit Rühl. ( Allan Tønnesen ) 1990 s.113-114.
2938.
Svend Thomsen , Drude Lange og Irmelin Nordentoft : Københavns bibliografi. Litteratur om København til 1950. I. 1957. Udg. af Københavns Kommunebiblioteker. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.48-49.
2939.
J. B. Friis Hansen og Finn Slente : Litteratur om Søllerød kommune. ( Sven Houmøller ) 15-III-1969 s.187.
2940.
Olav Christensen : Bibliografi over sønderjydsk slægtstavlelitteratur.
 • 1. udgave 1949. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.190.
 • 2. udgave 1959. Med tillæg: Manuskripter vedrørende sønderjysk personalhistorie i landsarkivet i Åbenrå. ( Sven Houmøller ) 14-I-1959 s.108.
2941.
Ny personalhistorisk litteratur fra Sønderjylland. ( Olav Christensen ) 15-III-1969 s.73.
2942.
Jørgen Mathiasen : Sprogforeningens Almanak. Register 1894-1993. [Vedr. Sønderjylland]. ( Hans H. Worsøe ) 1987 s.249-250.
2943.
Børge L. Barløse : Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988. ( Tommy P. Christensen ) 1990 s.222-223.
2944.
Åge Bredsted , Kjeld Elkjær , Jørgen Thorsted og Erick Buch Vestergaard : Litteratur om Århus og forstæder. En illustreret bibliografi. 1959. ( Sven Houmøller ) 14-I-1959 s.168.

Specielle faglige områder (Anm.)

2945.
Grethe Ilsøe : Dansk arkivbibliografi 1889-1981. ( Knud Prange ) 1983 s.202-204.
2946.
Sven Tito Achen : Bibliografi over dansk heraldik, 1958. ( Sven Houmøller ) 14-I-1959 s.108.
2947.
Sven Tito Achen og Ole Rostock : Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.229.
2948.
Aage Schæffer : Danske farmacihistoriske arbejder efter året 1800, 1959 ( Sven Houmøller ) 14-III-1961 s.121.
2949.
Bibliografi og Ikonografi 1864. [Litteratur og billedmateriale fra krigen 1864.] ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.229.
2950.
Hans Chr. Bjerg : Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.190.
2951.
J. Dencker : Nekrologer og biografier over officerer o.l. [Fortegnelse over nekrologer og biografier i 23 tidsskrifter og 5 bogværker] ( Finn Andersen ) 1982 s.216.
2952.
Hans Chr. Wolter : Den Danske Hærs uniformering. En annoteret bibliografi og en nøgle til offentlige samlinger. ( Jesper Godvin Hansen ) 1986 s.106-107.
2953.
P. I. Liebe og E. Borgstrøm : Litteraturfortegnelse til de danske hærafdelingers, samt militære korps', Institutioners, Skolers, Arkivers og Museers Historie. Det Kongelige Garnisonsbiblioteks litteraturfortegnelse I, 4. reviderede udgave, 1988. ( Jesper Godvin Hansen ) 1990 s.114.
2954.
Dansk slægtsforskning, Fredericia 1948-1973. Fortegnelse over slægtsbøger udg. af samme 1950-1972. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.85.
*
Arkivregistraturer Se Arkivvæsen.

Genealogi i almindelighed (Anm.)

Genealogisk metode (Anm.)

2955.
Paul Hennings : Slægtsforskning [afsluttet efter Forfatterens Død], 1933. Udg. af Harald Hatt og Albert Fabritius. ( S. Nygård ) 9-VI-1933 s.266-70.
2956.
Albert Fabritius og Harald Hatt : Haandbog i Slægtsforskning, 1943. ( Niels Friis ) 11-V-1944 s.70-74.
2957.
Albert Fabritius og Harald Hatt : Håndbog i slægtsforskning, 3. udg., 1963. ( T. Vogel-Jørgensen ) 14-V-1963 s.49-50.
2958.
Anna Louise Alstrøm : Lær slægtsforskning. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.110.
2959.
Hans H. Worsøe : Slægtshistorie - en vejledning. ( Erik Kann ) 1984 s.222-224.
2960.
Elo Harfot : Trævlerødder - alternativ slægtshistorie [En fortælling om forfatterens børns aner og en vejledning i at skrive en sådan - på en anden måde] ( Gregers Hansen ) 1984 s.226-227.
2961.
Anna Louise Alstrøm : Lær slægtsforskning ( Erik Kann ) 1986 s.206-207.
2962.
Hans H. Worsøe : Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie. ( Jørgen Mikkelsen ) 1988 s.94-95.
2963.
Suno Scharling : Min slægt. Hvorfor. Hvordan. Hvornår. ( Hans H. Worsøe ) 1990 s.114-115.
2964.
Knud Prange : Mit Navn er Jensen. En bog om slægtsforskning. ( Tommy P. Christensen ) 1990 s.116-117.
2965.
Slægtsforskerens opslagsbog - et hjælpemiddel for slægtsforskeren. Red. af Knud Rygaard. ( Hans H. Worsøe ) 1990 s.225.
2966.
Slægtshistoriske studier i Sønderjylland.
 • En vejledning, 1948. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.169-170.
 • Johan Hvidtfeldt : 2. udgave. Udg. af Hans H. Worsøe. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.65.
 • Hans H. Worsøe : 2. udgave, 2. oplag. ( Erik Kann ) 1985 s.223.

Andre lande (Anm.)

2967.
Johan Wretman : Kort Handbok i Svensk Släktforskning. Stockholm 1916. ( Paul Hennings ) 7-I-1916 s.327.
2968.
Börje Furtenbach : Släktforskning för alla. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.228.
2969.
Karl Johan Roslund : Släktforskning i nordvästra Skåne och datorn som medium. ( K. Albertsen ) 1981 s.228.
2970.
Per Clemensson og Kjell Andersson : Släktsforska! Steg för steg. ( Hans H. Worsøe ) 1983 s.206-207.
2971.
Per Olov Bergmann , Ingemar Carlson og Bo Nilsson : Ordna ditt släktarkiv. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.221.
2972.
Båtsmän, ryttare 3719 soldater. Släktsforskaren och de militära källorna. Sveriges Släktforskarförbund. Årsbok 1988. Red. af Bengt Hjord. ( Tommy P. Christensen ) 1989 s.209.
2973.
Cato Krag-Rønne : Ættegransking. Momenter til en første orientering, Oslo 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.75-77.
2974.
Ingeborg Flood : Liten håndbok i ættegransking, Oslo 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.77f.
2975.
Ætt og by. Festskrift til S. H. Finne-Grønn om nordisk slektsforskning og Oslo Byhistorie. Oslo 1944. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 11-VI-1945 s.221-25.
2976.
Friedrich Wecken : Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. ( P[aul] H[ennings] ) 8-I-1922 s.195.
2977.
Wilhelm Karl Prinz von Isenburg : Historische Genealogie. München 1940 ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.149f.
2978.
Heinz F. Friederichs : How to find my German ancestors and relatives. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.79.
2979.
Eckart Henning og Wolfgang Ribbe : Handbuch der Genealogie. ( K. Albertsen ) 16-I-1973 s.175.
2980.
Eckart Henning og Wolfgang Ribbe : Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, begr. von Fr. Wecken. 8. vollständig neu bearbeitete Auflage. ( K. Albertsen ) 16-IV-1976 s.189.
2981.
J. C. J. van Booma : Genealogisch onderzoek in Duitsland. ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.95-96.
*
Hand- und Adressbuch der Genealogen und Heraldiker Se nr. 46 under Genealogi i almindelighed.
2982.
Pierre Durye : La généalogie. ( K. Albertsen ) 15-VI-1972 s.110.
2983.
D. J. Steel og L. Taylor : Family History in Schools. ( A. Strange Nielsen ) 16-III-1975 s.219.
2984.
Gerald Hamilton-Edwards : In Search of Ancestry. ( Jørgen Peder Clausager ) 16-VI-1978 s.208.
2985.
Guelfo Guelfi Camajani : Genealogy in Italy. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.223-224.

Demografi (Anm.)

2986.
T. H. Hollingsworth : Historical Demography. ( K. Albertsen ) 15-V-1971 s.109.
2987.
P. C. Matthiessen : Some Aspects of the Demografic Transition in Denmark. ( K. Albertsen ) 15-IV-1970 s.183.
2988.
Poul Thestrup : Methodological problems of a family reconstitution study. ( K. Albertsen ) 16-I-1973 s.96.
2989.
Hans Chr. Johansen : Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede. ( K. Albertsen ) 16-III-1975 s.216.
2990.
Anders V. Kaare Frederiksen : Familierekonstitution. En modelstudie over befolkningsforholdene i Sejerø sogn 1663-1813. ( K. Albertsen ) 16-V-1977 s.112.
2991.
E. Essen-Möller : Familial Interrelatedness in a Swedish Rural Population. ( K. Albertsen ) 15-III-1969 s.187.
2992.
David Gaunt : Family Planning and the Preindustrial Society: Some Swedish Evidence. [Familierekonstruktion] ( K. Albertsen ) 16-III-1975 s.218.
2993.
Von Kirchenbuchverkartung zum Ortsippenbuch. [Vejledning i familierekonstruktioner i lokalarkiver] ( K. Albertsen ) 15-VI-1972 s.110.
2994.
Genealogical Demography. [Kongresrapport]. Udg. af Bennett Dyke og Warren T. Morrill. ( K. Albertsen ) 1981 s.230.
2995.
Jean-Pierre Pelissier : Démographie, Généalogie, Micro-Informatique. ( K. Albertsen ) 1984 s.235-237.

Skriftlæsning (Anm.)

2996.
Henry O. Teltscher : Håndskriften fortæller, u. å. ( Louis E[ugéne] Grandjean ) 12-VI-1951 s.192-193.
2997.
Gotisk skrift. Læsestykker samlet af Georg Simon. ( Wolf Møller ) 16-VI-1978 s.112.

Genealogisk metode - diverse (Anm.)

2998.
K. A. Heiberg : Menneskeskildring. Breve og Familiehistorie, 1942. ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.148f.
2999.
Porphyria - A Royal Malady. [Om diagnoser på afdøde kongelige personer i 13 generationer]. ( K. Albertsen ) 15-II-1967-68 s.242.
3000.
Identifying people of the past. Udg. af E. A. Wrigley. ( K. Albertsen ) 16-II-1974 s.210.
3001.
Gunnar Sandfeld : Erindring og udforskning: Bidrag til en metodisk vejledning for lokalhistorikere. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.81.

Genealogiens historie, foreninger m.v. (Anm.)

3002.
Erich Wasmannsdorff : Verzeichnis Deutscher Familienverbande und Familienforscher, Familienstiftungen und familienkundlicher Vereinigungen. 2. Aufl. Görlitz 1932. ( L[ouis] B[obé] ) 9-VI-1933 s.132.
3003.
Pontus Möller : Svensk släktforskarförteckning. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.228.
3004.
Västsvensk genealogi och personhistoria. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.99.
3005.
Hvem forsker hva i norsk genealogi? ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.178.
3006.
Nyt slægtshistorisk blad: Meddelelser fra slægtshistorisk forening i Århus. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.178.
3007.
Släkts-Forskar-Nytt Udg. af Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. (DIS). ( K. Albertsen ) 1981 s.228-229.
3008.
Genealogiska Föreningen 1933-1983. Jubilæumsskrift. ( Hans H. Worsøe ) 1983 s.205.
3009.
Hvem Forsker Hvad 1984. ( Finn Andersen ) 1984 s.234.
3010.
Genealogical Research Directory 1985. Red. af Keith A. Johnson og Malcolm R. Sainty. ( Finn Andersen ) 1986 s.211-212.
3011.
Jeg arbejder med...Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 1-8, 1978-1986. ( Erik Kann ) 1987 s.88-89.
3012.
Slægtsforskertræf 1986. ( Erik Kann ) 1987 s.89.
3013.
Slægten - nyt tidsskrift. ( Tommy P. Christensen ) 1990 s.112.
3014.
Släkthistorisk Forum, Årgang 9 nr. 1-2/1990. ( Hans H. Worsøe ) 1990 s.220-221.

Beslægtede områder (Anm.)

Arkivvæsen (Anm.)

3015.
Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.67.
3016.
Harald Jørgensen : Nordiske arkiver. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.68.
*
[Breve om arkivforhold.]. Se nr. 3233 under Breve.

Enkelte arkivinstitutioner (Anm.)

3017.
Harald Jørgensen : I rigsarkivets tjeneste. Nogle erindringsblade fra årene 1934-62. ( E. Snorrason ) 16-VI-1978 s.116.
3018.
Harald Jørgensen : Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt.
 • 1. udgave. ( Vibeke Nielsen ) 15-I-1966 s.189.
 • 2. reviderede udgave. ( Jørgen Peder Clausager ) 16-V-1977 s.267.
3019.
Anne Riising. : Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.184.
3020.
Københavns stadsarkiv. Oversigt og vejledning. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.199.
3021.
Henning Jensen , Ebba Thorkelin og Rita Jensen : Arkivhåndbog Nørrejylland. ( Erik Holm Madsen ) 1980 s.238-239.
3022.
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, I. Red. af Wilhelm von Rosen. ( Knud Prange ) 1983 s.202-204.
3023.
Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt. Red. af Hans H. Worsøe og Poul Rasmussen. ( Knud Prange ) 1983 s.202-204.
3024.
Hvad finder jeg på Landsarkivet i Aabenraa ( Erik Kann ) 1985 s.93.
3025.
A. Strange Nielsen : Lokalhistoriske arkiver. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.278.
3026.
Registratur over arkivalier m. m. i Møntergaarden pr. 1.2.75. [Museum i Odense]. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.93.

Enkelte arkivregistraturer (Anm.)

Politi- og retsarkiver (Anm.)

3027.
Axel Nørlit : Skifteprotokoller i landsarkivet for Sjælland m. m. for amter, amtstuer, samt godser og institutioner på Sjælland, Samsø og Møn. Registratur og stednavneregister, 1948. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.170-171.
3028.
Sjællandske retsbetjentarkiver før 1919. Frederiksborg amt I. ( F. S. Grove-Stephensen ) 15-II-1967-68 s.241.
3029.
Københavnske politi- og domsmyndigheder IV: Skifte og overformynderiarkivalier Foreløbige arkivregistraturer. Udg. af Landsarkivet for Sjælland. ( Jørgen Peder Clausager ) 16-VI-1978 s.113.
3030.
Landsting- og kommissionsarkivalier. Foreløbige arkivregistraturer. Udg. af Landsarkivet for Sjælland. ( Jørgen Peder Clausager ) 16-VI-1978 s.114.

Kirkelige arkiver (Anm.)

3031.
Bornholmske Kirkebøger. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.70.
3032.
Fyns stifts kirkebøger. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.100.
3033.
Københavnske kirkebøger I og II. Foreløbige arkivregistraturer. Udg. af Landsarkivet for Sjælland. ( Hans H. Worsøe ) 16-II-1974 s.207.
3034.
Nordslesvigske præstearkiver I. Foreløbige arkivregistranter. Udg. af Landsarkivet for Sønderjylland. ( Hans H. Worsøe ) 16-II-1974 s.208.
3035.
Det danske Missionsselskab. Privatarkiv nr. 10.162. [Registratur]. Red. af C. Rise Hansen. ( Sidsel Eriksen ) 1988 s.92-93.
3036.
"Pastoratsarkiver" (Præste og menighedsarkiver). Møn og Bogø. Arkivregistratur. Udg. af Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.. ( Agnete Paaschburg ) 1989 s.207.

By- og kommunearkiver (Anm.)

3037.
Oversigt over arkivalier vedr. borgerskaber og næringstilladelser. ( Ole Degn ) 15-VI-1972 s.113.
3038.
Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn. ( Hans H. Worsøe ) 16-II-1974 s.111.
3039.
Foreløbige arkivfortegnelser: De ældre nordslesvigske byarkiver. ( Jørgen Peder Clausager ) 1980 s.121-123.
3040.
Kommunearkiver. Registraturer, Skovbo, Holmegård og Rønnede kommuner. Udg. af Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.. ( Jørgen Peder Clausager ) 1981 s.233-235.
3041.
Kommunearkiver: Ringsted og Fuglebjerg. Registratur. Udg. af Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.. ( Jørgen Mikkelsen ) 1990 s.113.
3042.
Kommunearkiver: Rønne, Allinge-Gudhjem, Fakse. Tre registraturer. Udg. af Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.. ( Agnete Paaschburg ) 1990 s.222.

Godsarkiver (Anm.)

3043.
Godsarkiver I. Ryttergodserne. Udg. af Landsarkivet for Nørrejylland. ( Ole Degn ) 15-VI-1972 s.113.
3044.
Lotte Jansen : De fynske godsarkiver. En introduktion. ( Knud Prange ) 16-IV-1976 s.92.
3045.
Foreløbige arkivfortegnelser. Godsarkiver: Søgård, Årtoft, Gram, Nybøl, Augustenborg, Gråsten, Grøngrøft, Kiding, Ladegård, Lindeved, Revsø, Rønhave, Sandbjerg, Skovbølgård, Solvig, Stenderupgård, Stoltelund, Trøjborg og Årup. Udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.276-277.
3046.
Godsarkiver. Registraturer, Krenkerup og Lerchenborg godser. Udg. af Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.. ( Jørgen Peder Clausager ) 1982 s.216.
3047.
Fynske godsarkiver. Registraturer. ( Finn Andersen ) 1982 s.218.

Andre arkiver (Anm.)

3048.
Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.157.
3049.
Københavnske lavsarkiver. Sjællandske og lolland-falsterske lavsarkiver. ( Ole Degn ) 15-V-1971 s.230.
3050.
Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre I. 1769-1807. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.278.
3051.
Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland. De nørrejyske købstæders og landsognes lægdbetegnelser 1789-1970. ( Ole Degn ) 16-I-1973 s.179.
3052.
Vejledende Arkivregistratur XXI: Københavns Universitets Arkiv 1479 - ca.1910. ( Jørgen Peder Clausager ) 16-VI-1978 s.213.
3053.
Foreløbige arkivfortegnelser: Privatarkiver: Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader, gårdejer Hinrich Thomsen, Roost, og forfædre i Roost. ( Jørgen Peder Clausager ) 1980 s.123.

Udenlandske arkivregistraturer (Anm.)

3054.
S. H. Finne-Grønn : Norske Arkivregistraturer Bind I. Fortegnelse over Kirkebøger i Stifts Arkiverne i Kristiania. Kristiania 1915. Udg. af Rigsarkivet. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.113-114.
3055.
[Lauritz Weibull] : Väglegande Förteckning vid Person- och Släktforskning i Landsarkivet i Lund. Lund 1916. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.113.
3056.
Familienarchive in öffentlichem und privatem Besitz. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.99.
3057.
Katalog for genealogisk forskning vid Landsarkivet i Göteborg. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.190.

Navne (Anm.)

3058.
Kraks Navnebog. Udg. af Ove Krak. ( H. Hjorth-Nielsen ) 6-III-1912 s.286-287.
3059.
H. Adsersen : Mit Navns Historie. [Asser] København 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.292.
3060.
Svend Aakjær : Opkaldelsesreglerne i nordiske Slægter i den ældste historiske Tid. ( L[ouis] B[obé] ) 9-I-1928 s.186.
3061.
Ordbog over middelalderlige danske Personnavne. 9-V-1932 s.288.
3062.
Bror Olsson : Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vid släktforskning, 1946. ( Bjørn Kornerup ) 12-II-1947 s.183-184.
3063.
Georg Søndergaard : Bogen om personnavne. Oprindelse-Historie-Brug. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.237-238.

Topografi og lokalhistorie (Anm.)

3064.
Lokalhistorie-Rigshistorie, og andre artikler fra Fortid og Nutid. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.70.
3065.
Lokalhistorisk vejviser. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.82.
3066.
Vibeke Nielsen : Lokalhistorisk Vejviser 1978. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.218.
3067.
Annegrete Dybdahl : Historisk vejviser 1986. ( Erik Kann ) 1987 s.88.
3068.
Lokalhistoriske Småtryk, udg. af Lokalhistorisk Afdeling. ( Erik Kann ) 1986 s.217.
3069.
Knud Prange : Lokal Historie - en håndbog. ( Nynne Helge ) 1990 s.223-224.

Administration (Anm.)

3070.
De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956. ( F. S. Grove-Stephensen ) 15-II-1967-68 s.157.
3071.
Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Red. af Karl Erik Frandsen. ( Jørgen H. Barfod ) 1986 s.104-105.
3072.
Harald Jørgensen : Lokaladministrationen i Danmark. ( Nynne Helge ) 1986 s.107-108.

København og Frederiksberg (Anm.)

3073.
G[erhard] L. Grove og Fr[itz] J[ürgensen] West : Kjøbenhavns Brandforsikring 1731-1911. Et Bidrag til Kjøbenhavns Historie. København 1913. ( H. Hjorth-Nielsen ) 6-V-1914 s.99-102.
3074.
Aage Schæffer : Københavnske Apoteker paa Christian den Fjerdes Tid. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.102.
3075.
Minderige Huse. Kendte Mænd og Kvinders Boliger uddraget af Kjøbenhavns Vejvisere 1770-1870. København 1922. Udg. af Krak. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.197-198.
3076.
Poul Bredo Grandjean : "Himmerige". Hjørnegaarden Skindergade - Købmagergade - Store Kannikestræde. København 1922. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.198.
3077.
Kraks Tidstavler 1923. Optegnelser af Københavns Historie. Udg. af Krak. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.121.
3078.
Herman Gram : Povl Fechtels Hospitals Historie 1570-1920. København 1923. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.122-123.
3079.
København fra Absalon til idag. Kraks tidstavler, 5. udg., 1953. Udg. af Krak. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.52.
3080.
Stig Juul og E. Villarsen : Samling af de for Københavns Universitets legater gældende bestemmelser. Udarbejdet efter konsistoriums foranledning. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.170.
*
Kjøbenhavns Borgere 1659. Se nr. 3395 under Diverse grupper biografi.
3081.
[Jacob Davidsen] : Gamle minder fra Frederiksberg og Vesterbro, 1953 Udg. af fuldmægtig Petersen og Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-III-1955 s.106.
3082.
Adamine Gerber : Frederiksberg by med sideveje til porten. Med forord og noter af Niels Maare, 1955. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.54-56.

