Redaktion: 
Fr. Krarup

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 438 sider + tillæg

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1881, 1. rk., 2. bd. (PDF)

Artikler:

Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø Kirke
ved Læge P. Ingerslev. Bemærkninger hertil af F. Bricka og Red.

Personalhistoriske Uddrag af K. R. Keldals »Krønike for Lysabbel Sogn«
ved Sognepræst Dr. H. F. Børdam

„Stifts Relationer“ om Adelige i Danmark og Norge indsendte 1747-49 til Klevenfeldt
Throndhjems, Christiansands og Aggershus Stift

Et Væddemaal mellem Kong Frederik II og Fru Tale Ulfstand
ved Assistent A. Thiset

En dansk General i russisk Tjeneste
ved Frederik Barfod

Kaptajn Claus v. Rønnow til Holmdrupgaard
af Lærer S. Jørgensen i Kistrup. Bemærkninger hertil af Forf. og H. J. Huitfeldt

Forglemte Adelsslægter (de Lasson)
af Assistent A. Thiset

Nogle Genealogiske Optegnelser om Familien Dons
ved Arkivassistent C. A. Øverland

Darre-, Schelderup-, Kaarbø-Familien i Norge
af Kjøbmand Fr. Bing Buck med Noter af H. J. Huitfeldt og E. A. Thomle

Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574—1674
ved Bibliotheks Assistent C. F. Bricka

Breve fra H. Steffens og C. H. Pram
ved Edgar Collin

Den Møinichenske Slægtebog
ved Lærer S. Jørgensen i Kistrup

Optegnelser fra Nordlandene fra det 16de og 17de Aarhundrede
ved Arkiv-fuldmægtig H. J. Huitfeldt

Uddrag af Liglaugsprotokollen paa Fredrikshald
ved Adjunkt M. Arnesen

Meddelelser om Slægten Fog
ved Adjunkt M. Arnesen

Gravskrifter fra Stavanger Domkirke
ved Arkivassistent, Cand. jur. E. A. Thomle, med en Tavle

Peder Syvs Børn
ved Lærer A. Petersen i Valløby

Bakkehusbreve
ved Cand. Nic. Bøgh

Ane Margrethe Clausens Levnedsløb
ved Red.

Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619
ved Sognepræst, Dr. H. F. Rørdam

En gammel Ætlæg
ved Sorenskriver L. Daae

Haandskrevne Antegnelser i trykte Bøger
ved Professor Dr. L. Daae

Fra Ørlandets Hovedkirke
ved Professor Dr. L. Daae

Jørgen Kochs Adelsbrev
ved Arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt

Om Niels Nelausen
af Cand. polit. G. L. Wad

Gravskrifter og Inskriptioner i Kjøge Kirke
ved Lærer A. Petersen i Valløby, med en Tavle

En bergensk Slægtebog
ved Sorenskriver L. Daae, med Noter af Oand. jur. E. A. Thomle

Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste Øieblikke
ved Professor Dr. L. Daae

Spørgsmaal

1. Morten Wærn

2. Mads Jensen Wiel

3. Fabian Stang

4. Slægten Liliendal

5. A. P. Thorning og Slægtninge

6. Trægaarderne

7. And. Klynes Efterslægt

8. Joh. (Lor.) Spärck

9. Lor. Ols. Rolsdorph

10. Slægten la Cour

11. Slægten Rosbach

12. forskjellige Grammer

13. Feilbergernes Stamfader, Præsten S. Simonsen og Inspektør C. V. Schrøder

Svar

om nogle Bruuner, af Red.

Byfoged Henrik Jessen, af Læge C. Mynster o. A.

Lieut. Prydz og Slægten Blanchenborg, af Biskop Dr. theol. Engelstoft

C. D. Flohr, af Conferentsraad Drewsen

Af Red.’s Brevvexling
hvori om Slægten Lowzow i Danmark, af Jægermester A. Lowzow; Slægten Heltzen, af Kammerherre E. S. E. Heltzen; Anmodninger fra Directeur Ch. Delgobe og Cand. jur. C. Nyrop om Florer og Nyroper.

Gaver

Tillæg og Rettelser

Bidrag til Lillienskjoldernes Historie, ved Cancellist F. Harder

Register

Bogens Navne
ved Cand. Ch. Brøndsted

Tillæg

Slægten Horrebow
ved Premier-Lieutenant H. F. Grandjean

Nye Medlemmer i Samfundet

Samfundets Pengevæsen 1880