Købstæder (Anm.)

3083.
Georg Brøckner-Mortensen : Vores gade. En milieuskildring fra Fredericia i 1890'erne. ( K. Albertsen ) 1984 s.92.
3084.
Th. O. Achelis : Haderslev i Gamle Dage. Hæfte 1-2. Haderslev 1926. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.168.
3085.
M. Favrholdt : Haderslev Latinskoles Historie 1567-1967. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.251.
3086.
Ole Møller Jensen og Mogens Bendixsen : Den lange vej til Glæden. Herning-egnen under besættelsen 1940-1945. ( Tommy Watson ) 1987 s.91.
3087.
P. Eliassen : Historiske Strejftog i Kolding og Omegn. En Hjemstavnsbog. Kolding 1923. ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.251.
3088.
J. O. Brandorff : St. Nikolaj Kirke i Kolding. Kortfattet Vejledning. Kolding 1924. [Bl.a. omtale af ligsten og epitafier] ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.252.
3089.
Chr. Petresch Christensen : Nørresundbys Historie indtil 1701 med Bidrag til Egnens Historie. Aalborg 1921. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.197.
3090.
Finn Grandt Nielsen : Holbergtidens Odense. En Perspektivtegning og vejviser fra 1761. ( Poul Steen ) 1989 s.107-108.
3091.
Svend Erik Sørensen : Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie. ( Lisa Elsbøll ) 1989 s.109.
3092.
Ole Degn : Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. ( Paul G. Ørberg ) 15-VI-1972 s.114.
3093.
Olaf Carlsen : Soranske Studier I-II, København 1928-29. ( Bjørn Kornerup ) 9-I-1928 s.261-263.
3094.
Birthe Holm : Et håndværkerhjem i Sønderborg 1905-20. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.213.
3095.
Torvene, huse og mennesker i Thisted o. 1900. ( Wolf Møller ) 1985 s.226-227.
3096.
Aage Schæffer : Viborg Svaneapotek. Det gamle Apothek 1573-1923. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.122.
3097.
Paul G. Ørberg : Når nøden er størst. Viborg Gråbrødre Klosters historie fra reformationen til nutiden. ( Agnete Paaschburg ) 1987 s.248-249.
3098.
P. A. Klein : Vordingborg Købstads Historie. København 1923. ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.251.
*
Åbenrå. Se nr. 3249 under Andet arkivalsk materiale.
3099.
Svend B. Olesen : Ålborg Årbogen Fra Povl Pop til Poul Pagh. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.106.
3100.
Katalog over billeder fra det gamle Århus. I: Topografi, II: Portrætter. Foreløbig udgave, dupl. 1953. Udg. af Komitéen for de lokalhistoriske udstillinger. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.204-205.
3101.
Emanuel Sejr : Århus-mosaik. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.157.
3102.
Århus-Årbog 1972. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.280.
3103.
Student i Århus. Femten erindringsbilleder. [Om Århus Universitets første 50 år]. Red. af Gustav Albeck. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.280-281.
3104.
Torben Kisbye : Almas børn. [Erindringer fra studietiden på Aarhus Universitet]. ( Erik Kann ) 1989 s.223.

Landsdele, amter, herreder (Anm.)

3105.
Troels Fink og Johan Hvidtfeldt : Vejledning i Studiet af Sønderjyllands Historie. Tønder 1944. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.262f.
3106.
Sønderjyske årbøger 1984. Red. af Dorrit Andersen og Knud Fanø. ( Tommy P. Christensen ) 1986 s.109-110.
3107.
Valdemar Andersen : Den jyske hedekolonisation. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.119.
*
Hedens Kulturhistorie. Se nr. 3159 under Kulturhistorie m.v..
3108.
Vardesyssel Aarbog 1985. ( Poul Steen ) 1986 s.111.
3109.
J. P. Trap : Danmark. Femte udgave, III, 1: Frederiksborg amt, III, 2: Holbæk amt. Red. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. ( Albert Fabritius ) 13-III-1955 s.31-34.
3110.
Per Niels Kristensen : Bønder og bebyggelse. Befolknings- og bebyggelsesudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse herred i 16. og 17. årh. [Fuglse herred, Maribo amt] ( Margit Mogensen ) 16-V-1977 s.265.
3111.
Danmarks Kirker. Præstø Amt. 1933-34. Udg. af Nationalmuseet. ( L[ouis] B[obé] ) 10-I-1934 s.148f.
3112.
Albert Fabritius : Navneregister til Danmarks kirker, Præstø amt, 1955 ( S[ven] H[oumøller] ) 13-IV-1956 s.136.
3113.
Fra Randers Amt. Historisk Aarbog 1921. Udg. af Randers Amts historiske Samfund. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.198-199.
3114.
Historisk Samfund for Ribe Amts småskrifter. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.71.

Sogne, Landsbyer og enkelte lokaliteter (Anm.)

3115.
Axel Garboe : Agersø i Store Bælt med Nabo-Øen Omø gennem Tiderne, 1938 ( Bjørn Kornerup ) 10-VI-1939 s.165-67.
3116.
Aggersborg gennem 1000 år. Fra vikingeborg til slægtsgård. Red. af Felix Nørgaard, Else Roesdahl og Roar Skovmand. ( Erik Kann ) 1987 s.89.
3117.
Benny Brinch : Befolkningsudviklingen på Fur 1801-1834. ( K. Albertsen ) 16-I-1973 s.98.
3118.
Jesper Godvin Hansen : Dagligliv og arbejdsdag. Krig og nedgangstider. [Kronborg Geværfabrik i Hellebæk] ( Lisa Elsbøll ) 1988 s.211-212.
3119.
Aage Brask : Kjellerup. En jydsk Herregaard fra Vikingetid til Nutid, 1943. ( Hans H. Fussing ) 11-V-1944 s.74f.
3120.
Løjt sogns historie. Red. af Hans H. Worsøe. ( Harald Jørgensen ) 1989 s.110.
3121.
Erik Kroman : Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900. ( Jørgen H. Barfod ) 1989 s.118-119.
3122.
Oscar Udsholt og Bent Thestrup : Reerslevs sogns historie. ( Hans H. Worsøe ) 1990 s.119.
3123.
Jens Kongsted Lampe : Skiveholm og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid. ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.93.
3124.
Dorthea Beck Jensen : Beretninger fra det gamle Skovshoved. ( Jørgen H. Barfod ) 1989 s.117.
3125.
Kaj Mehr : Svanninges gamle gårde. 29 artikler. Udg. af Svanninges Folkemindesamling. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.277-278.
3126.
Niels Peter Stilling : Søllerødbogen 1985. ( Hanne Sanders ) 1986 s.108-109.
3127.
Søllerødbogen 1986 Red. af Niels Peter Stilling. ( Erik Kann ) 1986 s.222.
3128.
Marius Hansen : Tirsbæk Gods og Ejere 1421-1921. København 1923. ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.251.
3129.
Henrik M. Jansen : Valdemars Slot - en kulturhistorisk perle på Tåsinge. ( Jørgen H. Barfod ) 1989 s.110-111.
*
Vallø gods og dets ejere indtil 1461. Se nr. 3565 under F.
3130.
Ruth Andersen : Leg er ikke den kongelige Dragt. Festskrift i anledning af 250-årsdagen for oprettelsen af Vemmetofte adelige jomfrukloster, 10. juni 1985. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.223-224.
3131.
F. Hjorth : Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk. Flensborg u. å. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.166-167.

Udlandet (Anm.)

3132.
Niels Östman : Stockholms rådhus och råd. Festskrift utgifven til minne af nye rådhusets invigning hösten 1915. ( P[oul] B[redo] G[randjean] ) 7-III-1918 s.264.
3133.
L. M. Bååth : Hälsingborgs Historia. Hälsingborg 1925. ( Vilhelm Marstrand ) 8-V-1926 s.166.
3134.
Hans Wählin : Landskrona forna kyrka och dess minnesmärken. Malmö 1939. ( Bjørn Kornerup ) 11-II-1941 s.253f.
*
Oslo Byhistorie. Se nr. 2975 under Andre lande.
3135.
P. Piper : Altona und die Fremden, insbesondere die Emigranten, vor hundert Jahren. Festschrift zum Stadtjubiläum am 23. Aug. 1914, Altona 1914. ( Louis Bobé ) 6-VI-1915 s.317-318.
3136.
Aage Schæffer : Schleswig-Holsteinischern Kunstkalender. [om Ditmarsken] ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.122.
3137.
Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein. Kreis Eckernförde, 1950. - Kreis Flensburg, 1952. - Stadt Flensburg, 1955. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.193-195.
3138.
The Philimore Atlas and Index of Parish Registers. [Atlas og annoteret indeks over samtlige sogne i England og Wales]. Red. af Cecil R. Humphrey-Smith. ( Jørgen Peder Clausager ) 1984 s.224-225.

Heraldik (Anm.)

3139.
L. J. Trost : Die Ritter- und Verdienstorden, Ehrenzeichen ond Medaillen aller Souveräne und Staaten, Wien u. Leipzig, 1910. ( Paul Hennings ) 6-III-1912 s.198.
3140.
Hans Toll : De älsta svenska konungavapenbilderna och Tre-kronor-vapnet. Stockholm 1919. ( Poul Bredo Grandjean ) 7-IV-1919 s.291-292.
3141.
Johan Kleberg : Heraldisk lexikon över å svenska riddarhuset introducerede ätter. Stockholm 1919. ( P[oul] B[redo] G[randjean] ) 7-V-1920 s.245-246.
3142.
Adam Lewenhaupt : Adelsvapnen och den svenska Heraldiken. ( Ernst v. d. Recke ) 8-V-1926 s.301-04.
3143.
Knud Prange : Heraldisk nøgle til Nyt dansk Adelslexikon, 1959. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.186-187.
3144.
Wappenführende Geschlechter der Bundesrepublik Deutschland.
 • Bd. 16. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.191.
 • Bd. 17, 1961. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.172.
3145.
Våbener benyttet i slægterne Fabricius og Fabritius i Danmark. ( K[nud] P[range] ) 15-II-1967-68 s.71.
3146.
Sven Tito Achen : Identifikation af anonyme våbenskjolde. ( Sv. Fritz ) 16-I-1973 s.180.
3147.
Sven Tito Achen : Danske adelsvåben. En heraldisk nøgle. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.82.
3148.
Knud Prange : Heraldik og historie, 2. udg. ( Nils G. Bartholdy ) 1979 s.273-274.
3149.
De kungl. svenska Riddarordnarna 1975. ( Nils G. Bartholdy ) 1979 s.278-280.
3150.
Ottfried Neubecker og Nils G. Bartholdy : Heraldik, kilder, brug, betydning, oversat og bearbejdet for Skandinavien. ( Knud Prange ) 1981 s.109-110.
3151.
Gert Osvald : Lexicon der Heraldik. ( K. Albertsen ) 1985 s.228.
3152.
Casimir Sparre Lindhe : Variera Heraldiska Vapen Mera. [Heraldisk skitsebog med stilisering af skjoldmærker, håndbog i termer og begreber] ( Sigvard Mahler Dam ) 1990 s.225-226.
3153.
Knud Prange : Våbenanetavlen - perspektiv og exempler. ( Per Ingesman ) 1984 s.84-85.

Kulturhistorie m.v. (Anm.)

3154.
Carl W. Schnitler : Slegten fra 1814. Studier over norsk Embedsmandskultur i Klassisismens Tidsalder 1814-1840. ( P[oul] B[redo] Granjean ) 6-III-1912 s.198-199.
3155.
Christine Reimer : Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde. København 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.293-294.
3156.
K. Hammerich , P[oul] B[redo] Granjean og C. A. Clemmensen : Købstædernes almindelige Brandforsikring. Brandforsikringens Udvikling og Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871-1920. København 1921. ( [Paul Hennings?] ) 7-VI-1921 s.198-199.
3157.
H. Hertel : Det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie I-II. København 1919-20. ( P[aul] H[ennings] ) 8-IV-1925 s.94.
3158.
O. Ovenstad : Den norske hær 1628-1900. ( C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe ) 8-VI-1927 s.84-85.
3159.
Hugo Matthiessen : Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie, 1939. ( Bjørn Kornerup ) 10-VI-1939 s.277f.
3160.
Svend Dahl : Den danske Plante- og Dyreverdens Udforskning, 1941. ( Bjørn Kornerup ) 11-III-1942 s.81-83.
3161.
Hans H. Fussing : Herremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring 1600, 1942. ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.145-47.
3162.
Bjørn Kornerup : Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1945. ( Albert Fabritius ) 11-VI-1945 s.156f.
3163.
Christian Elling : Maskespil, 1945. ( L[ouis] B[obé] ) 11-VI-1945 s.161-64.
3164.
Hugo Matthiessen : Snapstinget. Jydsk termin. Marked og mennesker, 1946 ( Bjørn Kornerup ) 12-II-1947 s.187-190.
3165.
Robert Neiiendam : Gennem mange år. Afhandlinger og kronikker, 1950. ( H. Topsøe-Jensen ) 12-V-1950 s.207-209.
3166.
T. Vogel-Jørgensen : Berlingske Tidende gennem to hundrede år 1749-1949, 1949. ( Povl Engelstoft ) 12-V-1950 s.212-213.
3167.
Herregårdsliv. Minder fra gamle herregårde. 1953. Red. af Ernst Fr. Hansen. ( Bjørn Kornerup ) 13-III-1955 s.110-111.
3168.
Erik Rasmussen og Roar Skovmand : Det radikale Venstre 1905-1955. 50 års folkeligt og politisk virke, 1955. ( Povl Engelstoft ) 13-IV-1956 s.60-61.
3169.
Fund og Forskning. Udg. af Det Kongelige Bibliotek.
 • I-II, 1954-55. ( Sven Houmøller ) 13-III-1955 s.105-106.
 • III-IV, 1956-57. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.51.
 • VIII 1961. ( Sven Houmøller ) 14-III-1961 s.121.
3170.
Eli Ansteinsson : Teater i Norge. Dansk scenekunst 1813-1863. ( Kirsten-Elizabeth Høgsbro ) 15-IV-1970 s.83.
3171.
Birte Andersen : Adelig opfostring. ( Vello Helk ) 15-VI-1972 s.281.
3172.
Kristian Hvidt : Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. ( Harry Christensen ) 15-VI-1972 s.285.
3173.
Sten Carlsson : Att byta samhällsklass. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.97.
3174.
Sven Houmøller : Kjæden lå i mulm begravet. [Træk af Kjæde-Ordenens Historie 1774-1974]. ( Jørgen Tvevad ) 16-III-1975 s.87.
3175.
Liv Jensson : Teater i Drammen inntil 1840. ( Henrik Nyrop-Christensen ) 16-III-1975 s.204.
3176.
Erna Lorenzen : Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675 - ca. 1850. ( K. Albertsen ) 16-III-1975 s.218.
3177.
Niels Schiørring : Musikkens historie i Danmark I-III. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.272-273.
3178.
Povl Eller : Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1878-1978. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.275.
3179.
Johan Albrecht With : Aarhuus-Tids-Fordriv. [Digt på 51 vers fra 1721 om en harejagt ved Holme syd for Århus.] Red. af Kjeld Elkjær. ( Paul G. Ørberg ) 1979 s.301.
3180.
Jørgen Mathiassen : Kopisten. Første del af trilogien "De oprigtige". ( Sv. Cedergreen Bech ) 1980 s.125-127.
3181.
N. H. Frandsen : Krybskytten fra Nederskoven. ( Finn Andersen ) 1980 s.243.
3182.
Harald Jørgensen : Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919. ( Finn Andersen ) 1981 s.116.
3183.
L. S. Ravn : Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920. ( Hans H. Worsøe ) 1981 s.232.
3184.
Erik Nørr : Præst og administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841. ( Finn Andersen ) 1981 s.233.
3185.
Kulturminder. Udg. af Selskabet for dansk kulturhistorie. ( Finn H. Blædel ) 1982 s.118.
3186.
Mogens Jerver : Mordet i Sønder Økse. ( [Finn H.] Bl[ædel] ) 1982 s.121.
3187.
Volkmar Weiss : Psychogenetik. ( K. Albertsen ) 1984 s.90.
3188.
Hans Sode-Madsen : Ungdom uden arbejde. Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950. ( Tommy P. Christensen ) 1986 s.110-111.
3189.
N. H. Frandsen : Mordet på Store Hans. ( Hanne Sanders ) 1986 s.222.
3190.
Birgit Bjerre Jensen : Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730. ( Poul Steen ) 1987 s.245.
3191.
Birgit Nüchel Thomsen , August Wiemann Eriksen , Mikael Hertz og Karen Hjorth : Samspillet mellem organisationer og stat. Studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879-1950. ( Tommy P. Christensen ) 1988 s.210-211.
3192.
Florian Martensen-Larsen : Brød til Norge. Krigen mod England 1807-14 og Norges forsyning med brødkorn fra Nordjylland. ( Nynne Helge ) 1988 s.212-213.
3193.
Lars Bisgaard : Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder. ( Susanne Vogt ) 1989 s.207-208.
3194.
Kongemagt og samfund i middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig på 60-årsdagen 13. februar 1988. ( Torben Svendrup ) 1989 s.208-209.
3195.
Danske Trylleeventyr. Red. af Bengt Holbek og Lisbeth Jensen. ( Julie Fryd Johansen ) 1990 s.118.
3196.
Bengt Holbek : Tolkning af Trylleeventyr. ( Julie Fryd Johansen ) 1990 s.118.
3197.
Jørgen Hæstrup : Vildnis og "Grundtvigsplan". Om finansiering af modstandsbevægelsen. ( Jørgen H. P. Barfod ) 1990 s.227-228.
3198.
Erindringsserien "Folk fortæller" Udg. af Foreningen Danmarks Folkeminder.
 • Lorenze Hansen : Opkomlinge
 • Niels Nørgaard : Mine livserindringer
 • Agnete Therkildsen : Små glimt ( Hans H. Worsøe ) 1990 s.243.

Kilder (Anm.)

3199.
C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : Kilde-Register til norsk slegthistorie. Særtryk af "Norsk Personalhistorisk Tidsskrift". Kristiania 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.270-271.

Kirkebøger og folketællinger (Anm.)

3200.
Wilhelm Jensen : Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, des Landesteils Lübeck und der Hansestädte. Neumünster 1936. ( Albert Fabritius ) 10-IV-1937 s.164f.
3201.
Trykte kirkebøger for Glostrup, Brøndbyerne, Vallensbæk og Herstedøster. 13-V-1957 s.58.
3202.
J. Elklit : Folketællingen 1845. Metodiske problemer ved databehandling af et folketællingsmateriale. ( K. Albertsen ) 15-IV-1970 s.80.
3203.
Folketællingen 1850 for Torslev sogn, Dronninglund herred. Red. af Jørgen Peder Clausager. ( Knud Prange ) 1985 s.94-95.
3204.
Register over Svendborgs indbyggere 1893. Red. af Poul Thestrup. ( Knud Prange ) 1985 s.94-95.
3205.
Svendborgs indbyggere 1903. Red. af Poul Thestrup. ( Knud Prange ) 1985 s.94-95.
3206.
Folketællingen 1850 for Understed og Karup sogne, Hørby sogn, Albæk sogn, Sæby købstad. Red. af Jørgen Peder Clausager. ( Knud Prange ) 1986 s.107.
3207.
Kjeld W. Rasmussen og Helge Vangmark : Folketælling 1787 for Tybjerg herred, Præstø amt. ( Poul Steen ) 1987 s.246.
3208.
Berna og Jørgen Møller-Holst. : Rødovre kirkebog 1682-1814. ( Hanne Sanders ) 1988 s.85.
3209.
Kjeld W. Rasmussen og Helge Vangmark : Folketælling 1787. Ringsted herred med Ringsted købstad. ( Tommy P. Christensen ) 1988 s.209.
3210.
Jørgen Papsøe : Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845, Frederiks sogn, Almind sogn, Karup sogn, Thorning sogn, Elsborg sogn, alle Lysgaard herred, Viborg amt. ( Knud Prange ) 1989 s.107.
*
Folk og Fant. Navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855. [Norske folketællinger]. Se nr. 214 under Kirkebøger, folketællinger og mandtal.
3211.
Fantefortegnelsen 1845. Red. af Harald Winge. ( Erik Kann ) 1987 s.246-247.

Stambøger (Anm.)

3212.
Madame Juuls Stambok. Oslo 1931. Udg. af Norske Selskab. ( L[ouis] B[obé] ) 9-IV-1931 s.190.
3213.
Vello Helk : Stambøger fra det 16. årh. og første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.113.
3214.
Vello Helk : Stambøger i Det Kongelige Bibliotek før 1800. ( Niels G. Bartholdy ) 1981 s.230-231.
3215.
Stammbücher als kulturhistorische Quellen. Red. af Jörg-Ulrich Fechner. ( Vello Helk ) 1984 s.86.
3216.
Wolfgang Klose : Stammbücher des 16. Jahrhunderts. [Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 42]. München 1989. ( Vello Helk ) 1990 s.105.
3217.
Wolfgang Klose : Corpus Album Amicorum - CAAC. Beschreibendes Verzeichnis der Stambücher des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 1988. [EDB-registrant over 1535 stambøger] ( Vello Helk ) 1990 s.105.

Breve (Anm.)

3218.
K. A. Heiberg : Smaa Tidsbilleder i Breve, 1792-1864, 1940. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.153.
3219.
K. A. Heiberg : Fra Nær og Fjern. Tidsbilleder i Breve 1841-72, 1941. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.153.
3220.
Svundne Tider. Erindringer og Breve. Udg. af Carl Dumreicher, H. G. Olrik og H. Topsøe-Jensen.
 • I, 1942. ( Bjørn Kornerup ) 11-IV-1943 s.70.
 • II-III, 1943. ( Bjørn Kornerup ) 11-V-1944 s.68f.
 • IV, 1945. ( Bjørn Kornerup ) 11-VI-1945 s.153-56.
3221.
Danske politiske breve fra 1830erne og 1840erne. I 1830-40, 1945. Red. af Povl Bagge og Povl Engelstoft. Udg. af Det kongelige danske selskab for fædrelandets Historie. ( Harald Jørgensen ) 12-I-1946 s.214-217.
3222.
Bernhard Dunker : Breve til Julie Winther, 1954. Udg. af Solveig Tunold. ( Else Maria Kornerup ) 13-IV-1956 s.45-49.
3223.
Breve fra og til Johanne Luise Heiberg. Første bind 1820-1867, andet bind 1867-1890, 1955. Udg. af Just Rahbek. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.127-136.
3224.
Th. Bull : Et dansk-norsk hjem belyst ved brev fra den Bull-Ørstedske familiekrets, 1954. ( Else Maria Kornerup ) 13-IV-1956 s.45-49.
3225.
Mellem klassiske filologer. Af Niels Bygom Krarups brevvekslinger. Med en biografisk ramme og kommentar, 1957. Udg. af Morten Borup. ( Bjørn Kornerup (�) ) 13-V-1957 s.193-194.
3226.
H. C. Andersen og Henriette Wulff. En brevveksling. I: Indledning. Breve 1826-48. II: Breve 1849-58. III: Kommentar og registre, 1959. Udg. af H. Topsøe-Jensen. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.127-129.
3227.
Memoirer og Breve. Ny udg. bd. I-VI. ( Hans H. Worsøe ) 15-I-1966 s.191.
3228.
H. V. Gregersen : Laurids Skaus brevveksling med politiske venner
 • i København. ( Olav Christensen ) 15-V-1971 s.234.
 • i Sønderjylland. ( Olav Christensen ) 15-V-1971 s.234.
3229.
Quattuor centuriæ epistolarum. Provst Johannes Pistorius' brevsamling 1541-1605. ( Urban Schrøder ) 15-VI-1972 s.279.
3230.
Ivan Katic : Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906. Breve fra Carl Mæhl til Harald Krabbe 1886-1916. ( Vello Helk ) 16-IV-1976 s.97.
3231.
Ivan Katic : Breve fra J. P. B. Jessen til H. P. Bergmann. En ung dyrlæges breve fra Danmark (1823-24) og Rusland (1826-34). ( Vello Helk ) 16-V-1977 s.262.
3232.
Brev fra Amerika. Danske Udvandrerbreve 1874-1922. ( Chr. D. Nøkkentved ) 1982 s.117-118.
3233.
Arkivarer skriver breve. En antalogi 1882-1959. Red. af Hans Kargaard Thomsen. ( Harald Jørgensen ) 1990 s.120-121.
*
Morten Nielsens breve. Se nr. 3780 under N.

Fortegnelser over fødsler, vielser og dødsfald (Anm.)

3234.
Gravskrifter i danske Aviser 1759-1800. Udg. af H. Ehrencron Müller. ( Albert Fabritius ) 11-VI-1945 s.158.
3235.
Jørgen Gløersen : Dødsfald i Norge 1763-1825 og 1826-1840. [Bragt som tillæg til Norsk Slekthistorisk Tidsskrift]. 15-I-1966 s.178.
3236.
Jørgen Gløersen : Dødsfall i Norge 1763-1825. ( Sven Houmøller ) 15-II-1967-68 s.241.
3237.
Faldne i Danmarks frihedskamp. Red. af Ib Damgaard Petersen. ( Niels Friis ) 15-IV-1970 s.187.
3238.
Chevra Kaddischa 1858-1958, 1958. Udg. af Bestyrelsen for Det forenede israelitiske Begravelsesselskab. ( Michael Hartvig ) 14-I-1959 s.108-109.
3239.
Jul. Margolinsky : Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976. ( Hans Metzon ) 16-VI-1978 s.218.
3240.
Hans Metzon : Jødiske begravelser i Danmark 1977-1983. ( Finn Andersen ) 1984 s.237.

Andet arkivalsk materiale (Anm.)

*
Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1865, Kiel 1815. Red. af Franz Gundlach. ( Louis Bobé ) Se nr. 247 under Andet arkivalsk materiale.
3241.
Evald Tang Kristensen : Almanak-Optegnelser af Præsterne Hr. Niels Sørensen Rømer og Hr. Peder Laugesen Fanø. ( Poul Bjerge ) 7-IV-1919 s.292.
3242.
Dreissig Jahre am Hofe Fredrichs des Grossen, 1907. Nachträge I-II, Gotha. [Dagbøger 1750-75 ført af Kammerherre, greve Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorff]. Udg. af K. E. Schmidt-Lötzen. ( [Paul Hennings?] ) 8-I-1922 s.97-99.
3243.
S. Nygård : Kronologisk Fortegnelse over kgl. Resolutioner udfærdigede gennem Rentekammeret i Aarene 1660-1719. [Manuskript i Rigsarkivet] ( R[ichard] Høeg Brask ) 10-V-1938 s.250f.
3244.
Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Udg. af Kristiansand by. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.211-213.
3245.
Otto von Spreckelsen : Viborg bys borgerbog 1713-1860. Viborg byhistoriske arkiv. Publikation nr. 3, 1955. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.121.
3246.
Sophie Brahes regnskabsbog 1627-40. Red. af Henning Paulsen. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.53-54.
3247.
Johan Jørgensen : Skifter og testamenter. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.69.
3248.
En højskolevinter. En elevdagbog fra provisorieårene. ( Finn H. Blædel ) 15-III-1969 s.76.
3249.
Morten Kamphövener : Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.84.
3250.
Gerhard Kraack : Die Flensburger Geburtsbriefe. ( Vello Helk ) 16-VI-1978 s.116.
3251.
Thelma Jexlev : Lensregnskaberne, en oversigt. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.274-275.
3252.
Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger. Red. af Erik Reitzel-Nielsen og Ole Fenger. ( Henning Heilesen )
 • Bind 1. 1375-1553. 16-VI-1978 s.210.
 • Bind 2-4. 1554-1589. 1982 s.118-120.
 • Bind 5-7. 1590-1662 samt "Rigens Ret". 1985 s.224-225.
 • Bd. 8. Register samt supplement. 1988 s.87.
3253.
Torsten Balle : Tingbogsekstrakter fra Thy. ( Knud Prange ) 1984 s.229-230.
3254.
Engelholm Skifteprotokol 1775-1850. Red. af N. H. Frandsen.. ( Erik Kann ) 1986 s.210.
3255.
Jens Holmgaard : Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag. 1646. ( Poul Steen ) 1989 s.105-106.

Gravsten, epitafier og andre indskrifter (Anm.)

3256.
Hovedstadens monumenter, mindesmærker, mindetavler. En vejviser. 1955. Udg. af Krak. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.52.
3257.
Sven Houmøller : På vandring i den stille have (Frederiksberg ældre kirkegård, II), 1959. ( T. Vogel-Jørgensen ) 14-II-1960 s.137-138.
3258.
Jul. Margolinsky : De jødiske kirkegårde i danske provinsbyer. Historisk overblik, navnefortegnelse, gravpladser 1722-1956, udvalg af gravskrifter, 1957 dupl. ( Michael Hartvig ) 13-V-1957 s.191-193.
3259.
Jul. Margolinsky : Gravpladserne på Mosaisk nordre kirkegård i Møllegade 1693-1953, 1954 maskskr. ( Michael Hartvig ) 13-IV-1956 s.49-51.
 • Gravpladserne på Mosaisk vestre kirkegård, januar 1886- maj 1955, 1955 dupl. ( Michael Hartvig ) 13-IV-1956 s.49-51.
3260.
Jul. Margolinsky : 299 Epitaphs on the Jewish Cemetary in St. Thomas, W. I. 1837-1916. ( Sven Houmøller ) 15-II-1967-68 s.242.
3261.
Einar Bager : Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård, 1958. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.180-181.
3262.
Einar Bager : Malmöhistoria i Sten II. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.65.
3263.
Henrik Nielung : Mindesmærker i Fredericia ( Hans H. Worsøe ) 1981 s.115.
3264.
Karin Kryger : Allegori og Borgerdyd. Studier i det nyklassisistiske gravmæle i Danmark 1760-1820. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.207-208.

Portrætter (Anm.)

3265.
O. H. Clementsen : Fortegnelse over Flints Portrætter. København 1924. ( P[aul] H[ennings] ) 8-III-1924 s.253.
3266.
Katalog over de udstillede Portrætter og Genstande paa Frederiksborg. 2. Udg., 1943. ( Bjørn Kornerup ) 11-V-1944 s.258f.
3267.
Den lille portrætkunst siden 1750. 1949. Udg. af Louis E[ugéne] Grandjean og Albert Fabritius. ( T. Vogel-Jørgensen ) 12-IV-1949 s.178-180.
3268.
H. D. Schepelern : Portrætsamlingen i Odense adelige jomfrukloster. Med en indledning om klostrets ældre historie, 1959. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.175-176.
3269.
Billeder fra Frederiksborg, 1961. Udg. af Det nationalhistoriske Museum. ( Sven Houmøller ) 14-III-1961 s.121.
3270.
Carsten Teilman Hald : Vestjyske adelsfolk. [Portrætter] ( Albert Fabritius ) 15-I-1966 s.191.
3271.
Else Kai Sass : Thorvaldsens portrætbuster I-III. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.66.
3272.
Finn Grandt-Nielsen og John L. Laurberg : Forbryderbilleder 1867-1870. ( Jørgen Mikkelsen ) 1990 s.231-232.

Trykte kilder (Anm.)

3273.
Erik Nørr : Latinskolens programmer 1840-1903 og Gymnasieskolens programmer 1903-1958 I-II. ( Carl E. Jørgensen ) 1986 s.216.

Andre kilder (Anm.)

3274.
Marianne Zenius : Genremaleri og virkelighed. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.266.
3275.
F. Michelsen og Jan Preisler : Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846. ( Hans H. Worsøe ) 1989 s.106.

Almindelig biografi (Anm.)

3276.
Dansk Biografisk Leksikon 1923-44. Red. af Povl Engelstoft og Svend Dahl. ( Louis Bobé ) 12-I-1946 s.83-88.
 • Bemærkning 12-I-1946 s.225.
3277.
Dansk biografisk leksikon 1-16. Tredie udgave. Red. af Sv. Cedergreen Bech.
 • [Første bind udkommet]. ( Finn H. Blædel ) 1979 s.269-272.
 • [Femte bind udkommet]. ( Finn H. Blædel ) 1980 s.243-245.
 • Sv. Cedergreen Bech : Svar 1981 s.116.
 • [Tiende bind udkommet]. ( Finn Andersen ) 1982 s.221-222.
 • [16. og sidste bind udkommet]. ( Finn Andersen ) 1985 s.95-96.
3278.
The Dictionary of National Biography 1961-1970. [Den britiske nationalbiografi]. ( Jørgen Peder Clausager ) 1984 s.227-229.
3279.
Dansk biografisk Haandleksikon Red. af Svend Dahl og P[ovl] Engelstoft. Udg. af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. ( L[ouis] B[obé] ) 7-III-1918 s.268-270.
3280.
Norsk Biografisk Leksikon. Kristiania 1921. Red. af Edv. Bull, Anders Krogvig og Gerhard Gran. ( L[ouis] B[obé] ) 8-I-1922 s.99-100.
3281.
Norsk Biografisk Leksikon I. Bind Kristiania 1921-23. Red. af Edv. Bull, Gerhard Gran og Anders Krogvig. ( P[aul] H[ennings] ) 8-IV-1925 s.95.
3282.
Danmarkshistoriens blå bog. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.230.
3283.
Kraks blå bog ( Hans H. Worsøe )
 • 1974. 16-III-1975 s.84.
 • 1979. 1 1979 s.30.
 • 1984. 1984 s.230-231.
 • 1989. 1989 s.212.
3284.
Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexicon. ( Sv[end] Cedergreen Bech ) 16-III-1975 s.200.
3285.
Claus Eskildsen : Den sønderjydske Befolknings Slægtsforbindelser, 1942 ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.257f.
3286.
Festskrift til Povl Bagge. [Med personalhistoriske artikler.] ( Paul G. Ørberg ) 16-I-1973 s.101.
3287.
Palle Lauring : Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. ( Sv. Cedergreen Bech ) 1982 s.219-220.
3288.
Harald Ilsøe : 555 danske selvbiografier og erindringer. En kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier, forfatter af personer født før 1790. ( Poul Steen ) 1988 s.91.
3289.
Festskrift til Troels Dahlerup på 60-årsdagen den 3. december 1985. ( Jørgen H. Barfod ) 1986 s.208-210.
3290.
Mennesker i Danmarks og Europas Middelalder. Red. af Brian McGuire. ( Poul Steen ) 1988 s.94.

Adelen (Anm.)

3291.
Th. Hauch-Fausbøll : Haandbog over den ikke naturaliserede Adel. København 1917. Udg. af Forbundet af ikke naturaliserede Adelsslægter i Danmark. ( Poul Bredo Grandjean ) 7-II-1917 s.114-116.
 • Et Gensvar. 7-II-1917 s.344-53.
3292.
Albert Fabritius : Danmarks riges adel, dens tilgang og afgang 1536-1935. En studie i dansk adelshistorie, 1945. ( Knud Fabricius ) 12-I-1946 s.204-214.
3293.
Danmarks Adels Aarbog 1955 og Sveriges riderskap och adels kalender 1956. ( S[ven] H[oumøller] ) 13-IV-1956 s.62.
 • 1956 resp. 1957. ( S[ven] H[oumøller] ) 13-V-1957 s.195.
 • 1957 resp. 1958. ( S[ven] H[oumøller] ) 13-VI-1958 s.53-54.
*
Danmarks Adels Årbog 1979-1981. ( Knud Prange ) Se nr. 431 under Adelen.

Hof- og civiletaterne (Anm.)

3294.
Albert Fabritius : Det kongelige Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943, 1943. ( R. Paulli ) 11-V-1944 s.69f.
3295.
J. Smith : Slesvigske amtsforvaltere. Personalhistoriske oplysninger om amtsskrivere, amtsforvaltere, landskrivere, landfogder og andre oppebørselsbetjente i hertugdømmet Slesvig indtil 1864, 1954 dupl. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.62.
3296.
Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt : Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848, 1961. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.123.
3297.
Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland. Red. af Harald Jørgensen. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.186.
3298.
Svend Thorsen : De danske ministerier. Et hundrede politisk-historiske biografier. ( Niels Petersen ) 16-I-1973 s.181.
3299.
Tage Kaarsted : De danske Ministerier. Et hundrede politisk-historiske Biografier. 3. Bind. 1929-1953. ( Niels Petersen ) 1980 s.232-237.

Militæretaterne (Anm.)

3300.
T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard : Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932, I-II. ( Louis Bobé ) 10-III-1936 s.66f.
 • E. Juel Hansen : Bemærkninger til samme. 10-III-1936 s.67-72.
 • E[mil] Marquard : Til E. Juel Hansens Bemærkninger. 10-III-1936 s.244-46.
 • E. Juel Hansen : Slutbemærkninger. 10-IV-1937 s.165f.
3301.
J. Teisen : Maanedslieutenanter i Søe-Etaten 1801-14. Særnummer af Tidsskrift for Søvæsen, 1961. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.123.
3302.
J. Teisen : Måneds- og reserveløjtnanter 1848-50 og 1864. Særtryk af Tidsskrift for Søvæsen, 1964. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.171.
3303.
Tidsskrift for Søvæsen, marts 1958 [med rulle over linieskibet Prins Christian Frederiks besætning i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808]. ( S[ven] H[oumøller] ) 13-VI-1958 s.54.
3304.
Joseph Valynseele : Les maréchaux de la restauration et de la monarchie de Juillet. Leur familles et leur descendance, 1962. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.171-172.
3305.
E. O. A. Hedegaard : Generalstabens Guidekorps. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.245.
3306.
Danske Søofficerer 1933-82. Red. af S. E. Pontoppidan og J. Teisen. ( Hans H. Worsøe ) 1984 s.231-232.
3307.
Jørgen Hatting : For Kongen og Staden. [Kongens Livkorps (1801-1872)]. ( Jesper Godvin Hansen ) 1990 s.118-119.

Gejstligheden (Anm.)

3308.
Erh. Quistgaard : Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, 1934. ( Bjørn Kornerup ) 10-II-1935 s.72f.
3309.
Otto Fr. Arends : Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. I-III, 1932. ( L[ouis] B[obé] ) 9-VI-1933 s.132f.
3310.
H. G. A. Jørgensen : Sognepræst og Præstegaard. ( Bjørn Kornerup ) 10-V-1938 s.244-46.
3311.
Pfarrer Günthers Kollektenreise durch Dänemark und Schleswig-Holstein 1723 und 24 (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte 2. Rh. IX 1932). ( Bjørn Kornerup ) 10-II-1935 s.73-75.
3312.
Gunnar Carlquist : Lunds stifts herdaminne. Ser. II, 5, 1954. ( Bjørn Kornerup ) 13-IV-1956 s.120.
3313.
Gunnar Carlquist : Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Ser: II Biografier. ( Albert Fabritius )
 • 6. Frosta och Färs kontrakt. 7. Onsjö, Hatjagers och Rönnebergs kontrakt, 1957 og 1959. 14-I-1959 s.168-170.
 • 8. Luggude kontrakt, 1961. 14-III-1961 s.124-126.
3314.
Kirkelig håndbog. 1951. 8. udg. Red. af Paul Nedergaard. ( Bjørn Kornerup ) 12-VI-1951 s.191-192.
3315.
Paul Nedergaard : Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie [kirkelig geografi] 1849-1949. I. Københavns stift (med Færøerne, Grønland og udlandspræsterne.) 1951. ( Bjørn Kornerup ) 13-I-1952 s.177-178.
3316.
Præstegårdsliv. Minder fra gamle præstegårde, I-II. 1959-60. Red. af Ernst Fr. Hansen. ( Bjørn Kornerup ) 12-V-1950 s.209-211.
3317.
Svenske herdaminner. ( Bjørn Kornerup ) 13-II-1953 s.208-211.
3318.
Aage Dahl : Ejdersted Provstis Præstehistorie. Bidrag til deri sydslesvigske Gejstligheds Historie og Genealogi I. ( Henning Heilesen ) 15-IV-1970 s.86.
3319.
Aage Dahl : Husum provstis præstehistorie til 1864. ( Henning Heilesen ) 15-V-1971 s.232.
3320.
Teologisk Stat
 • 1965-66. II. Danske teologer og præster. ( H[enning] Heilesen ) 15-II-1967-68 s.246.
3321.
Teologisk Stat - Kirkelig Håndbog
 • 1972. ( Henning Heilesen ) 16-I-1973 s.186.
 • 1975. ( Henning Heilesen ) 16-IV-1976 s.101.
3322.
1981. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.121.
 • 1985. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.110.

Jurister og økonomer (Anm.)

3323.
H. Hjorth-Nielsen : Danske Prokuratorer med kgl. Bevilling 1660-1869, 1935. ( Arne Sundbo ) 10-II-1935 s.75-78.
3324.
H. Hjorth-Nielsen : Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868, 1941 ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.144f.
3325.
Finn H. Blædel : Tilføjelser og rettelser til H. Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere 1869-1919. Udg. af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. ( Otto Vilh. Sommer ) 1979 s.281-282.
3326.
A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen : Candidati og examinati juris 1736-1936. Candidati politices 1852-1936. Candidati actuarii 1922-1936.
 • I: Aaberg-Føns, 1954. ( Sven Houmøller ) 13-III-1955 s.103-105.
 • I-V, 1954-1959. ( Carl Lindberg Nielsen ) 14-I-1959 s.171-175.
3327.
Juridisk Stat, 23. udgave, 1965. Red. af Tage Holmboe. Udg. af Danmarks Juristforbund. ( Lennart Konow ) 14-VI-1964-65 s.271-274.
3328.
De gamle Byfoged-, Birke- og Herredsfuldmægtige. Red. af Jep Lauesen Frost. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.250.
3329.
Dansk Økonomstat 1966. ( Lennart Konow ) 15-II-1967-68 s.248.
 • Tilføjelse 15-III-1969 s.192.
3330.
H. Hjorth-Nielsen : Danske Prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869, i reprotryk.
 • Finn H. Blædel : Tillæg. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.116.
3331.
Juridisk økonomisk stat 1981. ( Finn H. Blædel ) 1982 s.218-219.
3332.
Finn H. Blædel : Tilføjelser og rettelser (tillæg 2) til H. Hjorth-Nielsen "Danske Prokuratorer 1660-1869". ( Finn Andersen ) 1983 s.97.

Læger og kirurger (Anm.)

3333.
Kristian Carøe : Det kgl. kirurgiske Akademis Matrikel 1785-1838. ( H. Hjorth-Nielsen ) 8-I-1922 s.101.
3334.
Kristian Carøe : Den danske Lægestand 1479-1900. V. Supplementsbind. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.119.
3335.
Gordon Norrie : Kirurgisk Akademis Historie 1785-1803 og 1803-1841. København 1923. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.273.
3336.
Den danske lægestand. Tolvte udgave 1949. Udg. af Povl Engelstoft, V. A. Fenger og Jesper Engelstoft. ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s.181-183.
3337.
Den danske lægestand 1957-1964. Fjortende udgave 1965. Red. af Sven Houmøller og Torben Palsbo. Udg. af Den almindelige danske Lægeforening. ( T. Vogel-Jørgensen ) 14-VI-1964-65 s.270-271.
3338.
Kristian Carøe : Den danske lægestand 1479-1900 og andre reprotryk. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.117.
3339.
Den danske lægestand 1965-1982. Red. af Elisabeth Jeppesen. ( Jørgen Peder Clausager ) 1983 s.94-95.

Andre akademikere (Anm.)

3340.
Den danske dyrlægestand. 4. udg. ved Philip Hansen, 1956. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.50.
3341.
H. Ehrencron-Müller : Forfatterleksikon, omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. København 1924 ( [Paul Hennings?] ) 8-IV-1925 s.91-92.
3342.
Danske Forstkandidater 1920-1982. Red. af Erik Lenchler Larsen. ( Finn Andersen ) 1984 s.232-233.
3343.
Svend Balslev : Danske forstkandidater 1786-1860. ( Ebbe Kornerup ) 1988 s.89-90.
3344.
Danske historikere 1965. ( Sven Houmøller ) 15-II-1967-68 s.250.
3345.
Svend Balslev og Hans Ejner Jensen : Landmåling og landmålere. Danmarks økonomiske opmåling. ( Paul G. Ørberg ) 16-IV-1976 s.95.
3346.
Registrerede revisorer. Udg. af Dansk Revisorforening. ( Finn H. Blædel ) 1981 s.232.

Håndværkere, kunsthåndværkere og kunstnere (Anm.)

3347.
Holger Rasmussen : Bøger og bogbindere i Odense før 1694. Med en efterskrift af Ib Højklint om Carl Nielsens bogbinderi og protokolfabrik A/S i anledning af firmaets 75-års beståen, 1959. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.122.
3348.
Bjørn Ochsner : Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900. Rev. og forøget udgave. ( Sven Houmøller ) 15-IV-1970 s.187.
3349.
Gunnar Sandfeld : Komedianter og skuespillere. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.115.
3350.
Liv Jensson : Biografisk skuespillerleksikon. Norske, danske og svenske skuespillere på norske scener, særlig på 1800-tallet. ( Hans H. Worsøe ) 1981 s.231-232.
3351.
Anders Enevig : Cirkus i Danmark 1-3. ( Finn Andersen ) 1983 s.96-97.
3352.
Dansk Kunsthåndværker Leksikon I-II. Red. af Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård og John Vedel Rieper. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.120-121.
3353.
Fogtdals Kunstleksikon. Bind 1 og 2. Red. af Peter Michael Hornung og Bjarne Jørnæs. ( Lis Bruselius ) 1990 s.117.
3354.
Dorte Falcon Møller : Fløjte, obo, klarinet og fagot. Træblæsertraditionen i dansk instrumentbygning.[Med en fortegnelse over danske træblæserbyggere]. ( Poul Steen ) 1990 s.230-231.
3355.
Carl Langholz : Anetavler for berømte danskere. 1. samling. Digtere og forfattere. ( Finn Andersen ) 1990 s.234-235.

Skoler, lærere og elever (Anm.)

3356.
E. A. Thomle : Studenterne fra 1868. Festskrift i Anledning af deres Femtiaars-Jubilæum den 2. September 1918. Kristiania 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.293.
3357.
Magister-Staten 1951. 1953. Red. af Albert Fabritius, Erik Krapper, Erik Strøby og Alfred Larsen. ( Povl Engelstoft ) 13-II-1953 s.205-207.
3358.
Erik Nørr : Latinskolens religionslærere 1853-1903. ( Jørgen Peder Clausager ) 1982 s.215.

Universiteter (Anm.)

3359.
Ejvind Slottved : Lærestole og Lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. ( Vello Helk ) 16-VI-1978 s.216.
3360.
Paul Zimmermann : Album Academiae Helmstadiensis, Bind I, Studenten, Professoren etc. der Universität Helmstedt von 1574-1635. Hannover 1926. ( Th. O. Achelis ) 8-VI-1927 s.84-85.
3361.
Svend-Erik Åstrøm : Ståndssamhälla och universitetet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808, 1950 ( Jens Holmgaard ) 12-VI-1951 s.193-197.
3362.
Acta nationis Germanicæ artistarum 1616-36. ["Artisti", dvs. filologer, teologer og medicinere af den germanske nation (herunder danskere) indskrevet ved universitetet i Padova]. ( Vello Helk ) 15-III-1969 s.70.
3363.
Album academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830. Udg. af Barbro Edlund. ( Vello Helk ) 1980 s.124.
3364.
Acta Nationis Germanicae iuristarum 1650-1750. [Jurister af den germanske nation (herunder danskere) indskrevet ved universitetet i Padova]. ( Vello Helk ) 1984 s.233-234.
3365.
Christian Callmer : Svenska studenter i Wittenberg. ( Vello Helk ) 1980 s.123-124.
3366.
Vello Helk : Dansk-Norske Studierejser fra Reformationen til Enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet. ( Poul Steen ) 1988 s.90-91.
3367.
Christian Callmer og Sten Carlsson : Svenska studenter i Rostock 1419-1828. Red. af Maj Callner. ( Vello Helk ) 1989 s.210-212.

Enkelte landsdele (Anm.)

3368.
K. Bang Mikkelsen : Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.264.
3369.
Ove Pedersen : Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening 1874-1974. ( Ning de Coninck-Smith ) 1990 s.120.
3370.
Tage Heunecke og Jens Mollerup : Lærerstand på Langeland. Bidrag til Langelands lærer- og skolehistorie. ( Ning de Coninck-Smith ) 1990 s.120.
3371.
Ny litteratur om sønderjyske lærere. ( Aage Bonde ) 15-II-1967-68 s.72.
3372.
L. S. Ravn : Tyskuddannede lærere ved danske kommunale skoler i Sønderjylland 1920-63. Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre. Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864. ( Olav Christensen ) 15-VI-1972 s.283.
3373.
L. S. Ravn : Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920 I-II. Udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland.. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.282-283.
3374.
Børge L. Barløse : Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864. Personalhistoriske undersøgelser. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.122.
3375.
Ejner Poulsen : Viborg amts degne og skolehistorie, 1957. ( Bjørn Kornerup � ) 13-V-1957 s.194-195.

Enkelte skoler (Anm.)

3376.
Hanna Adler og hendes skole. Udgivet i 100-året for Hanna Adlers fødsel d. 28. maj 1959. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.178-179.
3377.
Elever i Hunderup skole 1900. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.191.
3378.
Aksel Nellemann og Knud Moseholm : Kolding studenter indtil 1856. ( Vello Helk ) 1988 s.209-210.
3379.
Kjeld Helland-Hansen : Elevprotokoll for Kristiansand Katedralskole 1756-1860, 1952. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.211-213.
3380.
Bjørn Kornerup : Ribe Katedralskoles historie. Studier over 800 års dansk skolehistorie
 • I, 1947. ( R. Paulli ) 12-IV-1949 s.164-166.
 • II (1660-1920), 1952. ( R. Paulli ) 13-II-1953 s.207-208.
3381.
H. G. Olrik : Oversigt over Lærerstanden ved Sorø Akademi og dets Skoler 1822-1922. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.197.
3382.
Soraner Biografier 1901-1960. ( Hans Konow ) 15-V-1971 s.111.
3383.
Torben Glahn : Soranerbiografier 1747-1800. ( Erik Sanders ) 16-III-1975 s.221.
3384.
Soraner-Biografier 1822-1900. Red. af A. Kann Rasmussen. ( Finn H. Blædel ) 16-V-1977 s.115.
3385.
J. Chr. Sixhøj : Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879. Ved Carl E. Jørgensen. ( Vello Helk ) 15-II-1967-68 s.244.
3386.
H. Friis-Petersen : Personalhistoriske Bidrag til Aarhus Kathedralskoles Historie, 1939 [maskinskr.]. ( A[lbert] F[abritius] ) 11-I-1940 s.74.

Forbindelse med udlandet (Anm.)

3387.
C. Benziger : Dänisch-schweizerische Beziehungen in der Vergangenheit. Bern 1916. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.111-112.
3388.
Le Danemark dans ses rapports avec la France, 1935. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 10-III-1936 s.72f.
3389.
E. Spang Hansen : Under Madvigs auspicier. Danske filologers udvandring til Rusland 1875. (Studier fra sprog- og oldtidsforskning nr. 218), 1952. ( Bjørn Kornerup ) 13-I-1952 s.178-179.
3390.
Danske i Udlandet, 1956. Red. af A. Kamp. Udg. af Foreningen Dansk Samvirke. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.49.
3391.
Finn Friis : Les Suisses au Danemark à travers les �ges. ( H. Topsøe-Jensen ) 16-III-1975 s.206.
3392.
Allan Tønnesen : Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere ca. 1550-1600. ( Nynne Helge ) 1986 s.214.
3393.
A. Kann Rasmussen : Danske i Siam 1858-1942. ( Hans H. Worsøe ) 1987 s.92-93.
3394.
Thomas Riis : Should Auld Acquaintance Be Forgot. Scottish-Danish Relations c. 1450-1707, I-II. ( Allan Tønnesen ) 1990 s.228-230.
*
Studierejser, se Universiteter.

Diverse grupper biografi (Anm.)

3395.
E[mil] Marquard : Kjøbenhavns Borgere 1659. Udg. af Krak. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.246.
3396.
Børge Janssen : De reformerte i Danmark. Historiske Billeder. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.119-120.
3397.
Albert Fabritius : Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. 1804 - 16. marts - 1954, 1954 dupl. ( Sven Houmøller ) 13-III-1955 s.106-107.
3398.
Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus borgerrepræsentation og byråd 1838-1968. ( Helle Linde ) 15-III-1969 s.71.
3399.
Gunnar Sandfeld : Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978 I-II. ( Harry Christensen ) 1979 s.283-284.
3400.
Tage Kaarsted : Hædersmænd. 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer. ( Tommy Watson ) 1987 s.90.
3401.
Otto Gertz : Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772-1940. Lund 1940 ( Bjørn Kornerup ) 11-III-1942 s.85-88.
3402.
Harald Thunæus : Märkliga Bryggare. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.73.
3403.
Th. O. Achelis : Prüflinge der Pharmazie in Schleswig-Holstein 1804-1866, 1952. ( Otto Vilh. Sommer ) 13-I-1952 s.179.

Speciel biografi (Anm.)

Flere slægter (Anm.)

3404.
Hans Andreas Møller : Stamtavle over Slægterne, Cand. theol., Degn i Reerslev Andreas Andersøn Müller og Birgitte Sophie Wallunds samt Brygger og Borgermajor i København Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's Descendenter. Omfattende Slægterne Ferslev, Hald, Møller, Barfod, Hjorth med Biografier og Billeder. København 1916. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.112-113.
3405.
H. Hansen : En gammel Baag Herreds Slægt. [En samling af 10 beslægtede gårdmandsslægter]. (i Hist. Samf. for Odense og Assens Amters Aarbog for 1917). ( H. W. H[arbou] ) 7-III-1918 s.72-73.
3406.
Aage Brask : Den skalkagtige Schade og andre skæbner. En jydsk familiekreds fra 1600 tallet, 1952. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.182-183.
3407.
Wilhelm von Antoniewitz : Danske patriciske slægter
 • I. ( Hans Konow ) 13-V-1957 s.61-62.
 • II. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.127-128.
3408.
Albert Fabritius : Slægterne bag Titan. En genealogisk oversigt. [Koefoed, Hauberg, Marstrand, Helweg]. ( Hans Konow ) 13-V-1957 s.190.
3409.
S. Otto Brenner : Nachkommen Gorm des Alten I-XVI. Generation. ( Knud Prange ) 15-IV-1970 s.88.
3410.
Eva Lund : Jydske almuefolk I og II. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.288.
3411.
Harald Møller : Forskellige slægtshistoriske arbejder. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.94.
3412.
Gregers Hansen : Bispen og betleren. [Med anetavler for Gregers Hansen, Anna-Sophie Hjort og Gertrud Westergaard]. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.223.
3413.
Frantz Jørgen Hvass : Stamtavle vedrørende de successionsberettigede i den von Schiebell-Arentorffske familiestiftelse. [Slægterne Honnens de Lichtenberg, Hommens, Iermiin, Hvass]. ( Hans H. Worsøe ) 1984 s.87-88.
3414.
Knud Gether : Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. ( Knud Prange ) 1990 s.232-234.

Udlandet (Anm.)

3415.
C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : Vore felles ahner, Oslo 1941. Udg. af Gustav E. Raabe. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.153.
3416.
Nyere norsk biografisk Litteratur.
 • S. H. Finne-Grønn : Magister Jacob Jacobsen Wolf, Oslo 1945.
 • Th. Bull : Biskop Johan Nordahl Brun, 1945.
 • Th. Bull : Johan Nordahl Brun. En minnetale, 1945. Dagbog for Kristiane Koren. Udg. af Gudrun Johnson. ( Bjørn Kornerup ) 11-VI-1945 s.213-15.
3417.
Gustaf Elgenstierna : Svenska Släkt-Kalendern
 • 1912. ( Poul Bredo Grandjean ) 6-III-1912 s.89-90.
 • 1913 ( Poul Bredo Grandjean ) 6-IV-1913 s.91-92.
 • 1915-16 ( Poul Bredo Grandjean ) 7-I-1916 s.326-327.
 • 1917-18 ( P[oul] B[redo] G[randjean] ) 7-III-1918 s.70-71.
3418.
Svenska Släktkalendern 1967. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.253.
3419.
Svenska släktskalendern 1980. Red. af Ullagreta Carlsson. Udg. af Gösta Berg, Bertil Broomé og Pontus Möller. ( Finn Andersen ) 1981 s.110-111.
3420.
Bengt Hildebrand : Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. (Personhistorisk tidskr. XXXV, 1934). ( Bjørn Kornerup ) 10-II-1935 s.283.
3421.
Hans Gillingstam : Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. Släkthistoriska studier, 1952-53. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.215-216.
3422.
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I, häfte 1, 1957. Udg. af Riddarhusdirektionen genom Folke Wernstedt. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.176-178.
3423.
Kalender över ointroducerad adels förening 1967. ( Knud Prange ) 15-II-1967-68 s.160.
3424.
Svenska släkter I:1. Udg. af Genealogiska Föreningen. ( Finn Andersen ) 1981 s.111-112.
3425.
Sture Martinus : Peasant Destinies. The History of 552 Swedes Born 1810-12. ( K. Albertsen ) 1985 s.227-228.
3426.
A. Halling : Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften. Bd. 1-2, Glückstadt 1905. ( G[erhard] L. Grove ) 5-III-1906 s.177-179.
3427.
Rendsburger Heimatkundlisches Jahrbuch 1971. [Familiehistorie Slesvig-Holsten.] ( E. Wigelsen Bruun ) 15-VI-1972 s.117.
3428.
Joseph Valynseele : Les princes et ducs du premier empire non maréchaux. Leur famille et leur descendance. [18 fyrste- og hertugslægter fra Napoleon den Førstes kejserdømme]. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.189-190.
3429.
Michael Gaudart : Généalogie des families de l'Inde française. [Om franske kolonier i Indien nær Trankebar. Indeholder f.eks. danskere med navne som: Lichtenstein, Pingel og Testa]. ( K.Albertsen ) 1984 s.88-89.
*
Napoleons naturlige efterslægt. Se nr. 3775 under N.
*
Prins Henriks familie (Monpezat) Se nr. 3759 under M.

Enkelte slægter og personer (Anm.)

Enkelte slægter og personer:A (Anm.)

*
Aa... - Se også Å...
3430.
Peder Pavels Aabel - C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe : Provst Peder Pavels Aabel og Hustru Margrethe, født Leigh. Et Stykke Slegtshistorie. Kristiania 1921. ( P[aul] H[ennings] ) 8-I-1922 s.100-101.
*
Aagaard - Se nr. 3746 under M.
3431.
Jeppe Aakjær - En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling. Red. af Solveig Bjerre. ( Kirsten Prange ) 1990 s.235-236.
3432.
Jeppe Aakjær - Bjarne Nielsen Brovst : Jeppe Aakjærs 17 dage i Viborg Arrest 1887. ( Sv. Cedergreen Bech ) 1987 s.245-246.
3433.
Jeppe Aakjær - Bjarne Nielsen Brovst : Jeppe Aakjær på Askov Højskole 1887-1888. ( Kirsten Prange ) 1989 s.219-220.
3434.
Jacob Aall - Jernværkseier Jacob Aalls Optegnelser 1780-1800. ( Bjørn Kornerup ) 11-I-1940 s.153.
*
Aarslev - Se nr. 3480 under B.
*
Adsersen - Se nr. 3059 under Navne.
3435.
Erling Albrectsen - Erling Albrectsen : Fra hukommelsens myretue. ( Erik Kann ) 1989 s.222-223.
3436.
Alsted - Peter Christian Alsted og Georg Peter Krogh-Jensen : Alsted Slægten. Peter Jørgensen Alsted 1765-1838 og hans Efterkommere, 1942. ( Albert Fabritius ) 11-IV-1943 s.71.
3437.
H. C. Andersen - Finn T. B. Friis : H. C. Andersen og Schweiz, 1949 ( H. Topsøe-Jensen ) 12-V-1950 s.211-212.
3438.
H. C. Andersen - Frederick J. Marker : Hans Christian Andersen and the Romantic Theatre. ( H. Topsøe-Jensen ) 15-VI-1972 s.117.
3439.
H. C. Andersen - Georg Nygaard : H. C. Andersen og København, 1938. ( H. Topsøe-Jensen ) 10-V-1938 s.246-48.
3440.
H. C. Andersen - Inger Bøgh : H. C. Andersen og Nicolaj Bøgh. ( Aage Jørgensen ) 15-V-1971 s.118.
3441.
Ole Andersen - Poul Andersen : Kaperkaptajn Ole Andersens efterkommere. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.118.
3442.
H. C. Andersen - H. C. Andersens Levneds-Bog 1805- 1831, 1962. Udg. af H. Topsøe-Jensen. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.172-173.
*
H. C. Andersen - Jens Jørgensen : H. C. Andersen - en sand myte. ( Jørgen Skjerk ) Se nr. 656 under A.
3443.
H. C. Andersen - H. C. Andersen : Erindringer. Red. af Jens Jørgensen. ( Jørgen Skjerk ) 1989 s.221-222.
3444.
Poul Nyboe Andersen - Poul Nyboe Andersen : Det umuliges kunst. Erindringer fra dansk politik 1968-77. ( Julie Fryd Johansen ) 1990 s.241.
3445.
A. Andreasen - A. Andreasen : Den gamle landmåler fortæller. ( Svend Balslev ) 1983 s.204-205.
3446.
C. G. Andræ - Flemming Dahls Arbejder om C. G. Andræ. ( Poul Møller ) 11-I-1940 s.154-56.
3447.
Armand - Louis E[ugéne] Grandjean : Fra Dauphiné til Fredericia. Fem smaa personalhistoriske Essay om Slægten Armand fra la Motte-Chalençon m. m. Fredericia 1941. ( Albert Fabritius ) 11-IV-1943 s.161.
3448.
Arnet - Amund Arnet : Stamtavle over Slægten Arnet. Trondhjem 1914. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.113.

Enkelte slægter og personer:B (Anm.)

3449.
Bach - Martin Bach , Vagn Ottosen , Bodil Christensen og Randi Ottosen : Slægtsregister over Chresten Justesen (Bach) og Ane Andersdatters slægt. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.284-285.
3450.
Agnes von Baden - Peter Hirschfeld : Markgräfin Agnes von Baden. Gemahlin Herzog Gerhards VII von Schleswig. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 15. Jahrhunderts. Quell Forsch. 34, 1957. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.181-184.
3451.
Carl Bagger - Carl Bagger's Basnæs-Digte samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler. Udg. af H. G. Olrik. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.246-247.
3452.
Bahnson - Sven Houmøller : Slægten Bahnson, 1952. Udg. af Louis Bahnson. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.181.
3453.
Balle - Louis Eugéne Grandjean : Biskop Nicolay Edinger Balles Slægt gennem 350 Aar. (Herunder Linierne von Balle og Ballé). København 1922. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.121.
3454.
Ballin 4371 Hertz - Elsebeth Nørgaard Pedersen : A/S Ballin & Hertz - et firma og dets baggrund. ( Tommy Watson ) 1989 s.215-216.
3455.
Balslev - Harald Balslev : Fra fynske Præstegaarde. Odense 1944. ( Bjørn Kornerup ) 11-V-1944 s.259f.
3456.
Balslev - Lars Chr. Balslev og Benjamin Balslev : Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev. Hillerød 1917. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.216-217.
3457.
Balslev - Lars Chr. Balslev og Birgitte Balslev : Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten Balslev. Odense 1939. ( Bjørn Kornerup ) 11-II-1941 s.254-56.
3458.
Herman Bang - Herman Bang : Fra de unge år. Artikler og skitser 1878-1885, 1956. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.192-193.
3459.
Oluf Lundt Bang - Oluf Lundt Bang. Livs Minder. 1929. Udg. af Vilhelm Maar. ( Bjørn Kornerup ) 9-IV-1931 s.186-88.
3460.
Cathrine Amalie Henriette de Bang - Palle Oluf de Bang : Cathrine Amalie Henriette de Bang, f. Callisen, 1779-1878, til Sparresholm. ( Finn Andersen ) 1981 s.115.
3461.
Gustav Bang - Mogens Rüdiger : Gustav Bang. Historiker og socialdemokrat. ( Torben Svendrup ) 1989 s.218-219.
3462.
Oluf Lundt de Bang - Palle Oluf de Bang : Oluf Lundt de Bang, 1731-1789. ( Finn Andersen ) 1981 s.115.
*
Barfod - Se nr. 3404 under Flere slægter.
3463.
Barfoed - Aage Barfoed : Kjøpmann i Nakskov Christian Barfoed. Hans forfedre og etterkommere, 1951 dupl. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.181.
3464.
Edgar Bauer - Erik Gamby : Edgar Bauer. Junghegelianer, Publizist und Polizeiagent. ( Troels Dahlerup ) 1986 s.208.
3465.
Bay - O. Delphin Amundsen : Slektene Bay i Norge. Slektsbok for Bay-slekten fra Vibner, Odal, Skånes, samt Fron i Gudbrandsdal og fra Flesberg. Oslo 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.264.
3466.
Vilh. Beck - Venskab og Samvirke. Brevveksling mellem Vilh. Beck og Johannes Clausen. ( Bjørn Kornerup ) 10-IV-1937 s.152-54.
3467.
Hans Bendix - Hans Bendix : Troskyldigt forår. ( Finn H. Blædel ) 15-II-1967-68 s.253.
3468.
Hans Bendix - Hans Bendix : Urolig sommer. ( Finn H. Blædel ) 15-V-1971 s.112.
3469.
Hans Bendix - Hans Bendix : Lun Vinter. ( Finn H. Blædel ) 16-IV-1976 s.98.
3470.
Hans Bendix - Hans Bendix : Spraglet efterår. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.112.
3471.
Peder Eggert Benzon - Aage Schæffer : Naturforskeren, apoteker på St. Croix Peder Eggert Benzon's efterladte dagbøger og breve (1816-1840). ( Kurt Bærentsen ) 15-II-1967-68 s.254. Se nr. 758 under B.
3472.
Berg - Anton Kjølby : Slægten Berg fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel. Nykøbing Mors 1921. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.196-197.
3473.
Berg - Niels Hedin : Stamtavle over Slægten Berg. Hjørring 1918. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.265-266.
3474.
Andreas Berg - Martin Berg : Et billede.[En biografi over Andreas Berg]. ( Valdemar Dan-Jensen ) 1982 s.220.
3475.
von Berger - Louis Bobé : Familien von Berger i Danmark, 1952. ( Bjørn Kornerup ) 13-I-1952 s.181-182.
*
Bergholt - Se nr. 3872 under S.
3476.
Svend Bergsøe - Svend Bergsøe : Og Søn. Erindringer. ( Finn H. Blædel ) 1980 s.242.
3477.
Bertouch - Rud. Bertouch-Lehn : Efterretninger om slægten Bertouch i Danmark og Norge. Samlet for familien. 1944. ( L[ouis] B[obé] ) 12-III-1948 s.166-167.
3478.
Bertram - Viggo Bertram : En indvandrerslægt. Slægten Bertram gennem 250 år. ( Erik Kann ) 1985 s.99.
3479.
Charlotte Dorothea Biehl - Svend Cedergreen Bech : Brev fra Dorothea. Af Charlotte Dorothea Biehls historiske breve. ( Nils G. Bartholdy ) 16-IV-1976 s.192.
3480.
Bisgaard - Clara Lund : Fire Jyske slægter: Bisgaard, Kreiler, Ove og Aarslev. ( Flemming Aagaard Winther ) 1989 s.213-215.
3481.
Ove Bisgaard - Ove Bisgaard : En mælkemands erindringer fra det mørklagte København under besættelsen 1940 til 1945 og tiden der fulgte. ( Lisa Elsbøll ) 1989 s.224-225.
3482.
Bjerre - Stamtavle over Bjerre-slægten. 3. udg. Udg. af Fritz Bjerre. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.285-286.
3483.
Blicher, Steen Steensen - Ib Ostenfeldt : Blicher-studier. ( Kirsten Prange ) 1990 s.122-123.
3484.
Niels Bloch - Aage Brask : Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. En gammel jydsk selvejer- og herredsfogedslægt, 1947. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.171-172.
3485.
Jens Bloch - Hans Øllgaard : Jens Bloch. Biskop i Viborg 1805-1830. ( Henning Heilesen ) 15-IV-1970 s.188.
3486.
Blom - Erik Blom : Danske Blom slægter. Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark. ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.213-214.
3487.
Blom - Erik Blom : Slægten Blom fra Havnbjerg. ( Finn Andersen ) 1989 s.212-213.
3488.
Blome - Otto Hintze : Geschichte des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome. Hamburg 1929. 9-III-1930 s.75.
3489.
Blædel - Finn H. Blædel : Slægten Blædel. Paulus Blædels efterkommere, 1954. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.52-53.
3490.
Thorvald Olaf Boeck - Aagaat Daae : Thorvald Olaf Boeck. 1835-1901. Udg. af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem. ( [Paul Hennings?] ) 7-VI-1921 s.199.
3491.
Bohn - Herm. J. Hansen : Stamtavle over den bornholmske Familie Bohn. Maribo 1918. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.267-268.
3492.
Bonnevie - Oberstløjtnant Bonnevie : Stamtavle over den Falkensteenske Gren af Familien Bonnevie i Norge 1715-1915, Christiania 1915. ( P[aul] H[ennings] ) 6-VI-1915 s.319.
3493.
Johannes Boolsen - Johannes Boolsen : De taler til os. En cyclus digte. [Versificerede portrætter af personer i forfatterens slægt]. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.207.
3494.
Borberg - Laurits Ploug Borberg : Slægtebog over Familien Borberg. 2. Udg. Skive 1944. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.264-66.
3495.
Borgberg - L. P. Borgberg : Stamtavle over Slægten Borgberg. Med bemærkninger vedrørende de i Slægten indgiftede familier Leenhardt, Balleboe, Neergaard (fra Kaastrup) og Therchildsen (i Randers). København 1915. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.115.
3496.
Brabrant - K. Knetsch : Das Haus Brabrant, Genealogie der Herzoge von Brabrant under der landgrafen von Hessen. II. Die Nachkommen Phillipps des Grossmütigen. Darmstadt 1928. ( L[ouis] B[obé] ) 9-I-1928 s.185-186.
3497.
Margareta Brahe - Georg W. Fleetwood : Margareta Brahes Svenska Familjeporträtt i Hessen. Stockholm 1926. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.167-168.
3498.
Brammer - Fr. Brammer : Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt. ( Bjørn Kornerup ) 11-VI-1945 s.212f.
3499.
Bramsen - Bo Bramsen : Bogen om Luis Bramsens efterkommere. En familieoversigt gennem mere end 100 år. Samlet og udgivet af Bo Bramsen i anledning af 100-års dagen for geheimeetatsråd Ludvig Bramsens fødsel 1847 9. september - 1947, 1949. ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s.186.
3500.
Bramsen - Luis Bramsens Efterkommere. ( A[lbert] F[abritius] ) 11-II-1941 s.258.
3501.
Brandt - H. Friis-Petersen : Stamtavle over Familien Brandt fra Skjoldelev. Aarh. 1944 [dupl.]. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.266f.
3502.
Breitenbauch - Børge E. Breitenbauch : Omkring en pommersk-jysk slægt. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.114.
*
Brems - Se nr. 3740 under L.
3503.
Brockdorff - Victor Brockdorff : Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.89.
3504.
Brorsen - Sven Houmøller og Otto Kryck : Familien Brorsen fra Nordborg. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.197.
3505.
Bruun - Hans Jørgen Swane : Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, for Andreas og Bertha Weis's Legat og Oline Antoine Købke's Legat "Fredhjem". Tønder 1921. ( P[aul] H[ennings] ) 8-I-1922 s.101.
3506.
Bruun - Kr. Bruun : Fra de grønne marker til de grå mure. Erindringsbilleder, 1961. ( Carl Lindberg Nielsen ) 14-III-1961 s.186-187.
3507.
Malthe Conrad Bruun - Elisabeth Birkeland : En miskendt thybo. Malthe Conrad Bruun. Liv og levned. ( Aage Jørgensen ) 1984 s.89-90.
3508.
Bröchner - S. V. Rasmussen : Den unge Bröchner. ( Valdemar Hansen (�) ) 15-I-1966 s.192.
3509.
Bukdahl, Jørgen - Finn Slumstrup : Jørgen Bukdahl. En europæer i Norden. ( Kirsten Prange ) 1990 s.238-239.
3510.
Bull - Bull/Buhl forslægten, Buhlseje, Follerup og Buhlsminde. Udg. af A. Markussen. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.96-97.
 • Efterskrift ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.229.
*
Bøgh - Se nr. 3440 under A.
3511.
Bøje, Peder - Kirsten Melchjorsen : Peder Bøje - 95 år på en Kattegatø. ( Jørgen H. Barfod ) 1989 s.116.
3512.
Børgesen - Birthe Børgesen : Grosserer Skjold C. G. E. Børgesen og dr. phil. Frederik C. E. Børgesens slægt. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.118.
3513.
Bügel - Fundats for Caspar Peter Bügels familiestiftelse og stamtavle over Caspar Peter Bügels efterkommere, 4. udgave. Udg. af Albert Fabritius. ( Sven Houmøller ) 15-IV-1970 s.93.
3514.
Bützow-Rohde - G. Bützow-Rohde : Ahnetavle med kortfattede Biografier for tre Søskende Bützow-Rohde med Uddrag af Stamtavler for Slægterne Rohde - Bützow - Nielsen - Cornelius, 1942. ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.147f.

Enkelte slægter og personer:C (Anm.)

*
Cavling - Se nr. 3431 under A.
3515.
Christensen - Olav Christensen : Henrik og Gunnar Fangel Christensens anetavle, 1947. ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s.186-187.
3516.
Karl Christensen - Karl Christensen : Min spanske krig. Erindringer fra den internationale brigades luftbatteri "Argument Dimitrov" 1936-37. ( Tommy P. Christensen ) 1988 s.88-89.
3517.
Christian II - Mikael Venge : Bondekær eller tyran? ( Harry Christensen ) 16-IV-1976 s.94.
3518.
Christian II - Mikael Venge : Christian 2.s fald. ( Harry Christensen ) 16-I-1973 s.187.
3519.
Christian IV - Leo Tandrup : Drømmen om kærligheden og kejsertronen. Et historisk spil om Christian IV og Kirsten Munk ( Erik Kann ) 1986 s.224-226.
3520.
Christian VIII - Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser. I, 1943. Udg. af Axel Linvald. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.78f.
3521.
Christian X - Albert Fabritius : Hans Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge, 1937. ( Louis Bobé ) 10-IV-1937 s.275.
3522.
Christian IV - Steffen Heiberg : Christian 4. Monarken, mennesket og myten. ( Ole Degn ) 1990 s.239-240.
3523.
Christiansen - Inger Marie Plum : Anetavle for 9 søskende Christiansen fra Flensborg, 1959. ( Sven Houmøller ) 14-I-1959 s.187-188.
3524.
Peter Christiansen - Peter Christiansen : Afsked med en fortid. ( Finn H. Blædel ) 16-I-1973 s.191.
3525.
Classen - Astrid Paludan-Müller : Generalmajor Classen. København 1923. ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.252.
3526.
Julius Clausen - Julius Clausen : Mennesker paa min Vej, 1941. ( Bjørn Kornerup ) 11-III-1942 s.79-81.
3527.
J. Chr. Clausen - Pastor J. Chr. Clausens Mindebog ved H. C. Frydendahl, Krarup-Espe, 1942. ( Louis Bobé ) 11-V-1944 s.257f.
3528.
Clausen, H. N. - Bjørn Kornerup : Rejsebreve fra H. N. Clausen 1818-1820, 1945, ( Ole Jacobsen ) 12-I-1946 s.218-219.
*
Clauson - Se nr. 3868 under S.
3529.
Collett - A[lf] Collett : Familien Collett og Christianialiv i gamle Dage. Kristiania 1915. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.112-113.
3530.
la Cour - L. F. la Cour : Slægten la Cour (Dornonville de la Cour). 1917. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.217-218.
3531.
la Cour - Vilh. la Cour : Livet begynder. Træk fra min barndoms og tidlige ungdoms år, 1953. ( Bjørn Kornerup ) 13-III-1955 s.151-154.

Enkelte slægter og personer:D (Anm.)

3532.
Ludvig Daae - Aagaat Daae : Magister Ludvig Daae, Sognepræst til Lindaas og Hustru Drude Cathrine Haar. Utsnit av Manuskriptet til Stamtavle over den norske Familie Daae. Trondhjem 1917. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.114.
3533.
Daae - Aagaat Daae : Stamtavle over familien Daae i Norge. Trondhjem 1917. ( C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe ) 7-II-1917 s.354-356.
3534.
Ludvig Daae - Wilhelm Munthe : Professor Ludvig Daae. En Minnebok. Oslo 1944. ( Bjørn Kornerup ) 11-VI-1945 s.151-53.
3535.
Jens Danielsen - Jens Danielsen : Erindringer om barndom og ungdom (* 1868 - � 1942). ( Klaus Egeberg ) 1983 s.205-206.
3536.
Dansker, Christian - Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg : Christian Danskers Erindringsverden. ( Lis Bruselius ) 1989 s.223-224..
3537.
Petter Dass - Hans Midbøe : Petter Dass, 1947. ( Bjørn Kornerup ) 12-IV-1949 s.166-167.
3538.
C. N. David - Harald Jørgensen : C. N. David. En biografi I-II, 1950. ( Povl Engelstoft ) 12-VI-1951 s.197-199.
3539.
Marie Dinesen - Marie Dinesen : Værtinde i Rom, 1955. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.125.
3540.
Dinesen - Thomas Dinesen : Boganis. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.290.
3541.
Tove Ditlevsen - Tove Ditlevsen : Erindringer. Barndom. Ungdom. ( H. Topsøe-Jensen ) 15-II-1967-68 s.255.
3542.
Drachmann - Eva Drachmann : Vilhelmine, min mor, 1953. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-II-1953 s.213.
3543.
I. C. Drewsen - I. C. Drewsens Rejsedagbog. Optegnelser fra en Rejse i Tyskland, England, Frankrig og Belgien i Sommeren 1838, 1941. Udg. af Højesteretssagfører Stein. ( Bjørn Kornerup ) 11-III-1942 s.83-85 og 11-IV-1943 s.73-75.
3544.
Dringelberg - C. G. Hellström : "Dringelbergska Libreriet" [Om Malmøslægten Dringelberg m.m. i 16.-17. århundrede] Særtryk af Malmös Fornminnesförenings Årsskrift 1940. ( Bjørn Kornerup ) 11-II-1941 s.71-74.
3545.
Due - N. V. Due : En Due række med hustruer, 1954. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.54.
3546.
Christian Wilhelm Dunzfeldt - Johannes Werner : En dansk Storkøbmand fra den glimrende Handelsperiode. Gyldendal 1927. [Christian Wilhelm Dunzfeldt (� 1809)]. ( Vilhelm Marstrand ) 9-I-1928 s.151-152.
3547.
Dyssel - L. W. Dyssel og Vagn Dyssel : Slægten Dyssel i Danmark gennem 300 år, 1951. ( Bjørn Kornerup ) 12-VI-1951 s.200-201.
3548.
Dørken - Jens Kr. Larsen : Dørken-, Havbo- og Mulvad-slægterne. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.286-287.

Enkelte slægter og personer:E (Anm.)

3549.
Egeris - Axel Steenbuch : Min Slægt fra Egeris. ( L[ouis] B[obé] ) 10-V-1938 s.152.
3550.
Astrid Ehrencron-Kidde - Astrid Ehrencron-Kidde : Hvem kalder - Fra mine erindringers lønkammer. ( H. Topsøe-Jensen ) 14-II-1960 s.139.
3551.
Eibeschütz - Hans Metzon : Den hidtil ikke offentliggjorte del af legatstamtavlen Eibeschütz, 1958 dupl. ( Michael Hartvig ) 13-VI-1958 s.197-198.
3552.
Mylius Erichsen - Mylius Erichsen og Steen Steensen Blicher. ( Jørgen Mikkelsen ) 1989 s.115.
3553.
van Erpecom - Thora Sollied : Stamtavle over Familien van Erpecom. Bergen 1933 ( A[nthon] M[ohr] Wiesener ) 9-VI-1933 s.263.
3554.
Erslev - Alfred Larsen : Stamtavle over slægten Erslev, 1958. Udg. af Aage Erslev. ( Hans Konow ) 14-I-1959 s.110-111.
3555.
Kristian Erslev - Leo Tandrup : Ravn. En beretning om Kristian Erslevs udvikling som menneske, historieforsker og historieskriver og om hans syn på historien og dens værdi indtil 1912. ( Harry Christensen ) 1981 s.104-109.
3556.
Estrup - Carl Lindberg Nielsen : Familien Estrup gennem 250 år. 1705-1955. Rytterbonde i Estrup, Ø. Hornum sogn, Christen Poulsens mandlige descendens, 1955. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.60.
3557.
Johannes Ewald - Louis Bobé : Johannes Ewald. Biografiske Studier, 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.79f.

Enkelte slægter og personer:F (Anm.)

*
Fabricius - Se nr. 3145 under Heraldik.
3558.
Fabricius - F. B. Fabricius og L. P. Fabricius : Danske Slægter Fabricius I-VI. 1929-40. ( Albert Fabritius ) 11-I-1940 s.72f.
3559.
Jacob Christian Fabricius - Lars Børge Fabricius : Træk af dansk Musiklivs Historie. Omkring Etatsraad Jacob Christian Fabricius' Erindringer. ( H. Topsøe-Jensen ) 16-III-1975 s.207.
3560.
Jacob Fabricius - Jacob Fabricius den Yngres optegnelser 1617-1644. Udg. af A. Andersen. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.73.
3561.
Fabricius, Otto - Otto Fabricius : Dyrekøbte erfaringer. Overretssagfører Otto Fabricius' erindringer. Udg. af L. B. Fabricius. ( Carsten Rolfsen )
*
Fabritius - Se nr. 3145 under Heraldik.
3562.
Fabritius - Albert Fabritius , Gudmund Boesen og Erik Lassen : Fabritius sølv og guld, 1958. ( T. Vogel-Jørgensen ) 13-VI-1958 s.195-197.
3563.
Fabritius - F. B. Fabricius og L. P. Fabricius : Danske Slægter Fabricius VI. Fabritius. 1929. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-III-1930 s.74f.
3564.
Facius - Georg M. Facius : Slægtsmappe for slægten Facius. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.219.
3565.
Falk - Marianne Antoniewitz : Vallø gods og dets ejere indtil 1461. ( Thelma Jexlev ) 16-V-1977 s.260.
3566.
Falsen - Conrad Falsen : Slægten Falsen, Kristiania 1915. ( P[aul] H[ennings] ) 6-VI-1915 s.318.
*
Fanø - Se nr. 3241 under Andet arkivalsk materiale.
3567.
Fastergaards-slægten - Gunnar Milthers : Slægten fra Fastergaarden. Slægtsregister med historiske oplysninger om gården, beboerne og efterslægten indtil 1950. 2. udvidede udg. 1951. ( Povl Engelstoft ) 13-I-1952 s.180-181.
3568.
Fasting - S. O. Fasting : Slægten Fasting i Danmark. 1929. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-III-1930 s.73.
3569.
Ludvig Feilberg - Viggo Cavling : Ludvig Feilberg og hans Levelære, København 1915. [De første 25 sider har personalhistorisk interesse] ] ( P[aul] H[ennings ) 6-VI-1915 s.319.
*
Ferslev - Se nr. 3404 under Flere slægter.
3570.
Ferslew - Anna Levin : Ferslew-Slægten fra Skagen samt Oversigtstavler over andre Ferslev-Slægter. Manuskript for Skagenslægten. København 1927. ( C. Klitgaard ) 9-I-1928 s.155-156.
*
Fink - Se nr. 3935 under Y.
3571.
Johs. Fog-Petersen - Johs. Fog-Petersen : Brogede erindringer, 1955. ( Bjørn Kornerup ) 13-IV-1956 s.125-126.
3572.
Foltmar - Kaj Foltmar : Slægten Foltmar i Danmark og Norge, 1957. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.51.
3573.
le Sage de Fontenay - Madeleine de Fontenay og Rudolph Bertuch : Slægten le Sage de Fontenay i Danmark. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.91.
3574.
Liepmann Fraenckel - Torben Holck Colding og Axel Fraenckel : Miniaturemaleren Liepmann Fraenckel. Hans liv, virke og slægt, 1951. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.201-202.
3575.
Friis - H. Friis-Petersen : Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, 1949 ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s. 187.
3576.
Friis - H. Friis-Petersen : Amtsskriver i Nykøbing, F. Ditlev Eriksen Friis og hans efterkommere af navnet Friis, 1945. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.221.
3577.
Lars Friis - Niels Friis : Hofviolon, kgl. Kapelmusikus Lars Friis og hans Slægt. Blade af en sønderjydsk Spillemands Levnedsløb, 1940. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.150.
3578.
Lars Friis - Niels Friis : Lars Friis' Ahnetavle. 1944. ( Albert Fabritius ) 11-VI-1945 s.158f.
3579.
Julius Friis-Hansen - A. Fibiger : Julius Friis-Hansen. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.247.
3580.
Friis-Petersen - H. Friis-Petersen og I. Friis-Petersen : Familien Friis-Petersen og dens Forfædre, trykt som Manuskript for Familien. Aarhus 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-I-1922 s.196.
3581.
Frænkel - Louis Frænkel og Henry Frænkel : Forgotten Fragments of the History of an old Jewish Family. ( Georg Simon ) 16-IV-1976 s.198.
3582.
Frøstrup - William Nielsen : En Frøstrupslægt fra Vendsyssel. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.103.

Enkelte slægter og personer:G (Anm.)

3583.
Gad - Ulf Gad : Præsteslægten Gad. 5. udg. ( Sven Houmøller ) 15-IV-1970 s.189.
3584.
Jacob Gade - Karl Bjarnhof : Tango jalousi. Omkring Jacob Gade - en musiker og hans melodi. ( Poul Linneballe ) 15-IV-1970 s.190.
3585.
H. G. F. Garde - H. F. Garde : På orlogstogt til Vestindien for 100 år siden. Breve fra H. G. F. Garde 1851-52, 1867-68 og 1872-73, 1962. ( T. Topsøe-Jensen ) 14-V-1963 s.50-52.
3586.
Gassmann - Marie Oldenburg : Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg. 8.del. [Gassmann]. ( Torben Glahn ) 1986 s.112.
3587.
Glahn - A[lfred] Glahn : Glahn-Samfundets Medlemsblad. Oktober 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.120-121.
3588.
Glahn - Meddelelser om Glahn-Samfundet. Red. af Alfred Glahn. 9-I-1928 s.263.
3589.
Glahn - Meddelelser om Slægten Glahn. 9-IV-1931 s.190.
3590.
Glahn - Hans Egede Glahn og Gunnar Glahn : Meddelelser fra Glahn-Samfundet IV 3. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.224.
 • IV 4, 1948. Tillæg IV til familien Glahns slægtebog ved Hans Egede Glahn. Med 6 stamtavler udarbejdet af Gunnar Glahn, 1948. ( Albert Fabritius ) 12-IV-1949 s.187-188.
 • IV. 5, 1950. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.202.
 • V. 1, 1952. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.183.
 • V. 2 og 3, 1954-56. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.48.
 • V. 4, 1958. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.190-191.
 • VI. 1, 1960. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.129.
 • VI. 2, 1962. ( Albert Fabritius ) 14-V-1963 s.173.
 • VI, 3. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.74.
 • VI, 4. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.256.
3591.
Glahn - Slægtsbog over familien Glahn. Bind 1. Red. af Torben Glahn. Udg. af Glahn-samfundet. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.287.
3592.
Glahn - Torben Glahn : Slægtsbog over familien Glahn, Bind 2. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.100-101.
3593.
Henric Christopher Glahn - Professor Henric Christopher Glahns Familiebreve samt Fabler og Vers. 1930-44. Udg. af Alfr[ed] Glahn og Torben Glahn. ( Albert Fabritius ) 11-VI-1945 s.161.
3594.
Gløerfeldt - E. Juel Hansen : Slægten Gløerfeldt i Danmark. Odense 1923. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.273.
3595.
Glücksborg - Bo Bramsen : Huset Glücksborg i 150 år I-II. ( Sven Houmøller ) 16-IV-1976 s.102.
3596.
Gottlob - J. Gottlob : Slægten Gottlob. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.113.
3597.
Graa - Angelo Kennebo : Slægten Graa på Bornholm. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.257.
3598.
Graae - Poul Bredo Grandjean : Den Graae'ske Slægtebog. København 1914. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.266-267.
3599.
Hans Gram - Vita Johannis Grammii. Hans Grams Levned beskrevet af hans Broder og Fostersøn Laurids Gram, 1942. ( Albert Fabritius ) 11-IV-1943 s.71-73.
3600.
F. C. Grandjean - Albert Fabritius : Forpagterliv omkring 1800. F. C. Grandjean 1756.-1830. Grandjean Samfundets Skrifter 1, 1949. ( H. T[opsøe]-J[ensen] ) 12-VI-1951 s.202.
3601.
Gravesen - Frits Hellborg , Kirsten Hellborg og Lisbet Wraa-Jensen : Carl Christian Gravesen og Johanne Friis. Efterslægt og anetavler. ( Finn Andersen ) 1986 s.212.
3602.
Grundtvig - Grundtvig-Litteratur ( Bjørn Kornerup ) 12-IV-1949 s.172-175.
3603.
Ulrik Frederik Gyldenløve - O. v. Munthe af Morgenstierne : Ulrik Frederik Gyldenløve, 1944. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.161f.

Enkelte slægter og personer:H (Anm.)

3604.
Knud Justsen Haderup - Ernst Haderup : Knud Justsen Haderup's efterslægt. Udgivet i anledning af 100-årsdagen for Victor Frants Nachtegall Haderup's fødsel, 25. 7. 1945. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.221.
3605.
Anne Margrethe Haffner - Thomas Dinesen : Anne Margrethe. Dage og nætter i oldemors liv. [Anne Margr. Haffner f. Kaasbøll]. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.192.
3606.
Hagemann - G. A. Hagemann : Landmandsslægten Hagemann gennem 400 år. ( Finn H. Blædel ) 1982 s.121.
3607.
Sverre M. Halbo - Sverre M. Halbo : Mine Slektninger, en Konsangvinitetstavle. ( Knud Højrup ) 1989 s.113-114.
*
Hald - Se nr. 3404 under Flere slægter.
3608.
Hambro - Bo Bramsen og Kathleen Wain : The Hambros 1779-1929. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.239-240.
3609.
Louis Hammerich - Louis L. Hammerich : Duo. Clara og Louis Hammerichs erindringer. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.216.
3610.
Holger Hammerich - Holger Hammerich : Mit Levnedsløb. Udg. af Tage Kaarsted. ( Finn H. Blædel ) 1981 s.114.
3611.
Søren Hampen - Benny Boysen : Søren Hampens saga. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.209.
3612.
A. N. Hansen - Hans Konow : Stamtavle over etatsråd A. N. Hansens efterkommere, 1947. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.172-173.
3613.
A. N. Hansen - Hans Konow : Stamtavle over etatsråd A. N. Hansens efterkommere. 2. udg. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.120.
*
Gregers Hansen - Se nr. 3412 under Flere slægter.
*
Lorenze Hansen - Se nr. 3198 under Kulturhistorie m.v..
3614.
Hansen, Martin A. - Ole Wivel : Martin A. Hansen I-II. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.95.
3615.
Hansen, Martin A. - Martin A. Hansen til minde, 1955. Red. af Ole Wivel. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.126-127.
3616.
Harboe - Edvard Harboe : Harboeske Slægtsbiografier I. Bergen 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-I-1922 s.195-196.
*
Harfot - Se nr. 2960 under Genealogisk metode.
3617.
M. R. Hartling - Undervisningsminister M. R. Hartlings erindringer. ( Finn H. Blædel ) 16-VI-1978 s.221.
3618.
Henning Hasle - Henning Hasle : Skyggen fra Syd. Erindringer. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.208.
3619.
Hastrup - Hans H. Kjølsen : Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere 1736-1955 med ahnetavler fra begyndelsen af 16-hundredetallet, 1955, dupl. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.193-194.
*
Hauberg - Slægterne bag Titan. Se nr. 3408 under Flere slægter.
*
Havbo - Se nr. 3548 under D.
3620.
Jean de la Haye - H. W. Harbou : Jean de la Haye og Johan Heye. Et Par biografiske Notitser meddelte for at forebygge Forveksling. 3-II-1893 s.39-47.
3621.
Christen Hede - En hedebondes optegnelser - Christen Hede 1809-1891. Red. af Tage Kaarsted. ( Paul G. Ørberg ) 1979 s.288.
3622.
Hedeager - Peder Thygesen : En linje af Hedeagerslægten, der fra det 17. til det 19. århundrede var besidder af Hedeager Gaard. Bidrag til en personalhistorisk slægtsskildring med vedføjede slægtsregistre for tiden fra omkring året 1700 til 1. januar 1950, 1950. ( Albert Fabritius ) 12-VI-1951 s.203.
3623.
Frederik Hegel - Frederik Hegel : Erindringer I-II, 1946-47. ( L[ouis] B[obé] ) 12-III-1948 s.167-169.
3624.
Hegelund - Biskop Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613. Udg. af Bue Kaae. ( Paul G. Ørberg ) 16-V-1977 s.115.
3625.
Heiberg - G. F. Heiberg : Slekten Heiberg. Genealogiske oplysninger og personalhistorie. Oslo 1942. ( Albert Fabritius ) 11-III-1942 s.149-51.
3626.
Johanne Luise Heiberg - Johanne Luise Heiberg : Et Liv, gjenoplevet i Erindringen. 4. rev. 1944. Udg. af Aage Friis. ( Morten Borup ) 11-V-1944 s.267-71.
3627.
Marie Nicoline Andrea Heiberg - Johanne Marie Worsøe : Fra Bestemor Heibergs tid. [Marie Nicoline Andrea Heiberg, f. Lund]. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.119.
3628.
Johanne Luise Heiberg - Just Rahbek : Omkring Johanne Luise Heiberg, 1948. ( H. Topsøe-Jensen ) 12-IV-1949 s.167-168.
3629.
Johan Ludvig Heiberg - Morten Borup : Johan Ludvig Heiberg, 1947-49. ( Ole Jacobsen ) 12-V-1950 s.204-206.
3630.
Johanne Luise Heiberg - Robert Neiiendam : Johanne Luise Heiberg, 1937. ( Torben Krogh ) 10-VI-1939 s.164f.
3631.
Johanne Luise Heiberg - Robert Neiiendam : Rivalinder - Johanne Luise Heiberg. Anna Nielsen, 1955. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.122-123.
3632.
Johan Ludvig Heiberg - Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. 1946-50 Udg. af Morten Borup. ( Ole Jacobsen ) 12-V-1950 s.204-206.
3633.
Heiberg - Heibergske Familiebreve. 1942. Udg. af Morten Borup. ( H. Topsøe-Jensen ) 11-IV-1943 s.154-57.
3634.
Heide - Elisabeth Heide Gregersen : Heide-slægten fra Holsten gennem mere end 300 år. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.257.
3635.
Helm - Erik J. Helm , Michael Helm og Morten Bang : Slægten Helm. Efterkommere af vinskænk Erik Jensen Helm, Sønderborg, født o.år 1600. ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.86-87.
3636.
Grethe Heltberg - Grethe Heltberg : Erindringer. ( H. Topsøe-Jensen )
 • Pige fra provinsen. En jomfru fra Jylland. 15-IV-1970 s.97.
 • Vi. Erindringer III. 15-VI-1972 s.119.
*
Helweg - Slægterne bag Titan. Se nr. 3408 under Flere slægter.
3637.
Hempel - P. Hempel : Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark, København 1915. ( P[aul] H[ennings] ) 6-VI-1915 s.319.
3638.
Agnes Henningsen - Agnes Henningsen : Erindringer
 • Den rige fugl. 1953. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-III-1955 s.109-110.
 • Skygger over vejen, 1955. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-IV-1956 s.136.
3639.
Hessellund - Kaare Hessellund : Slægten Hessellund fra Halling. ( Poul Steen ) 1987 s.247.
3640.
Ebba Hildebrandsson - Ebba Grenholm : Din tillgivna Ebba. Ett människoliv speglat i brev, 1955. [Ebba Hildebrandsson (1813-99)]. ( Povl Engelstoft ) 13-IV-1956 s.194-195.
3641.
Hiort - Slægten Hiort i Danmark og Norge. ( Sven Houmøller ) 15-III-1969 s.190.
3642.
Hirsch - Per E. Hirsch : Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch. Kortfattede genealogisk-personalhistoriske Oplysninger med Portrætter. Skøvde 1927. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-VI-1927 s.265.
3643.
Hirschsprung - Herbert Hirschsprung : Arven. En forlæggers erindringer. ( Finn H. Blædel ) 16-IV-1976 s.98.
*
Anna-Sophie Hjort - Se nr. 3412 under Flere slægter.
*
Hjorth - Se nr. 3404 under Flere slægter.
3644.
Ludvig Holberg - Tage Becker : Baron Holberg og lenet Holberg. Tanker om den første overhofmester for ridder-akademiet i Sorø og kredsen bag ham, 1959. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.184-186.
 • H. G. Olrik : Ludvig Holberg. Undersøgelser og kroniker, 1959. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.184-186.
3645.
Holbøll - C. Th. Holbøll : Tre generationer af slægten Holbøll 1717-1856, 1955. ( Albert Fabritius ) 13-IV-1956 s.56-57.
3646.
K. Ø. Holch - Mogens Holch : K. Ø. Holch. Landets sidste kgl. borgmester. ( Gregers Hansen ) 1986 s.215-216.
3647.
Holck - Familiehistoriske arbejder af Harald Holck. ( Albert Fabritius og Sven Houmøller ) 13-II-1953 s.213-214 og 13-IV-1956 s.57-58.
3648.
Kai Holm - Kai Holm : Erindringer ( Finn H. Blædel )
 • Fra Lemvig til Thalia. 15-V-1971 s.113.
 • Så smid dog de vestjydske træsko. 15-VI-1972 s.294.
 • Jyden han æ stærk aa sej. 16-I-1973 s.103.
3649.
Holm - Agnes Guldbrandsen : Familien Holm. Stamtavle. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.288-289.
3650.
Jens Christian Holm - Agnes Guldbrandsen : Jens Christian Holm - En guldaldermalers skæbne. ( Lis Bruselius ) 1989 s.116.
3651.
Huno v. Holstein - Huno v. Holstein : Af livet rigt benådet. ( Finn H. Blædel ) 15-VI-1972 s.291.
3652.
Huno v. Holstein - Huno v. Holstein : Dømmer ikke. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.216.
3653.
Hans Berner Schilden Holsten - Hans Berner Schilden Holsten og Albert Fabritius : Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog
 • I, 1940-42. ( E[mil] Marquard ) 11-III-1942 s.251-56.
 • Første del, bd. 2, 1942-1944. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.123-125.
 • Anden del, bd. 1, 1952-1955. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.123-125.
*
Hommens - Se nr. 3413 under Flere slægter.
3654.
Jens Wilken Hornemann - Jens Wilken Hornemann : En Rejse i Tyskland og Frankrig 1798-1800. Skildret i breve af Jens Wilken Hornemann, 1963. ( H. Topsøe-Jensen ) 14-V-1963 s.173-175.
3655.
Hornhaver - Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.103.
3656.
Jens Christian Hostrup - Helge Hostrup : Jens Christian Hostrup. Hans Liv og Gerning. København 1916. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.113.
3657.
Houmøller - Sven Houmøller : Slægtebog for Ulla og Christine Houmøller, 1956 dupl. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.52.
3658.
Houmøller - Sven Houmøller : Den vendsysselske slægt Houmøller, 1947 ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.173-174.
3659.
Lauritz Peter Houmøller - Lauritz Peter Houmøller : Min Levnedsbeskrivelse i korte Træk, 1947 ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.173-174.
3660.
Sven Houmøller - Sven Houmøller : Ahnetavle for Else, Lis og Sven Houmøller, 1947. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.173-174.
3661.
Th. Th. Hove - Th. Th. Hove : Der var engang. Pennestrøg fra et langt liv. ( Erik Kann ) 1986 s.213.
3662.
Hoyer - Rune Kjellander : Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige. ( Hans H. Worsøe ) 1987 s.250.
3663.
Hvas - Samling af meddelelser om personer og familier af navnet Hvas. Red. af F. Hvass. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.289-290.
 • Supplement. Red. af Frants Jørgen Hvass. 1979 s.289-290.
 • Supplement II. Red. af Frants Jørgen Hvass. 1984 s.87.
 • Supplement III. Red. af Frants Jørgen Hvass. 1988 s.88.
*
Hvass - Se nr. 3413 under Flere slægter.
3664.
Høffding - A. E. Larsen : Lysestøber - Hørkræmmer - Borgersoldat. En kulturhistorisk skitse af en københavnsk købmandsfamilie i 1800-tallet, Høffding-familien. ( Lisa Elsbøll ) 1990 s.121-122.
3665.
Viggo Hørup - Arvid G. Hansen : Viggo Hørup og hans samtid, 1952. ( Povl Engelstoft ) 13-I-1952 s.183-184.
3666.
Cornelius Høyer - Torben Holck Colding : Cornelius Høyer 1741-1804, 1961. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.129-132.

Enkelte slægter og personer:I (Anm.)

*
Iermiin - Se nr. 3413 under Flere slægter.

Enkelte slægter og personer:J (Anm.)

3667.
Jacobi - Hvorfra-hvortil? Slægten Jacobis historie. ( Hans H. Worsøe ) 16-V-1977 s.114.
3668.
Birthe Marie Nielsine Jacobsen - Svend Jacobsen : Anetavle for Birthe Marie Nielsine Jacobsen. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.290-291.
3669.
J. C. Jacobsen - Hans H. Worsøe og Torben Holck Colding : Familien Jacobsen. [Brygger J. C. Jacobsens efterslægt]. ( Erik Kann ) 1986 s.211.
3670.
Jakob af Danmark - Jørgen Nybo Rasmussen : Broder Jakob den Danske. ( Jørgen Mikkelsen ) 1987 s.93-94.
3671.
Erhard Jakobsen - Erhard Jakobsen : Politik blandt mennesker. ( Finn H. Blædel ) 15-VI-1972 s.292.
3672.
Jantzen - Alfred Larsen : Familien Jantzen fra Drenderupgaard. 2. udg. 1960. ( Hans Konow ) 14-III-1961 s.187.
3673.
Johs. V. Jensen - Oluf Friis : Johs. V. Jensen og Viborg. Latinskoleårene 1890-93. ( H. Topsøe-Jensen ) 15-II-1967-68 s.258.
3674.
Boysen Jensen - Benny Boysen : En Hardsysselslægt. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.289.
3675.
Jensen, Dagny - Dagny Jensen : En bange mus - en arbejderkvindes erindringer. ( Lisa Elsbøll ) 1990 s.127.
3676.
Jeppesen, H. N. - Birte Hjorth : Skibsreder H. N. Jeppesen fra Dragør - hans slægt og hans skibe. ( Lisa Elsbøll ) 1990 s.237-238.
3677.
Jervelund - Eva Lund : Slægten Jervelund, 1961. ( Sven Houmøller ) 14-III-1961 s.132.
3678.
Magnus Jespersen - Axel Garboe : Bornholmer-Geologen Magnus Jespersen, 1931. ( S. Nygård ) 9-V-1932 s.73-76.
3679.
Hans Heinrich Jessen - Carl Langholz : Ahnetavle for Hans Heinrich Jessen og Helene Clausen f. Jessen. Nybøl og Årslev mølle, Hjordkær sogn, 1952 dupl. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.184.
3680.
Franz v. Jessen - Franz v. Jessen : Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker,
 • I, 1870-1902, 1943. ( Bjørn Kornerup ) 11-V-1944 s.65-67.
 • II, 1902-06, 1945. ( Bjørn Kornerup ) 11-VI-1945 s.211f.
3681.
Franz v. Jessen - Franz v. Jessen : En slesvigsk Statsmand I-III, 1930-41. ( E[mil] Marquard ) 11-III-1942 s.88-95.
3682.
Jes Jessen - Hanne Poulsen : Jes Jessen. Maleren fra Åbenrå. ( Olav Christensen ) 15-VI-1972 s.292.
3683.
Johannsen - Klaus Regius : Nachfahrentafel der Familie Johannsen aus Tingleff. 2. erweiterte Auflage. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.291-292.
3684.
Jonasen - Otto og Valdemar Jonasen : Vor baggrund I-II. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.191.
3685.
Jonassen, Sigurd - Sigurd Jonassen : "Vejen gaar min tro over Vesterbro". ( Allan Tønnesen ) 1989 s.117.
3686.
Olaf R. Juhl - Olaf R. Juhl : Reflections. ( Niels Alsted ) 1985 s.225-226.
3687.
Hans Christensen Juhl - Preben Krarup : Hans Christensen Juhl til Hjerndrupgård og hustru Jacobine Jepsen, hendes slægt samt deres fem børn og andre efterkommere. ( Hans H. Worsøe ) 15-IV-1970 s.94.
3688.
Jørgensen - Otto Jørgensen : Slægten Jørgensen fra Følle, Jens Iørgensen og Karen Kirstine Møller til Katholm og Tyrregaarden i Følle deres Forældre og Efterkommere. Aarhus 1918. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.218.
3689.
Jørgensen - Troels G. Jørgensen : En familieskildring. ( Finn H. Blædel ) 15-II-1967-68 s.75.
3690.
Jørgensen, A. D. - A. D. Jørgensens Breve. Udg. af Harald Jørgensen. ( E[mil] Marquard ) 11-II-1941 s.68-71.
3691.
Jørgensen, Anker - Anker Jørgensen : Bølgegang. Fra mine dagbøger. Bind 1-3 (1972-82). ( Torben Svendrup ) 1990 s.241-242.
3692.
Jørgensen, Harald - Harald Jørgensen : Set og oplevet. Nogle erindringsblade. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.229.
*
Jørgensen, Harald - Harald Jørgensen Se nr. 3017 under Enkelte arkivinstitutioner.
3693.
Jørgensen, Morten - Otto Jonasen : Pjentemølleren og hans dagbog. [Morten Jørgensen (1772-1845), møller i Svendborg]. Red. af Henrik M. Jansen. ( Harry Christensen ) 1979 s.292-295.

Enkelte slægter og personer:K (Anm.)

*
Kaasbøll - Se nr. 3605 under H.
3694.
Kann - A. Kann Rasmussen og B. Hvidberg-Hansen : Slægten Kann i Danmark. 2. udg. omfattende samtlige kendte efterkommere i Danmark af Frederik Kann (1769-1839) og hustru Marie Nielsdatter (1766-1835). ( Hans H. Worsøe ) 1981 s.112-113.
3695.
Hans Kaster - Emil Hagenau Kaster : Beretning om rebslagermester Hans Kaster og hans efterkommere, 1951. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.184-185.
3696.
Kayser - [Erik Kayser] : En slægts ethundredårige virke som civilingeniører 1845-1945, 1945. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.219-220.
3697.
Kemp - A. Wahl : Slægten Kemp. Mindebog om Stiftprovst Axel Gudmand Kemp og hustru Johanne Nicoline f. Knap. København 1928. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-I-1928 s.154-155.
3698.
Søren Kierkegaard - Hans Brøchner : Erindringer om Søren Kierkegaard. Med indledning og oplysninger, 1953. Udg. af Steen Johansen. ( Bjørn Kornerup ) 13-II-1953 s.214-215.
3699.
Søren Kierkegaard - Aage Kabell : Kierkegaardstudiet i Norden, 1948. ( Bjørn Kornerup ) 12-IV-1949 s.175-177.
3700.
Søren Kierkegaard - Erindringer om Søren Kierkegaard, 1955. Udg. af Steen Johansen. ( Bjørn Kornerup ) 13-IV-1956 s.195-196.
*
Kirk - Se nr. 3935 under Y.
3701.
Kjelst - H. K. Kristensen : En slægt fra Kjelst. Slægtsregister med forskellige historiske oplysninger. Udg. af en kreds af slægten, 1954. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.121-122.
3702.
Kjærulf - C. Klitgaard : Kjærulfske Studier. Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie. Aalborg 1914-1918. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.80-81.
3703.
Kjølsen - Fritz Hammer Kjølsen : Mit livs logbog. En søofficers og diplomats erindringer før og efter 9. april 1940, 1957. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.52-53.
3704.
Klausen, Viggo - Viggo Klausen : Sådan var der på landet i tyverne. (Erindringsserien "Folk fortæller" nr. 1, 1979). ( Lisa Elsbøll ) 1990 s.126.
3705.
Gerhardt Klindt - Gerhardt Klindt : Baggårdsbarn i tyvernes København. ( Lisa Elsbøll ) 1989 s.224-225.
3706.
Klitgaard - C. J. Klitgaard : Fifty Years as Master Mariner, N. Y. 1930 ( C. Klitgaard ) 9-IV-1931 s.189.
3707.
Koch - L. J. Koch : Under præstegårdens tag. En mand og hans slægt, 1948. [Stiftsprovst C. F. Koch 1827-1895]. ( Bjørn Kornerup ) 12-IV-1949 s.169-170.
*
Koefoed - Slægterne bag Titan. Se nr. 3408 under Flere slægter.
3708.
Koefoed - Jul. Bidstrup : Stamtavle over 2 familier Koefoed. Fotooptryk. ( Finn H. Blædel ) 16-V-1977 s.263.
3709.
Kofod - Jørn Klindt : På sporet af de første Kofod'er. ( Finn Andersen ) 1980 s.241-242.
3710.
Konow - Admiral Henri Konows erindringer 1-2. Udg. af Tage Kaarsted. ( Frank Jørgensen ) 15-II-1967-68 s.76.
3711.
Kornerup - Klaus Steen og Ebbe Kornerup. : Kornerup-slægten 1644-1972. ( Finn Andersen ) 1983 s.97-98.
3712.
Kraft - Ole Bjørn Kraft : En konservativ politikers erindringer 1926-45. ( Finn H. Blædel ) 15-VI-1972 s.119.
3713.
Kraft - Ole Bjørn Kraft : Danmark skifter kurs. En konservativ politikers erindringer 1947-50. ( Finn H. Blædel ) 16-IV-1976 s.99.
3714.
Kraft - Ole Bjørn Kraft : Frem mod nye tider. ( Finn H. Blædel ) 16-IV-1974 s.211.
3715.
Krag - Jens Otto Krag : Ung mand fra trediverne. ( Finn H. Blædel ) 15-IV-1970 s.99.
3716.
Krarup - Per Krarup : Fra mit livs rejse. Erindringsglimt og refleksioner. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.100.
3717.
Krebs, Johanne - Hanne Flohr Sørensen : Johanne Krebs. Noget må der være, der har ens hjerte. ( Lis Bruselius ) 1990 s.123.
*
Kreiler - Se nr. 3480 under B.
3718.
Kristensen - Mette Fastrup : En trillebør på fattigdommens alter [Erling Kristensen]. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.90.
3719.
Kristensen - Tom Kristensen : Åbenhjertige Fortielser. ( H. Topsøe-Jensen ) 15-I-1966 s.26.
3720.
Kruuse - Jens Kruuse : Min lykkelige barndom. ( Hans H. Worsøe ) 15-I-1966 s.196.
3721.
Kruuse - Jens Kruuse : De uforberedte. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.75.
3722.
Kruuse - Zakarias Nielsen : Provsten fra Højelse, København 1915. ( P[aul] H[ennings] ) 6-VI-1915 s.319.
*
Kv... - Se også Qu... og Qv...
3723.
Kühle - Sejer Kühle : Slægten Kühle. Dens Oprindelse og Historie. København 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.294.

Enkelte slægter og personer:L (Anm.)

3724.
Lambsdorff - Genealogie der Grafen von der Wenge genant Lambsdorff. Red. af Roland Seeberg-Elverfeldt. ( Vello Helk ) 1987 s.90.
3725.
Lange - Magnus Lange : Slægten Lange fra Faaborg. København 1923. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.270.
3726.
Lange - O. Delphin Amundsen : Stamtavle over en norsk slegt Lange. Slegtsbok for Jevnagerpresten Johan Jørgen Langes efterkommere. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.102-103.
3727.
Larsen - S. Mørch Albrechtsen og Eskild Frieling : Kaptajn Valdemar Larsen af Kastrup og hans efterslægt. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.258.
3728.
Larsen-Ledet - Larsen-Ledet : Mit livs Karrusel ( H. Topsøe-Jensen )
 • IV. Fast i Århus, 1949. 12-V-1950 s.206-207.
 • V. Åndelig handelsrejsende, 1951. 13-I-1952 s.186.
 • VI. Stridsmand, 1952. 13-II-1953 s.215.
 • VII. Redaktør og forfatter, 1954. 13-III-1955 s.111.
 • VIII Dumpekandidat m. m., 1955. 13-IV-1956 s.196.
 • IX. Globe-trotter, 1956. 13-V-1957 s.62.
3729.
Lassen - Jens A. Lassen : Sognepræst, konsistorialråd Søren Peter Lassen. Slægtsregister. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.220.
3730.
Lassen - T. Vogel-Jørgensen : Peter Lassen af California. En dansk Pioners Skæbne og Æventyr i Wild West, 1937. ( Albert Fabritius ) 10-V-1938 s.248f.
3731.
Lauridsen - Olav Vang Lauridsen , Jens Peter Harbo og J. Richter : Slægten Lauridsen, paa Grønvang, Vejen og nogle af dens Slægtsforbindelser. Vejen 1921. ( Poul Bjerge ) 8-II-1923 s.271-272.
*
H. Lausten-Thomsen - Se nr. 3053 under Andre arkiver.
3732.
Lehmann - Niels Friis : Generalkonsul Paul Adolph Lehmanns Ahnetavle, 1943 ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.80f.
3733.
Leth - Fr. Tobiesen : Slægten Leth fra Stege. Trykt for familien, 1947. ( Albert Fabritius ) 12-III-1948 s.174-175.
3734.
Levin-Fredericia - Josef Fischer : Slægten Levin-Fredericia. København 1916. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.112.
3735.
Lewenhaupt - Adam Lewenhaupt : En färd till minnens värld. Hågkomster från barndomen. Sthlm. ( P. B. G[randjean] ) 10-IV-1937 s.157-59.
*
Honnens de Lichtenberg - Se nr. 3413 under Flere slægter.
3736.
Lichtenstein - Peter Lichtenstein : Genealogie der Familie Lichtenstein aus Hamburg. ( K. Albertsen ) 1984 s.88.
3737.
Lichtenstein - Peter Lichtenstein : Berichte, Dokumente, Briefe und anderes aus einer 300 Jahre alten Familie. ( K. Albertsen ) 1984 s.88.
3738.
Lichtenstein - Peter Lichtenstein : Berichte, Dokumente und anderes aus einer 300 Jahre alten Familie. Teil 2. ( K. Albertsen ) 1985 s.228-229.
3739.
Lihme - H. Friis-Petersen : Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter. Aarhus 1932. ( S. Nygård ) 9-V-1932 s.291f.
3740.
Lind - G. Lind : Lind-slægten fra "Lindgaard" gennem fem hundrede år samt slægterne Lunde - Brems - Lomholt, 1956. ( Sven Houmøller ) 13-VI-1958 s.53.
3741.
Lind - Johannes Lind : Foreløbig rapport om min efterforskning vedr. nogle af anerne til Carl August Lind. ( Hans H. Worsøe ) 15-V-1971 s.120.
*
Lomholt - Se nr. 3740 under L.
3742.
Lorck - M. L. V. Lorck : Stamtavle over Efterkommere - i fire Generationer - af Etatsraad, Overlæge Lorenz Lorck. ( Albert Fabritius ) 15-I-1966 s.197.
3743.
Mogens Lorck - Mogens Lorck : Mogens Lorcks 32 aner. ( Gregers Hansen ) 1985 s.97-98.
*
Lunde - Se nr. 3740 under L.
3744.
Løth, Martine - Martine Løth : Slægtsminder (Erindringsserien "Folk fortæller" nr. 20, 1987). ( Jørgen Mikkelsen ) 1990 s.126-127.
3745.
Lützhøft - Hans Holten Lützhøft : Slægten Lützhøft 1610-1936, 1936 ( Albert Fabritius ) 10-IV-1937 s.163f.

Enkelte slægter og personer:M (Anm.)

3746.
Maar - Harald Hatt : Stamtavle over Jacob Maars og Louise Aagaards Efterslægt. Med oplysninger om Louise Aagaards fædrene og mødrene Slægt. København 1928. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-I-1928 s.155.
3747.
Peder Pedersen Malling - Orla Rasmussen : Charlotte Hylleborg Storm (1727-1801) og Peder Pedersen Malling (1712-1779) samt deres efterkommere. ( Poul Steen ) 1987 s.94.
3748.
Marcus - Aage Marcus : Den lange vej. Erindringer. ( Finn H. Blædel ) 15-IV-1970 s.98.
3749.
Marselis - Poul Harris : Marselis-Slægten. Blade af dens historie. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.241.
3750.
Marselis - John T. Lauridsen : Marseliskonsortiet. En studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark. ( Tommy P. Christensen ) 1989 s.111-113.
*
Marstrand - Slægterne bag Titan. Se nr. 3408 under Flere slægter.
3751.
Martens - Johan Martens : Tillæg til Stamtavle over Slegten Martens i Bergen. Med dens Grene paa Kvindesiden. 1698-1897. Bergen 1915. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.114.
3752.
Martensen - Biskop H. Martensens breve. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie ved Bjørn Kornerup. I: Breve til L. Gude 1848-1859, 1955. ( Povl Engelstoft ) 13-IV-1956 s.58-59.
3753.
Matthiessen, Hugo - Anders Linde-Laursen : Hugo Matthiessens kulturhistorie. Belysninger og baggrunde. ( Tommy P. Christensen ) 1990 s.236-237.
3754.
Metzon - Hans Metzon : Mine forfædre, deres liv og færden. Med 1 anetavle og 18 stamtavler, 1956 dupl. ( Michael Hartvig ) 13-VI-1958 s.197-198.
3755.
Wilhelm Meyer - Sven Poulsen : Tilfældet Meyer. En dansk læges skæbne. [Wilhelm Meyer (1824-95)]. ( Tommy P. Christensen ) 1988 s.85-86.
3756.
Jens Michaelsen - C. Krarup : Stamtavle over Slægten fra Kællerød. [Efterkommere af Jens Michaelsen, Kællerød, � 1752.] Slagelse 1923. ( [Paul Hennings?] ) 8-III-1924 s.252.
3757.
Michelet - S. H. Finne-Grønn : Slegten Michelet. Genealogisk-personalhistoriske Meddelelser med Vaabentegninger, Facsimiler og Portrætter. Christiania 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.248.
3758.
Molbech - Olaf Carlsen : Christian Molbech og Sorø, I-III. 1932-37. ( Bjørn Kornerup ) 10-IV-1937 s.151f.
3759.
Monpezat - Joseph Valynseele : Les Laborde de Monpezat et leurs alliances. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.194.
3760.
Mourier - [Ellen Mourier, f. Lassen] : Slægten Mourier i 1928. 1928 9-III-1930 s.73.
*
Mulvad - Se nr. 3548 under D.
3761.
Munk - Holger Munk : Mindets lyse spil. ( Paul G. Ørberg ) 16-I-1973 s.192.
3762.
Kaj Munk - Bjarne Nielsen Brovst : Livet i Vedersø præstegård. Om Lise og Kaj Munk. ( Finn H. Blædel ) 1981 s.114.
3763.
Philip Musaeus - Ingvar Musaeus : Overtrompeter Philip Musaeus og hustru Dorothea Tödten. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.100.
3764.
Mygind - Carl Mygind : Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens. ( Sven Houmøller ) 15-III-1969 s.191.
*
Møller - Se nr. 3404 under Flere slægter.
3765.
Møller - J. S. Møller : Fru Camilla Augusta Møller f. Rasmussens Slægtebog. Trykt som manuskript for Familiens Medlemmer. Randers 1917. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.294.
3766.
Møller - Esbjørn Hiort : Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt. ( Hans H. Worsøe ) 15-VI-1972 s.120.
3767.
Møller - Poul Møller : Mennesker og meninger. ( Finn H. Blædel ) 15-V-1971 s.114.
3768.
Møller - Biskop Rasmus Møllers slægt. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.191.
3769.
Møller - En gammel præst fortæller. Pastor Frederik Benedict Møllers optegnelser 1832-1864, 1953. Udg. af Hans Degen. ( Bjørn Kornerup ) 13-III-1955 s.107-109.
3770.
A. P. Møller - Ove Hornby : "Ved rettidig omhu..." Skibsreder A. P. Møller 1876-1965. ( Jørgen H. Barfod ) 1989 s.216-218.
3771.
Mørch - Arthur Skjelderup : Familien Mørch (fra Christianssand) Slægtshistoriske Meddelelser. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.264-265.
3772.
Mørck - J. J. Rubak : Stamtavle vedrørende Slægten Mørck og indgiftede og beslægtede Familier. Hjørring 1937. ( C. Klitgaard ) 10-V-1938 s.151f.
3773.
Müller - Jean Anker : Otto Friderich Müller. Et Bidrag til den biologiske Forsknings Historie i det attende Aarhundrede. I, 1943. ( Albert Fabritius ) 11-IV-1943 s.157-60.
3774.
Müller - Johan Jørgensen : Rentemester Henrik Müller. ( Jens Holmgaard ) 15-I-1966 s.23.

Enkelte slægter og personer:N (Anm.)

3775.
Napoleon - Joseph Valynseele: Le descendance naturelle ne Napoléon Ier. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.159.
3776.
Neckelmann - Edvard Neckelmann : Familien Neckelmanns Slægtsbog, 1936. Udg. af Hector Boeck. ( Albert Fabritius ) 10-IV-1937 s.161f.
3777.
Neiiendam - Robert Neiiendam fortæller. Livserindringer, 1953. ( Bjørn Kornerup ) 13-III-1955 s.151-154.
3778.
Jens Peter Nellemann - Aksel Nellemann : Jens Peter Nellemanns aner. ( Finn Andersen ) 1984 s.91.
3779.
Nielsen - Nils Nilsson : Jørgen Nielsen. En digterskæbne, 1951. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-I-1952 s.188-189.
3780.
Nielsen - Breve fra Morten Nielsen. ( H. Topsøe-Jensen ) 15-I-1966 s.30.
3781.
Nielsen - Carl Nielsens breve. I udvalg og med kommentar, 1954. Udg. af Irmelin Eggert Møller og Torben Meyer. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-III-1955 s.154-158.
*
Nielsen, Anna - Se nr. 3631 under H.
3782.
Anton Nielsen - Alf Løhde Mikkelsen : "Spurvekvidder". En beretning om forfatteren og højskolemanden Anton Nielsen. ( Erik Kann ) 1986 s.218-219.
3783.
Børge Nielsen - Børge Nielsen : Det skete i de dage. Historien om en galskab og barndoms- og ungdomserindringer. ( Lisa Elsbøll ) 1989 s.224-225.
3784.
Lars Nielsen - Lars Nielsen : Optegnelser om mig selv. Udg. af Jonna Betzer-Pedersen.. ( Hans H. Worsøe ) 1980 s.242-243.
3785.
Ninn-Hansen - Erik Ninn-Hansen : Syv år for VKR. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.211.
3786.
Nissen - Gunnar Brun Nissen og Harald Nissen : Slægten Nissen fra Bov sogn i Sønderjylland. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.295-296.
3787.
Noack - Axel Noack : Stamtavle over Familien Noack. Wentzel Noacks Efterkommere. Ringe 1928. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-I-1928 s.154.
3788.
Numsen - O. v. Munthe af Morgenstierne : Feltmarskal Michael Numsen og hans Tid, 1938. ( L[ouis] B[obé] ) 11-I-1940 s.72.
3789.
Nyholm - Gustav J. Nyholm : Familien Nyholm. Stamtavle over navnets bærere og spindeliniernes første led. Med 25 familieportrætter. ( Finn Andersen ) 1984 s.91.
*
Niels Nørgaard - Se nr. 3198 under Kulturhistorie m.v..

Enkelte slægter og personer:O (Anm.)

3790.
Obel - J. Jeppesen Jensen : Slægten Obel med særlig tilknytning til Ålborg. ( Wolf Møller ) 16-IV-1976 s.195.
*
Oe... - Se også Ø...
3791.
Oehlenschläger - Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809. I-III, 1945. Udg. af H. A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup. ( Ole Jacobsen ) 11-VI-1945 s.215-20.
3792.
Adam Oehlenschläger - Breve fra og til Adam Oehlenschläger. Oktober 1829 - januar 1850. Red. af Daniel Preisz. ( Poul Steen ) 1986 s.106.
3793.
Oldenburg - Marie Oldenburg : Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg. Første del: Oldenburg. ( Torben Glahn ) 16-III-1975 s.91.
3794.
Oldendorph - A. Andersen : Johannes Oldendorphs Selvbiografi. ( Urban Schrøder ) 15-I-1966 s.27.
3795.
Olrik - H. G. Olrik : Erindringsbilleder. ( Finn H. Blædel ) 15-IV-1970 s.99.
3796.
Ortmann - G. J. A. Gravenhorst : Stamtavle over en dansk Linie af Slægten Ortmann fra Hannover. København 1922. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-II-1923 s.273.
3797.
Ostenfeld - Astrid Wentzel : Christian Ostenfeld. Nogle biografiske Oplysninger. ( Bjørn Kornerup ) 10-IV-1937 s.275-78.
*
Ove - Se nr. 3480 under B.

Enkelte slægter og personer:P (Anm.)

3798.
Paludan-Müller - Sejer Kühle : Frederik Paludan-Müller (særlig 1809-50), 1941. ( Mogens Haugsted ) 11-III-1942 s.151f.
3799.
Paulsen - Flensborgeren, professor Christian Paulsens dagbøger, 1946. Udg. af Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen. ( Bjørn Kornerup ) 12-II-1947 s.184-187. Se nr. 344 under Dagbøger og kalenderoptegnelser.
3800.
Person - Axel Permin : Slægten Person i Danmark. København 1925. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.166.
3801.
Petersen - Harald Møller : Lidt om Carl Aug. Petersen og Maren Marg. Rasmine Nielsen, deres forfædre og efterslægt. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.76.
3802.
Petersen - Niels Møgelvang Nielsen : Den regntunge sky. Et følgeskab med Nis Petersen, 1951. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-II-1953 s.216-217.
3803.
Petersen - P. Fr. Rist og Th. Hauch-Fausbøll : Min Slægtebog. København 1918. Udg. af Holger Petersen. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.218-219.
3804.
Carsten Petersen - Birte Børgesen : Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis kirke, lærer ved søetatens underofficerskole. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.224.
3805.
Carsten Petersen - Birte Børgesen : Klokker Carsten Petersen og provst H. F. Petersen. ( Hans H. Worsøe ) 1982 s.224.
*
Pistorius - Se nr. 3229 under Breve.
3806.
Pontoppidan - Axel Pontoppidan : Den yngre Slægt Pontoppidan, 1931. ( Bjørn Kornerup ) 9-VI-1933 s.264.
3807.
Pontoppidan - Elsa Pontoppidan : Supplement til Den Yngre slægt Pontoppidan udg. af Axel Pontoppidan 1931. ( Hans Konow ) 16-II-1974 s.213.
3808.
Henrik Pontoppidan - A. E. Larsen : Henrik Pontoppidan. Liv og virke. Et landbosamfund for 100 år siden. ( Kirsten Prange ) 1989 s.220-221.
3809.
Posselt - Otto Grunth Posselt : Slægten Posselt fra Reformationstiden til vore dage. Fotografisk optryk m. supplement. ( Hans H. Worsøe ) 16-VI-1978 s.220.
3810.
Poulsen - P. Poulsen : Søskendeflokken fra Svenstrup. ( Hans H. Worsøe ) 15-III-1969 s.76.
3811.
Preisler - Bertel Preisler : 500 Preislere i 500 år - eller den danske gren af slægten Preisler. Mandslinien. ( Jørgen Peder Clausager ) 1986 s.220-221.

Enkelte slægter og personer:Q (Anm.)

3812.
Qvistgaard - Erh. Qvistgaard : Stamtavle over Slægten Qvistgaard fra Veirum, med Biografier og Billeder. 2. udg. København 1923. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.272.

Enkelte slægter og personer:R (Anm.)

3813.
Rambusch - Sigurd Rambusch : Slægten Rambusch. ( Sven Houmøller ) 15-II-1967-68 s.258.
3814.
Randbøll - Hans F. Randbøll : Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll, 1956. ( Sven Houmøller ) 13-V-1957 s.62.
3815.
Rasmussen - Vilhelm Rasmussen : Drengeliv i Kroen, 1939. ( Bjørn Kornerup ) 10-VI-1939 s.278f.
3816.
Dagmar Rasmussen - Dagmar Rasmussen : Barndomsminder fra Vejleådalen. Erindringer 1911-1921. ( A. M. Lebech Sørensen ) 1989 s.225-226.
3817.
Ravn - H. Friis-Petersen : Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Ahnebog. Aarhus 1928. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-I-1928 s.153-154.
3818.
Redsted - Otto Vilh. Sommer : Stamtavle over Slægten Redsted i Danmark, 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.81f.
3819.
Reesen - Mary Windfeldt Kaiser : Slægten Resen/Reesen, fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.296-298.
 • Henning Jensen og Mary Windfeld Kaiser : Indsigelse 1980 s.245-246.
 • Jørgen Peder Clausager : Svar til Henning Jensen 1980 s.246.
3820.
Chr. Refshøj - Chr. Refshøj : En gammel skolemester fortæller. ( Ning de Coninck-Smith ) 1989 s.117-118.
3821.
Refsum - Helge Refsum , A. B. M. Aasgaard og Sverre Refsum : Ætten Refsum fra Romerike. Lidt Gårds- og Slektshistorie fra Romerikesbygderne, særlig fra Nes og Sørum. Kristiania 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.123.
3822.
Ringsted - Henrik V. Ringsted : Erindringer ( Finn H. Blædel ) 1979 s.298.
3823.
Henrik V. Ringsted - Henrik V. Ringsted : Erindringer II. ( Finn H. Blædel ) 1980 s.124-125.
3824.
Henrik V. Ringsted - Henrik V. Ringsted : Erindringer III. ( Finn H. Blædel ) 1981 s.114.
3825.
Risom - Otto Jørgensen : Stamtavle over Slægten Risom fra Nebbegaard. Aarhus 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.247-248.
3826.
Rode - Edith Rode : Der var engang. Et kig tilbage, 1951. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-II-1953 s.217-218.
3827.
Rode - Edith Rode : På togt i erindringen, 1953. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-III-1955 s.158.
3828.
Rode - Tage Kaarsted : Ove Rode I og II. ( Sv[en] Houmøller ) 16-III-1975 s.222.
3829.
Ove Rode - Tage Kaarsted : Ove Rode som Indenrigsminister (1913-1920). ( Claus M. Pedersen ) 1988 s.214.
3830.
Rosing - Frederik Schyberg : Den store Theaterrejse. Michael Rosings Dagbog og Breve fra Pariserrejsen i 1788, 1943. ( Louis Bobé ) 11-IV-1943 s.151-54.
3831.
Rynning - Frederikke Waaler : Slegten Rynning og dens sidelinier. ( C[hr.] M[orgenstjerne] Munthe ) 7-V-1920 s.116-118.
*
Rømer - Se nr. 3241 under Andet arkivalsk materiale.

Enkelte slægter og personer:S (Anm.)

3832.
Sabroe - Povl Sabroe : Mit gyldenblonde liv. ( Finn H. Blædel ) 15-VI-1972 s.293.
3833.
Sabroe - Sabroe slægter. Stamtavler samlet af Axel S. Sabroe. ( Hans H. Worsøe ) 15-II-1967-68 s.259.
3834.
Saint-Priest - Comte de Saint-Priest. Mémoires. I-II. Publiés par le baron de Barante. Paris 1929. ( L[ouis] B[obé] ) 9-IV-1931 s.191.
3835.
Salomonsen - Josef Fischer : Slægten Salomonsen (Nyborg). København 1927. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-VI-1927 s.264-265.
3836.
Sandfeld - Gunnar Sandfeld : Dreng i Holte. ( Finn H. Blædel ) 15-IV-1970 s.101.
3837.
Sanne - Uddevallasläkten Sanne. Forskningar, erinringar och anteckningar, 1952. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.218-219.
3838.
Saxe - Ludv. Saxe : Slekten Saxe i 400 år. Oslo 1940. ( Albert Fabritius ) 11-II-1941 s.152.
3839.
Scavenius, Jakob - Sigurd Rambusch : Jakob Scavenius. En moderne politiker i det gamle Højre. ( Lis Bruselius ) 1990 s.124-125.
3840.
Schack - Otto Didrik Schack : Grænsesind. ( Olav Christensen ) 15-V-1971 s.116.
3841.
Scharling - Henrik Scharling. Et Mindeskrift af Carl Emmanuel Scharling, 1936. ( Bjørn Kornerup ) 10-III-1936 s.242f.
3842.
Schepelern - Gerhard Schepelern : Johannes Schepelern. Livserindringer. Samlet og bearbejdet af Gerhard Schepelern, 1960. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.132-133.
3843.
Schilden - Karl von Bothmer : Die niedersächsische Familie v. Schilden (Schild, Schildt) (i "Vierteljahrschr. f. Wappen-, Siegelund Familienkunde" 1930). ( L[ouis] B[obé] ) 9-III-1930 s.220f.
3844.
Schimmelmann - Chr. Degn : Die Schimmelmanns im atlantischen Dreieckshandel. ( Harry Christensen ) 16-III-1975 s.210.
3845.
Schmidt - Georg Schmidt : Stammtafel Schmidt aus Zeppenfeld mit Listen der Töchternachkommen, 1936. -Samme: Ahnentafel Geschwister Schmidt Saalfeld 1922-1934 mit Nachfahrenlisten der 16 Ahnen. Lpz. 1936. ( Albert Fabritius ) 10-IV-1937 s.162f.
3846.
Schmidt, Alfred Laur. - Alfred Laur. Schmidt : Dragør-erindringer ( Lisa Elsbøll ) 1990 s.240.
3847.
Lauritz Schmidt - Chr. Krarup : Lauritz Schmidts Slægtebog. Slagelse 1926. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.166.
3848.
Scholten - H. Lawaetz : Peter v. Scholten. ( H. U. Ramsing ) 11-II-1941 s.74.
3849.
Schrøder - Frederik Schrøder : Schrøder-Slægten. Paa Grundlag af Johs. E. Schrøders Slægtebog. Kolding 1918. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.267.
3850.
Schrøder - Ludvig Schrøders Liv og Gerning, meddelt ved hans Søn Frederik Schrøder, 1935. I-II, 1935-36. ( Poul Møller og Poul Møller ) 10-III-1936 s.65f og 10-IV-1937 s.154-57.
3851.
Schythe - Albert Schüthe : Aufzeichenungen aus der Vergangenheit des Geschlechts Schythe. Wilhelmsburg bei Hamburg 1923. ( P[aul] H[ennings] ) 8-IV-1925 s.95.
3852.
Schytte - Albert Schüthe : Stammtafel des Geschlechts Schytte-Scütte, Schüthe, Schött (jütländisch-norddeutscher Zweig) 1460-1914. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.114-115.
3853.
Agnes Schülein - Agnes Schülein : Fasangården - husket af en fasankylling. ( Allan Tønnesen ) 1989 s.119.
3854.
Segelcke - Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren : Brevene fortæller om Segelcke familien i Lønstrup. En slægtshistorie. ( Lisa Elsbøll ) 1988 s.213.
3855.
Seidelin - Mogens Seidelin : Den seidelinske slægtsbog. ( Hans H. Worsøe ) 1983 s.95-96.
3856.
Seidelin - Mogens Seidelin : Slægten Seidelin fra Vejle amt. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.100.
3857.
Seidelin - Mogens Seidelin : Slægten Seidelin i Nørrejylland. En gren af præsteslægten Sadolin ( Hans H. Worsøe ) 1989 s.114.
3858.
Seidelin - Mogens Seidelin : Den Seidelinske Slægtsbog I, 1943. ( Albert Fabritius ) 11-V-1944 s.82-84.
3859.
Seidelin - Mogens Seidelin : Den Seidelinske slægtsbog II. Sjette slægtleds medlemmer og kredsen om den, 1960. ( Albert Fabritius ) 14-III-1961 s.133-135.
3860.
Seidelin - Mogens Seidelin : Den seidelinske slægtsbog III. ( Albert Fabritius ) 16-I-1973 s.101.
3861.
Seidelin - Mogens Seidelin : Den seidelinske slægtsbog IV, ca. 1820- ca. 1940. ( Hans H. Worsøe ) 1979 s.299-300.
3862.
Selby - H[ans] Berner Schilden Holsten og Albert Fabritius : Baron Charles Joseph Selby's Descendens. 1935. ( L[ouis] B[obé] ) 10-III-1936 s.243f.
3863.
Siesby - E. Spang-Hanssen : Oskar Siesby og hans breve. Fra Madvigs og hans efterfølgeres tid. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 206), 1948. ( Bjørn Kornerup ) 12-IV-1949 s.170-172.
3864.
Sieverts - Ruth og Kaj Sieverts : Das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt. ( Hans H. Worsøe ) 16-IV-1976 s.101.
3865.
Simonsen - Anders Simonsen Pedersen : Gennem 400 år. En slægtsbog om Anders Simonsen og Mette Jensdatter. Deres forfædre og efterslægt, 1955. ( Sven Houmøller ) 13-IV-1956 s.121-122.
3866.
Simonsen - Jørgen Friis : Slægten Simonsen fra Rugaard. Med indledning af Niels Friis, 1958. ( Albert Fabritius ) 13-VI-1958 s.198-199.
3867.
Skakke - Johan Skakke : Slægtebog (ahnetavle) for Jørgen, Kirsten og Poul Erik Skakke, 1951. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.185-186.
*
Skau - Se nr. 3228 under Breve.
3868.
Skjelderup - Arthur Skjelderup : Slægtshistoriske Meddelelser om Familierne Skjelderup og Clauson og om Grene af Familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kristiania 1915. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.113.
3869.
Skou - Ulla Poulsen Skou : Skuespilleren og danserinden I, 1881-1916, 1958. ( Sven Houmøller ) 14-I-1959 s.111.
3870.
Skovgaard - H. Ditzel : En kunstner i svøb. Joachim Skovgaards tre første ophold i Viborg 1874-76. ( Marianne Saabye ) 16-V-1977 s.263.
3871.
Skovmand - Helge Skovmand : Et hjem - en skole - et blad. ( Ida Dybdal ) 16-IV-1976 s.196.
3872.
Skrumsager - I. J. T. Bergholt : Pligtens Vej.
 • J. N. H. Skrumsager : Ane Marie Skrumsager. ( Olav Christensen ) 15-V-1971 s.233.
3873.
Slange - E[rling] Ladevig Petersen : Veritas et honor regis [Niels Slange]. ( Henning Paulsen ) 16-IV-1976 s.94.
3874.
Slottved - Axel Slottved : Peder Christensen Slottved's slægt. Descendenterne efter gårdfæster Peder Christensen (1728-1783) og hustru Cathrine Jensdatter (1737-1812) i Slottved i Sindal Sogn, 1945. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.222-223.
3875.
Sonne - Johan Sonne Lindblom : Sonneslægten fra Hoglebjerggaard. ( Henning Heilesen ) 16-II-1974 s.213.
3876.
Spliedt - Manfred Spliedt : Sådan en dum knægt. ( Olav Christensen ) 16-III-1975 s.212.
3877.
Stampe - [Ny udgave af Lengnicks "Genealogie over Familien Stampe"]. Udg. af J. Sloth Odgaard. ( Carl Langholz ) 13-II-1953 s.219.
3878.
Starcke - Viggo Starcke : Triumf eller fiasko? ( Finn H. Blædel ) 16-I-1973 s.104.
3879.
Steensberg - Axel Steensberg : Slægten Steensberg og dens vestjyske hjemsted, 1950. ( Albert Fabritius )
3880.
Steensen - Karl Bjarnhof : Støv skal du blive. På spor af Niels Steensen. ( Vello Helk ) 16-I-1973 s.104.
3881.
Steenstrup - Norman V. Steenstrup : Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård, 1959 dupl. ( Johs. Schelde ) 14-3-1961 s.135f.
3882.
Stenersen - G. F. Gundersen : Slegten Stenersen. Kristiania 1924. ( A. W. Rasch ) 8-III-1924 s.250-251.
3883.
Steno - Gustav Scherz : Nicolaus Steno and his Indice, 1958. ( Albert Fabritius ) 14-I-1959 s.188-189.
3884.
Stockfleth - August von Eyben : Stamtavle over Slægten Stockfleth, som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth. Med Biografier, 1929. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-III-1930 s.73f.
*
Charlotte Hylleborg Storm - Se nr. 3747 under M.
3885.
Storr - Albert Fabritius og Alfred Larsen : Stamtavle for slægten Storr, 1958. ( Hans Konow ) 14-I-1959 s.109-110.
3886.
Strandbygaard - J. B. Strandbygaard : Strandbygaard-slægten. Stamtavle med fire anetavler for Svensholmlinien, 1951. ( Albert Fabritius ) 13-I-1952 s.187-188.
3887.
Strandbygaard - J. B. Strandbygaard : Ane- og slægtskabstavle for Mette Elisabeth og Jenge Pernille Strandbygaard. ( K. Albertsen ) 15-VI-1972 s.289.
3888.
Strøyberg - P. C. Knudsen : Familien Strøyberg 1662-1920. Aalborg 1920. Udg. af Valdemar Strøyberg. ( [Paul Hennings?] ) 7-V-1920 s.247.
3889.
Stub - Erik Kroman : Ambrosius Stub og hans ærøske forbindelser. ( Arne Winther ) 15-II-1967-68 s.260.
3890.
Stuhr - P. C. Knudsen : Stuhrslægten i Aalborg. Udg. af Im. Stuhr. ( P[aul] H[ennings] ) 7-II-1917 s.111.
3891.
Sverdrup - Hother Ostermann : Den norske Grønlandspræst Provst Jørgen Sverdrup. Et arktisk Livs- og Tidsbillede fra de 18. Aarhundrede. Kristiania 1922. ( P[aul] H[ennings] ) 8-II-1923 s.271.
3892.
Søgaard - Einar V. Søgaard-Larsen : Vor langelandske slægt, 1956, dupl. ( G. Bützow-Rohde ) 13-IV-1956 s.197.

Enkelte slægter og personer:T (Anm.)

3893.
Tandberg - G. Tandberg : Tandberg. En Bondeslægt fra Ringerike. Kristiania 1921. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 8-I-1922 s.102.
3894.
Teist - Fr. Teist : På afstand. ( Finn H. Blædel ) 15-III-1969 s.77.
3895.
Mikkel Poulsen Thagaard - Erling Vester Jacobsen : Thagaard i 12 generationer. [Slægtsbog for skræddermester Mikkel Poulsen Thagaard (1863-1956)]. ( Hans H. Worsøe ) 1987 s.92.
*
Agnete Therkildsen - Se nr. 3198 under Kulturhistorie m.v..
3896.
Thestrup - Knud Thestrup : Mit livs gågade. ( Finn H. Blædel ) 16-IV-1976 s.197.
3897.
Thestrup - Rasmus Pedersen Thestrups stambog. Udg. af Helge Søgaard. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.100.
3898.
Tholle - Johannes Tholle : Slægten Tholle 1955. ( S[ven] H[oumøller] ) 13-IV-1956 s.62.
3899.
Thorvaldsen - Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen. København 1912. Udg. af Rigmor Stampe. ( Paul Hennings ) 6-IV-1913 s.92-93.
3900.
Thostrup - Chr. Bendix Thostrup : Slægtregister Vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Viborg. 10-II-1935 s.78.
3901.
Thura - F. Hjorth : Beretning om Slægten Thura og dens Oprindelse gennem 400 Aar. Ollerup 1925. ( [Paul Hennings?] ) 8-V-1926 s.167.
3902.
Toreid - Sverre M. Halbo : Toreid-Ætten fra Romerike. Toreid-Linjen og Sagen-Linjen, 1945. ( Albert Fabritius ) 12-I-1946 s.223-224.
3903.
Trap - Fra fire kongers tid. Geheimeråd J. P. Traps erindringer. ( Hans H. Worsøe ) 15-I-1966 s.193.
 • bd. 3 15-II-1967-68 s.261.
3904.
Trapaud - Ditlev Trapaud Rønne : Adelsslægten Trapaud i Danmark 1683-1863. København 1924. ( P[aul] H[ennings] ) 8-III-1924 s.253-254.
3905.
Trägårdh - Kurt G. Trägårdh : Slägten Trägårdh från Köpenhamn. ( Hans H. Worsøe ) 1986 s.223.
3906.
Tutein - Lise Julie Tutein : Slægten Tutein. ( Hans H. Worsøe ) 16-III-1975 s.215.
*
Dorothea Tödten - Se nr. 3763 under M.

Enkelte slægter og personer:U (Anm.)

3907.
Ellen Birkkjær Ullman - Ellen Birkkjær Ullman : Skitser fra mine oplevelser 1902-1983. ( Ning de Coninck-Smith ) 1989 s.117-118.
3908.
Ussing - Henry Ussing : Min Livsgerning som jeg har forstaaet den. I, 1939 ( Bjørn Kornerup ) 11-I-1940 s.70-72.
3909.
Ussing - Olaf Ussing : Jeg vidste uden at vide. Erindringer. ( Finn H. Blædel ) 16-II-1974 s.209.
3910.
Utke - Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere. ( Hans H. Worsøe ) 16-II-1974 s.217.
3911.
Valentiner - Erich Leverkus : Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen. Lebensbilder aus der Valentinerschen Ahnentafel. ( Olav Christensen ) 16-II-1974 s.214.
3912.
Vargas - Else Kornerup : Graf Edouard Romeo Vargas. Carl Grosse. Eine Untersuchung ihrer Identität, 1954. ( H. Topsøe-Jensen ) 13-III-1955 s.30-31.
3913.
Vett - Carl Christian Vett og John Arthur Lange : Familien Vett og von Vett. Efter Familiens Optegnelser samlede af Carl Christian Vett. Stamtavlens Opstilling og Bearbejdelse foretaget af John Arthur Lange. København 1915. ( [Paul Hennings?] ) 7-I-1916 s.115-116.
3914.
Voetmann - H. P. Jensen : Huset Johann Jacob Voetmann i Aabenraa 1835-1985. ( Hans H. Worsøe ) 1985 s.223-224.
3915.
Volkersen - Alfred Rubarth : Das Geschlecht Volkersen in Dänemark und Deutschland. ( Finn Andersen ) 1981 s.235.

Enkelte slægter og personer:W (Anm.)

3916.
Warnstedt - W. Ørbæk : Hans Wilh. Warnstedt, 1936. ( Robert Neiiendam ) 10-IV-1937 s.159-61.
3917.
Wedege - L. P. Borgberg : Slægten Wedege i Danmark. Slægtebog med Stamtavle over den til Norge udvandrede Slægtslinie. København 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.294.
3918.
Weinreich - Chr. Weinreich : Niels og Sidse og deres efterslægt. ( Hans H. Worsøe ) 16-I-1973 s.103.
3919.
Weinreich - Christian Weinreich og Erik Weinreich : Slægten Weinreich fra Bjergsted, 2. udg. bd. 3: En bornholmsk slægtsgren. ( Jørgen Peder Clausager ) 1979 s.300.
3920.
Wellmann - Albert Fabritius : Familien Wellmanns Stamtavle og tre Søskende Wellmanns Ahnetavle. København 1927. ( H. Hj[orth]-N[ielsen] ) 9-I-1928 s.152-153.
3921.
Werner - Hans Werner : Slægten Werner fra Dennim. Stamtavle. København 1919. ( [Paul Hennings?] ) 7-IV-1919 s.293.
3922.
Westerby - Kristian Westerby : Prokurator Niels Westerby. Et Familieskrift. København 1917. ( C. C. ) 7-III-1918 s.71-72.
*
Gertrud Westergaard - Se nr. 3412 under Flere slægter.
3923.
Weyse - C. E. F. Weyses breve 1-2, 1964. ( Richard Hove � ) 14-VI-1964-65 s.138-144.
3924.
Willemoës - Henning Jensen : Stamtavle over slægten Willemoës. ( Hans H. Worsøe ) 1988 s.90.
3925.
Winge - Per Winge : Mathias Winge, Guldsmed i Vejle 1764-94. ( Finn Andersen ) 1981 s.113-114.
3926.
Winther - T. Rugholm , F. Aa. Winther og N.-E. Winther : Aarhus-Winther-Slægten. En materialesamling. ( Claus M. Pedersen ) 1988 s.93-94.
 • Tilføjelse 1988 s.214.
3927.
Winther - Den Wintherske Slægtebog fra 1755. Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers Beretning om sin Slægt og sit Liv, 1934. Udg. af Axel Kofod. ( Bjørn Kornerup ) 10-II-1935 s.163-65.
*
With - Se nr. 3179 under Kulturhistorie m.v..
3928.
Wivel - Ole Wivel : Romance for valdhorn. ( Henning Paulsen ) 16-I-1973 s.105.
3929.
Ole Worm - Ejnar Hovesen : Lægen Ole Worm 1588-1654. ( Erik Kann ) 1987 s.247-248.
3930.
Morten Wormskjold - Peter Jessen : Morten Wormskjold - den glemte opdagelsesrejsende. ( Agnete Paaschburg ) 1988 s.91-92.
3931.
Worsaae - J. J. A. Worsaae : Af en Oldgranskers Breve 1848-1885. Udg. af Victor Hermansen. ( Bjørn Kornerup ) 10-V-1938 s.243f.
3932.
Worsaae - J. J. A. Worsaae : En Oldgranskers Erindringer 1821-1847, (1934). Udg. af Victor Hermansen. ( Bjørn Kornerup ) 10-II-1935 s.160-62.
3933.
Worsøe - Hans H. Worsøe og Henning Aarup : Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog. ( Albert Fabritius ) 15-I-1966 s.201.
3934.
Wulff - Josef Fischer og Michael Hartvig : Slægten Wulff fra Fredericia og Randers (Carl Wulff og hans efterkommere). På foranledning af Sofus Oppenheim påbegyndt af Josef Fischer, afsluttet af Michael Hartvig, 1953. ( Albert Fabritius ) 13-II-1953 s.219-220.

Enkelte slægter og personer:Y (Anm.)

3935.
Yde - Slægten Yde. - Jens Jensen Yde (1809-1886), ejer af Ydesminde og Kirkegaard i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thyboslægters historie. Red. af Anton Blaabjerg. ( Henning Jensen ) 1987 s.243-245.

Enkelte slægter og personer:Ø (Anm.)

*
Ø... - Se også Oe...
3936.
Øster - Andreas Øster : Barn i Herrnhuternes Christiansfeld. ( Albert Fabritius ) 15-II-1967-68 s.77.
3937.
Øvle - A. Eriksen : Øvle Slægten og dens Hjem. Odder 1917. [Jysk bondeslægt]. ( [Paul Hennings?] ) 7-III-1918 s.216.

Enkelte slægter og personer:Å (Anm.)

*
Å... - Se også Aa...
3938.
Åström - H. J. Bostrøm : Släkterne Åström från Kalix och deras utgreningar. Helsingfors 1925.